Документ z1431-13, первая редакция — Принятие от 30.07.2013
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.07.2013  № 1331


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1431/23963

Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини дев'ятої статті 10, частини восьмої статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини п’ятої статті 5, частин першої та третьої статті 13, частини першої статті 17 та частин першої, шостої статті 21 Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою визначення особливостей депозитарної та клірингової діяльності Національного банку України, особливостей обліку цінних паперів на рахунку у цінних паперах Національного банку України у Центральному депозитарії цінних паперів і особливостей функціонування такого рахунку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Національний банк України згідно з повноваженнями, визначеними частиною першою статті 17 Закону України «Про депозитарну систему України» (далі - Закон), відповідно до отриманих депозитарних активів провадить депозитарну та клірингову діяльність щодо облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі - цінні папери), з урахуванням таких особливостей:

депозитарна та клірингова діяльність Національного банку України щодо цінних паперів, у тому числі внесення змін до системи депозитарного обліку, пов`язаних з обслуговуванням корпоративних операцій емітентів, обслуговуванням обігу, здійсненням переказу цінних паперів під час проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України щодо депозитарної та клірингової діяльності, погодженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та на підставі законодавства щодо провадження депозитарної та клірингової діяльності;

подання Національному банку України емітентами облігацій місцевих позик тимчасових глобальних сертифікатів, глобальних сертифікатів, проспектів емісії цінних паперів та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, здійснюється у порядку та строки, що відповідають вимогам, установленим Комісією щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Центральний депозитарій цінних паперів (далі - Центральний депозитарій);

у випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску облігацій місцевих позик на фондових біржах зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється депозитарними установами за розпорядженням Національного банку України після здійснення Національним банком України переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі розпоряджень Розрахункового центру на переказ цінних паперів;

цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів Національного банку України, їх депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, мають блокуватися на рахунках клієнтів, депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства;

емісія державних облігацій та казначейських зобов’язань України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Комісією.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів здійснюються, зокрема, шляхом:

переказу коштів Розрахунковим центром у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією;

переказу цінних паперів Національним банком України на рахунки клієнтів у порядку, встановленому Комісією;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитарними установами на рахунки депонентів у порядку, встановленому Комісією;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх клієнтів (депонентів) відповідно до законодавства іншої країни.

Особливості розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Національним банком України, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.

2. Облік цінних паперів на рахунку в цінних паперах Національного банку України у Центральному депозитарії, функціонування цього рахунку та проведення операцій за ним здійснюються з урахуванням таких особливостей:

рахунок у цінних паперах Національному банку України відкривається Центральним депозитарієм для забезпечення діяльності, передбаченої Законом України «Про Національний банк України», відповідно до Правил Центрального депозитарію та умов депозитарного договору про відкриття рахунку, укладеного Національним банком України з Центральним депозитарієм;

рахунок у цінних паперах Національному банку України у Центральному депозитарії відкривається як депозитарній установі для здійснення депозитарного обліку цінних паперів, права на які належать Національному банку України та створеному ним корпоративному недержавному пенсійному фонду та які обліковуються Національним банком України на рахунках цих осіб, відкритих в установленому Національним банком України порядку.

3. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку УкраїниІ.В. Соркін


Протокол засідання Комісії
від 30 липня 2013 року № 37вверх