Документ z1290-07, действует, текущая редакция — Принятие от 06.11.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.12.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
06.11.2007 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1290/14557

Про внесення змін до Правил безпеки під час
навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів
системи загальної середньої освіти

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці
у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення
про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. У преамбулі наказу Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 16.03.2004 N 81 ( z0620-04 ) "Про
затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах
інформатики навчальних закладів системи загальної середньої
освіти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2004
за N 620/9219, слова та цифри "Положення про Державний комітет
України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом
Президента України від 16.01.2003 N 29 ( 29/2003 )" вилучити.
2. Унести до Правил безпеки під час навчання в кабінетах
інформатики навчальних закладів системи загальної середньої
освіти, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 16.03.2004 N 81 ( z0620-04 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 за N 620/9219, такі
зміни:
2.1 у пункті 1.2 слова "закладах освіти" замінити словами
"навчальних закладах", а після слова та цифр "за N 969/6160"
доповнити словами в дужках "(зі змінами)";
2.2 у пункті 1.11 після слова та цифр "за N 1093/6284"
доповнити словами в дужках "(зі змінами) (далі - Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах)";
2.3 в абзаці сьомому пункту 6.2 слова та цифри:
"ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань
охорони праці", затвердженого наказом Комітету по нагляду за
охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики
України від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541" замінити
словами та цифрами "Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05)";
2.4 в абзаці восьмому пункту 6.2 вилучити слова та цифри
"затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 N 616
( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за N 1093/6284";
2.5 в абзаці восьмому пункту 6.3 слова та цифри "до
ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони
праці", затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною
праці України Міністерства праці та соціальної політики України
від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.04.99 за N 248/3541" замінити словами та
цифрами "до НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести зазначений наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Т.в.о. Міністра освіти і науки
України Б.М.Жебровський
Заступник Голови Профспілки
працівників освіти і науки України Є.Д.Нікітюк
В.о. Міністра охорони
здоров'я України С.П.Бережноввверх