Документ z1199-13, действует, текущая редакция — Редакция от 07.11.2017, основание - z1208-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013 № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2013 р.
за № 1199/23731

Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 2995 від 27.12.2013
№ 1316 від 07.10.2014
№ 1896 від 24.11.2015
№ 550 від 17.05.2016
№ 673 від 07.09.2017}

Відповідно до статей 3, 19 Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою врегулювання питання діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів (додається).

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 20.06.2013 р. № 32
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
20.06.2013  № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2013 р.
за № 1199/23731

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок провадження депозитарною установою діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів, а саме інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) та недержавних пенсійних фондів (далі - ПФ), відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон про ІСІ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон про НПЗ) та "Про депозитарну систему України" та встановлює механізм надання послуг щодо обслуговування операцій з активами ІСІ та активами ПФ, а також порядок здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

{Пункт 1 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2995 від 27.12.2013}

2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).

{Розділ I доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1316 від 07.10.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 673 від 07.09.2017}

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

депозитарна установа - юридична особа, яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

зберігач активів ІСІ:

для ІСІ з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

для ІСІ з приватним розміщенням - депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

зберігач ПФ - депозитарна установа - банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування ПФ зберігачем;

кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, кошти та у випадках, передбачених Законом про ІСІ, інші активи, залучені від учасників ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ (далі - ЄДРІСІ);

оцінна вартість активів - вартість активів за балансовою вартістю (вартістю придбання, собівартістю, справедливою вартістю, ринковою вартістю або іншою вартістю), яка враховується при оцінці вартості активів ПФ.

{Пункт розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2995 від 27.12.2013}

4. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

II. Загальні вимоги щодо обслуговування активів інституційних Інвесторів

1. Зберігач активів ІСІ провадить діяльність відповідно до законодавства на підставі статуту та договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом (далі - КІФ) або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі -ПІФ).

Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк, визначений сторонами договору, і його дія може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників КІФ та за наявності згоди зберігача активів ІСІ щодо продовження строку дії договору.

{Абзац другий пункту 1 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2995 від 27.12.2013, № 1896 від 24.11.2015}

2. Зберігач активів ІСІ зобов'язаний здійснювати обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Зберігач активів ІСІ не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

3. Зберігач активів ІСІ та його пов'язані особи не можуть бути учасниками ІСІ, з яким укладено договір про обслуговування активів ІСІ.

{Абзац перший пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2995 від 27.12.2013}

В активах ІСІ, які зберігач активів ІСІ обслуговує на підставі договорів про обслуговування зберігачем активів ІСІ, протягом строку дії таких договорів не можуть бути цінні папери, емітентами яких є цей зберігач та його пов'язані особи.

Посадові особи КІФ та компанії з управління активами не можуть бути посадовими особами зберігача активів ІСІ, з яким укладено договір про обслуговування активів ІСІ.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2995 від 27.12.2013}

4. Зберігачем ПФ може бути банк, який відповідає таким вимогам:

має банківську ліцензію Національного банку України;

не є пов'язаною особою ПФ, з радою якого укладено договір про обслуговування ПФ зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб;

не здійснює управління активами створеного ним корпоративного ПФ;

не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами ПФ, з яким укладено договір про обслуговування ПФ зберігачем.

Зберігач ПФ - суб'єкт другого рівня, крім вимог, визначених цим пунктом, повинен мати регулятивний капітал у розмірі не менш як 500 мільйонів гривень.

5. Зберігач ПФ надає свої послуги на підставі договору про обслуговування ПФ зберігачем.

6. Зберігач ПФ не може надавати послуги торговця цінними паперами (посередника) ПФ, з якими він уклав договори про обслуговування ПФ зберігачем, протягом строку дії таких договорів.

7. Зберігач ПФ не може використовувати активи ПФ, які знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитні ресурси.

III. Порядок провадження зберігачами ІСІ діяльності із зберігання активів ІСІ

1. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ здійснюються зберігачем активів ІСІ на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід’ємним додатком до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616, з урахуванням Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Комісії від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034, та з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ІСІ шляхом приєднання КІФ або компанії з управління активами ПІФ до запропонованого зберігачем активів ІСІ договору в цілому відповідна заява КІФ або компанії з управління активами ПІФ про приєднання з відміткою зберігача активів ІСІ про її прийняття є невід’ємним додатком до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі неукладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з КІФ або компанією з управління активами ПІФ, у депозитарній установі незалежно від факту наявності чи відсутності в неї ліцензії на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів ІСІ.

{Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

2. Для КІФ договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ укладається між наглядовою радою КІФ та зберігачем активів ІСІ. Такий договір затверджується загальними зборами та погоджується компанією з управління активами.

Компанія з управління активами КІФ виступає представником КІФ у взаємовідносинах зі зберігачем активів ІСІ згідно з договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ на підставі Закону про ІСІ та договору про управління активами ІСІ, виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах КІФ.

Рахунок у цінних паперах КІФ відкривається на ім'я КІФ.

3. Для ПІФ договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ укладається між компанією з управління активами такого фонду та зберігачем активів ІСІ.

Рахунок у цінних паперах ПІФ відкривається на ім'я компанії з управління активами такого фонду.

4. Компанія з управління активами, що управляє рахунком у цінних паперах ІСІ, надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та відповідно до вимог, визначених законодавством.

5. Цінні папери, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою та зберігання яких не супроводжується їх обліком на рахунках у цінних паперах ІСІ (далі - сертифікати цінних паперів), можуть зберігатися у сховищі зберігача активів ІСІ.

Приймання сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється згідно з внутрішніми документами зберігача активів ІСІ та на підставі акта приймання-передавання з обов'язковою звіркою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання.

У разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів їх приймання на зберігання забороняється.

Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища зберігача активів ІСІ здійснюються за письмовою вимогою щодо вилучення та переліком сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі.

Видача сертифікатів цінних паперів уповноваженій особі компанії з управління активами ІСІ здійснюється на підставі акта приймання-передавання.

6. Для здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству компанія з управління активами ІСІ у порядку, встановленому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ:

повідомляє зберігача активів ІСІ про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде зберігач активів ІСІ, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається зберігачу активів ІСІ особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Зберігач активів ІСІ здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

{Абзац другий пункту 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає зберігачу активів ІСІ дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються зберігачу активів ІСІ особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Зберігач активів ІСІ протягом 10 робочих днів з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.

{Абзац третій пункту 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

Зберігач активів ІСІ має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні йому для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Компанія з управління активами ІСІ зобов’язана надати вказані документи на вимогу зберігача активів ІСІ у порядку та строки, встановлені договором про обслуговування активів ІСІ. У випадку ненадання таких документів зберігач активів ІСІ повідомляє Комісію про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

7. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 6 цього розділу, зберігач активів ІСІ інформує:

{Абзац перший пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії, протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушення;

{Абзац другий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

Комісію про будь-які виявлені дії компанії з управління активами щодо операцій з активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії. Зберігач зобов’язаний подати таку інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення. У разі невиконання зазначених вимог зберігач активів ІСІ несе відповідальність за збитки, завдані учасникам ІСІ, відповідно до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ та закону.

{Абзац третій пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

8. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 6 цього розділу, зберігач активів ІСІ інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

Комісію про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

9. Зберігач активів ІСІ інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

Комісію про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

10. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, а також щодо надання компанією з управління активами ІСІ інформації, передбаченої пунктом 6 цього розділу, не застосовуються.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

11. Зберігач активів ІСІ при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов’язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися зберігачем активів ІСІ, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).

Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками попереднього зберігача активів ІСІ, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку зберігача активів ІСІ КІФ або компанія з управління активами ПІФ зобов’язана обрати нового зберігача активів ІСІ не пізніше ніж через 2 місяці після отримання повідомлення від зберігача активів ІСІ про дострокове розірвання договору (якщо більший строк не встановлено договором).

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

12. Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПІФ відповідно до договору. Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до Комісії відповідно до закону.

13. Банк, який виконує функцію зберігача активів ІСІ, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.

14. Зберігач активів ІСІ зобов’язаний зберігати повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов’язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються компанією з управління активами ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

15. Копії документів, які надаються зберігачу активів ІСІ компанією з управління активами ІСІ, можуть бути засвідчені компанією з управління активами ІСІ, якщо інші вимоги щодо порядку засвідчення відповідних документів прямо не встановлені законодавством або договором.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

{Розділ III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2995 від 27.12.2013}

IV. Вимоги до Договору про обслуговування активів ІСІ

1. Договір про обслуговування активів ІСІ має містити всі істотні умови, визначені Законом про ІСІ.

2. Договір про обслуговування активів ІСІ (далі - договір) обов'язково має містити:

1) повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ зберігача активів ІСІ.

У договорі, що укладається для КІФ, мають бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ КІФ та компанії з управління активами цього КІФ.

У договорі, що укладається для ПІФ, повинні бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ компанії з управління активами цього фонду, а також реквізити ПІФ - повне найменування ПІФ, реєстраційний код ПІФ за ЄДРІСІ;

2) права та обов'язки зберігача активів ІСІ.

До обов'язків зберігача активів ІСІ належать:

здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);

здійснення у порядку, встановленому законодавством та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПІФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії;

повідомлення Комісії за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії;

участь представника зберігача активів ІСІ у складі ліквідаційної комісії ІСІ.

У договорі також мають бути зазначені обов'язки зберігача активів ІСІ щодо необхідності збереження конфіденційної інформації стосовно активів ІСІ та операцій з ними, крім випадків, передбачених законодавством.

Зберігач має право:

через свого представника брати участь у зборах учасників КІФ, при цьому він повинен поінформувати загальні збори про свою діяльність як зберігача ІСІ;

вимагати скликання позачергових зборів учасників КІФ у випадках, передбачених Законом про ІСІ;

вимагати скликання засідання наглядової ради КІФ та брати участь у засіданні наглядової ради КІФ у випадках, передбачених Законом про ІСІ;

витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні зберігачу активів ІСІ для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

Зберігач не має права:

здійснювати діяльність без отримання відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку;

провадити діяльність з управління активами ІСІ;

використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій;

здійснювати обслуговування ІСІ без дотримання вимог регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавства.

Договір не може обмежувати права та обов’язки зберігача активів ІСІ, встановлені Законом про ІСІ та законодавством про депозитарну систему;

3) права та обов'язки сторони, що укладає договір зі зберігачем.

Зобов'язання сторони:

повідомляти про заміну компанії з управління активами КІФ;

повідомляти про прийняття рішення про ліквідацію ІСІ;

надавати копію регламенту ІСІ та змін до нього, копію проспекту емісії цінних паперів ІСІ та змін до нього;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 2 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

повідомляти про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ із зазначенням причини такого зупинення (тільки для ІСІ відкритого та інтервального типів);

повідомляти у порядку, встановленому договором, про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПІФ, крім активів, облік яких веде зберігач активів ІСІ;

надавати на вимогу зберігача активів ІСІ у порядку та строки, встановлені договором, документи, необхідні для здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

Щодо КІФ також мають бути зазначені зобов'язання:

надавати зберігачу активів ІСІ копію статуту КІФ та змін до нього, оформлених шляхом викладення статуту в новій редакції;

{Абзац десятий підпункту 3 пункту 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 550 від 17.05.2016}

надавати копію договору з компанією з управління активами та всіх змін до нього;

повідомляти зберігача активів ІСІ про припинення дії договору з компанією з управління активами із зазначенням підстав припинення;

надавати перелік членів наглядової ради КІФ та зміни до нього.

Щодо ПІФ має бути зазначено зобов’язання надавати зберігачу активів ІСІ копію статуту КУА та всіх змін до нього, оформлених шляхом викладення статуту в новій редакції;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 550 від 17.05.2016}

4) порядок здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

5) порядок надання та вимоги до повідомлення ІСІ, що надається зберігачу активів ІСІ, про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПІФ, крім активів, облік яких веде зберігач активів ІСІ;

6) порядок та строки надання компанією з управління активами ІСІ зберігачу активів ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, а також додаткових документів на вимогу зберігача активів ІСІ, що необхідні зберігачу активів ІСІ для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

7) умови та порядок заміни зберігача активів ІСІ та передачі активів ІСІ і всіх необхідних документів іншому зберігачу активів ІСІ;

8) розмір та порядок сплати винагороди зберігачу активів ІСІ або посилання на те, що розмір та порядок сплати винагороди визначено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;

9) порядок, строки та форми зв'язку надання інформації згідно з договором між зберігачем активів ІСІ і компанією з управління активами, наглядовою радою КІФ;

10) відповідальних за виконання договору осіб, визначених зберігачем активів ІСІ та наглядовою радою КІФ або компанією з управління активами ПІФ;

11) відповідальність сторін за виконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності; обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються від відповідальності, а також порядок розгляду спорів;

12) умови дострокового припинення договору, серед яких обов’язково зазначається анулювання відповідної ліцензії як підстава для дострокового розірвання договору із зберігачем, а також у разі зниження кредитного рейтингу зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою або втрати ним чинності.

{Положення доповнено новим розділом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2995 від 27.12.2013}

V. Порядок провадження зберігачами ПФ діяльності із зберігання активів ПФ

1. До обов'язків зберігача ПФ належать:

відкриття та ведення рахунків ПФ, зокрема рахунку в цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів). Відкриття та ведення поточного(их) рахунку(ів) ПФ здійснює уповноважений структурний підрозділ депозитарної установи - банку;

{Абзац другий пункту 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ), які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ або адміністратором), пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів, наданих компанією з управління активами та/або адміністратором;

{Абзац третій пункту 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами ПФ (далі -компанія з управління активами ПФ);

виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди компанії (компаній) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом про НПЗ;

виконання розпоряджень компанії (компаній) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;

зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, Комісією, комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, радою ПФ;

здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та зберігачем ПФ.

2. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах ПФ здійснюється на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ зберігачем.

У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПФ шляхом приєднання до запропонованого зберігачем активів ПФ договору в цілому відповідна заява ради ПФ про приєднання з відміткою зберігача активів ПФ про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ зберігачем.

{Пункт 2 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

3. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір про обслуговування ПФ зберігачем укладаються між радою фонду та депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ, у письмовій формі та засвідчуються підписами уповноваженої особи зберігача ПФ, голови ради фонду та їх печатками.

Компанія(ї) з управління активами ПФ виступає(ють) представником(ами) ПФ у взаємовідносинах зі зберігачем ПФ згідно з договором про обслуговування ПФ зберігачем на підставі Закону про НПЗ та договору(ів) про управління активами ПФ, виконуючи функції керуючого(их) рахунком у цінних паперах ПФ у межах повноважень, визначених договором.

4. Невід'ємною частиною договору про обслуговування ПФ зберігачем є інвестиційна декларація ПФ, відомості про осіб, що здійснюють управління активами ПФ (компанії з управління активами ПФ), та копії договорів про управління активами, укладених з ними.

5. У разі неспроможності зберігача ПФ виконувати свої функції відповідно до умов договору дострокове розірвання договору проводиться за ініціативою зберігача ПФ, про що він повинен письмово повідомити раду відповідного ПФ із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню ним такого договору.

6. Зберігач ПФ, з яким розривається договір, зобов'язаний:

забезпечити передачу усіх пенсійних активів фонду, що зберігаються у зберігача, та документів, які підтверджують право власності на активи ПФ, новому зберігачу ПФ в зазначені у договорі строки;

{Абзац другий пункту 6 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

виконувати функції зберігача ПФ щодо активів ПФ, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх активів ПФ новому зберігачу цього ПФ;

повністю завершити передачу активів ПФ та документів, які підтверджують право власності на активи ПФ, до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем ПФ з радою ПФ.

{Абзац четвертий пункту 6 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

7. Компанія(ї) з управління активами, що управляє(ють) рахунком у цінних паперах ПФ, надає(ють) розпорядження та отримує(ють) звіти за таким рахунком у цінних паперах у межах наданих повноважень, виконує(ють) інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах ПФ та відповідно до вимог, визначених законодавством.

У разі отримання зберігачем ПФ від компанії з управління активами цього ПФ розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для ПФ, зберігач ПФ протягом одного робочого дня з дати його надходження зобов'язаний надати письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причин відмови.

8. Обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах та поточним(и) рахунком(ами), відкритими зберігачем ПФ на ім'я ПФ, здійснюється зберігачем ПФ відповідно до законодавства та внутрішніх документів зберігача ПФ.

9. Зберігач ПФ проводить операції щодо списання коштів, що входять до складу пенсійних активів, з поточних рахунків ПФ на підставі розпорядження (платіжного доручення) адміністратора ПФ або компанії з управління активами цього ПФ, виходячи з напрямів використання пенсійних активів/коштів.

10. Зберігач ПФ може виконувати платіжні доручення щодо списання коштів ПФ, надані адміністратором ПФ:

на виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду;

для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом про НПЗ;

для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;

для оплати послуг адміністратора ПФ, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням ПФ, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом про НПЗ;

для сплати винагороди за надання послуг з управління активами ПФ;

для оплати послуг зберігача ПФ;

для оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок ПФ;

для оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи ПФ;

для оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом про НПЗ або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

11.  При обслуговуванні ПФ інвестиційна декларація є обов’язковою для застосування зберігачем ПФ. При виконанні платіжних доручень, наданих компанією з управління активами ПФ, інвестиційна декларація застосовується зберігачем ПФ для перевірки дотримання ПФ вимог щодо основних напрямів інвестування пенсійних активів. У випадку дотримання зазначених вимог зберігач ПФ виконує отримане платіжне доручення щодо інвестування пенсійних активів ПФ.

{Пункт 11 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

12. У разі залучення ПФ для управління його активами кількох компаній з управління активами ПФ порядок (критерії) розподілу активів ПФ між такими особами визначається(ються) в договорах про управління активами ПФ.

Визначений договором про управління активами порядок розподілу активів ПФ щодо управління ними компаніями з управління активами ПФ є обов'язковим для виконання зберігачем ПФ, що має бути відображено у договорі про обслуговування ПФ зберігачем ПФ.

13. Зберігач ПФ здійснює контроль за списанням коштів з поточних рахунків ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ.

Для цього зберігач ПФ у разі одержання платіжного доручення перевіряє дотримання адміністратором ПФ або компанією з управління активами ПФ інвестиційної декларації ПФ щодо:

напрямів використання пенсійних активів ПФ;

виду пенсійних виплат, які будуть здійснюватись з інвестованих активів;

переліку об'єктів інвестування пенсійних активів ПФ;

дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ПФ та обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами ПФ, встановлених Законом про НПЗ та договором про управління активами ПФ, щодо складу активів.

{Абзац шостий пункту 13 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

{Абзац сьомий пункту 13 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

З метою забезпечення виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами ПФ, вчинених компанією з управління активами, яка здійснює управління активами цього ПФ, зберігач ПФ:

{Абзац сьомий пункту 13 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

щокварталу здійснює перевірку проходження цінними паперами, які становлять активи ПФ, процедури лістингу на фондовій біржі;

{Абзац пункту 13 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

щомісяця здійснює перевірку правильності розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;

{Абзац пункту 13 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

щомісяця здійснює контроль за структурою активів ПФ.

{Абзац пункту 13 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

14. У випадку, якщо виконання платіжних доручень на списання коштів з поточного рахунку ПФ призведе до порушення положень інвестиційної декларації ПФ щодо основних напрямів використання пенсійних активів ПФ та/або обмежень інвестування активів ПФ щодо їх складу, зберігач ПФ відмовляє у списанні коштів ПФ у формі та строки, встановлені у відповідному договорі.

{Абзац перший пункту 14 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

У разі цільового використання пенсійних коштів адміністратором ПФ або компанією з управління активами ПФ зберігач ПФ виконує відповідні операції на поточних рахунках ПФ.

15. Зберігач ПФ щомісяця здійснює перевірку розрахунків чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних адміністратором та компаніями з управління активами ПФ.

16. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ на підставі, зокрема, таких документів:

довідки про чисту вартість активів ПФ, підписаної керівником адміністратора та засвідченої печаткою адміністратора (за наявності);

довідки (копії довідки) про склад, структуру та вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності);

довідки про склад та вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця, підписаної керівником адміністратора ПФ та засвідченої печаткою адміністратора ПФ (за наявності);

копій проспектів емісій випусків цінних паперів, які були придбані у власність ПФ протягом звітного строку (документ надається за необхідності на вимогу зберігача ПФ в порядку, встановленому договором про обслуговування ПФ);

копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності) (якщо в активах ПФ є нерухомість);

копій інших документів, засвідчених підписами керівників адміністратора та компанії з управління активами ПФ і печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ (за наявності), які підтверджують оцінну вартість активів ПФ.

Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ПФ та інші фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами, подаються щокварталу.

{Пункт 16 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

17. Після отримання зберігачем ПФ зазначених документів зберігач ПФ:

звіряє склад та структуру активів ПФ станом на останній день звітного місяця, зазначені в довідці про склад, структуру та вартість активів ПФ, зі складом та структурою активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ станом на останній день звітного місяця;

перевіряє правильність здійснення оцінки активів ПФ адміністратором та компанією з управління активами ПФ;

визначає загальну оцінну вартість активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає загальну вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає чисту вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає чисту вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній день звітного місяця.

Звірка складу та вартості зобов’язань ПФ, зазначених в довідці про склад та вартість зобов’язань ПФ, із статтями балансу (звіту про фінансовий стан) ПФ проводиться щокварталу.

{Пункт 17 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

18. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ протягом п'яти робочих днів після дати отримання документів, зазначених у пункті 16 цього розділу.

{Пункт 18 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

19. Результати перевірки розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків надаються зберігачем ПФ уповноваженій особі ПФ не пізніше наступного робочого дня після отримання результатів перевірки.

20. У разі виявлення зберігачем ПФ помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів ПФ та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків зберігач ПФ готує мотивовані зауваження до розрахунку чистої вартості активів фонду та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків. У цьому випадку адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ подають до зберігача ПФ необхідні документи та інформацію для узгодження здійсненого розрахунку або вносять виправлення згідно із зауваженнями зберігача ПФ.

Якщо адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ не погоджуються із зауваженнями зберігача ПФ, зберігач ПФ підписує довідку про чисту вартість активів ПФ та/або чисту вартість одиниці пенсійних внесків із зауваженнями. Зауваження зберігача ПФ мають бути викладені в письмовій формі в довідці про чисту вартість активів ПФ або в супровідному листі зберігача ПФ. Копія документа, що містить зауваження зберігача ПФ, передається зберігачем ПФ адміністратору та компанії з управління активами ПФ.

21. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % зберігач ПФ повідомляє про це раду ПФ, Комісію та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Відповідне повідомлення надсилається зберігачем ПФ протягом п’яти робочих днів після підписання зберігачем ПФ довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної за останній календарний місяць року.

{Пункт 21 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

22. Зберігач ПФ здійснює прийняття на зберігання та видачу (повернення) документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших ніж, цінні папери, формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів (далі - Документи). Зберігання Документів здійснюється зберігачем ПФ у сховищі.

23. Надання зберігачу ПФ (отримання від зберігача ПФ) Документів здійснюється уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг (при здійсненні ним відповідної перевірки) та оформлюється відповідним актом приймання-передавання, що підписується уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг та уповноваженою особою зберігача ПФ.

24. У разі отримання зберігачем ПФ Документів уповноважена особа зберігача ПФ здійснює звірку реквізитів наданих Документів з реквізитами цих Документів, зазначених в акті приймання-передавання. У разі невідповідності кількості аркушів чи реквізитів отриманих Документів реквізитам Документів, зазначеним в акті приймання-передавання, зберігач ПФ відмовляє у прийманні Документів.

25. У разі надходження до зберігача ПФ письмового запиту (вимоги) уповноваженої особи ПФ або уповноваженої особи відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг щодо видачі (повернення) Документів, які зберігались у сховищі зберігача ПФ, зберігач ПФ готує до видачі (повернення) Документи, що були запитані, не пізніше наступного робочого дня отримання відповідного письмового запиту (вимоги). Видання/отримання Документів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженою особою зберігана ПФ та уповноваженою особою ПФ або відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг, що запитувала Документи.

26. Зберігач ПФ при засвідченні довідок, звітів, відомостей та інших документів щодо діяльності ПФ, встановлених законодавством, підтверджує виключно наявні в нього дані, обов’язок щодо перевірки яких покладено на зберігача ПФ Законом про НПЗ та цим Положенням.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

27. Зберігач ПФ зобов’язаний зберігати копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам, документів, на підставі яких здійснюється перевірка чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, протягом трьох років з моменту їх отримання.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1896 від 24.11.2015}

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкінавверх