Документ z1126-13, первая редакция — Принятие от 11.06.2013
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.06.2013  № 992


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1126/23658

Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», але не раніше його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К.Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 11 червня 2013 р.  № 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.06.2013  № 992


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1126/23658

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність, що провадиться депозитарною установою.

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

власник іпотечних цінних паперів - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на іпотечні цінні папери;

власник пакета акцій - особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на акції певного емітента у кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу цього емітента;

дата виникнення нерегулярних Даних - дата виникнення подій, визначених у пункті 3 розділу ІІІ цього Положення;

депозитарій - Центральний депозитарій цінних паперів або Національний банк України, що здійснює депозитарний облік цінних паперів відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»;

нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.

4. Дані депозитарних установ подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.

5. Щоденні, нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою на одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу ІІІ цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-12 до цього Положення.

7. Дані депозитарних установ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії депозитарна установа зобов'язана подати Дані, визначені цим Положенням, у паперовій формі.

Паперова форма Даних підписується уповноваженою особою депозитарної установи та скріплюється печаткою депозитарної установи.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, скріплені відбитком печатки депозитарної установи та підписом уповноваженої особи депозитарної установи.

9. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML - файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

10. Порядок та періодичність розрахунку депозитарними установами пруденційних нормативів здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок та розрахунок пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності.

11. У разі наявності у довідці інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності, депозитарна установа наводить її у примітках до цієї довідки.

ІІ. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

щоквартальні;

нерегулярні.

2. Щоденні Дані депозитарної установи складаються з довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 1).

Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів).

3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банку) складаються з довідки про дотримання пруденційних нормативів депозитарної установи (додаток 2).

4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з:

1) титульного аркуша (додаток 3);

2) довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

3) довідки про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів (додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

4) довідки про адміністративні операції, проведені депозитарною установою (додаток 6). Довідка подається про адміністративні операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу;

5) довідки про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа (додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

6) довідки про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа (додаток 8). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

7) довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 9). Довідка подається про облікові операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу.

5. Нерегулярні Дані депозитарної установи складаються з:

1) довідки про власників пакетів акцій (додаток 10);

2) довідки про власників іпотечних цінних паперів (додаток 11).

ІІІ. Строки подання Даних до Комісії

1. Депозитарна установа подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше 18-ї години дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітним місяцем;

щоквартальні - не пізніше 25-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом;

нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення.

2. Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, не подаються за операційний день, протягом якого депозитарна установа не здійснювала облікових операцій.

3. Нерегулярні Дані депозитарної установи подаються за фактом їх виникнення.

4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента);

збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;

зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), за наслідками операцій емітента;

збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій за наслідками операцій емітента;

блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони;

розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони;

списання прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій, з ініціативи третьої сторони.

5. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на одне або більше прав на іпотечні цінні папери;

збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, при якому залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери;

погашення іпотечних цінних паперів;

блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони;

розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони;

списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони.

6. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, Дані подаються депозитарною установою до Комісії станом на час закриття операційного дня.

7. Депозитарні установи у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинні усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі ІІ цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою про виправлення Даних депозитарною установою (додаток 12), в якій зазначаються причини виникнення невідповідності.

8. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

9. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

10. Дані депозитарної установи мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів) та/або усунення обставин непереборної сили (форc-мажорних обставин), у зв’язку з якими неможливо було подати Дані.

11. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 1
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про облікові операції, проведені депозитарною установою

1

Номер за порядком

2

Дата, на яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

7

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

8

Дані емітента: повне найменування

9

Дані емітента: країна реєстрації-1

10

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

11

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

12

Дані про цінні папери: код-2

13

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

14

Дані про цінні папери: код валюти-3

15

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

16

Кількість цінних паперів, шт.

17

Дані про власника: вид-4

18

Дані про власника: країна реєстрації-5

19

Номер запису в журналі депозитарних операцій

20

Обслуговування операції: «1» - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; «2» - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; «3» - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі

21

Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)

22

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: «1» - договір купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування (правонаступництво); «5» - інше

23

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)

24

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)

25

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

26

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

27

Безумовна операція на підставі: «1» - виконавчих документів; «2» - свідоцтва про право на спадщину; «3» - розпорядження Уповноваженої особи Комісії; «3» - інші

28

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

29

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту

30

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)

31

Примітки

__________
-1Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-2Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-3Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-4Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
-5Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 2
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про дотримання пруденційних нормативів депозитарної установи

1

Номер за порядком

2

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

3

Дані депозитарної установи: найменування

4

Дата, на яку подаються Дані

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)

6

Розмір регулятивного капіталу, грн

7

Розмір капіталу першого рівня, грн

8

Розмір капіталу другого рівня, грн

9

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн

10

Резервний капітал, грн

11

Емісійний дохід, грн

12

Нерозподілений прибуток, грн

13

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

14

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

15

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

16

Непокриті збитки, грн

17

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн

18

Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн

19

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, грн

20

Гудвіл, грн

21

Векселі одержані, грн

22

Відстрочені податкові активи, грн

23

Інший вкладений капітал, грн

24

Дооцінка активів, грн

25

Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн

26

Розмір власного капіталу, грн

27

Балансова вартість активів, грн

28

Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)

29

Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)

30

Примітки
Додаток 3
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма-1

6

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

7

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

8

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

9

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

10

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

11

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

12

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

13

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

14

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

15

Місцезнаходження депозитарної установи: код території-2

16

Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс

17

Місцезнаходження депозитарної установи: область

18

Місцезнаходження депозитарної установи: район

19

Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт

20

Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок

21

Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ

22

Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ

23

Дані депозитарної установи: електронна пошта

24

Дані депозитарної установи: веб-сторінка

25

Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку

26

Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок

27

Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку

28

Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

29

Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

30

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. керівника

31

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. заступника керівника

32

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера

33

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

34

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

35

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

36

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

37

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

38

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

39

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

40

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

41

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

42

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

43

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

44

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата проведення аудиторської перевірки

45

Примітки

__________
-1Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
-2Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 4
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою-1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

7

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

8

Дані емітента: повне найменування

9

Дані емітента: країна реєстрації-2

10

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

11

Дані про депозитарій: найменування

12

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

13

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

14

Дані про цінні папери: код-3

15

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

16

Дані про цінні папери: код валюти-4

17

Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.

18

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.

19

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

20

Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

21

Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.

22

Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

23

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

24

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

25

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

26

Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

27

Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

28

Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

29

Депоненти - банки-резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

30

Депоненти - банки-резиденти: усього цінних паперів, шт.

31

Депоненти - банки-резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

32

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

33

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.

34

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

35

Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

36

Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.

37

Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

38

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

39

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.

40

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

41

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.-5

42

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.-5

43

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн-5

44

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

45

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

46

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

47

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

48

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.

49

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

50

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

51

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.

52

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

53

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

54

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.

55

Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

56

Депонент - територіальна громада: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

57

Депонент - територіальна громада: усього цінних паперів, шт.

58

Депонент - територіальна громада: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

59

Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

60

Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.

61

Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

62

Примітки

__________
-1З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
-2Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-3Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-4Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-5У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.Додаток 5
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів-1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

6

Дані про депозитарій: найменування

7

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

8

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

9

Дані емітента: повне найменування

10

Дані емітента: країна реєстрації-2

11

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

12

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

13

Дані про цінні папери: код-3

14

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

15

Дані про цінні папери: код валюти-4

16

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

17

Дані про власника: вид-5

18

Дані про власника: країна реєстрації-6, 7

19

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)-7, 8

20

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)-7

21

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)

22

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

23

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

24

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи-7

25

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи-7

26

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

27

Дані про власника: місцезнаходження-7

28

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб-резидентів)-7, 9

29

Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

30

Частка в статутному капіталі (для акцій), %

31

Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

32

Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), %

33

Примітки

__________
-1З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
-2Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-3Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-4Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-5Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
-6Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-7У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта управління відповідними цінними паперами.
-8Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
-9Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 6
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про адміністративні операції, проведені депозитарною установою

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

6

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

7

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

8

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

9

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

10

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

11

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

12

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

13

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

14

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

15

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

16

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

17

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

18

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

19

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

20

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

21

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

22

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

23

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

24

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

25

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

26

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

27

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

28

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

29

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

30

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

31

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

32

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

33

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

34

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

35

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

36

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

37

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

38

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

39

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

40

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

41

Кількість відкритих рахунків депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

42

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

43

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

44

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

45

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

46

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

47

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.

48

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.

49

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи - резиденти, шт.

50

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи - нерезиденти, шт.

51

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

52

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

53

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

54

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.

55

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.

56

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.

57

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи - резиденти, шт.

58

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи - нерезиденти, шт.

59

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

60

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

61

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка(ий) виконує(ють) функції з управління корпоративними правами держави), шт.

62

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.

63

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.

64

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.

65

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи - резиденти, шт.

66

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи - нерезиденти, шт.

67

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

68

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

69

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

70

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.

71

Примітки
Додаток 7
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду-1

6

Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ

7

Дані про пенсійний фонд: повне найменування

8

Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи

9

Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер

10

Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування

11

Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування

12

Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ

13

Дані про компанію з управління активами: повне найменування

14

Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ

15

Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування

16

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

17

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

18

Дані емітента: повне найменування

19

Дані емітента: країна реєстрації-2

20

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

21

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

22

Дані про цінні папери: код-3

23

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

24

Кількість цінних паперів, шт.

25

Примітки

__________
-1Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-2Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-3Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 8
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 6 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані про інститут спільного інвестування: вид-1

6

Дані про інститут спільного інвестування: тип-2

7

Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ

8

Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ

9

Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування

10

Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування

11

Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування

12

Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ

13

Дані про компанію з управління активами: повне найменування

14

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

15

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

16

Дані емітента: повне найменування

17

Дані емітента: країна реєстрації-3

18

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

19

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

20

Дані про цінні папери: код-4

21

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

22

Кількість цінних паперів, шт.

23

Примітки

__________
-1Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-3Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-4Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 9
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 7 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про облікові операції, проведені депозитарною установою-1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дата операційного дня

6

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.

7

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.

8

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

9

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.

10

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.

11

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

12

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.

13

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.

14

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

15

Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

16

Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

17

Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

18

Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

19

Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

20

Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

21

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

22

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

23

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

24

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

25

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

26

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

27

Примітки

__________
-1Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів).Додаток 10
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про власників пакетів акцій-1

1

Номер за порядком

2

Дата, станом на яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

7

Дані емітента: повне найменування

8

Дані емітента: країна реєстрації-2

9

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

10

Дані про депозитарій: найменування

11

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

12

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

13

Дані про цінні папери: код-3

14

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

15

Дані про цінні папери: код валюти-4

16

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн

17

Дані про власника: вид-5, 6

18

Дані про власника: країна реєстрації-6, 7

19

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)-6, 8

20

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

21

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

22

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

23

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

24

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи-6

25

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи-6

26

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

27

Дані про власника: місцезнаходження-6

28

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб-резидентів)-6, 9

29

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

30

Дата виникнення нерегулярних Даних

31

Види змін на рахунку в цінних паперах депонента-10

32

Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

33

Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

34

Частка в статутному капіталі, %

35

Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), %

36

Примітки

__________
-1З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
-2Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-3Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-4Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-5Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
-6У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта управління корпоративними правами.
-7Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-8Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
-9Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
-10Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 11
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про власників іпотечних цінних паперів-1

1

Номер за порядком

2

Дата, станом на яку подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

6

Дані емітента: повне найменування

7

Дані емітента: країна реєстрації-2

8

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

9

Дані про депозитарій: найменування

10

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

11

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

12

Дані про цінні папери: код-3

13

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

14

Дані про цінні папери: код валюти-4

15

Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн

16

Дані про власника: вид-5, 6

17

Дані про власника: країна реєстрації-6, 7

18

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)-6, 8

19

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)-6

20

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

21

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

22

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

23

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи-6

24

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи-6

25

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

26

Дані про власника: місцезнаходження-6

27

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб-резидентів)-6, 9

28

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

29

Дата виникнення нерегулярних Даних

30

Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів-10

31

Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

32

Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

33

Примітки

__________
-1При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні Дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів.
-2Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-3Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-4Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-5Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
-6У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта управління відповідними цінними паперами.
-7Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-8Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
-9Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
-10Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 12
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункту 7 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про виправлення Даних депозитарною установою

1

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

2

Дата заповнення

3

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

4

Примітки
вверх