Документ z1060-13, действует, текущая редакция — Принятие от 04.06.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.10.2013. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.06.2013  № 951


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1060/23592

Про затвердження Порядку оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та частини одинадцятої статті 9 розділу ІІ Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення виконання вимог цього Закону щодо оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів результатів своєї діяльності та структури власності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 04.06.2013 № 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
04.06.2013  № 951


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1060/23592

ПОРЯДОК
оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності

1. Цей Порядок встановлює порядок та строки оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) результатів своєї діяльності та структури власності.

2. Поняття «структура власності», «депозитарій-кореспондент» та інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Законом України «Про депозитарну систему України».

3. Центральний депозитарій, крім оприлюднення інформації відповідно до вимог цього Порядку, здійснює розкриття інформації у порядку та строки, передбачені законодавством для юридичних осіб, створених у формі публічного акціонерного товариства.

4. Центральний депозитарій оприлюднює таку інформацію:

1) квартальну фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), складених у відповідності до вимог законодавства;

2) перелік депозитаріїв-кореспондентів згідно з додатком 1;

3) перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм, згідно з додатком 2;

4) кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів/тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії, згідно з додатком 3;

5) структуру власності Центрального депозитарію згідно з додатком 4;

6) річний звіт Центрального депозитарію.

5. Крім обов'язкової інформації, Центральний депозитарій може оприлюднювати будь-яку іншу інформацію про свою діяльність.

6. Центральний депозитарій оприлюднює:

інформацію, зазначену в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

інформацію, зазначену в підпунктах 2 - 5 пункту 4 цього Порядку, протягом 10 робочих днів з дня закінчення звітного кварталу;

інформацію, зазначену в підпункті 6 пункту 4 цього Порядку, не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

7. Інформація оприлюднюється згідно з вимогами цього Порядку шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію в мережі Інтернет.

8. Центральний депозитарій зобов’язаний забезпечити вільний доступ до ознайомлення з інформацією, передбаченою цим Порядком для оприлюднення, всім заінтересованим особам.

9. Центральний депозитарій щороку звітує про результати своєї діяльності на засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

Центральний депозитарій після затвердження загальними зборами акціонерів Центрального депозитарію річного звіту Центрального депозитарію подає до Комісії для розгляду на засіданні Комісії письмову інформацію щодо результатів діяльності Центрального депозитарію за попередній рік.

Комісія розглядає на своєму засіданні надану Центральним депозитарієм інформацію та бере її до відома.

10. Державний контроль за відповідністю порядку та строків оприлюднення інформації Центральним депозитарієм вимогам цього Порядку здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 1
до Порядку оприлюднення
Центральним депозитарієм
цінних паперів інформації
про результати своєї діяльності
та структуру власності
(підпункт 2 пункту 4)

ПЕРЕЛІК
депозитаріїв-кореспондентів

станом на кінець __ кварталу 20 __ року

Повне найменування депозитарію-кореспондента

Країна реєстрації

Найменування українського емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку депозитарію- кореспондента

Код за ЄДРПОУ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн

Кількість цінних паперів


Додаток 2
до Порядку оприлюднення
Центральним депозитарієм
цінних паперів інформації
про результати своєї діяльності
та структуру власності
(підпункт 3 пункту 4)

ПЕРЕЛІК
цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм

станом на кінець __ кварталу 20 __ року

Найменування емітента цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн

Кількість цінних паперів
Додаток 3
до Порядку оприлюднення
Центральним депозитарієм
цінних паперів інформації
про результати своєї діяльності
та структуру власності
(підпункт 4 пункту 4)

КІЛЬКІСТЬ СКЛАДЕНИХ РЕЄСТРІВ
власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів/тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії

станом на кінець __ кварталу 20 __ року

№ з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів


2

Кількість рахунків у цінних паперах депозитарних установ


3

Кількість рахунків у цінних паперах емітентів


4

Кількість рахунків у цінних паперах клірингових установ


5

Кількість рахунків у цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів


6

Кількість глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні


7

Кількість тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні

Додаток 4
до Порядку оприлюднення
Центральним депозитарієм
цінних паперів інформації
про результати своєї діяльності
та структуру власності
(підпункт 5 пункту 4)

СТРУКТУРА
власності Центрального депозитарію*

станом на кінець __ кварталу 20 __ року

№ з/п

Повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) власника Центрального депозитарію

Код за ЄДРПОУ юридичної особи власника Центрального депозитарію

Частка у статутному капіталі Центрального депозитарію, %

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн__________
* Заповнюється щодо власників, які самостійно мають пряме володіння часткою у розмірі 1 і більше відсотків у статутному капіталі Центрального депозитарію.вверх