Документ z0918-08, действует, текущая редакция — Принятие от 27.08.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.10.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
27.08.2008 N 187
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2008 р.
за N 918/15609

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам металургійної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам металургійної промисловості (далі - Норми), що
додаються ( za918-08 ).
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим горной и
металлургической промышленности и металлургических производств
других отраслей промышленности", затверджені постановою Державного
комітету СРСР з праці та соціальним питанням і Президії Всесоюзної
Центральної Ради Професійних Спілок від 01.08.79 N 344/П-7.
3. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.
в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики Л.В.Лосюк
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Г.Богданов
Перший заступник директора з наукової
роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоус
Голова Центрального комітету
профспілки трудящих металургійної
і гірничодобувної промисловості
України В.І.Казаченко
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
27.08.2008 N 187
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2008 р.
за N 918/15609

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам металургійної промисловості
I. Загальні положення
1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
металургійної промисловості незалежно від форм власності та
підпорядкування.
3. Норми розроблено для професій працівників металургійної
промисловості, перелік яких передбачений Класифікатором професій
ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженим наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).
Класифікація захисних властивостей засобів індивідуального захисту
залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация". Позначення
захисних властивостей спеціального одягу, спеціального взуття та
засобів захисту рук здійснюється відповідно до вимог ГОСТ
12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
4. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств
металургійної промисловості, які виконують роботи, що належать до
інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами
індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) згідно з вимогами чинного
законодавства.
5. Забезпечення працівників організацій та підприємств
необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх
утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за
N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
6. Забезпечення працівників, задіяних на роботах з
техногенно-підсиленими джерелами природного походження, які
віднесено до категорії "практична діяльність з індустріальними
джерелами іонізуючого випромінювання", засобами індивідуального
захисту здійснюється відповідно до вимог Основних санітарних
правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54
( z0552-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20.05.2005 за N 552/10832.
7. Зважаючи на умови праці та особливості металургійного
виробництва, працівникам можуть видаватися за погодженням з
профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з
питань охорони праці більш сучасні та зручні, ніж у цих Нормах,
види ЗІЗ. Зазначені у нормах ЗІЗ не виключають можливість заміни
їх вітчизняними або імпортними виробами, властивості яких
відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів. Спеціальний одяг та спеціальне взуття повинні забезпечувати
нормальні теплові умови працівникам і сприяти збереженню їхньої
працездатності. Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на інші
не повинна погіршувати їх захисні властивості.
8. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається
рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до
п'яти разів - 1 шт., вище п'яти разів - 2 шт. в зміну.
9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням
працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють
трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а у разі
відсутності професійної спілки - уповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших ЗІЗ
( za918-08 )вверх