Документ z0888-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.02.2016, основание - z0028-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
06.09.2010 N 272
( z0887-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2010 р.
за N 888/18183

{ Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1242 ( z0028-16 ) від 22.12.2015 }
ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з посередництва у працевлаштуванні
на роботу за кордоном
( z0887-10 )

I. Загальні положення
1.1. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов
( z0887-10 ) провадження господарської діяльності з посередництва
у працевлаштуванні на роботу за кордоном (далі - Порядок)
розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування", від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ) "Про
затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної
політики України" та від 19.11.2008 N 1013 ( 1013-2008-п ) "Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)".
1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання
(далі - ліцензіати) Ліцензійних умов ( z0887-10 ) провадження
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на
роботу за кордоном (далі - Ліцензійні умови) здійснює Міністерство
праці та соціальної політики України (далі - Мінпраці), яке є
органом ліцензування та контролю, шляхом проведення в межах
повноважень планових та позапланових перевірок.
1.3. Контроль здійснюється у присутності ліцензіата або його
уповноваженої особи в робочий час суб'єкта господарювання,
встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
II. Організація перевірки
2.1. До 31 грудня 2010 року планові та позапланові перевірки
за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0887-10 )
здійснюються з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 21.05.2009 N 502 ( 502-2009-п ) "Про тимчасові
обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року".
2.2. Планові перевірки за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0887-10 ) здійснюються Мінпраці згідно з
річним планом перевірок, який до 1 грудня року, що передує
плановому, затверджується наказом Мінпраці, копія якого надається
Державному комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва. Заходи з проведення планових перевірок
здійснюються з періодичністю відповідно до критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.
2.3. Планові перевірки здійснюються за умови письмового
повідомлення (додаток 1) ліцензіата про проведення планової
перевірки не пізніше як за десять днів до дня здійснення цього
заходу, яке надсилається ліцензіату рекомендованим листом чи
телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій
особі ліцензіата під розписку.
2.4. Повідомлення Мінпраці про проведення планової перевірки
повинно містити: дату початку та закінчення здійснення планового заходу; найменування ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється
планова перевірка; найменування органу контролю.
2.5. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого
підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено
законом. Продовження строку здійснення планової перевірки не
допускається.
2.6. Позапланові перевірки здійснюються Мінпраці на
підставах, визначених Законами України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) та "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
21.05.2009 N 502 ( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року"
позапланові перевірки на підставі виконання ліцензіатом приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення
планових заходів органом контролю, здійснювати не раніше 1 січня
2011 року.
2.7. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються
лише ті питання, необхідність яких стала підставою для здійснення
цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні
на проведення позапланової перевірки.
2.8. Мінпраці повинно ознайомити ліцензіата з підставою
проведення позапланової перевірки та надати йому копії
відповідного документа.
2.9. Строк здійснення позапланової перевірки не може
перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого
підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено
законом. Продовження строку здійснення позапланової перевірки не
допускається.
2.10. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат
заздалегідь не попереджається.
2.11. На підставі наказу Мінпраці про проведення планової або
позапланової перевірки, який містить найменування суб'єкта
господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет
перевірки, оформляється посвідчення на право проведення планової
(позапланової) перевірки ліцензіата (додаток 2), яке підписується
керівником Мінпраці (його заступником) та засвідчується печаткою.
2.12. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на
право проведення перевірки ліцензіатів (додаток 3), сторінки якого
мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
2.13. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому
строку здійснення перевірки.
2.14. Посадова особа Мінпраці не має права здійснювати заходи
із перевірки без наявності посвідчення на право проведення
планової (позапланової) перевірки ліцензіата та службового
посвідчення.
III. Права та обов'язки посадових осіб
Мінпраці при проведенні планової
або позапланової перевірки ліцензіатів
3.1. Посадові особи Мінпраці мають право: ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки
документами, що регулюють господарську діяльність ліцензіата з
посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном; мати доступ на територію, у виробничі та службові приміщення
ліцензіата для з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних із
перевіркою; отримувати від ліцензіата копії необхідних документів та
письмові пояснення (довідки тощо) з питань, що виникають під час
перевірки; фіксувати процес здійснення планової або позапланової
перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки.
3.2. Посадові особи Мінпраці зобов'язані: керуватись у своїй роботі нормами законодавства України; об'єктивно відображати в акті перевірки щодо додержання
Ліцензійних умов ( z0887-10 ) (далі - акт перевірки) стан
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, а також усунення порушень
Ліцензійних умов за результатами проведених раніше перевірок; забезпечувати додержання державної та інших, передбачених
законом, таємниць; давати роз'яснення з питань провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном.
IV. Права та обов'язки ліцензіата при проведенні
посадовими особами органу контролю планової
або позапланової перевірки
4.1. Ліцензіат при проведенні посадовими особами Мінпраці
планової або позапланової перевірки має право: вимагати від посадових осіб Мінпраці додержання вимог
законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб Мінпраці службового
посвідчення і одержувати копію посвідчення на проведення планової
або позапланової перевірки ліцензіата; не допускати посадових осіб Мінпраці до проведення планової
або позапланової перевірки, якщо: він не одержав повідомлення про здійснення планової
перевірки; вона здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення планової перевірки, передбачених законом; посадова особа органу контролю не надала копії документів,
передбачених Законом України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ),
або якщо надані документи не відповідають вимогам цього закону; бути присутнім під час здійснення заходів контролю; вимагати не розголошувати інформацію, що є комерційною
таємницею ліцензіата; одержувати та знайомитися з актами перевірки; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта перевірки органу контролю; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
Мінпраці та його посадових осіб; фіксувати процес здійснення планової або позапланової
перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки.
4.2. Ліцензіат при проведенні посадовими особами Мінпраці
планової або позапланової перевірки зобов'язаний: допускати на територію, у виробничі та службові приміщення
посадових осіб Мінпраці для з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних із перевіркою; не створювати перешкод посадовим особам Мінпраці при
проведенні планової або позапланової перевірки; надавати посадовим особам Мінпраці копії необхідних
документів та письмові пояснення (довідки тощо) з питань, що
виникають під час проведення планової або позапланової перевірки.
V. Порядок проведення перевірки
5.1. Перед початком проведення планової або позапланової
перевірки посадові особи Мінпраці зобов'язані пред'явити керівнику
ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній
особі - підприємцю) або його уповноваженому представнику
посвідчення на право проведення перевірки, копію якого надати
ліцензіату, та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб
органу контролю.
5.2. Керівник ліцензіата (юридична особа), ліцензіат (фізична
особа - підприємець) особисто або уповноважений представник
ліцензіата надає посадовим особам Мінпраці всі необхідні для
проведення перевірки документи, матеріали та забезпечує необхідні
умови для проведення планової або позапланової перевірки.
5.3. Ліцензіат може вести журнал відвідання суб'єктів
підприємницької діяльності контролюючими органами, в якому
представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен
обов'язково зробити запис (за його наявності), заповнюючи всі
передбачені графи, та поставити свій підпис. До журналу відвідання
суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами
повинна вноситись, зокрема, інформація щодо номера службового
посвідчення та посади особи, що здійснює перевірку, дати видачі та
номера направлення або припису щодо здійснення перевірки з
обов'язковим зазначенням у ньому строків та мети відвідання.
VI. Перелік питань, які перевіряються
посадовими особами Мінпраці при проведенні
планової перевірки за додержанням
Ліцензійних умов( z0887-10 )
6.1. Наявність у ліцензіата оригіналу ліцензії (довідки про
прийняття заяви про переоформлення ліцензії або довідки про
подання заяви про видачу дубліката ліцензії).
6.2. Наявність у філій, інших відокремлених підрозділів
ліцензіата, які проводять господарську діяльність з посередництва
у працевлаштуванні на роботу за кордоном, копій ліцензії, що
підтверджують їх право на провадження цієї діяльності.
6.3. Наявність у ліцензіата документів, передбачених у
статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), та їх відповідність чинному
законодавству України.
6.4. Достовірність відомостей, наведених у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії та/або які
знаходяться в ліцензійній справі ліцензіата.
6.5. Наявність та зміст установчих документів ліцензіата,
внутрішніх положень та інструкцій, які регламентують господарську
діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном, а також дотримання установленого чинним законодавством
порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до
вимог глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(укладання трудового договору з найманим працівником).
6.6. Наявність рішень про створення філій, відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених
положень про їх створення чинному законодавству, їх
місцезнаходження, завдання та функції.
6.7. Наявність приміщення, а також документа, що підтверджує
право власності ліцензіата або оренди ним приміщення, необхідного
для провадження господарської діяльності з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном.
6.8. Наявність факту реєстрації ліцензіата у місцевому центрі
зайнятості за своїм місцезнаходженням як платника страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття.
6.9. Наявність у ліцензіата реєстраційних карток громадян
України, працевлаштованих за типовою формою N 1-ем та своєчасність
подачі районним, районним у містах, міським центрам зайнятості за
місцезнаходженням статистичної звітності за формою N 1 - ТМ
(трудова міграція) ( v0163207-96 ) у порядку, що встановлений
наказом Міністерства статистики України від 31.01.96 N 28
( z0054-96 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці
України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.96
за N 54/1079.
6.10. Наявність у ліцензіата журналу єдиного обліку клієнтів,
який повинен бути прошнурований, пронумерований та завірений
печаткою ліцензіата.
6.11. Надання ліцензіатом повної та достовірної інформації
щодо можливості працевлаштування на роботу за кордоном, зокрема
виконання ним вимог до інформаційно-рекламної діяльності.
6.12. Наявність фактів стягнення будь-яких видів попередніх
оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем
робочого контракту та робочої візи в посольстві (консульстві)
країни працевлаштування.
6.13. Своєчасність повідомлення Мінпраці про всі зміни в
документах, що додавались до заяви на видачу ліцензії або виникли
в процесі діяльності.
6.14. Своєчасність переоформлення ліцензії.
6.15. Своєчасність виконання ліцензіатом приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення
планової перевірки органом контролю.
VII. Порядок оформлення результатів
перевірки
7.1. За результатами планового або позапланового заходу
посадовими особами Мінпраці складається акт перевірки.
7.2. Акт перевірки складається у двох примірниках за
встановленою формою (додатки 4, 5): один примірник видається
ліцензіату, другий - зберігається в Мінпраці.
7.3. Усі примірники акта перевірки в останній день перевірки
підписуються особами, які її проводили. Керівник ліцензіата
(юридична особа), ліцензіат (фізична особа - підприємець) особисто
або уповноважений представник ліцензіата засвідчує, що
ознайомлений з актом перевірки і один примірник отримав, ставить
свій підпис, дату та печатку ліцензіата (у разі наявності).
7.4. У разі якщо керівник ліцензіата (юридична особа),
ліцензіат (фізична особа - підприємець) або уповноважений
представник ліцензіата не погоджується з фактами, викладеними в
акті перевірки, цей акт перевірки підписується зазначеними особами
із зауваженнями, які додаються до нього та є його невід'ємною
частиною.
7.5. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи),
ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженої
особи підписати акт перевірки посадова особа Мінпраці робить
відповідний запис про те, що ліцензіат з актом перевірки
ознайомлений, але від підпису відмовився.
7.6. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати
посилання на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових
актів, що порушуються. Довільне викладення або трактування вимог
нормативно-правових актів не допускається. До акта перевірки
забороняється включати відомості, які не підтверджені під час
перевірки фактами.
7.7. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов ( z0887-10 )
Мінпраці не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта
перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов (додаток 6) у двох примірниках або приймає рішення про
анулювання ліцензії. Один примірник розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов не пізніше п'яти робочих днів з дня
складення акта надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для
виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або
уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень
вимог законодавства залишається в Мінпраці. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від
отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0887-10 ) воно направляється рекомендованим листом, а на копії
розпорядження, яка залишається в органі контролю, проставляються
відповідний вихідний номер і дата направлення.
7.8. Розпорядження Мінпраці про усунення порушень Ліцензійних
умов ( z0887-10 ) підписується керівником Мінпраці або його
заступником.
7.9. У разі усунення ліцензіатом протягом п'яти днів з дати
складання акта перевірки виявлених порушень Ліцензійних умов
( z0887-10 ) (якщо це підтверджено документально і не потребує
додаткової перевірки) розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов Мінпраці не видається.
7.10. Ліцензіат, який одержав розпорядження Мінпраці про
усунення порушень Ліцензійних умов ( z0887-10 ), зобов'язаний у
встановлений цим розпорядженням строк ( 30 днів) подати до
Мінпраці інформацію про усунення порушень.
7.11. У разі документального підтвердження ліцензіатом факту
усунення порушень Ліцензійних умов ( z0887-10 ), зазначених у
розпорядчому документі, перевірка виконання такого розпорядження
може не проводитись.
7.12. У разі неподання ліцензіатом до Мінпраці інформації про
усунення порушень Ліцензійних умов ( z0887-10 ) протягом строку,
зазначеного в розпорядчому документі, Мінпраці проводиться
позапланова перевірка ліцензіата щодо виконання розпорядження про
усунення порушень Ліцензійних умов, за результатами якої
складається відповідний акт.
7.13. Позапланова перевірка виконання ліцензіатом
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ( z0887-10 )
проводиться після закінчення строку, зазначеного в розпорядженні,
протягом якого ліцензіат зобов'язаний усунути порушення та подати
до органу контролю відповідну інформацію.
7.14. Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена
Мінпраці також з метою перевірки інформації про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0887-10 ), яка подавалась ліцензіатом до
органу контролю.
7.15. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z0887-10 ), установлених для господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном, визначається на підставі акта перевірки та є підставою
для анулювання ліцензії.
7.16. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z0887-10 ) уважається: відсутність у ліцензіата зовнішньоекономічного договору
(контракту) між ліцензіатом та іноземним суб'єктом господарювання
(роботодавцем чи посередником); відсутність у ліцензіата документів іноземного партнера
(відповідно до укладеного зовнішньоекономічного договору
(контракту)), передбачених у підпунктах 3.3.1 - 3.3.4 пункту 3.3
Ліцензійних умов ( z0887-10 ); відсутність у ліцензіата копії документа, який підтверджує,
що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи
використовує їх на інших законних підставах та/або керує
(постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір
(контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні
громадян на судна іноземних власників; відсутність у ліцензіата приміщення для провадження
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на
роботу за кордоном; недотримання ліцензіатом установленого чинним законодавством
порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до
вимог глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
7.17. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається: відсутність керівника ліцензіата (юридичної особи),
ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або їх уповноважених
представників у час, визначений органом контролю для проведення
перевірки, у разі відсутності клопотання ліцензіата щодо
перенесення строку перевірки; відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки
або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання
ним Ліцензійних умов ( z0887-10 ); безпідставна відмова ліцензіата в доступі посадовим особам
Мінпраці з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та
інших приміщень.
7.18. У разі якщо під час перевірки встановлено факт
повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0887-10 );
недостовірних відомостей в документах, поданих ліцензіатом для
одержання ліцензії; передачі ліцензії або її копії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності,
Мінпраці протягом п'яти робочих днів з дати складання акта
перевірки, складає у двох примірниках відповідний акт (додаток 7)
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; про виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
підприємницької діяльності для одержання ліцензії; про
встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
VIII. Анулювання ліцензії
8.1. Анулювання ліцензії здійснюється на підставах, перелік
яких визначено статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
8.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається Мінпраці
протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із
зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття.
8.3. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про
встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності; акта про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0887-10 ) здійснюється Мінпраці з обов'язковим запрошенням
ліцензіата або його представників.
8.4. У разі неявки ліцензіата або його представників на
розгляд питання про анулювання ліцензії у випадках, коли
обов'язковість присутності ліцензіата передбачена законодавством,
розгляд питання здійснюється без їх участі з обов'язковою
відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує надсилання
повідомлення ліцензіату.
8.5. Розгляд питання про анулювання ліцензії у разі
повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0887-10 )
розглядається за наявності таких документів: розпоряджень (наказів), на підставі яких здійснювались
перевірки; акта про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0887-10 ); розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0887-10 ); акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0887-10 ); акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0887-10 ).
8.6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0887-10 ); акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності; акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження
відповідного виду господарської діяльності не раніше ніж через рік
з дати прийняття рішення про анулювання попередньої ліцензії.
8.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної
особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
IX. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
9.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня
прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до
Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва дія зазначеного
рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного
рішення Держкомпідприємництвом.
9.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги
ліцензіата є підставою для видання Держкомпідприємництвом
розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у
сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.
9.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасов

Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з посередництва
у працевлаштуванні на роботу
за кордоном
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
________________ N ___________ ____________________________
(найменування ліцензіата)
____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
(місцезнаходження та місце
провадження діяльності
ліцензіата або місце
проживання фізичної
особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та згідно з річним Планом перевірок
на ____________________ рік, затвердженим наказом Мінпраці
від ____________ N ________, в період з "__" ________ 20__ року до
"___" __________ 20__ року буде проведено планову перевірку
додержання _______________________________________________________
(повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження та
__________________________________________________________________
місце провадження діяльності або місце проживання
__________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця)
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.
Вам необхідно забезпечити умови проведення перевірки та бути
присутнім особисто або призначити уповноваженого представника,
якому надана засвідчена в установленому порядку довіреність на
право представляти інтереси ліцензіата. _________________________ _________________ ______________
(керівник структурного (підпис) (ініціали та
підрозділу органу контролю) прізвище)
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасов

Додаток 2
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з посередництва у
працевлаштуванні на роботу
за кордоном
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ
на право проведення _________________________ перевірки ліцензіата
(планова, позапланова)
"___"______________ 20__ року N ____________
Видане працівникам Мінпраці ________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
за участю _______________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
для проведення ____________________ перевірки відповідно до наказу
(планова, позапланова)
N __________ від ________________
ліцензіата _______________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження
та місце провадження діяльності або місце
проживання фізичної особи - підприємця)
Підстава для здійснення перевірки: __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(річний план перевірки або підстава, що передбачена
пунктом 2.6 Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні
на роботу за кордоном)
Предмет перевірки: __________________________________________ __________________________________________________________________
(додержання Ліцензійних умов або виконання розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов)
Попередній захід: __________________________________________,
(тип заходу і строк його здійснення)
термін здійснення перевірки з ______ 20__ року до _______ 20__року __________________________ ____________ _____________________
(керівник Мінпраці (підпис) (ініціали та прізвище) або його заступник) М.П.
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасов

Додаток 3
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з посередництва
у працевлаштуванні на роботу
за кордоном

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право проведення
перевірки ліцензіатів

------------------------------------------------------------------------- | | | | Склад | |Реєстраційний| |N з/п| Номер | Найменування |працівників,| Строк | номер | | |посвідчення| (П.І.Б.) та | які будуть |перевірки|розпорядчого | | | |місцезнаходження|здійснювати | |документа та | | | | (місце | перевірку | | його дата | | | | проживання) | ліцензіата | | | | | | ліцензіата | | | | |-----+-----------+----------------+------------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-----------+----------------+------------+---------+-------------| | | | | | | | |-----+-----------+----------------+------------+---------+-------------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасов

Додаток 4
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з посередництва
у працевлаштуванні на роботу
за кордоном
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АКТ N ___________ планової перевірки _______________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном
"___" _____________ 20__ року м. _________________
Працівниками Мінпраці _______________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
за участю представника (в) за згодою _____________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
у строк з "___" __________ 20__ року до "___" _________ 20__ року
у присутності керівника (ліцензіата) або уповноваженого
представника _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
проведена планова перевірка ______________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном за період діяльності (*) з "___" ______________ 20__ року
до "___" _____________ 20__ року. Місцезнаходження ліцензіата (місце проживання фізичної
особи - підприємця (ліцензіата)) _________________________________ __________________________________________________________________
Місце провадження діяльності ліцензіата _____________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
(за наявності)) ліцензіата _______________________________________ Свідоцтво про державну реєстрацію ліцензіата N ______________
від "___" _____________ 20__ року, видане _______________________ __________________________________________________________________
Реєстраційний номер ліцензіата в _____________________ центрі
зайнятості N ___________________ від "___" ____________ 20__ року.
1. Для перевірки ліцензіатом надано перелік документів, які
регламентують діяльність з посередництва у працевлаштуванні на
роботу за кордоном:
1.1. Зовнішньоекономічний договір (контракт), укладений між
ліцензіатом та іноземним суб'єктом господарювання ________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва контракту, коли і між ким укладений)
1.2. Документи іноземного партнера ліцензіата, які надають
йому право наймати та/або надавати послуги з посередництва у
працевлаштуванні іноземних громадян (видані уповноваженим органом
країни працевлаштування та засвідчені відповідно до законодавства
та міжнародних договорів України) ________________________________ __________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження іноземної компанії)
1.3. Документ, що підтверджує право власності ліцензіата або
оренди ним приміщення за місцезнаходженням (місцем проживання)
ліцензіата та за місцем провадження діяльності з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном ___________________________ __________________________________________________________________
2. Перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном:
2.1. Наявність біля входу до приміщення вивіски із
зазначенням найменування ліцензіата та режиму його роботи ________ __________________________________________________________________
2.2. Наявність у службовому приміщенні ліцензіата на
доступному для клієнта місці нормативно-правових актів, документів
та номерів телефонів органу контролю _____________________________ __________________________________________________________________
2.3. Повідомлення клієнтів у разі планового закриття
службового приміщення ____________________________________________ __________________________________________________________________
(коли і як надавалось повідомлення)
2.4. Наявність та відповідність Ліцензійним умовам журналу
єдиного обліку клієнтів __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(коли заведений, скільки за період, що перевіряється,
зроблено у ньому записів клієнтів, зокрема
працевлаштованих за кордоном, у тому числі в країни
працевлаштування)
2.5. Наявність заповнених реєстраційних карток на кожного
працевлаштованого за кордоном ____________________________________ __________________________________________________________________
(кількість, строки працевлаштування та в які країни)
2.6. Своєчасність подання статистичної звітності місцевим
органам державної служби зайнятості ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(коли подано та яка в них зазначена інформація)
2.7. Наявність та відповідність Ліцензійним умовам письмових
договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном, укладених між ліцензіатом
та клієнтами _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.8. Надання ліцензіатом послуг з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном лише в рамках
зовнішньоекономічного договору, укладеного між ліцензіатом та
іноземним суб'єктом господарювання, копія якого знаходиться в
ліцензійній справі _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.9. Відповідність зовнішньоекономічного договору (контракту)
вимогам законодавства України, зокрема вимогам Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" та наказу Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 N 201
"Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.09.2001 за N 833/6024 _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.10. Наявність та відповідність отриманого ліцензіатом (в
рамках укладеного зовнішньоекономічного договору) від іноземного
партнера проекту трудового договору, який повинен відповідати
законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам
України __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.11. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про всі
зміни в документах, що додавались до заяви на видачу ліцензії або
виникли в процесі діяльності _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.12. Установлення факту не переоформлення своєчасно ліцензії __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.13. Установлення факту передачі ліцензії або її копії
(фотокопії) іншій юридичній або фізичній особі для провадження
посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.14. Відповідність рекламних оголошень ліцензіата вимогам
Закону України "Про рекламу", зокрема наявність у рекламі повного
найменування ліцензіата, адреси, зазначеної в ліцензії, номерів
телефонів, серії, номера і дати видачі ліцензії та ким видана __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва ЗМІ, де розміщуються рекламні оголошення)
2.15. Надання ліцензіатом у ЗМІ реклами (у межах
зовнішньоекономічного договору) про існуючі робочі місця __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.16. Надання клієнту у письмовій формі (до укладення
договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на
роботу за кордоном між ліцензіатом та клієнтом) завіреної
ліцензіатом достовірної інформації про характер роботи, загальні
умови праці та проживання на території країни працевлаштування __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.17. Установлення факту стягування будь-яких видів
попередніх оплат за надані послуги з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.18. Інші виявлені порушення Ліцензійних умов ______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Висновок: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках ______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
З актом ознайомлений та один примірник отримав ______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б. посада)
М.П.
Зауваження ліцензіата до змісту акта перевірки ______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б. посада)
М.П.
* Період діяльності визначається з дня отримання ліцензії
(якщо перевірки в цей термін не проводились) або з дня проведення
останньої перевірки.
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасов

Додаток 5
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з посередництва
у працевлаштуванні на роботу
за кордоном
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АКТ N___________ позапланової перевірки ___________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном "___"_____________ 20__ року м._________________
Працівниками Мінпраці _______________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) за домовленістю _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
у строк з "___" __________ 20__ року до "___" __________ 20__ року
у присутності керівника (ліцензіата) або уповноваженого
представника _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
проведена позапланова перевірка __________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном на підставі _____________________________________________ __________________________________________________________________
(короткий зміст фактів, які стали підставою
для проведення перевірки)
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(коротка інформація з посиланням на конкретні пункти,
статті, розділи нормативно - правових актів, що підтверджує
або спростовує факти, які стали підставою для
проведення перевірки)

Висновок: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках _______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
З актом ознайомлений та один примірник отримав _______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б., посада)
М.П.
Зауваження ліцензіата до змісту акта перевірки ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б., посада)
М.П.
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасов

Додаток 6
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з посередництва
у працевлаштуванні на роботу
за кордоном
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

"___"_____________ 20__ року N _____________
За результатами перевірки ___________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата та/або його
ліцензіата та/або його відокремленого підрозділу)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном, акт ___________________________________ перевірки від
(планової, позапланової) "__" ______________ 20__ року N ___________, яка була проведена __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка здійснила перевірку;
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
інших осіб, які брали участь у перевірці)
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов: ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ПРОПОНУЄТЬСЯ
__________________________________________________________ усунути
(повне найменування ліцензіата)
порушення Ліцензійних умов та у термін до
"___" _____________ 20__ року надати Мінпраці у письмовій формі
інформацію про усунення зазначених порушень Ліцензійних умов. При невиконанні даного розпорядження або в разі встановлення
факту повторного (аналогічного) порушення Ліцензійних умов
Мінпраці буде прийнято рішення відповідно до вимог чинного
законодавства.
__________________________ _________ _______________________
(керівник Мінпраці (підпис) (ініціали та прізвище) або його заступник) М.П.
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасов

Додаток 7
до Порядку здійснення
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з посередництва
у працевлаштуванні
на роботу за кордоном
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АКТ N___________ про ______________________________________________________________
(вид порушення, яке є підставою для складання
акта про анулювання ліцензії)

"___" _____________ 20__ року м. _____________
Головою комісії Мінпраці з питань ліцензування посередництва
у працевлаштуванні на роботу за кордоном та надання роботодавцям
дозволів на працевлаштування іноземців в Україні (далі - Комісія) __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали) та членами комісії _______________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвища та ініціали)
розглянуто матеріали перевірки (акт ___________________ перевірки
(планової, позапланової)
N ______________ від "__" _______________ 20__ року) ____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата та/або його відокремленого
підрозділу; ліцензія: серія, номер та коли видана;
__________________________________________________________________
місцезнаходження ліцензіата та/або його відокремленого
підрозділу)
та заслухано пояснення ліцензіата або уповноваженої особи __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)
щодо фактів, викладених у матеріалах перевірки.
Комісією встановлено, що ____________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата та/або його
відокремленого підрозділу)
порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, зокрема __________________________________________________________________
(зазначається вид порушення, яке є підставою
для складання акта про анулювання ліцензії)
Акт складено у двох примірниках _______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
З актом ознайомлений та один примірник отримав _______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б., посада)
М.П.
Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції В.Єрасоввверх