Документ z0705-18, действует, текущая редакция — Принятие от 15.05.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.07.2018. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.05.2018  № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2018 р.
за № 705/32157

Про затвердження Вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», що додаються.

2. Встановити, що товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону, та повідомити її особі, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону.

3. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону, особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства.

Обсяг відомостей, що містяться в публічній безвідкличній вимозі, зазначається згідно з додатком 2 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 вересня 2017 року № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1194/31062.

Публічна безвідклична вимога може бути надіслана не пізніше 03 червня 2019 року.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
15 травня 2018 року № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2018 р.
за № 705/32157

ВИМОГИ
до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення має містити:

для фізичної особи:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган), - яка станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі - Закон) є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає лише прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

для юридичної особи:

повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ особи (осіб, які діють спільно), - яка станом на дату набрання чинності Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;

кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом;

структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) згідно з додатком 1 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 вересня 2017 року № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1194/31062;

інформацію про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа) (додається у разі, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами).

Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівН. Хохловавверх