Про затвердження Порядку визначення фактичних збитків, завданих унаслідок посухи в травні 2007 року
Мінагрополітики України, Мінекономіки (з 2005 р.); Приказ, Порядок, Перечень [...] от 15.06.2007417/180
Документ z0643-07, действует, текущая редакция — Принятие от 15.06.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.06.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2007 N 417/180
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2007 р.
за N 643/13910

Про затвердження Порядку визначення фактичних збитків,
завданих унаслідок посухи в травні 2007 року

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2007 року N 794 ( 794-2007-п ) "Про невідкладні
заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення
формування ресурсів зерна врожаю 2007 року" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок визначення фактичних збитків, завданих
унаслідок посухи в травні 2007 року, що додається.
2. Департаменту економіки та управління державною власністю
Міністерства аграрної політики України (Дроботу В.І.) у
встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Лузана Ю.Я. та першого
заступника Міністра економіки України Любченка К.В.
Міністр аграрної
політики України Ю.Ф.Мельник
Міністр економіки України А.К.Кінах
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України В.А.Копилов
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства економіки
України
15.06.2007 N 417/180
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2007 р.
за N 643/13910

ПОРЯДОК
визначення фактичних збитків, завданих
унаслідок посухи в травні 2007 року

1. Цей Порядок установлює механізм визначення розміру
фактичних збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам
унаслідок посухи в травні 2007 року (далі - збитки).
2. Розмір збитків визначається за площами загиблих посівів
окремо щодо кожної сільськогосподарської культури, наведеної у
додатку 1 до цього Порядку, у частині вартості сортового та
гібридного насіння, використаного в 2006 році під урожай озимих
культур 2007 року та в поточному році - під урожай ярих культур.
3. Розмір збитків визначається різницею між сумою фактично
зазнаних сільськогосподарським підприємством за станом на 1 червня
2007 року витрат на сортове та гібридне насіння, використане на
загиблі внаслідок посухи посіви, відображених у бухгалтерському
обліку на рахунку 23 "Виробництво", але не більше нормативних
витрат, та сумою страхового покриття, що належить
сільськогосподарському підприємству за договорами страхування
ризиків загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції
внаслідок посухи.
4. Розмір фактично зазнаних витрат на сортове та гібридне
насіння визначається згідно з Методичними рекомендаціями з
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом
Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 N 132
( v0132555-01 ) (зі змінами), щодо кожної сільськогосподарської
культури на підставі даних спеціалізованої бухгалтерської форми
первинного обліку N 119 Акт витрат насіння і садивного матеріалу.
5. Заявку на визначення збитків мають право подавати до
комісій, утворених управліннями агропромислового розвитку
райдержадміністрацій (далі - комісії) у постраждалих регіонах
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого
2007 року N 256 ( 256-2007-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для державної підтримки виробництва продукції рослинництва",
сільськогосподарські підприємства - юридичні особи незалежно від
організаційно-правової форми господарювання, форми власності та
сфери управління, уключаючи навчальні та навчально-дослідні
господарства аграрних вищих навчальних закладів,
професійно-технічних навчальних закладів, наукових і
науково-дослідних установ, селекційно-дослідних та державних
сортодослідних станцій, крім бюджетних установ, що засіяли
сільськогосподарські культури, наведені в додатку 1 до цього
Порядку.
6. До заявки додаються: - заключний звіт про підсумки сівби під урожай 2007 року
(форма N 4-сг); - дані про площі загиблих посівів у розрізі
сільськогосподарських культур та розрахунок фактично зазнаних
витрат на сортове та гібридне насіння, використане для посіву
загиблих унаслідок посухи сільськогосподарських культур, форма
якого наведена в додатку 2 до цього Порядку, підписані керівником
підприємства, головним бухгалтером підприємства та завірені мокрою
печаткою; - копії актів витрат насіння та садивного матеріалу, завірені
в установленому порядку; - копія договору страхування врожаю сільськогосподарських
культур від негативного впливу стихійних явищ (у разі наявності).
7. Визначення збитків здійснюється комісіями.
7.1. Комісії розглядають подані сільськогосподарськими
підприємствами згідно з пунктом 6 цього Порядку документи та
перевіряють достовірність наведених у них даних. У разі відмови у визначенні розміру збитків комісія у
триденний строк після прийняття рішення видає (надсилає)
сільськогосподарському підприємству обґрунтовану відповідь.
7.2. На підставі обстеження посівів сільськогосподарських
культур комісії визначають площі посівів, що загинули. На кожну сільськогосподарську культуру в розрізі полів
складається відповідний акт обстеження посівів, який підписується
членами комісії та затверджується її головою. Форма акта обстеження посівів сільськогосподарських культур,
що загинули внаслідок посухи, наведена в додатку 3 до цього
Порядку.
7.3. Щодо кожного окремого сільськогосподарського
підприємства комісії визначають розміри збитків та у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу, складають зведену
відомість про розмір збитків, яка підписується членами комісії,
керівником та головним бухгалтером підприємства, скріплюється
мокрою печаткою і затверджується головою комісії. Один примірник зведеної відомості залишається на підприємстві
та зберігається протягом періоду, визначеного чинним
законодавством. Форма зведеної відомості про розмір збитків наведена в
додатку 4 до цього Порядку.
8. Документи, подані сільськогосподарськими підприємствами,
акти обстеження сільськогосподарських посівів, зведені відомості,
що підтверджують збитки щодо кожного сільськогосподарського
підприємства, зберігаються в управлінні агропромислового розвитку
райдержадміністрацій протягом періоду, визначеного чинним
законодавством.
9. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
подають Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій інформацію про розмір збитків за формою, що
наведена в додатку 5 до цього Порядку. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних
держадміністрацій узагальнюють і подають Мінагрополітики в строк,
визначений пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4
червня 2007 року N 794 ( 794-2007-п ) "Про невідкладні заходи щодо
зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування
ресурсів зерна врожаю 2007 року", інформацію про розмір збитків за
формою, що наведена в додатку 5 до цього Порядку. Мінагрополітики в одноденний термін узагальнює інформацію
щодо розміру збитків та подає її до Кабінету Міністрів України для
прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету
в установленому порядку.
Директор Департаменту фінансів
Міністерства аграрної політики
України Г.І.Зуб
Директор департаменту економічної
конкуренції та секторальних
перетворень Міністерства
економіки України О.В.Пендзин

Додаток 1
до пункту 2 Порядку

ПЕРЕЛІК
сільськогосподарських культур, посіви яких загинули
внаслідок посухи в травні 2007 року

1. Озимі культури на зерно: пшениця та тритикале; жито; ячмінь; ріпак.
2. Ярі культури на зерно: пшениця та тритикале; ячмінь; овес; ріпак; гречка; просо; горох; кукурудза;
3. Технічні та олійні культури: цукровий буряк; соя; соняшник.

Додаток 2
до пункту 6 Порядку

РОЗРАХУНОК
фактично зазнаних витрат на сортове
та гібридне насіння
__________________________________________________
(найменування підприємства, район, область)

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Фактичні |Площа посівів, | Фактично | | культури | витрати на | га | зазнані | | | сортове та | | витрати на | | | гібридне | | сортове та | | | насіння, грн. | | гібридне | | | | | насіння на | | | | |гектар посівів,| | | | | грн. | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 |4 = гр. 2/гр. 3| |----------------+---------------+---------------+---------------| |Пшениця та | | | | |тритикале озимі | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Жито озиме | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Ячмінь озимий | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Ріпак озимий | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Пшениця та | | | | |тритикале ярі | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Ячмінь ярий | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Овес | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Ріпак ярий | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Гречка | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Просо | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Горох | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Кукурудза | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Цукровий буряк | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Соя | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Соняшник | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | РАЗОМ | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства _________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер _________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" _____________ 2007 р.
М.П.

Додаток 3
до пункту 7.2 Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Голова Комісії __________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

АКТ
обстеження посівів сільськогосподарських культур,
що постраждали внаслідок посухи в травні 2007 року
____________________________________________________
(найменування культури, найменування підприємства)

------------------------------------------------------------------ | N поля | Загальна площа посівів, | Площа загиблих посівів, | | | га | га | |----------+--------------------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------+--------------------------+--------------------------| | | | | |----------+--------------------------+--------------------------| | РАЗОМ | | | ------------------------------------------------------------------
Члени комісії ______________ ______________________
(Підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ________________ 2007 р.
М.П.

Додаток 4
до пункту 7.3 Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Голова Комісії __________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про розмір фактичних збитків, завданих
унаслідок посухи в травні 2007 року
__________________________________________________
(найменування підприємства, район, область)

-------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Загальна| Площа |Фактично |Фактично|Фактично| Страхове |Фактичні | | культури | площа | загиблих |зазнані | зазнані| зазнані| покриття за | збитки, | | |посівів,|посівів, | витрати |витрати |витрати | договорами | завдані | | | га | (1), | на | на | на |страхування |внаслідок| | | | га | сортове |сортове |загиблі | (4) |посухи в | | | | | та | та |посіви, | грн. | травні | | | | |гібридне |гібридне| грн. | | 2007 | | | | |насіння |насіння | | | року, | | | | | (2), | на | | | грн. | | | | | грн. | гектар | | | | | | | | |посівів,| | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | (3) | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = | 7 |8 = гр.6-| | | | | | |гр.3 х | | - гр. 7 | | | | | | | х гр.5 | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Пшениця та | | | | | | | | |тритикале | | | | | | | | |озимі | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Жито озиме | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ячмінь | | | | | | | | |озимий | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ріпак озимий| | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Пшениця та | | | | | | | | |тритикале | | | | | | | | |ярі | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ячмінь ярий | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Овес | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ріпак ярий | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Гречка | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Просо | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Горох | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Кукурудза | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Цукровий | | | | | | | | |буряк | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Соя | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Соняшник | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| | РАЗОМ | | | X | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- _______________
(1) Заповнюється за результатами обстеження постраждалих
посівів комісією. (2) Заповнюється згідно з даними графи 2 додатка 2 до пункту
6 Порядку.
(3) Заповнюється згідно з даними графи 4 додатка 2 до пункту
6 Порядку.
(4) Сума страхового покриття, що належить до виплати
сільськогосподарському підприємству за договорами страхування
ризиків загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції
внаслідок посухи (у разі наявності страхового договору).
Члени комісії _______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Керівник підприємства _______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ________________ 2007 р.
М.П.

Додаток 5
до пункту 9 Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про розмір фактичних збитків, зазнаних
сільськогосподарськими підприємствами внаслідок
посухи у травні 2007 року
________________________________ район /область/

-------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Загальна| Площа |Фактично |Фактично|Фактично| Страхове |Фактичні | | культури | площа | загиблих | зазнані | зазнані| зазнані| покриття | збитки, | | |посівів,|посівів, | витрати |витрати |витрати | договорами | завдані | | |тис. га | (5), | на | на | на |страхування |унаслідок| | | | тис. га |насіння, |насіння |загиблі | тис. грн. |посухи в | | | | | тис. | на |посіви, | | травні | | | | | грн. | гектар | тис. | | 2007 | | | | | |посівів,| грн. | | року, | | | | | | грн. | | | тис. | | | | | | | | | грн. | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |6 = гр. | 7 |8 = гр.6-| | | | | | |3 х гр. | | - гр. 7 | | | | | | | 5 | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Пшениця та | | | | | | | | |тритикале | | | | | | | | |озимі | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Жито озиме | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ячмінь | | | | | | | | |озимий | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ріпак озимий| | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Пшениця та | | | | | | | | |тритикале | | | | | | | | |ярі | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ячмінь ярий | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Овес | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Ріпак ярий | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Гречка | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Просо | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Горох | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Кукурудза | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Цукровий | | | | | | | | |буряк | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Соя | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| |Соняшник | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+--------+--------+-------------+---------| | РАЗОМ | | | | | | X | | --------------------------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник Управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"____" _________________ 2007 р.
М.П.вверх