Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду [...]
Приказ Министерства юстиции Украины; Положение, Форма, План, Предложения, Заказ, Отчет, Заключение, Сообщение, Акт, Справка от 14.06.20191770/5
Документ z0638-19, действует, текущая редакция — Принятие от 14.06.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.08.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2019  № 1770/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2019 р.
за № 638/33609

Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації

Відповідно до статей 43, 48 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», статті 24 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», статті 6 Закону України «Про страховий фонд документації України», постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», пунктів 3, 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, та з метою підвищення ефективності діяльності науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Державної архівної служби України, забезпечення координації та раціонального використання результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямів і завдань архівної справи та страхового фонду документації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби УкраїниТ.І. БарановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14 червня 2019 року № 1770/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2019 р.
за № 638/33609

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні засади планування, фінансування, координації та контролю за виконанням наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи та страхового фонду документації, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та виконуються науковими установами, що належать до сфери управління Укрдержархіву.

2. Організація наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи та страхового фонду документації, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», інших нормативно-правових актів України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності, наказів Мін’юсту, Укрдержархіву та цього Положення.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

виконавець - наукова установа, що належить до сфери управління Укрдержархіву та виконує наукові (науково-технічні) роботи (далі - НДР/НТР) за його замовленням;

відповідальні - структурні підрозділи Укрдержархіву, які здійснюють перевірку якості виконання НДР/НТР та організують впровадження їх результатів;

головний розпорядник бюджетних коштів - Мін’юст;

дорадчий орган - вчена (науково-технічна) рада наукової установи;

замовник - Укрдержархів;

координатор - структурний підрозділ Укрдержархіву, на який покладено завдання щодо організації, координації та контролю виконання НДР/НТР;

тематика - сукупність напрямів, за якими проводяться наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки в сфері архівної справи та страхового фонду документації;

тематичний план замовлення на виконання НДР/НТР - документ, який визначає НДР/НТР, що виконуватимуться впродовж року, з відповідними строками, виконавцями, обсягами фінансування та очікуваними результатами (далі - Тематичний план).

II. Планування наукової діяльності

1. Укрдержархів розробляє тематику строком на три роки та подає на затвердження Мін’юсту до 15 червня року, що передує плановому періоду.

2. Формування тематики здійснюється для розроблення наукових засад державної політики у сфері архівної справи та страхового фонду документації, наукового забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Укрдержархів, відповідно до Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13.

3. Підставою визначення тематики та включення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок до Тематичного плану є очікувані результати, які відповідають реальним потребам економіки та розвитку суспільства, мають високий ступінь готовності та спрямовані на практичне впровадження результатів у сфері архівної справи та страхового фонду документації.

4. Затверджена Мін’юстом тематика (зміни до неї) оприлюднюється (оприлюднюються) на офіційних веб-сайтах Мін’юсту та Укрдержархіву.

5. На Укрдержархів покладаються:

ініціювання проведення НДР/НТР стосовно визначеної проблеми, визначення вихідних вимог до виконання НДР/НТР;

організація за потреби експертизи заявок на виконання НДР/НТР, розгляд результатів експертизи та визначення головного виконавця;

розгляд і затвердження документації на замовлення та виконання НДР/НТР за поданням виконавця НДР/НТР;

організація супроводу і контролю за виконанням НДР/НТР на всіх її етапах, перевірка якості наукової продукції;

приймання завершеної НДР/НТР у цілому (за необхідності - її окремих етапів), а також рішення щодо подальшого використання спецустаткування, залишків матеріалів та інших матеріальних цінностей;

впровадження наукових (науково-технічних) розробок, що є результатом виконаних НДР/НТР, надання інформації та пропозицій щодо її подальшого використання.

6. Укрдержархів до 15 січня року, що передує плановому періоду, видає наказ про розробку (коригування) проектів тематики та Тематичного плану.

7. Проекти тематики (змін до неї) (додаток 1) та Тематичного плану (додаток 2) розробляються координатором та фінансово-економічним підрозділом забезпечення діяльності Укрдержархіву (далі - фінансовий підрозділ) на підставі обґрунтованих пропозицій (додатки 3, 4) структурних підрозділів Укрдержархіву.

Пропозиції до тематики (змін до неї) та Тематичного плану подаються координатору до 20 квітня року, що передує плановому.

8. Координатор організує розгляд проекту тематики (пропозицій для коригування) та Тематичного плану науково-дорадчим органом Укрдержархіву до 01 червня року, що передує плановому.

9. Укрдержархів не пізніше 01 листопада року, що передує плановому, видає наказ про організацію виконання НДР/НТР (далі - наказ).

10. На підставі наказу та вимог Укрдержархіву, що надаються у формі завдань, показників, характеристик, яким мають відповідати результати НДР/НТР, виконавець в місячний термін складає проект Тематичного плану наукової установи, проект замовлення на виконання НДР/НТР (додаток 5) на кожну НДР/НТР (далі - замовлення), невід’ємними додатками до якого є технічне завдання НДР/НТР, калькуляція кошторисної вартості робіт, та погоджує їх з відповідальним, фінансовим підрозділом та координатором.

11. Затвердження Головою Укрдержархіву Тематичного плану здійснюється після прийняття Державного бюджету України на відповідний рік відповідно до затверджених обсягів фінансування наукових досліджень та уточненої тематики НДР/НТР.

Затверджений Головою Укрдержархіву Тематичний план (зміни до нього) оприлюднюється (оприлюднюються) на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

Копія затвердженого Головою Укрдержархіву Тематичного плану (змін до нього) надсилається до Мін’юсту.

12. В триденний строк після затвердження Тематичного плану виконавець подає проекти замовлень на виконання НДР/НТР для підписання Укрдержархівом. Замовлення на НДР/НТР підписується у двох примірниках: перший - для виконавця, другий - залишається в Укрдержархіві для контролю виконання.

13. Замовлення на виконання НДР/НТР підписується Головою Укрдержархіву (першим заступником, заступником Голови Укрдержархіву) відповідно до розподілу функціональних обов’язків та реєструється у журналі реєстрації замовлень.

III. Фінансування

1. Фінансування проведення НДР/НТР здійснюється в межах видатків, передбачених Укрдерж-архіву законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Напрями використання бюджетних коштів визначаються паспортом бюджетної програми на відповідний рік.

2. Фінансування НДР/НТР здійснюється відповідно до затверджених на відповідний рік в установленому порядку кошторису та помісячного плану асигнувань.

3. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

4. Фінансовий підрозділ організовує роботу щодо здійснення фінансування та організації бюджетного процесу, а також контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на НДР/НТР.

IV. Моніторинг, контроль і впровадження НДР/НТР

1. Виконавець щокварталу надає координатору звіт про стан виконання НДР/НТР за встановленою формою (додаток 6).

2. Укрдержархів здійснює перевірку якості виконання НДР/НТР шляхом проведення відповідальними перевірок, графік яких затверджує Голова Укрдержархіву.

Результати перевірок, відповідні висновки та пропозиції Укрдержархів використовує для уточнення та коригування обсягу фінансування на окремих етапах виконання замовлення, а також для припинення роботи над НДР/НТР, що не виконуються на належному рівні, втратили актуальність або не можуть бути виконані з об’єктивних причин.

3. Координатор на підставі інформації, отриманої від виконавця, та за результатами проведення перевірок готує аналітичні записки, довідки та інформаційні матеріали з питань виконання НДР/НТР для подання керівництву Укрдержархіву.

4. Розгляд виконаної НДР/НТР проводиться після завершення роботи в цілому або окремих її етапів, якщо це передбачено Технічним завданням (далі - ТЗ) на НДР/НТР.

5. Після виконання НДР/НТР виконавець складає звіт про НДР/НТР з обґрунтованими висновками та пропозиціями щодо впровадження результатів НДР/НТР, після отримання позитивного висновку відповідального (додаток 7) організовує розгляд дорадчим органом виконавця для визначення відповідності результатів роботи вимогам ТЗ та оцінювання НДР/НТР у цілому.

6. Після схвалення науково-дорадчим органом Укрдержархіву (якщо це передбачено замовленням) результатів НДР/НТР виконавець у тижневий строк, але не пізніше 15 грудня року, наступного за фінансовим, сповіщає замовника повідомленням щодо готовності до приймання НДР/НТР (додаток 8) та надає проект програми приймання, звітну документацію, пропозиції щодо впровадження результатів НДР/НТР, проект акта приймання НДР/НТР (додаток 9) та інші матеріали, передбачені замовленням та ТЗ.

7. Приймання результатів НДР/НТР проводиться приймальною комісією, створеною наказом Укрдержархіву в місячний термін після одержання повідомлення та супровідних матеріалів на НДР/НТР. У наказі визначають склад комісії і терміни її роботи.

8. Приймальна комісія організує всебічний розгляд виконання НДР/НТР і встановлення їх відповідності вимогам ТЗ.

Під час приймання НДР/НТР комісія (за необхідності) встановлює терміни коригування звітної документації, які не можуть перевищувати 14 календарних днів, та оцінює обґрунтованість рекомендацій щодо реалізації та впровадження результатів НДР/НТР.

9. За результатами своєї роботи приймальна комісія подає Голові Укрдержархіву на затвердження акт приймання НДР/НТР (у двох примірниках). Дата затвердження акта вважається датою прийняття (завершення) НДР/НТР.

10. Якщо НДР/НТР виконано не в повному обсязі або неналежної якості, замовник готує відповідну аргументацію та повертає роботу на доопрацювання виконавцю (термін доопрацювання - 14 календарних днів з дати отримання висновку щодо невідповідності).

11. Виконаною вважається робота, прийнята замовником у повному обсязі.

12. До 28 (29) лютого року, наступного за звітним, відповідальні подають координатору довідки щодо впровадження результатів НДР/НТР, виконаних на замовлення Укрдержархіву за рахунок бюджетних коштів. Моніторинг впровадження результатів НДР/НТР проводиться протягом 3 років.

13. На основі отриманої інформації координатор готує інформаційну довідку щодо впровадження результатів НДР/НТР відповідальними згідно з формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення, яка подається керівництву Укрдержархіву.

14. Виконавці щороку не пізніше 05 лютого року, що настає за звітним, подають Укрдержархіву інформацію про стан формування та реалізації тематики у встановленому порядку.

Директор Департаменту
взаємодії з органами
державної владиІ.С. Лозінський


Додаток 1
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

ТЕМАТИКА
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуватимуться науково-дослідними інститутами, що належать до сфери управління Державної архівної служби України, за рахунок коштів державного бюджету


Додаток 2
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи та страхового фонду документації


Додаток 3
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту тематики (коригування) у сфері архівної справи та страхового фонду документаціїДодаток 4
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи та страхового фонду документації


Додаток 5
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 10 розділу II)

ЗАМОВЛЕННЯ
на виконання науково-дослідної (науково-технічної) розробки для Укрдержархіву


Додаток 6
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 1 розділу IV)

ЗВІТ
про стан виконанняДодаток 7
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 5 розділу IV)

ВИСНОВОК
щодо відповідності вимогам замовника науково-дослідної роботи


Додаток 8
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 6 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо готовності до приймання науково-дослідної роботи


Додаток 9
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 6 розділу IV)

АКТ
приймання НДР/НТР (складової частини НДР/НТР)Додаток 10
до Положення про організацію
наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері архівної справи
та страхового фонду документації
(пункт 13 розділу IV)

ДОВІДКА
щодо впровадження результатів НДР/НТР, виконаних на замовлення Укрдержархіву за рахунок бюджетних коштів

№ з/п

Назва НДР/НТР відповідно до плану НДР/НТР

Де та як використано результати НДР/НТР упродовж першого року після завершення роботи

Де та як використано результати НДР/НТР упродовж другого року після завершення роботи

Де та як використано результати НДР/НТР упродовж третього року після завершення роботи

1

2

3

4

5вверх