Про затвердження Положення про клірингову діяльність
НКЦПФР; Решение, Положение от 26.03.2013429
Документ z0562-13, первая редакция — Принятие от 26.03.2013
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.03.2013  № 429


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 562/23094

Про затвердження Положення про клірингову діяльність

Відповідно до статті 3 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 19-1 - 19-7, статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 15, 20 та підпункту 7 пункту 5 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про клірингову діяльність, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 26.03.2013 № 14
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
26.03.2013 № 429


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 562/23094

ПОЛОЖЕННЯ
про клірингову діяльність

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок провадження клірингової діяльності, здійснення клірингу за договорами щодо цінних паперів Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр), Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та кліринговими установами (далі - особи, що здійснюють кліринг), у тому числі порядок здійснення клірингу за договорами щодо цінних паперів особами, що виконують функцію центрального контрагента, порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів, а також порядок контролю за провадженням клірингової діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішня система обліку особи, що здійснює кліринг (далі - система обліку) - система, за допомогою якої особа, що здійснює кліринг, веде облік прав та зобов`язань учасників клірингу, їх клієнтів та центрального контрагента (якщо кліринг здійснюється за участю центрального контрагента) за правочинами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, облік інформації про кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, що зарезервовані для виконання цих правочинів, а також облік внесків учасників клірингу до гарантійного фонду;

кліринговий рахунок - рахунок, який відкривається учаснику клірингу в системі обліку особою, що здійснює кліринг, відповідно до її внутрішніх документів для обліку цією особою при здійсненні клірингу зобов’язань та/або прав учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів;

кліринговий субрахунок - субрахунок, який є складовою клірингового рахунку учасника клірингу та ведеться в системі обліку особи, що здійснює кліринг, відповідно до її внутрішніх документів для клієнта (клієнтів) учасника клірингу для обліку цією особою при здійсненні клірингу зобов’язань та/або прав цього клієнта (клієнтів) учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів;

правила клірингу - внутрішній документ, затверджений уповноваженим органом особи, що здійснює кліринг, зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та погоджений Національним банком України, що містить положення, визначені законом та цим Положенням;

учасник клірингу - особа, яка уклала з особою, що здійснює кліринг, договір про клірингове обслуговування для здійснення клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів (інших фінансових інструментів), вчинених у власних інтересах учасника клірингу та в інтересах його клієнтів.

3. Для провадження клірингової діяльності Центральний депозитарій повинен одержати ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності у порядку, встановленому Комісією.

Для провадження клірингової діяльності Розрахунковий центр та особа, що має намір отримати статус клірингової установи, повинні одержати ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності у порядку, встановленому Комісією, та ліцензію на здійснення окремих банківських операцій у порядку, встановленому Національним банком України.

4. Для провадження клірингової діяльності особи, що здійснюють кліринг, мають зареєструвати в Комісії в порядку та строки, встановлені нею, такі внутрішні документи:

Правила провадження клірингової діяльності;

правила клірингу;

документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій.

5. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності укладає:

договір про надання клірингових послуг з фондовою біржею (фондовими біржами);

договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм (Національним банком України, якщо на фондовій біржі, яку обслуговує клірингова установа, укладаються договори щодо державних цінних паперів та облігацій місцевих позик);

договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Розрахунковим центром.

6. Центральний депозитарій, Розрахунковий центр для провадження клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, укладають з цією фондовою біржею договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

7. Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності.

8. Фондова біржа для забезпечення виконання укладених на ній договорів щодо цінних паперів укладає договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів з Розрахунковим центром або з Центральним депозитарієм, або договір про надання клірингових послуг з кліринговою установою.

Фондова біржа для забезпечення виконання укладених на ній договорів щодо фінансових інструментів, інших ніж цінні папери, укладає договір про надання клірингових послуг з Розрахунковим центром або кліринговою установою.

9. Професійна діяльність на фондовому ринку - клірингова діяльність здійснюється особами, що здійснюють кліринг, із дотриманням вимог закону, цього Положення та внутрішніх документів цих осіб.

Розрахунковий центр та клірингова установа при провадженні клірингової діяльності можуть виконувати функції центрального контрагента і для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу, виступати учасником біржових торгів без ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

10. Клірингова діяльність за договорами щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, укладеними на фондовій біржі, здійснюється на підставі інформації (документів), поданої цією фондовою біржею, відповідно до цього Положення, умов договору між фондовою біржею та особою, що здійснює кліринг, та внутрішніх документів цієї особи.

11. Клірингова діяльність за договорами щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, укладеними поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється на підставі інформації, поданої учасниками клірингу, відповідно до цього Положення, умов договорів між ними та особою, що здійснює кліринг, та внутрішніх документів цієї особи.

Особа, що здійснює кліринг, у випадку надання послуг з клірингу зобов’язань за договорами, укладеними поза фондовою біржею, складає перелік предметів таких зобов’язань (цінних паперів та/або інших фінансових інструментів тощо) (далі - Перелік) та розкриває його на власному веб-сайті у мережі Інтернет.

12. Розрахунки у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюються Центральним депозитарієм або Національним банком України (відповідно до компетенції, визначеної законом) на підставі інформації (документів), що подається Розрахунковим центром, або інформації, що подається фондовою біржею, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм.

13. Грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводять розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснює Розрахунковий центр.

14. Порядок взаємодії між Розрахунковим центром, кліринговими установами, Центральним депозитарієм, Національним банком України та фондовими біржами встановлюється відповідними договорами, які визначають права та обов’язки сторін, регулюють порядок обміну інформацією, надання та обробку розрахункових документів тощо. Вимоги до цих договорів встановлюються Комісією, крім випадків, якщо стороною договору є Національний банк України. У разі якщо Національний банк України є стороною договору, вимоги до таких договорів, у тому числі права та обов’язки сторін договору, встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.

15. Право власності на цінні папери, що є об’єктом вчиненого правочину щодо цінних паперів, набувається особою, яка є вигодонабувачем за цим правочином, з моменту зарахування прав на ці цінні папери на рахунок у цінних паперах цієї особи у депозитарній установі.

16. Особа, що здійснює кліринг, для здійснення клірингової діяльності без стовідсоткового попереднього депонування та резервування активів (коштів і цінних паперів) повинна розробити та затвердити відповідним уповноваженим органом положення про гарантійний фонд, якщо створення такого фонду передбачено документом, що визначає систему управління ризиками та гарантій (далі - Положення про гарантійний фонд).

16.1. Кожний учасник клірингу повинен бути учасником гарантійного фонду, що створює дана особа за рахунок внесків учасників клірингу.

16.2. Активи гарантійного фонду, які створює особа, що здійснює кліринг, за рахунок внесків учасників клірингу, не входять до складу власних активів цієї особи.

ІІ. Вимоги до порядку взяття на облік учасників клірингу особою, що здійснює кліринг

1. Особа, що здійснює кліринг, надає учаснику клірингу клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про клірингове обслуговування за умови взяття його на облік у порядку, встановленому цим Положенням.

Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана до моменту укладання договору про клірингове обслуговування надати особі, яка має намір стати учасником клірингу, інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. Особа, яка має намір стати учасником клірингу, та учасник клірингу повинні відповідати вимогам, встановленим правилами клірингу особи, що здійснює кліринг, з якою укладається (укладено) договір про клірингове обслуговування.

3. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана ідентифікувати осіб, з якими встановлюються ділові відносини на підставі договору про клірингове обслуговування, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії.

Така ідентифікація не є обов’язковою, якщо особа, з якою встановлюються ділові відносини на підставі договору про клірингове обслуговування, вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства, зокрема, при укладанні особою, що здійснює кліринг, якою є Центральний депозитарій, депозитарного договору з депозитарною установою, яка має намір стати учасником клірингу, або при укладанні особою, що здійснює кліринг, якою є Розрахунковий центр, договору банківського рахунку.

4. Особа, що здійснює кліринг, при взятті на облік учасника клірингу відкриває йому у системі обліку кліринговий рахунок (рахунки) відповідно до затверджених уповноваженим органом цієї особи Правил провадження клірингової діяльності, зареєстрованих Комісією в установленому нею порядку.

5. Особа, яка має намір стати учасником клірингу, для взяття її на облік особою, що здійснює кліринг, подає цій особі такі документи:

анкету клірингового рахунку;

копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу, без довіреності;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (у разі якщо особа є торговцем цінними паперами);

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, якщо особа, яка має намір стати учасником клірингу, є депозитарною установою;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу (повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії), та депозитарного коду рахунку у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу, у цій депозитарній установі (у тому числі документа, створеного особою, яка має намір стати учасником клірингу, та підписаного особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені цієї особи без довіреності, або її уповноваженою особою, та засвідченого печаткою особи, яка має намір стати учасником клірингу);

оригінал або копію довіреності розпорядника клірингового рахунку, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами особи, яка має намір стати учасником клірингу, і засвідчену печаткою цієї особи, якщо розпорядником клірингового рахунку є особа, яка не має права діяти від імені цієї особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку;

картку зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами особи, яка має намір стати учасником клірингу, якщо Правилами провадження клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг, та/або договором про клірингове обслуговування передбачається можливість надання розпоряджень, повідомлень у формі паперових документів.

Особа, що здійснює кліринг, має право вимагати від особи, яка має намір стати учасником клірингу, надання крім документів, визначених цим пунктом, додаткових документів, визначених Правилами провадження клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг.

Якщо документи, визначені абзацами третім - шостим цього пункту, вже подавалися особою, яка має намір стати учасником клірингу, зокрема, при укладанні нею з особою, що здійснює кліринг, якою є Центральний депозитарій, депозитарного договору, або при укладанні з особою, що здійснює кліринг, якою є Розрахунковий центр, договору банківського рахунку, такі документи повторно не подаються.

Реквізитний склад та форма анкети клірингового рахунку встановлюються Правилами провадження клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг.

6. До особи, що здійснює кліринг, замість оригіналів документів можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до законодавства має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст особи, що здійснює кліринг, який приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою особи, що здійснює кліринг, як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в особи, що здійснює кліринг, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

7. Особа, що здійснює кліринг, яка взяла на облік учасника клірингу, може здійснювати колективний або відокремлений облік клієнтів учасника клірингу. У випадку колективного обліку клієнтів учасника клірингу кліринговий субрахунок ведеться для загального обліку зобов'язань та/або прав клієнтів учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів. Колективний облік повинен здійснюватись особою, що здійснює кліринг (крім Центрального депозитарію), таким чином, щоб забезпечити можливість надання Центральному депозитарію або Національному банку України інформації за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів у розрізі клієнтів Центрального депозитарію або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів, прав на цінні папери.

У випадку відокремленого обліку клієнтів учасника клірингу особа, що здійснює кліринг, може взяти на облік клієнтів учасника клірингу на підставі інформації, наданої учасником клірингу, яка, зокрема, повинна містити:

для юридичної особи - код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказується ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності) або серія та номер паспорта (якщо фізична особа - резидент через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

для пайового інвестиційного фонду - ідентифікаційний код за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

для держави - держава Україна, реквізити суб’єкта(ів) управління (для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; для юридичної особи - код за ЄДРПОУ);

для торговця цінними паперами - реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

реквізити депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах цієї особи (код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії), та депозитарного коду рахунку у цінних паперах цієї особи в цій депозитарній установі.

Інші обов’язкові реквізити та форма надання інформації про клієнтів учасника клірингу визначаються Правилами провадження клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг.

8. Особа, що здійснює кліринг, при взятті на облік учасників клірингу, клієнтів учасника клірингу (далі - зареєстрована особа), присвоює цим особам в установленому нею порядку унікальний ідентифікаційний код (далі - код) та уносить інформацію про зареєстровану особу до реєстру учасників клірингу.

Реєстр учасників клірингу ведеться особою, що здійснює кліринг, у установленому нею порядку та має містити, зокрема:

повне або скорочене (за наявності) найменування учасника клірингу;

код учасника клірингу;

коди клієнтів учасника клірингу;

місцезнаходження учасника клірингу;

прізвище, ім'я, по батькові та посаду фізичної особи, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені учасника клірингу без довіреності;

контактну інформацію учасника клірингу;

дату взяття на облік учасника клірингу;

інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру учасників клірингу.

ІІІ. Вимоги до організації системи обліку особи, що здійснює кліринг

1. Особа, що здійснює кліринг, при здійсненні клірингової діяльності має забезпечити ведення внутрішнього обліку за допомогою системи обліку, яка складається, зокрема, з:

документів, які є підставою для проведення клірингу;

клірингових рахунків учасників клірингу;

регістрів внутрішнього обліку;

звітів учасникам клірингу.

2. Об’єктами внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг, є:

права та зобов’язання зареєстрованих осіб за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі - правочини), зобов’язання за якими допущені до клірингу;

права та зобов’язання особи, що здійснює кліринг і виконує функції центрального контрагента, по відношенню до учасника клірингу, що виникають у неї за результатом клірингу зобов’язань за правочинами зареєстрованих осіб, які допущені до клірингу;

кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, що зарезервовані зареєстрованими особами для виконання правочинів;

кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, що є предметом забезпечення виконання правочинів, право розпоряджання якими надано особі, що здійснює кліринг (далі - клірингове забезпечення).

3. Внутрішній облік прав та зобов’язань зареєстрованих осіб за правочинами, зобов’язання за якими допущені до клірингу, зарезервованих коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється особою, що здійснює кліринг, на клірингових рахунках учасників клірингу. Кліринговий рахунок учасника клірингу складається з клірингових субрахунків, що ведуться відокремлено - у розрізі самого учасника та клієнтів учасника клірингу.

Порядок ведення клірингових рахунків, клірингових субрахунків встановлюється правилами клірингу особи, що здійснює кліринг.

4. Зобов’язання, допущені до клірингу, та права, що виникають з цих зобов’язань, приймаються на облік особою, що здійснює кліринг, на момент їх допуску до клірингу на підставі розпоряджень, документів та/або інформації, визначених правилами клірингу цієї особи, що містять інформацію про вчинені правочини. Внутрішній облік клірингового забезпечення, зазначених прав та зобов’язань має дозволяти групувати дані про них у розрізі учасників клірингу або клієнтів учасника клірингу, у тому числі на момент, день або період часу, в який вони мають бути повністю або частково припинені відповідно до правил клірингу особи, що здійснює кліринг.

5. Особа, що здійснює кліринг, при провадженні клірингової діяльності може формувати регістри внутрішнього обліку. До регістрів внутрішнього обліку відносяться, зокрема, журнали вхідних та вихідних документів, відомості оборотів за кліринговими рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клірингових рахунків, регістри обліку клірингового забезпечення тощо. Регістри внутрішнього обліку формуються та зберігаються в архіві особи, що здійснює кліринг, у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього документа у формі документа на папері.

6. Особа, що здійснює кліринг, реєструє всі вхідні та вихідні документи, пов’язані з провадженням нею клірингової діяльності, у відповідних журналах таким чином, що дозволить однозначно ідентифікувати документ, відправника та/або отримувача документа, дату та час надходження/відправлення документа в системі документообігу за певними ідентифікаційними ознаками.

7. Розпорядження, документи та/або інформація, що надаються особі, що здійснює кліринг, від учасників клірингу, фондової біржі повинні повністю розкривати зміст операцій, що мають бути відображені на клірингових рахунках та/або регістрах внутрішнього обліку. Якщо зазначені документи не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингу, особа, що здійснює кліринг, має право вимагати надання необхідної інформації.

8. Розпорядження, документи та/або інформація, що надаються особою, що здійснює кліринг, Центральному депозитарію (якщо особою, що здійснює кліринг, не є Центральний депозитарій) та/або Розрахунковому центру (якщо особою, що здійснює кліринг, не є Розрахунковий центр) повинні повністю розкривати зміст виконання операцій на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та рахунках у цінних паперах депонентів у депозитарних установах, на рахунках учасників клірингу у Розрахунковому центрі. Якщо зазначені документи не містять всіх необхідних даних для здійснення операцій на зазначених рахунках, Центральний депозитарій та/або Розрахунковий центр мають право вимагати надання необхідної інформації.

9. Розпорядження, документи та/або інформація, на підставі яких здійснюється кліринг, надаються особі, що здійснює кліринг, виключно у формі електронного документа та оформлюються у вигляді, визначеному правилами клірингу особи, що здійснює кліринг, відповідно до законодавства. Розпорядження та/або інформація, на підставі яких здійснюються розрахунки у цінних паперах, надаються Центральному депозитарію виключно у формі електронного документа та оформлюються у вигляді, визначеному правилами клірингу особи, що здійснює кліринг, внутрішніми документами Центрального депозитарію та договором про проведення розрахунків у цінних паперах особи, що здійснює кліринг, та Центрального депозитарію, відповідно до законодавства.

10. Реквізитний склад розпоряджень, документів та/або інформації, на підставі яких здійснюється кліринг, повинен відповідати вимогам законодавства та вимогам особи, що здійснює кліринг.

ІV. Вимоги до порядку здійснення клірингу

1. Особа, що здійснює кліринг, здійснює кліринг тільки тих зобов'язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку і на умовах, установлених правилами клірингу цієї особи. При здійсненні допуску зобов’язань до клірингу особа, що здійснює кліринг, перевіряє їх на відповідність умовам допуску, передбаченим цим Положенням та правилами клірингу цієї особи.

2. Допуск зобов’язань до клірингу здійснюється на підставі розпоряджень, документів та/або інформації від учасників клірингу або фондової біржі, наданих особі, що здійснює кліринг, відповідно до вимог, встановлених правилами клірингу цієї особи.

3. Зобов’язання, стороною яких є центральний контрагент, допускаються до клірингу з моменту виникнення таких зобов’язань.

4. Зобов’язання за договорами щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, укладеними поза фондовою біржею, допускаються до клірингу за умови наявності предмета таких зобов’язань у Переліку.

5. Зобов’язання за договорами щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, що допущені до клірингу, можуть бути частково або повністю припинені за результатом клірингу. Недійсність договору, зобов'язання за яким припинено за результатами клірингу, не тягне за собою недійсність правочинів, виконаних у процесі клірингу, та результатів клірингу.

V. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків при провадженні клірингової діяльності

1. Заходи, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що виникають за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, засоби та механізми забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу, обумовлюються документом, що визначає систему управління ризиками та гарантій особи, що здійснює кліринг.

2. До механізмів забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу, які спрямовані на зниження ризиків їх невиконання або неналежного виконання, належать:

обов'язкове стовідсоткове попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів у порядку, встановленому цим розділом;

часткове (або таке, що відсутнє) попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів з обов'язковим створенням системи управління ризиками та гарантій, у тому числі створення гарантійного фонду за рахунок внесків учасників клірингу, у порядку, встановленому цим розділом.

3. Обсяг заблокованих у системі депозитарного обліку прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах зареєстрованих осіб у депозитарних установах та цінних паперів на рахунках у цінних паперах цих депозитарних установ у Центральному депозитарії або Національному банку України як стовідсоткове або часткове депонування та резервування цінних паперів відображається в системі обліку особи, що здійснює кліринг, шляхом аналітичного обліку прав щодо цих цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках цих осіб.

4. У системі депозитарного обліку цінні папери можуть резервуватися протягом операційного дня Центрального депозитарію. Депозитарні установи повинні мати можливість аналітичного групування заблокованих прав на цінні папери у розрізі учасників клірингу як депонентів та/або як керуючих рахунками у цінних паперах депонентів цих депозитарних установ.

5. Обсяг зарезервованих коштів як стовідсоткового або часткового депонування та резервування та обсяг клірингового забезпечення у формі коштів учасника клірингу відображається в системі обліку особи, що здійснює кліринг, аналітичним обліком прав щодо цих коштів у якості резервування для виконання правочинів або клірингового забезпечення відповідно на клірингових рахунках/субрахунках зареєстрованих осіб (самого учасника клірингу та клієнтів учасника клірингу).

6. Формування клірингового забезпечення учасника клірингу у формі цінних паперів здійснюється, зокрема, шляхом зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах особи, що здійснює кліринг, якою є Розрахунковий центр або клірингова установа, як депозитарної установи у Центральному депозитарії та/або Національному банку України (відповідно до компетенції, визначеної законом), та зарахування прав на ці цінні папери відповідно Розрахунковим центром або кліринговою установою на відповідні рахунки у цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами цих осіб.

Таке зарахування цінних паперів та прав на цінні папери на відповідні рахунки у цінних паперах та їх облік на цих рахунках відображаються в системі обліку особи, що здійснює кліринг, аналітичним обліком прав щодо цих цінних паперів у якості клірингового забезпечення відповідно на клірингових рахунках/субрахунках зареєстрованих осіб (самого учасника клірингу, його клієнтів та клієнтів клієнта учасника клірингу).

VІ. Вимоги до провадження клірингової діяльності

1. Керівник та працівники особи, що здійснює кліринг, які безпосередньо залучені до клірингової діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з клірингової діяльності.

Кваліфікація фахівця з клірингової діяльності підтверджується сертифікатом установленого зразка, який видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Особа, що здійснює кліринг, повинна в посадових інструкціях для своїх працівників, що безпосередньо залучені до клірингової діяльності, визначити рівень компетенції, необхідний для здійснення клірингу.

2. Поєднання клірингової діяльності, яка є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, можливе у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

3. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана здійснювати клірингову діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації щодо зареєстрованих осіб, вчинених ними або на їх користь правочинів, належних їм цінних паперів та інших фінансових інструментів і коштів, інформація щодо яких надходить до особи, що здійснює кліринг, для провадження клірингової діяльності.

Розкриття інформації, що за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, здійснюється з урахуванням Закону України «Про інформацію» та статті 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відомості про порушення цілісності інформації, що відноситься до конфіденційної, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, зміну, підроблення, копіювання інформації передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відповідного факту.

4. Особа, що здійснює кліринг, повинна розробити та затвердити відповідним органом управління:

1) внутрішні положення, що визначають порядок надання фінансових послуг:

Правила провадження клірингової діяльності;

Регламент провадження клірингової діяльності;

правила клірингу;

2) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

3) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій;

4) внутрішнє положення про систему обробки інформації, що використовується для клірингової діяльності;

5) внутрішнє положення про систему безпеки клірингової діяльності.

5. Правила провадження клірингової діяльності повинні містити загальний порядок здійснення клірингової діяльності, у тому числі:

перелік та опис рахунків, що будуть використовуватися при провадженні клірингової діяльності;

порядок внутрішнього документообігу при провадженні клірингової діяльності;

перелік та опис регістрів внутрішнього обліку, що будуть використовуватися при провадженні клірингової діяльності.

6. Регламент провадження клірингової діяльності повинен містити, зокрема:

порядок роботи особи, що здійснює кліринг, щодо провадження нею клірингової діяльності;

процедури виконання особою, що здійснює кліринг, клірингових операцій;

порядок надходження розпоряджень та інформації від учасників клірингу, фондової біржі, Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру до особи, що здійснює кліринг;

порядок надання інформації особою, що здійснює кліринг, учасникам клірингу, фондовій біржі, Центральному депозитарію та/або Розрахунковому центру, а також порядок надання інформації учасниками клірингу, фондовою біржею, Центральним депозитарієм та/або Розрахунковим центром особі, що здійснює кліринг;

порядок приймання інформації за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

перелік та форми внутрішніх документів системи обліку;

перелік та форми вхідних та вихідних документів;

перелік та вартість послуг, що надаються учасникам клірингу.

7. Правила клірингу повинні містити, зокрема:

вимоги до учасників клірингу;

порядок здійснення клірингу за участю та/або без участі центрального контрагента;

порядок, умови допуску зобов'язань до клірингу та вимоги до таких зобов'язань;

права і обов’язки особи, яка провадить клірингову діяльність, та учасників клірингу;

порядок обліку прав та зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та їх припинення;

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, учасникам клірингу звітів за результатами клірингу та за результатами розрахунків;

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, Центральному депозитарію та Національному банку України відповідно до встановленої законом компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України);

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";

опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що виникають за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, на основі одного з механізмів зниження ризиків, визначених частиною другою статті 19-4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

опис про систему захисту інформації;

інші положення відповідно до законів.

8. Внутрішнє положення про систему обробки інформації, що використовується для клірингової діяльності, повинно містити, зокрема:

перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується особою, що здійснює кліринг, для провадження клірингової діяльності та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;

вимоги до програмного забезпечення учасників клірингу.

9. Внутрішнє положення про систему безпеки клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг, повинно містити, зокрема:

перелік та повний опис заходів щодо захисту інформації при проведенні клірингової діяльності;

Правила користування засобами захисту інформації щодо клірингової діяльності;

внутрішню інструкцію щодо відновлення інформації у разі порушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок, несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації;

внутрішню інструкцію щодо провадження особою, що здійснює кліринг, контролю за захистом інформації при здійсненні клірингу.

10. Документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю) особи, що здійснює кліринг, повинен відповідати вимогам, встановленим Положенням про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940.

11. Документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій, повинен містити:

визначення видів ризиків, які виникають при провадженні клірингової діяльності;

порядок виявлення ризиків;

методики розрахунку та оцінювання ризиків;

заходи зниження ризиків, що полягають у запобіганні та мінімізації впливу ризиків, у тому числі шляхом створення гарантійного фонду за рахунок внесків учасників клірингу та інших учасників депозитарної системи;

порядок та умови застосування відповідних заходів зниження ризиків;

заходи з моделювання та прогнозування процесів і майбутніх результатів діяльності особи, що здійснює кліринг, на основі аналізу інформації та оцінки ризиків.

Положення про гарантійний фонд, що створюється для зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань учасників клірингу при провадженні особою, що здійснює кліринг, клірингової діяльності без стовідсоткового попереднього депонування та резервування активів (коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів), повинно містити, зокрема:

порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду для забезпечення виконання зобов’язань учасників клірингу;

вимоги до учасників клірингу щодо формування і використання гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;

порядок визначення розміру внесків до гарантійного фонду та механізм їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду;

порядок депозитарного обслуговування внесків до гарантійного фонду у вигляді цінних паперів (у разі його формування);

порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань учасників клірингу;

порядок використання коштів гарантійного фонду для погашення заборгованості неплатників;

порядок та процедури погашення заборгованості учасників клірингу за рахунок їх власних внесків до гарантійного фонду;

порядок застосування санкцій до учасників фонду, які вчасно не здійснюють поповнення внесків до гарантійного фонду;

порядок унесення змін до положення про гарантійний фонд.

12. Порядок доступу до програмно-апаратних засобів, оригіналів і копій паперових та електронних документів, що мають відношення до клірингової діяльності, установлюється внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг, відповідно до законодавства.

Програмно-апаратні засоби, які використовуються працівниками особи, що здійснює кліринг, повинні бути захищені системою паролів від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. Оригінали та копії паперових документів, що мають відношення до клірингової діяльності, повинні зберігатись у сейфах або шафах, які після закінчення операційного дня такої особи опечатуються та опломбовуються.

13. Особа, що здійснює кліринг, для забезпечення здійснення клірингової діяльності повинна:

використовувати сучасні комп’ютерні технології одержання, зберігання, обробки й аналізу інформації;

використовувати потужне, збалансоване та надійне обчислювальне середовище (комп’ютерне обладнання, телекомунікаційні засоби, сховище файлів та баз даних, сучасні системи управління базами даних, засоби надійного забезпечення життєздатності обчислювальної системи та інше);

запровадити систему захисту інформації відповідно до законодавства, яка передбачатиме: перелік засобів захисту інформації, перелік посадових осіб та/або працівників особи, яка провадить клірингову діяльність, на яких наказом керівника такої особи покладені обов’язки щодо захисту інформації із зазначенням того, коли та кому (дата, прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи) передані для користування та зберігання засоби захисту інформації та/або документи до них;

здійснювати обмін інформацією відповідно до законодавства, у тому числі про електронний документообіг;

забезпечувати повний цикл збирання, одержання, зберігання, оброблення, відображення, реєстрації, аналізу та розподілення інформації;

реалізовувати інтеграцію такого програмного забезпечення з іншим програмним забезпеченням;

забезпечувати надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговувати запити користувачів;

реалізовувати модульність, масштабування, переносність та ієрархічність програмного забезпечення;

використовувати технологічне обладнання, що відповідає міжнародним стандартам.

14. Програмне забезпечення особи, що здійснює кліринг, повинно відповідати вимогам цього Положення, вимогам щодо захисту інформації та електронного документообігу відповідно до законодавства та Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072 (з дня набрання чинності цими Вимогами).

15. Особа, що здійснює кліринг, забезпечує функціонування системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, до яких повинні належати, зокрема:

контроль за потоками інформації та її розподілом;

використання сертифікованих програм;

шифрування потоку повідомлень у мережі передавання даних;

ідентифікація абонентів (зареєстрованих осіб, фондових бірж, Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру) та захист параметрів ідентифікації відповідно до законодавства, у тому числі про електронний документообіг;

доступ до інформації за паролем та часом;

контроль справжності повідомлень та достовірності їх походжень;

розмежування доступу до об’єднаних ресурсів особи, що здійснює кліринг;

оброблення інформації з різним рівнем доступу;

захист інформації від зловмисних дій, «вірусних» програм;

архівне та резервне збереження інформації і відновлення інформації з архіву та/або резервних копій.

16. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана забезпечити зберігання і доступ осіб, які згідно із законодавством мають на це право, до всіх документів та іншої інформації, передбаченої законодавством, протягом п’яти років з дня їх (її) одержання або складання.

17. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкінавверх