Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів
Мінсоцполітики України; Приказ, Положение от 14.04.2011129
Документ z0528-11, действует, текущая редакция — Редакция от 24.05.2019, основание - z0453-19

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2011  № 129


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2011 р.
за № 528/19266

Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 848 від 09.12.2013
№ 650 від 12.09.2014
№ 477 від 27.03.2017
№ 558 від 12.04.2019}

На виконання абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 49 "Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної
політики УкраїниС. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
14.04.2011  № 129
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
27.03.2017  № 477)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2011 р.
за № 528/19266

ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд соціального захисту інвалідів

1. Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) є неприбутковою бюджетною установою, діяльність якої спрямовується, координується та контролюється Міністерством соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

2. Фонд як бюджетна установа є правонаступником Фонду як урядового органу.

3. Фонд є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в державних банках та органах Казначейства.

4. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціального захисту осіб з інвалідністю та цим Положенням.

5. Основними завданнями Фонду є:

1) фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні;

2) забезпечення в межах своїх повноважень реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць.

6. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) спрямовує, координує та контролює роботу територіальних відділень Фонду з питань діяльності, визначеної в положеннях про відділення, у тому числі щодо:

реєстрації у них підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;

організації прийому звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць, їх аналізу та перевірки правильності в них розрахунків;

обліку підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;

збору сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

обліку зазначених сум адміністративно-господарських санкцій і пені та використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства;

обліку заборгованості зі сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю;

ведення претензійно-позовної роботи в судах різних інстанцій;

здійснення в межах компетенції внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, а також коштів, наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

видачі підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи;

здійснення повноважень як користувачів централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) відповідно до Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1205);

{Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

2) розробляє, формує та подає Мінсоцполітики обґрунтовані пропозиції стосовно визначення потреби щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства;

3) сприяє створенню робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявникам-роботодавцям відповідно до норм чинного законодавства (аналіз поданої заявником-роботодавцем інформації для отримання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій відповідно до норм чинного законодавства, а також наявності обігових коштів, достатності виробничого та кадрового потенціалу, платоспроможності; оцінювання бізнес-проекту заявника-роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку окупності, відповідності видам його діяльності, конкурентоздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати), цінових пропозицій вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати; прогноз ризиків неповернення коштів у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики; підготовка обґрунтування доцільності надання або відмови у наданні фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявнику-роботодавцю; збір та аналіз інформації щодо діяльності підприємств, організацій, які отримали фінансову допомогу, цільову позику, дотації; контроль за виконанням рішень Мінсоцполітики, умов договору про надання фінансової допомоги, цільової позики та дотацій, у тому числі за фактичною наявністю обладнання та його цільовим використанням);

4) збирає, аналізує та узагальнює інформацію у кількісних та вартісних показниках щодо формування потреби у:

забезпеченні осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням;

виплаті грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

забезпеченні осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі у виплаті грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації;

забезпеченні виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі - учасники АТО / ООС), і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;

коштах на утримання стаціонарних (реабілітаційних) відділень первинного і складного протезування та ортезування;

наданні послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, наданні реабілітаційних послуг.

За результатами аналізу та узагальнення цієї інформації Фонд подає Мінсоцполітики пропозиції щодо розподілу коштів за адміністративно-територіальними одиницями та напрямами використання бюджетних коштів для подальшого забезпечення ними осіб зазначених категорій;

{Підпункт 4 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

5) здійснює фінансування програм щодо:

соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням, автомобілями;

забезпечення учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні;

заміни учасникам АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності;

{Підпункт 5 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

6) готує та подає Мінсоцполітики пропозиції щодо перерахування коштів територіальним відділенням Фонду для перерахування їх органам соціального захисту населення на оплату підприємствам за:

виготовлені та видані технічні та інші засоби реабілітації (у тому числі на виплату грошової компенсації);

надані послуги з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації;

надані реабілітаційні послуги;

{Підпункт 6 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

7) забезпечує фінансування визначених Законом України «Про зайнятість населення» заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;

{Підпункт 7 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

8) формує пропозиції щодо граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації, вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями для учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, з урахуванням даних, отриманих за результатами моніторингу цін на сировину, комплектувальні вироби та матеріали;

{Підпункт 8 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

9) подає Мінсоцполітики пропозиції щодо формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації, вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями, що виготовляються за індивідуальним замовленням для учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;

{Підпункт 9 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

10) здійснює моніторинг щодо забезпечення:

осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, виплатою грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні;

технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі у порядку, затвердженому Мінсоцполітики;

{Підпункт 10 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

11) виконує функції з організаційного та методологічного супроводження банку даних, з координації діяльності користувачів банку даних усіх рівнів; проводить моніторинг повноти і якості інформації банку даних, надає рекомендації щодо вдосконалення технологій і програмних засобів формування та підтримки банку даних, проводить навчання користувачів щодо роботи з банком даних, надає інформаційно-консультативні послуги користувачам, аналізує стан наповнення банку даних; надає адміністратору банку даних (ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України») інформацію про формування, наповнення довідників банку даних; за результатами моніторингу інформації банку даних подає пропозиції та рекомендації держателю банку даних (Мінсоцполітики); здійснює обмін інформацією між банком даних та Єдиним інформаційним автоматизованим банком даних Фонду щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю та іншими системами (реєстрами) через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або систему інформаційного обміну даними з дотриманням законодавства у сфері захисту інформації;

{Підпункт 11 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

12) взаємодіє в межах своїх повноважень із центральними органами виконавчої влади;

13) забезпечує функціонування та ведення Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних Фонду щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

14) співпрацює з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і заснованими ними підприємствами та організаціями;

15) вносить Мінсоцполітики пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських, проводить моніторинг заходів, реалізованих за рахунок коштів державного бюджету, аналізує ефективність таких заходів;

16) розподіляє бюджетні кошти, передбачені на відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубних протезів із дорогоцінних металів і металокераміки, аналізує стан виконання цих заходів та отримані результати;

17) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними установами та організаціями з питань щодо соціального захисту осіб з інвалідністю та надання їм соціальної допомоги, у тому числі під час розроблення проектів відповідних програм;

18) отримує та спрямовує благодійні внески підприємств, установ, організацій і громадян на заходи та виконання програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;

19) бере участь у розробленні та вдосконаленні актів законодавства у сфері соціального захисту та працевлаштування, зокрема створення робочих місць для осіб з інвалідністю;

20) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

21) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за цільовим використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

22) проводить у межах повноважень, передбачених законодавством, заходи щодо запобігання корупційним діям та виявлення таких дій;

23) оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію, яка стосується його діяльності щодо:

зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема щодо створення робочих місць, фінансування визначених Законом України «Про зайнятість населення» заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;

{Абзац другий підпункту 23 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

виконання програм соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, у тому числі виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, що відсутні в Україні, учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;

{Абзац третій підпункту 23 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 558 від 12.04.2019}

звернень і стану опрацювання документів, поданих заявниками-роботодавцями до Фонду та його відділень, з питань надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій та виконання рішень Мінсоцполітики щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій і причин відмови у розгляді документів на засіданні робочої групи;

24) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з діяльністю Фонду;

25) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції, забезпечує реалізацію міжнародних проектів і програм у межах своєї компетенції та виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

7. Фонд для виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань;

2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

3) скликати наради, проводити конференції, семінари, утворювати комісії та робочі групи, інші консультативно-дорадчі органи з питань, що належать до його компетенції.

8. Фонд в межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. Фонд очолює директор, який призначається на посаду шляхом укладання контракту та звільняється з посади державним секретарем Мінсоцполітики за погодженням із Міністром соціальної політики України.

10. Директор Фонду:

1) керує його діяльністю, представляє без довіреності Фонд у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності як в Україні, так і за її межами;

2) за посадою є членом колегії Мінсоцполітики;

3) вносить на розгляд Мінсоцполітики пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції Фонду;

4) забезпечує виконання Фондом наказів і доручень Мінсоцполітики;

5) переглядає та/або скасовує накази територіальних відділень Фонду у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства;

6) подає на погодження до Мінсоцполітики пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників;

7) затверджує положення про структурні підрозділи Фонду;

8) призначає на посади та звільняє з посад працівників Фонду в порядку, передбаченому законодавством про працю;

9) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

10) затверджує положення про територіальні відділення Фонду, їхні структуру, штатні розписи та кошториси;

11) призначає на посади та звільняє з посад директорів територіальних відділень Фонду за погодженням із Міністром соціальної політики України, погоджує призначення заступників директорів територіальних відділень Фонду;

12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Фонду;

13) вносить в установленому порядку пропозиції Мінсоцполітики щодо представлення працівників Фонду до відзначення державними нагородами;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Фонду;

15) у межах повноважень дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками Фонду;

16) підписує накази Фонду, виконує інші повноваження, визначені законодавством.

11. Директор Фонду має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Фонду за погодженням з Мінсоцполітики.

12. Фонд утворює, ліквідовує та реорганізовує територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності працівників Фонду і коштів, передбачених на утримання Фонду, за погодженням з Мінсоцполітики.

13. Гранична чисельність працівників, штатний розпис і кошторис Фонду затверджуються Мінсоцполітики за поданням директора Фонду.

Структура Фонду затверджується Мінсоцполітики за поданням директора Фонду в межах граничної чисельності працівників.

14. Фонд утримується за рахунок коштів державного бюджету.

15. Умови оплати праці працівників Фонду визначаються наказом Мінсоцполітики.

{Положення в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 477 від 27.03.2017}

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавверх