Документ z0496-16, действует, текущая редакция — Принятие от 09.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.04.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2016  № 343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 496/28626

Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення ефективної взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду і виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 2004 року № 82/245 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби України та Державного казначейства України в процесі судового розгляду та виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються надходження Державного бюджету України з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2004 року за № 645/9244.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
казначейської служби України

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниТ.Я. Слюз


Р.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
09.03.2016  № 343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 496/28626

ПОРЯДОК
взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення ефективної взаємодії органів Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС) та органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) у процесі судового розгляду позовних заяв про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку (далі - пеня), або стягнення митних платежів, оскарження прийнятих судами рішень та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, пені або стягнення митних платежів.

2. Правовою основою взаємодії органів ДФС та органів Казначейства є Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 45), Положення про Державну фіскальну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, Положення про Державну казначейську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та цей Порядок.

3. Метою взаємодії є запобігання необґрунтованому та/або незаконному стягненню з державного бюджету податку на додану вартість, пені або митних платежів на підставі судових рішень та вжиття інших заходів щодо захисту інтересів держави відповідно до законодавства України.

4. Для цілей цього Порядку термін "платник" вживається у значенні, наведеному у статті 15 Податкового кодексу України.

ІІ. Участь органів ДФС та органів Казначейства у процесі судового розгляду за позовами про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, пені або стягнення митних платежів

1. Для забезпечення повного з’ясування обставин, що мають значення в процесі судового розгляду позовних заяв про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, пені або стягнення митних платежів, відповідачами у таких справах є орган ДФС, на обліку якого перебуває платник або який здійснював митне оформлення, та орган Казначейства за місцезнаходженням відповідного органу ДФС.

2. У разі пред’явлення платником до суду позову про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, пені або стягнення митних платежів тільки до органу Казначейства такий орган не пізніше трьох робочих днів з дня отримання позовної заяви направляє її копію відповідному органу ДФС, на обліку якого перебуває платник або який здійснював митне оформлення, та заявляє у суді клопотання про залучення до розгляду справи органу ДФС.

У разі пред’явлення позову лише до органу ДФС цей орган заявляє у суді клопотання про залучення до розгляду справи відповідного органу Казначейства.

3. У ході судового розгляду позовних заяв про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, пені або стягнення митних платежів орган ДФС доводить обставини, які свідчать про відсутність у платника законних підстав для бюджетного відшкодування (або зменшення бюджетного відшкодування) за податковими деклараціями за відповідні періоди, невиникнення права на нарахування пені або відсутність підстав для стягнення митних платежів за митними деклараціями, виходячи з усього комплексу правовідносин, що виникають у зв’язку з нарахуванням та сплатою цим платником податку на додану вартість або митних платежів.

4. Під час судового розгляду справи про бюджетне відшкодування податку на додану вартість органи ДФС надають довідку про суму залишку бюджетного відшкодування податку на додану вартість за звітний період за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка погоджується платником у разі його згоди.

5. Органи ДФС оскаржують рішення суду по суті встановленого судом права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, пені або стягнення митних платежів та надають докази щодо неправомірності стягнення коштів з державного бюджету на користь конкретного платника.

6. У разі подання касаційної скарги (ініціювання перегляду судових рішень Верховним Судом України або нововиявлені обставини) відповідні органи ДФС та Казначейства обов’язково заявляють клопотання про зупинення виконання судового рішення.

ІІІ. Взаємодія органів ДФС та органів Казначейства під час виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, пені

1. У разі надходження до органів Казначейства оригіналу виконавчого документа суду його копія не пізніше наступного робочого дня після одержання передається до органу ДФС для забезпечення повноти контролю за правильністю відшкодування та формування довідки про суму залишку невідшкодованого податку на додану вартість за звітний період за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - Довідка).

2. Орган ДФС протягом п’яти робочих днів після одержання копії виконавчого документа направляє органу Казначейства Довідку.

У разі якщо після одержання копії виконавчого документа або у процесі його виконання сума залишку невідшкодованого податку на додану вартість зменшилася, орган ДФС узгоджує протягом п'яти робочих днів таку суму зі стягувачем та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Казначейства Довідку.

3. У разі неузгодження платником суми залишку невідшкодованого податку на додану вартість орган ДФС за наявності підстав, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, протягом трьох робочих днів після закінчення строку узгодження подає до суду заяву про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню повністю або частково.

Орган ДФС не пізніше наступного робочого дня повідомляє орган Казначейства про прийняття судом до розгляду заяви, зазначеної в абзаці першому цього пункту, для вирішення питання зупинення безспірного списання коштів.

4. Орган Казначейства направляє Державній казначейській службі України оригінал виконавчого документа, Довідку (за наявності) та інші документи, які містять відомості, що стосуються виконання рішення про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, у такі строки:

за умови узгодження платником суми залишку невідшкодованого податку на додану вартість або, якщо сума, зазначена у Довідці, відповідає сумі, визначеній виконавчим документом, - протягом трьох робочих днів з дня надходження Довідки;

у разі ненадходження узгодженої платником Довідки до органу Казначейства та/або неподання органом ДФС до суду заяви, зазначеної в абзаці першому пункту 3 цього розділу, - протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку, визначеного у пункті 2 цього розділу;

у разі подання органом ДФС до суду заяви, зазначеної в абзаці першому пункту 3 цього розділу, - протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня закінчення строку, визначеного у пункті 2 цього розділу.

5. Державна казначейська служба України на підставі оригіналу виконавчого документа (за відсутності ухвали суду про прийняття до розгляду заяви, зазначеної в абзаці першому пункту 3 цього розділу, або обставин, які зумовлюють зупинення (відкладення) безспірного списання коштів) своїми розрахунковими документами протягом п’яти робочих днів з дня надходження до Державної казначейської служби України такого виконавчого документа (або після надходження документів, які свідчать про усунення обставин, що були підставою для зупинення (відкладення) безспірного списання коштів) перераховує кошти з рахунку обліку доходів державного бюджету на рахунок платника у сумі, визначеній виконавчим документом, або зазначеній платником у його заяві, або узгодженій платником з органом ДФС у Довідці.

ІV. Взаємодія органів ДФС та органів Казначейства під час виконання рішень суду про стягнення митних платежів

1. У разі надходження до органів Казначейства оригіналу виконавчого документа суду його копія не пізніше п’яти робочих днів після одержання передається до органу ДФС для забезпечення повноти контролю за правильністю стягнення митних платежів та формування інформації про суми, зараховані до бюджету, та залишок неповернутих з бюджету сум митних платежів за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (далі - Інформація), а також отримання інформації про узгодження реквізитів рахунків, на яких обліковуються надходження бюджету, кодів класифікації доходів бюджету тощо.

2. У разі якщо сума, визначена в Інформації, менша за суму, визначену виконавчим документом, така сума протягом п’яти робочих днів узгоджується органом ДФС з платником.

3. Орган ДФС у строк, встановлений органом Казначейства, але не більше п’ятнадцяти робочих днів з дня одержання копії виконавчого документа, направляє органу Казначейства Інформацію.

4. Орган Казначейства направляє Державній казначейській службі України оригінал виконавчого документа, Інформацію (за наявності) та інші документи, які містять відомості, що стосуються виконання рішення про стягнення митних платежів, протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку, визначеного у пункті 3 цього розділу.

5. Державна казначейська служба України на підставі оригіналу виконавчого документа (за відсутності обставин, які зумовлюють зупинення (відкладення) безспірного списання коштів) своїми розрахунковими документами протягом п’яти робочих днів з дня надходження до Державної казначейської служби України такого виконавчого документа перераховує кошти з рахунку обліку доходів державного бюджету на рахунок платника у сумі, визначеній виконавчим документом або зазначеній платником у його заяві, або узгодженій платником з органом ДФС в Інформації.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


Додаток 1
до Порядку взаємодії органів
Державної фіскальної служби України
та органів Державної казначейської
служби України у процесі судового
розгляду та виконання рішень суду
про бюджетне відшкодування податку
на додану вартість та/або пені,
нарахованої на заборгованість
державного бюджету з відшкодування
такого податку, або стягнення
митних платежів
(пункт 4 розділу II)

ДОВІДКА
про суму залишку бюджетного відшкодування податку на додану вартість за звітній період


Додаток 2
до Порядку взаємодії органів
Державної фіскальної служби України
та органів Державної казначейської
служби України у процесі судового
розгляду та виконання рішень суду
про бюджетне відшкодування податку
на додану вартість та/або пені,
нарахованої на заборгованість
державного бюджету з відшкодування
такого податку, або стягнення
митних платежів
(пункт 1 розділу III)

ДОВІДКА
про суму залишку невідшкодованого податку на додану вартість за звітний період


Додаток 3
до Порядку взаємодії органів
Державної фіскальної служби України
та органів Державної казначейської
служби України у процесі судового
розгляду та виконання рішень суду
про бюджетне відшкодування податку
на додану вартість та/або пені,
нарахованої на заборгованість
державного бюджету з відшкодування
такого податку, або стягнення
митних платежів
(пункт 1 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЯ
про суми, зараховані до бюджету, та залишок неповернутих з бюджету сум митних платежіввверх