Документ z0482-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 04.09.2015, основание - z0994-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 189 від 21.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 червня 2002 р.
за N 482/6770

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 194 ( z0994-15 ) від 12.06.2015 }

Про Порядок планування та фінансування
природоохоронних заходів з Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Указу
Президента України від 29 травня 2000 року N 724/2000 ( 724/2000 )
"Питання Міністерства екології та природних ресурсів України" із
змінами, унесеними Указом Президента України від 25 квітня 2002 р.
N 378 ( 378/2002 ) "Про внесення змін до Положення про
Міністерство екології та природних ресурсів України та Положення
про Державний комітет ядерного регулювання України", Положення про
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 634 ( 634-98-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 181 ( 181-2002-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок планування та фінансування
природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища, що додається. 2. Надати право керівникам урядових органів державного
управління в складі Мінекоресурсів України, його територіальних
органів, установ природно-заповідного фонду, організацій
гідрометеорологічної служби проводити тендери та за їх
результатами укладати договори про виконання природоохоронних
заходів у межах сум, визначених у затверджених Міністром екології
та природних ресурсів і погоджених Кабінетом Міністрів України
Переліках природоохоронних заходів за бюджетними програмами
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
(далі - Державний фонд). 3. Урядовим органам державного управління в складі
Мінекоресурсів України, його територіальним органам, установам
природно-заповідного фонду, організаціям гідрометеорологічної
служби подавати на затвердження до Мінекоресурсів України
кошториси в обсягах, визначених Переліками природоохоронних
заходів за бюджетними програмами Державного фонду (далі -
Переліки). 4. Управлінню економіки та фінансів та Управлінню
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Департаменту
планування, координації та розвитку Мінекоресурсів України
забезпечувати здійснення видатків на природоохоронні заходи та
оплату виконаних робіт за укладеними договорами відповідно до
затверджених Міністром екології та природних ресурсів і погоджених
Кабінетом Міністрів України Переліків та погоджених Міністерством
фінансів України кошторисів бюджетних програм Державного фонду в
межах надходжень до нього. 5. Контрольно-ревізійному відділу Мінекоресурсів України
здійснювати контроль за цільовим використанням коштів Державного
фонду при проведенні ревізій та перевірок. 6. Науково-технічному управлінню Департаменту планування,
координації та розвитку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку. 7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України від 29 жовтня 1999 року N 252 ( z0078-00 ) "Про Порядок
планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища", зареєстрований
в Міністерстві юстиції 9 лютого 2000 р. за N 78/4299. 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр екології та
природних ресурсів України С.Курикін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
від 21.05.2002 N 189
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2002 р.
за N 482/6770
Порядок
планування та фінансування природоохоронних
заходів з Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), Указу Президента України від
29 травня 2000 р. N 724/2000 ( 724/2000 ) "Питання Міністерства
екології та природних ресурсів України" із змінами, унесеними
Указом Президента України від 25 квітня 2002 р. N 378 ( 378/2002 )
"Про внесення змін до Положення про Міністерство екології та
природних ресурсів України та Положення про Державний комітет
ядерного регулювання України", Положення про Державний фонд
охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634
( 634-98-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2002 р. N 181 ( 181-2002-п ). 1.2. Порядок установлює правила планування природоохоронних
заходів та здійснення видатків за бюджетними програмами Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища (далі -
Державний фонд). 1.3. Цей Порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм
власності, які планують здійснити та здійснюють природоохоронні
заходи за рахунок коштів Державного фонду.
2. Подання запитів на виділення коштів
з Державного фонду для здійснення
природоохоронних заходів
2.1. Планування природоохоронних заходів за бюджетними
програмами Державного фонду (далі - планування) здійснюється
Мінекоресурсів України, урядовими органами державного управління в
його складі (далі - урядові органи), територіальними органами
Мінекоресурсів відповідно до вимог цього Порядку. 2.2. Планування здійснюється на кожний наступний бюджетний
рік, для чого формуються переліки природоохоронних заходів за
бюджетними програмами Державного фонду (далі - Переліки). Формування Переліків здійснюють підрозділи центрального
апарату Мінекоресурсів та урядові органи, визначені наказом
Мінекоресурсів відповідальними за виконання бюджетних програм
Державного фонду (далі - відповідальні виконавці). 2.3. Основою для розгляду та включення природоохоронного
заходу до проекту переліку є запит про виділення коштів з
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для
здійснення природоохоронних заходів (далі - запит), що подається
на визначений фінансовий рік. Форма запиту наведена в додатку. Якщо для реалізації заходу передбачаються капітальні видатки,
разом із запитом подаються кошторис витрат, які пропонується
здійснити за рахунок коштів Державного фонду, графік реалізації
заходу, копії документів, що вказані підставою для виконання
заходу, або витяги з них. 2.4. Юридичні особи подають запити відповідним територіальним
органам Мінекоресурсів за місцем реалізації заходу або центральним
органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать,
з 1 січня до 15 квітня поточного року. Юридичним особам, що подають запити через центральні органи
виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать,
попередньо необхідно отримати про даний запит позитивний
екологічний висновок відповідного територіального органу
Мінекоресурсів. 2.5. Територіальні органи Мінекоресурсів здійснюють
попередній розгляд запитів, готують щодо них екологічні висновки
протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і передають запити
разом з позитивними екологічними висновками та документами,
визначеними в пункті 2.3 Порядку, до Мінекоресурсів. В екологічному висновку надається інформація щодо: відповідності природоохоронного заходу Переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.
N 1147 ( 1147-96-п ) із змінами, унесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1519 ( 1519-2001-п )
(указується відповідний пункт Переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів); підстави для його реалізації (указуються закони України,
нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України
чи Кабінету Міністрів України, інше із зазначенням пунктів, статей
тощо); доцільності здійснення природоохоронного заходу та
необхідності залучення коштів Державного фонду. Керівники територіальних органів Мінекоресурсів візують
запити та всі документи, що додаються відповідно до вимог пункту
2.3 Порядку. Вони несуть персональну відповідальність за
достовірність інформації, що міститься в екологічному висновку;
повноту інформації в запиті; наявність усіх необхідних документів,
що передаються разом із запитом до Мінекоресурсів. Про негативний екологічний висновок подавач запиту
інформується протягом 10 робочих днів з дня надходження цього
запиту. 2.6. Центральні органи виконавчої влади за власною
ініціативою подають запити та всі документи, що додаються
відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку, з 1 січня до 1 травня
поточного року безпосередньо до Мінекоресурсів. Разом із запитами, які передбачають здійснення
природоохоронних заходів у межах певних
адміністративно-територіальних одиниць України або на акваторії
Чорного та Азовського морів, надаються попередньо отримані
екологічні висновки відповідного територіального органу
Мінекоресурсів щодо таких запитів згідно з вимогами пункту 2.5
Порядку. 2.7. Установи та організації, що належать до сфери управління
Мінекоресурсів, подають запити безпосередньо до Мінекоресурсів з
1 січня до 1 травня поточного року. За цими запитами екологічний висновок надається структурним
підрозділом центрального апарату Мінекоресурсів або урядовим
органом, до компетенції якого відноситься вирішення зазначеної в
запиті екологічної проблеми, згідно з вимогами пункту 2.5 Порядку. Керівники структурних підрозділів центрального апарату
Мінекоресурсів, урядових органів несуть відповідальність за
достовірність інформації, що міститься в екологічному висновку. 2.8. Структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів, урядові органи, його територіальні органи подають
запити з 1 січня до 1 травня поточного року до Науково-технічного
управління. Екологічний висновок до цих проектів не додається. 2.9. З метою запобігання та ліквідації надзвичайних
екологічних ситуацій, пов'язаних із забрудненням навколишнього
природного середовища, та їх наслідків, а також для реалізації
невідкладних природоохоронних заходів центральні та місцеві органи
виконавчої влади, міськвиконкоми міст обласного значення
(підпорядкування), структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів, його територіальні органи, урядові органи,
установи та організації, що належать до сфери управління
Мінекоресурсів, можуть подавати відповідні запити пізніше
встановленого терміну відповідно до вимог пунктів 2.3-2.8 Порядку. 2.10. Подавачі запитів в особі керівників несуть персональну
відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка
міститься в запиті та документах, що додаються відповідно до вимог
пункту 2.3 Порядку.
3. Розгляд запитів
3.1. Попередній розгляд запитів, що надійшли до
Мінекоресурсів, здійснюється Науково-технічним управлінням і
включає перевірку комплектності та правильності оформлення
документів відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку та додатка до
нього. Запити, подані з порушенням цих вимог, у тому числі з
неповною інформацією та без необхідних документів, не
розглядаються і до проектів переліків не включаються. Про
відхилення запитів чи необхідність їх доопрацювання подавачі
інформуються у двотижневий термін з дня надходження такого запиту. Якщо всі вимоги щодо комплектності та правильності оформлення
документів виконані, запити передаються відповідальним виконавцям. 3.2. Відповідальні виконавці аналізують запити щодо
відповідності зазначених у них заходів Переліку видів діяльності,
що належать до природоохоронних заходів ( 1147-96-п ). Запити щодо заходів, не передбачених Переліком видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів ( 1147-96-п ),
не розглядаються й у місячний термін з дня надходження
повертаються подавачам. Відповідальні виконавці забезпечують якість та об'єктивність
відбору природоохоронних заходів, що пропонуються для включення до
відповідних бюджетних програм. 3.3. За запитами, що передбачають здійснення природоохоронних
заходів, відповідальні виконавці готують пропозиції про їх
включення до бюджетних програм (далі - пропозиції) за пріоритетами
та критеріями, визначеними в розділі 4 Порядку. Для підготовки пропозицій відповідальні виконавці залучають
структурні підрозділи центрального апарату Мінекоресурсів та
урядові органи, згідно з їх компетенцією. 3.4. Підготовлені пропозиції на паперових та електронних
носіях подаються відповідальними виконавцями до Науково-технічного
управління, яке узагальнює їх та подає на розгляд робочої групи
Державного фонду (далі - Робоча група) разом з орієнтовним
розподілом видатків за бюджетними програмами в межах прогнозних
показників надходження коштів до Державного фонду. Склад Робочої групи затверджується наказом Мінекоресурсів. 3.5. Робоча група на підставі наданих пропозицій встановлює
відповідність видатків щодо здійснення природоохоронних заходів
функціональній та економічній класифікації видатків бюджету та
попередньо визначає їх обсяги за бюджетними програмами. Виходячи з
визначених обсягів видатків, відповідальні виконавці, спільно з
Робочою групою, здійснюють попередній відбір природоохоронних
заходів за бюджетними програмами. 3.6. Після врахування зауважень та пропозицій Робочої групи
щодо відібраних заходів проекти Переліків за відповідними
бюджетними програмами подаються відповідальними виконавцями до
Науково-технічного управління, яке забезпечує їх подання на
затвердження Міністру. 3.7. Відповідно до затверджених Міністром Переліків
відповідальні виконавці готують бюджетні запити за бюджетними
програмами та подають їх Управлінню економіки та фінансів,
відповідальному за підготовку бюджетних запитів Мінекоресурсів. Бюджетні запити Мінекоресурсів після опрацювання та
узагальнення в установленому порядку подаються до Міністерства
фінансів України. 3.8. У місячний термін після затвердження Державного бюджету
України на відповідний рік, виходячи з установленого річного
розпису асигнувань державного бюджету за бюджетними програмами
Державного фонду, відповідальні виконавці спільно з Робочою групою
проводять остаточне визначення Переліків та подають їх до
Науково-технічного управління, яке забезпечує їх подання на
затвердження Міністру. 3.9. Затверджені Міністром Переліки в п'ятиденний термін
подаються на погодження до Кабінету Міністрів України, а кошториси
бюджетних програм Державного фонду (далі - Кошториси) - на
погодження до Міністерства фінансів України. 3.10. Після погодження Кабінетом Міністрів України Переліків
та Міністерством фінансів України Кошторисів відповідальні
виконавці бюджетних програм готують витяги з Переліків та доводять
їх до урядових органів, територіальних органів Мінекоресурсів,
установ природно-заповідного фонду, організацій
гідрометеорологічної служби, які на підставі цих витягів
затверджують кошториси за природоохоронними заходами, проводять
тендери та за їх результатами укладають договори з переможцями
торгів про виконання цих природоохоронних заходів.
4. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних
заходів для включення до бюджетних програм
4.1. Під час формування відповідальними виконавцями проектів
бюджетних програм пріоритет надається природоохоронним і
ресурсозберігаючим заходам, передбаченим законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, джерелом
фінансування яких визначено Державний фонд, і спрямованим на
запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього
природного середовища. 4.2. Відбір природоохоронних заходів здійснюється
відповідальними виконавцями на підставі інформації, указаної в
запитах та документах, визначених у пункті 2.3 Порядку, за такими
критеріями: відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та
напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми; природоохоронний ефект; економічна ефективність (термін окупності); ступінь масштабності екологічного впливу; наявність показників ресурсо- та енергозбереження; використання апробованих приладів, обладнання, технологій; готовність заходу на час подання запиту; наявність власних коштів як джерела фінансування; наявність гарантованого фінансування з інших джерел; термін реалізації заходу; сплата збору за забруднення навколишнього природного
середовища підприємствами (установами, організаціями), на об'єктах
яких здійснюються природоохоронні заходи.
5. Унесення змін та доповнень до Переліку
5.1. За рішенням Міністра до Переліків та Кошторисів протягом
року можуть уноситися зміни. З Переліків вилучаються
природоохоронні заходи за умови, якщо: договори на виконання природоохоронних заходів не укладені
протягом трьох місяців після погодження Переліку Кабінетом
Міністрів України та Кошторису Міністерством фінансів України; договори на виконання природоохоронних заходів розірвано; надійшли звернення від подавачів запитів (визначених у пункті
2.4, 2.6-2.8 Порядку) щодо неможливості їх виконання; не виконуються договірні умови. Указані зміни затверджуються та погоджуються відповідно до
пункту 3.9 Порядку. 5.2. Планування природоохоронних заходів для фінансування з
резерву Державного фонду здійснюється за рішенням Міністра, для
чого готуються додатки до Переліків у межах погоджених Кошторисів
або разом із змінами до Кошторисів. Зазначені документи готуються
відповідно до пунктів 3.3-3.6 Порядку, затверджуються та
погоджуються відповідно до пункту 3.9 Порядку. 5.3. Планування природоохоронних заходів для фінансування з
Державного фонду за рахунок перевищення фактичних надходжень над
плановими здійснюється за рішенням Міністра. Для цього готуються
додатки до Переліків відповідно до пунктів 3.3-3.6 Порядку,
затверджуються та погоджуються відповідно до пункту 3.9 Порядку. Довідки про зміни річного розпису асигнувань Державного
бюджету на поточний рік подаються на затвердження до Міністерства
фінансів України. Після затвердження Міністерством фінансів України довідок про
зміни річного розпису асигнувань Державного бюджету на поточний
рік та обліку їх в органах Державного казначейства України урядові
органи, територіальні органи Мінекоресурсів, установи
природно-заповідного фонду, організації гідрометеорологічної
служби готують відповідні довідки та подають їх на затвердження до
Мінекоресурсів у встановленому порядку.
6. Здійснення видатків з Державного фонду
6.1. Видатки на заходи, передбачені Переліками, здійснюються
згідно з умовами, визначеними в договорах про виконання
природоохоронних заходів між замовником і виконавцем. Замовником
від імені Мінекоресурсів виступає Міністр, Державний секретар,
його перший заступник, заступники або уповноважені Міністром
керівники урядових органів, територіальних органів Мінекоресурсів,
установ природно-заповідного фонду, організацій
гідрометеорологічної служби. 6.2. Видатки на природоохоронні заходи Мінекоресурсів
здійснює безпосередньо або через свої територіальні органи,
урядові органи, установи природно-заповідного фонду, організації
гідрометеорологічної служби на підставі Переліків, Кошторисів,
поданих з місць кошторисів за заходами, укладених договорів, актів
виконаних робіт. 6.3. Оформлення кошторисно-договірних документів,
фінансування та контроль за виконанням і впровадженням
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, передбачених
Переліком, здійснюється відповідно до Порядку планування,
фінансування і контролю за виконанням та впровадженням
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
затвердженого наказом Мінекоресурсів від 7 листопада 2000 р.
N 187 ( z0878-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
28 листопада 2000 р. за N 878/5099.
7. Внутрішній контроль і звітність Державного фонду
7.1. Виконавці природоохоронних заходів за договорами
зобов'язані звітувати перед Мінекоресурсів (структурними
підрозділами центрального апарату Мінекоресурсів, до компетенції
яких відноситься реалізація заходів), його територіальними
органами, урядовими органами, установами природно-заповідного
фонду, організаціями гідрометеорологічної служби про цільове
використання коштів у терміни, передбачені договорами та порядком
ведення бухгалтерського обліку і звітності. 7.2. Перелік виконаних робіт, продукції та документації, що
підлягає оформленню для передачі виконавцем, і порядок такої
передачі визначаються договорами. 7.3. Виконавці природоохоронних заходів за договорами, які
фінансуються з Державного фонду, зобов'язані надавати
Мінекоресурсів (структурним підрозділам центрального апарату
Мінекоресурсів, до компетенції яких відноситься реалізація заходів
за цими договорами та здійснення внутрішнього контролю), урядовим
органам, його територіальним органам, установам
природно-заповідного фонду, організаціям гідрометеорологічної
служби всю необхідну фінансову та іншу документацію для здійснення
внутрішнього контролю за цільовим використанням коштів Державного
фонду. 7.4. Структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів, до компетенції яких відноситься реалізація
заходів, урядові органи, територіальні органи Мінекоресурсів,
установи природно-заповідного фонду, організації
гідрометеорологічної служби подають звіти про результати виконання
природоохоронних заходів відповідальним виконавцям бюджетних
програм Державного фонду, за якими здійснювались видатки на ці
природоохоронні заходи, щорічно до 30 січня року, наступного за
звітним. Відповідальні виконавці бюджетних програм Державного фонду
узагальнюють отриману інформацію, готують звіт про результати
виконання природоохоронних заходів за бюджетною програмою та
подають його до Науково-технічного управління, яке: здійснює аналіз використання коштів за бюджетними програмами; забезпечує підготовку та видання звіту Державного фонду; надає керівництву Мінекоресурсів пропозиції щодо змін
переліку бюджетних програм на наступний рік та структури видатків
з Державного фонду.
Начальник
Науково-технічного управління М.Пилипчук
Додаток
до пункту 2.3 Порядку
планування та фінансування
природоохоронних заходів з
Державного фонду охорони
навколишнього природного
середовища
ЗАПИТ
про виділення коштів з Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища для
здійснення природоохоронних заходів
1. Назва заходу __________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Відомості про подавача
2.1. Повна назва _________________________________________________
2.2. Адреса ______________________________________________________
2.3. Телефон, факс _______________________________________________
2.4. Форма власності _____________________________________________
3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах
якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони
не є подавачами запиту)
3.1. Повна назва _________________________________________________
3.2. Адреса ______________________________________________________
3.3. Телефон, факс _______________________________________________
3.4. Форма власності _____________________________________________
4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства
отримувачем коштів Державного фонду
4.1. Нарахована та сплачена сума збору за забруднення
навколишнього природного середовища отримувачем коштів Державного
фонду за два попередні роки:
нарахована в ____ році _____, фактично сплачена _______
нарахована в ____ році _____, фактично сплачена _______
4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням
природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного
фонду за два попередні роки:
нарахована в _____ році _____, фактично сплачена _______
нарахована в _____ році _____, фактично сплачена _______
5. Місце (адреса) реалізації заходу ______________________________
6. Характеристика заходу:
6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох
областей - загальнодержавний; кількох районів чи всієї області -
регіональний; одного чи кількох населених пунктів району -
місцевий) ________________________________________________________
6.2. Підстава для виконання (указати нормативно-правові акти,
якими передбачене фінансування заходу з Державного фонду, або інші
підстави) ________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що
будуть вирішені, та короткий зміст заходу) _______________________ __________________________________________________________________
6.4. Природоохоронний ефект (указати всі види природоохоронного
ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (указати якісні
та (або) кількісні характеристики щодо енерго- та
ресурсозбереження) _______________________________________________ __________________________________________________________________
7. Проектна документація (указати розробника, ким і коли
затверджена) _____________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Упроваджені технології (указати: вітчизняна чи зарубіжна
технологія; перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи
апробована) ______________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту)
9.1. Загальна вартість (тис. грн.) _______________________________
9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної
вартості) ________________________________________________________
9.3. Видатки з Державного фонду (за кодами економічної
класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис. грн.):
усього ___________________________________________, у тому числі
в ____ році (рік, на який подається запит) ______________ за
КЕКВ _________ фактичні видатки за попередній період _____________
за КЕКВ _______
9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.):
усього _________________________________________________________,
у т.ч. в ______ році (рік, на який подається запит) ______________
9.5. Інші джерела фінансування (тис. грн.):
усього:
джерело ___________________ обсяг фінансування __________________,
у т.ч. в ______ році (рік, на який подається запит):
джерело ___________________ обсяг фінансування ___________________
10. Термін реалізації заходу (указати дати його початку,
закінчення та тривалість згідно з проектом) ______________________
11. Термін окупності заходу ______________________________________
М.п.
Керівник
Головний бухгалтер
__________________________________________________________________
Якщо в запиті передбачаються капітальні видатки, то разом із
запитом подаються: кошторис витрат, які будуть здійснюватись за рахунок коштів
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
в ______ році; графік реалізації заходу в ______ році; копії документів (витяги з цих документів), які вказані як
підстава для виконання.вверх