Документ z0447-13, первая редакция — Принятие от 26.02.2013
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.02.2013  № 250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2013 р.
за № 447/22979

Про затвердження Порядку погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів

Відповідно до частини третьої статті 11, пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06 липня 2012 року № 5178-VI «Про депозитарну систему України», Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 26 лютого 2013 р.  № 10
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
26.02.2013  № 250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2013 р.
за № 447/22979

ПОРЯДОК
погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів

1. Цей Порядок визначає механізм погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), перелік документів, що подаються для погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію, і вимоги до їх оформлення.

2. Комісія погоджує статут (зміни до статуту) Центрального депозитарію перед проведенням державної реєстрації статуту (змін до статуту).

3. Комісія приймає рішення про погодження або відмову в погодженні статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію протягом місяця з дня надходження документів, передбачених пунктом 14 цього Порядку.

4. У разі наявності у Комісії зауважень до змісту документів, наданих на погодження статуту (змін до статуту), вона має право протягом строку розгляду (без його продовження) вимагати від заявника виправлення недоліків у наданих документах.

5. Підставами для повернення без розгляду документів, що подані для погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію, є:

5.1. Подання документів не в повному обсязі.

5.2. Подання документів з порушенням вимог до їх оформлення, встановлених цим Порядком.

6. Повернення без розгляду документів, поданих для погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію, здійснюється у місячний строк з дня надходження зазначених документів.

7. Підставами для прийняття рішення про відмову в погодженні статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію є:

7.1. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

7.2. Недостовірність інформації у поданих документах.

8. Рішення про відмову у погодженні статуту повинно містити підстави для такої відмови.

9. У разі прийняття рішення про відмову в погодженні статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію Комісія протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє заявника про прийняте рішення з обґрунтуванням підстав для такої відмови.

10. У разі прийняття рішення про погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію Комісія протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення повертає два засвідчені примірники статуту (змін до статуту) заявнику. При цьому підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії засвідчується титульна сторінка кожного примірника статуту (змін до статуту).

11. Комісія має право протягом строку розгляду документів на погодження статуту (змін до статуту) здійснювати перевірку достовірності інформації, зазначеної у поданих документах.

12. Статутний капітал Центрального депозитарію на дату подання заяви про погодження статуту повинен бути повністю сплачений, при цьому мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути в розмірі не меншому, ніж встановлений абзацом третім частини сьомої статті 9 Закону України «Про депозитарну систему України».

13. Статут Центрального депозитарію повинен містити положення, визначені статтею 13 Закону України «Про акціонерні товариства», та види діяльності Центрального депозитарію.

14. Для погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію заявник подає до Комісії такі документи:

14.1. Заяву про погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів згідно з додатком до цього Порядку, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

14.2. Протокол загальних зборів акціонерів або його копію, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи.

Протокол загальних зборів акціонерів має містити рішення про затвердження статуту (змін до статуту), а також визначення уповноваженої особи для погодження та державної реєстрації статуту (змін до статуту).

Протокол загальних зборів акціонерів повинен відповідати вимогам статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.3. Статут (зміни до статуту) Центрального депозитарію у трьох примірниках.

15. У документах, що надаються згідно з цим Порядком та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток
до Порядку погодження статуту
(змін до статуту) Центрального
депозитарію цінних паперів


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20___ року
    (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів

1

Місцезнаходження


2

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


3

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок


4

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом


Уповноважена особа

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.
вверх