Документ z0282-14, действует, текущая редакция — Принятие от 24.01.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.03.2014. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

24.01.2014  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2014 р.
за № 282/25059

Про затвердження Положення про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням

Відповідно до підпункту 24 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769, пункту 9 Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255, пунктів 52, 59 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, та з метою здійснення контролю щодо дотримання вимог законодавства з питань працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням (додається).

2. Рекомендувати керівникам центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних установ забезпечити координацію діяльності кадрових служб щодо виконання вимог зазначеного Положення.

3. Територіальним органам Головного управління державної служби України забезпечити надання методично-консультаційної допомоги кадровим службам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних установ, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування», в організації здійснення моніторингу працевлаштування, обліку та перебування на державній службі магістрів, які навчалися за державним замовленням та отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Державне управління».

4. Відділу професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби:

1) забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) після набрання чинності цим наказом розмістити його на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України від 03 жовтня 2008 року № 269 «Про затвердження Положення про здійснення моніторингу працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2008 року за № 1304/15995.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу функціональних повноважень.

В.о. Голови
Нацдержслужби України


Ю. Ковалевська

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Президент Національної академії
державного управління
при Президентові УкраїниД.В. ТабачникЮ. Ковбасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
24.02.2014  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2014 р.
за № 282/25059

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування випускників Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), її регіональних інститутів, магістратур державної служби, які навчалися за державним замовленням за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формами навчання і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Державне управління» (далі - випускники).

2. Мета моніторингу - одержання своєчасної, об'єктивної та достовірної інформації про працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування випускників Національної академії, її регіональних інститутів, магістратур державної служби та здійснення контролю за додержанням визначених законодавством про державну службу умов реалізації випускниками права на працевлаштування та перебування на державній службі.

3. Моніторинг передбачає збір, облік та аналіз інформації про працевлаштування та перебування випускників на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (далі - моніторинг).

4. Об'єктами моніторингу є випускники Національної академії, її регіональних інститутів та магістратур державної служби, які навчалися за державним замовленням за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формами навчання та отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Державне управління».

5. Суб'єктами моніторингу є:

територіальні органи Головного управління державної служби України (далі - територіальні органи), Національна академія, її регіональні інститути, магістратури державної служби, що здійснюють навчання магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» за державним замовленням, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші підприємства, установи, організації, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі - органи, підприємства, установи, організації).

6. Поточний контроль за працевлаштуванням та перебуванням випускників на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування здійснюють суб’єкти моніторингу.

7. Облік працевлаштування та перебування на державній службі випускників після закінчення Національної академії, її регіональних інститутів і магістратур державної служби протягом п’яти років здійснюють кадрові служби органів, установ, підприємств, організацій, які щокварталу звітують про проведену роботу територіальним органам Головдержслужби.

8. Заключний контроль за працевлаштуванням та перебуванням випускників на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування здійснює Національне агентство України з питань державної служби.

ІІ. Порядок здійснення моніторингу

1. Протягом місяця після початку навчання Національна академія, її регіональні інститути, магістратури державної служби подають до Нацдержслужби України та до відповідних кадрових служб органів державної служби, органів місцевого самоврядування відомості про вступників, які розпочали навчання, за формою згідно з додатком 1.

2. Кадрові служби органів державної служби, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (далі - кадрові служби) після отримання інформації від Національної академії, її регіональних інститутів, магістратур державної служби здійснюють облік вступників за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за встановленою формою (додаток 2) та в десятиденний строк надають територіальним органам відомості про вступників.

3. Територіальні органи на підставі отриманих від кадрових служб відомостей про вступників формують регіональний банк даних обліку вступників до Національної академії, її регіональних інститутів, магістратур державної служби та щопівроку до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають у формі електронного журналу обліку вступників до Нацдержслужби України (додаток 2), забезпечують контроль щодо перебування магістрів галузі знань «Державне управління» на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

4. Кадрові служби після прибуття випускника на роботу беруть його на облік та в десятиденний строк надають територіальному органу інформацію про працевлаштування випускників за спеціальностями галузі знань «Державне управління» згідно з додатком 3, надсилають до Нацдержслужби України підтвердження (повідомлення) про прийняття випускника на посаду, зазначену у договорі-направленні, або посаду, не нижчу за оплатою, категорією, характером діяльності тієї, яку він займав до вступу на навчання.

5. Кадрові служби у разі звільнення чи переведення випускників на інше місце роботи (іншу посаду) в десятиденний строк інформують територіальні органи, Національну академію, її регіональні інститути, магістратури державного управління згідно з додатком 4.

6. Територіальні органи на підставі отриманих відомостей заносять їх до електронного журналу обліку та інформують Нацдержслужбу України згідно з додатком 5.

7. Територіальний орган, з якого переводиться випускник, в десятиденний строк інформує територіальний орган, до якого переведений випускник, за формою, наведеною у додатку 6.

8. Територіальні органи щороку в місячний строк після прибуття випускників на роботу надсилають до Нацдержслужби України інформацію про перебування випускників на державній службі за формою, наведеною у додатку 7.

9. Територіальні органи щокварталу до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом, надсилають до Нацдержслужби України інформацію про працевлаштування випускників Національної академії, її регіональних інститутів, магістратур державної служби, які навчалися за державним замовленням на умовах контракту з Нацдержслужбою України, а також відомості про непрацевлаштованих випускників на державній службі за наведеними формами у додатках 8, 9, 10, 11.

10. Територіальні органи спільно з кадровими службами організацій забезпечують формування банку даних перебування магістрів галузі знань «Державне управління» на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, відслідковують просування їх по службі.

Начальник Відділу
професійного навчання


Г. Погорєлова
Додаток 1
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 1 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про вступ до
______________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

Спеціальність

Форма навчання

Рік вступу

Рік випуску

денна

вечірня

заочна

заочно - дистанційна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 2
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 2 розділу ІІ)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
обліку вступників до Національної академії державного управління при Президентові України, магістратур державної служби
____________________________________________________
(найменування органу, підприємства, установи, організації та місцезнаходження)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Освіта (навчальний заклад, спеціальність, рік закінчення)

Останнє місце роботи, посада (для державних службовців указати категорію і ранг)

Стаж роботи

Навчальний заклад, до якого зараховано вступника, спеціальність (спеціалізація)

Форма навчання

Період навчання

загальний

на державній службі

денна

вечірня

заочна

заочно - дистанційна

рік вступу

рік випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Додаток 3
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 4 розділу ІІ)

ВІДОМОСТІ
про працевлаштування випускників за спеціальностями галузі знань «Державне управління»
__________________________________________________________
(найменування органу, підприємства, установи, організації та місцезнаходження)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація

Форма навчання

Період навчання

Місце роботи, посада (до вступу на навчання)

Найменування органу, підприємства установи, організації, що видав договір-направлення

Найменування органу, підприємства установи, організації, до якого направлено особу

Посада, на яку зараховано вступника до кадрового резерву згідно з договором-направленням, категорія

Результати працевлаштування

Причини не працевлаштування

Вжиті заходи щодо забезпечення працевлаштування

рік вступу

рік випуску

найменування органу, підприємства установи, організації

посада, категорія, ранг

зміна місця проживання

вступ до аспірантури

інше*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


__________
* Вказати причину.Додаток 4
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 5 розділу ІІ)

ВІДОМОСТІ
про звільнення чи переведення випускників на інше місце роботи (іншу посаду)
_______________________________________________________
(найменування органу, підприємства, установи, організації та місцезнаходження)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація

Форма навчання

Період навчання

Найменування органу, підприємства установи, організації, що видав договір-направлення

Найменування органу, підприємства, установи, організації, в якій має намір працювати магістр

Результати працевлаштування

Причини звільнення

рік вступу

рік випуску

Найменування органу, підприємства, установи, організації

посада, категорія, ранг

переведення на інше місце роботи (іншу посаду)

зміна місця проживання

вступ до аспірантури

інше*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
__________
* Вказати причину.Додаток 5
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 6 розділу ІІ)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
обліку працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур державної служби
_________________________________________________________
(найменування органу, підприємства, установи, організації та місцезнаходження)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація

Форма навчання

Період навчання

Місце роботи, посада (до вступу на навчання)

Найменування органу, підприємства, установи, організації, що видав договір-направлення

Найменування органу, підприємства, установи, організації, в якій має намір працювати магістр

Результати працевлаштування

Причини не працевлаштування

Вжиті заходи щодо забезпечення працевлаштування

рік вступу

рік випуску

Найменування органу, підприємства, установи, організації

посада, категорія, ранг

зміна місця проживання

вступ до аспірантури

інше*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

__________
* Вказати причину.Додаток 6
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 7 розділу ІІ)

ВІДОМОСТІ
про переведення на інше місце роботи випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур державної служби між територіальними органами
______________________________________________________
(назва регіону)

№ з/п

Найменування територіального органу Головного управління державної служби України

П.І.Б. особи, яка закінчила магістратуру державної служби за спеціальностями галузі знань «Державне управління»

Рік закінчення магістратури державної служби

Форма навчання

Найменування органу, підприємства, установи, організації, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу», в якому працювала особа

Дата працевлаштування

Дата звільнення особи

Причини звільнення

Найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування, в якому має намір працювати особа (після звільнення/переведення)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 7
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 8 розділу ІІ)

ВІДОМОСТІ
про перебування на державній службі випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур державної служби
_________________________________________________________
(назва регіону)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація

Форма навчання

Період навчання

Місце роботи, посада (до вступу на навчання)

Найменування органу, підприємства установи, організації, що видав договір-направлення

Результати працевлаштування

Найменування органу за останнім місцем роботи випускника (в разі переведення)

Відомості про звільнення (вказати причину, підстави)

рік вступу

рік випуску

найменування органу, підприємства установи, організації

посада, категорія, ранг

найменування органу, підприємства, установи, організації

посада, категорія, ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Додаток 8
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 9 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, які навчалися за державним замовленням на умовах контракту з Нацдержслужбою України
_________________________________________________________
(назва регіону)

№ з/п

Органи влади

Всього випускників

У тому числі:

Національна академія (м. Київ)

Дніпропетровський регіональний інститут

Львівський регіональний інститут

Одеський регіональний інститут

Харківський регіональний інститут

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

1

Секретаріат Президента України

2

Верховна Рада України та її апарат

3

Секретаріат Кабінету Міністрів України

4

Міністерства

5

Інші центральні органи виконавчої влади

6

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

7

Центральні органи виконавчої влади Aвтономної Республіки Крим

8

Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

9

Районні державні адміністрації

10

Обласні ради та їх виконавчі органи

11

Міські ради та їх виконавчі органи

12

Районні ради та їх виконавчі органи

13

Селищні, сільські ради та їх виконавчі органи

РАЗОМ:

14

Викладацька робота

15

Не державна служба

16

Вирішується питання працевлаштування

17

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

ВСЬОГО:
Додаток 9
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 9 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан непрацевлаштованих випускників Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів за формами навчання
_________________________________________________________
(назва регіону)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Форма навчання

Період навчання

Непрацевлаштовано за направленням

Працевлаштовано

Вступили до аспірантури після закінчення магістратури

Найменування органу, підприємства, установи, організації що видав договір-направлення

в органах державної влади

в органах місцевого самоврядування

в інших підприємствах, установах, організаціях

денна

вечірня

заочна

заочно-дистанційна

рік вступу

рік випуску

денна

вечірня

заочна

заочно-дистанційна

денна

вечірня

заочна

заочно-дистанційна

денна

вечірня

заочна

заочно-дистанційна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Національна академія державного управління при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Додаток 10
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 9 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан працевлаштування випускників магістратур державної служби за формами навчання, які навчались за державним замовленням на умовах контракту з Нацдержслужбою України
__________________________________________________________
(назва регіону)

№ з/п

Вищий навчальний заклад

Всього випускників

Період навчання

Працевлаштовано

Вступили до аспірантури після закінчення магістратури

Непрацевлаштовані за направленням

рік вступу

рік випуску

в органах державної влади

в органах місцевого самоврядування

в інших підприємствах, установах, організаціях

денна

вечірня

заочна

заочно-дистанційна

денна

вечірня

заочна

заочно-дистанційна

денна

вечірня

заочна

заочно-дистанційна1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19ВСЬОГО:


Додаток 11
до Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування
та перебування на державній службі
або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів
за спеціальностями галузі знань
«Державне управління» за державним
замовленням»
(пункт 9 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про непрацевлаштованих випускників магістратур державної служби, що готують фахівців в галузі знань «Державне управління»
__________________________________________________________
(назва регіону)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація

Форма навчання

Період навчання

Найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, який видав договір-направлення

рік вступу

рік випуску

1

2

3

4

5

6

7

вверх