Документ z0230-19, действует, текущая редакция — Принятие от 08.02.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.04.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2019  № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2019 р.
за № 230/33201

Про затвердження Порядку ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Відповідно до пункту 5 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70, та з метою врегулювання порядку ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, що додається.

2. Департаменту міжнародних фінансових проектів забезпечити:

ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Гелетія Ю.І.

Міністр

О. МаркароваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08 лютого 2019 року № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2019 р.
за № 230/33201

ПОРЯДОК
ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення у Міністерстві фінансів України реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, крім Міжнародного валютного фонду (далі - МФО), які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії.

2. Метою ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі - Реєстр), є забезпечення прозорості використання ресурсів, залучених від МФО.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Проект - проект економічного і соціального розвитку України, що підтримується МФО;

реєстратор - працівник Департаменту міжнародних фінансових проектів Мінфіну, до посадових обов’язків якого належить забезпечення внесення інформації до Реєстру. Реєстратор забезпечує відповідність інформації, поданої до Мінфіну, та повноту її внесення до Реєстру.

4. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70 (далі - Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу).

II. Внесення до Реєстру інформації про проекти МФО

1. Внесення інформації про Проекти до Реєстру здійснює реєстратор у такому порядку:

1) після отримання проектної пропозиції щодо ініціювання Проекту відповідно до пункту 6 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу протягом семи робочих днів вноситься така інформація:

назва Проекту;

галузь, у якій передбачається реалізація Проекту;

найменування МФО;

найменування ініціатора Проекту;

найменування бенефіціара (у разі визначення на цьому етапі);

оціночна вартість Проекту;

орієнтовна сума позики МФО;

мета Проекту;

дата і номер листа-згоди центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію Проекту, про підтримку Проекту та готовність бути відповідальним виконавцем Проекту або про визначення відповідального виконавця;

2) після підготовки позитивного висновку щодо оцінки фінансового стану бенефіціара та висновку щодо експертизи проектної пропозиції і направлення Мінфіном запиту до МФО про фінансування Проекту відповідно до пункту 8 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу протягом п’яти робочих днів вноситься така інформація:

дата, номер та зміст висновку щодо фінансового стану бенефіціара;

дата, номер та зміст висновку щодо експертизи проектної пропозиції;

дата і номер запиту до МФО про фінансування Проекту;

3) після отримання листа від МФО про підтримку інвестиційного Проекту та прийняття Мінфіном рішення про доцільність підготовки та визначення відповідального виконавця Проекту відповідно до пункту 9 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу протягом семи робочих днів вноситься така інформація:

дата і номер листа МФО про підтримку інвестиційного Проекту;

дата і номер наказу Мінфіну про доцільність підготовки Проекту;

найменування відповідального виконавця.

У разі якщо ініціатор інвестиційного Проекту разом з проектною пропозицією подав до Мінфіну відповідно до пункту 9 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу лист від МФО про підтримку інвестиційного Проекту, інформація щодо дати та номера такого листа вноситься разом з інформацією, визначеною підпунктом 1 цього пункту;

4) у разі прийняття рішення Мінфіном про доцільність отримання авансу позики протягом семи робочих днів після прийняття Президентом України рішення про підписання відповідного листа-угоди вноситься інформація щодо дати та номера акта Президента України про підписання листа-угоди;

5) після отримання наказів про утворення групи управління Проектом, про призначення координатора Проекту, листа-запрошення на переговори від МФО протягом семи робочих днів вноситься відповідно така інформація:

дата і номер наказу про утворення групи управління Проектом;

дата і номер наказу про призначення координатора Проекту, прізвище та ініціали координатора Проекту;

дата і номер листа-запрошення на переговори від МФО;

6) після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації Проекту та прийняття Президентом України акта про проведення переговорів вноситься така інформація:

дата, номер та назва акта Кабінету Міністрів України;

дата, номер та назва акта Президента України;

7) після проведення переговорів з МФО протягом п’яти робочих днів вноситься інформація щодо дати переговорів;

8) після підписання договору України з МФО протягом семи робочих днів вноситься така інформація:

сума позики МФО;

сума внеску української сторони (за наявності);

назва договору України з МФО;

номер і дата підписання договору України з МФО;

гіперпосилання на текст договору України з МФО;

структура Проекту (частини, компоненти, транші) та показники результативності Проекту (планові значення);

фінансові умови договору України з МФО, а саме період залучення, пільговий період, відсоткова ставка, одноразова комісія, остання дата використання коштів, термін погашення кредиту.

У разі відсутності гіперпосилання на текст договору України з МФО розміщується сканована його копія;

9) після набрання чинності договором України з МФО протягом семи робочих днів вноситься така інформація:

дата ратифікації договору України з МФО (за наявності);

дата набрання чинності договором України з МФО;

період реалізації Проекту (дати початку та завершення);

період доступності коштів (дати початку та завершення);

10) після отримання Мінфіном від відповідального виконавця Проекту плану заходів відповідно до пункту 32 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу він розміщується в Реєстрі протягом п’яти робочих днів;

11) у разі проведення Мінфіном відбору банків відповідно до пункту 34 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу протягом семи робочих днів після прийняття відповідного наказу Мінфіну до Реєстру вноситься дата і номер наказу Мінфіну та інформація щодо результатів відбору;

12) після отримання Мінфіном від відповідального виконавця Проекту інформації відповідно до пункту 42 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу ця інформація розміщується в Реєстрі протягом семи робочих днів, а саме:

звіт про виконання плану заходів щодо реалізації Проекту;

інформація про основні результати, досягнуті у звітному періоді;

проблемні питання, що виникли під час реалізації Проекту, та пропозиції щодо їх вирішення;

інформація про досягнення показників результативності реалізації Проекту;

13) після отримання від МФО підтвердження про використання коштів позики, а у разі залучення коштів МФО під державні гарантії після отримання підтвердження від бенефіціара протягом п’яти робочих днів в Реєстрі зазначається сума використаних коштів позики;

14) у разі якщо в ході реалізації Проекту виникла потреба у його реструктуризації, протягом семи робочих днів після набрання чинності змінами до договору України з МФО до Реєстру вноситься відповідна інформація разом із сканованою копією таких змін;

15) після схвалення Кабінетом Міністрів України остаточного звіту за результатами реалізації Проекту протягом семи робочих днів вноситься така інформація:

дата, номер і назва акта Кабінету Міністрів України про схвалення остаточного звіту за результатами реалізації Проекту;

висновок Мінфіну щодо фактичного використання коштів позики та пільгового періоду, зміни фінансових зобов’язань за Проектом, зокрема графіка повернення коштів позики, із зазначенням факторів, що вплинули на виконання таких зобов’язань, та їх нецільового використання (за наявності відповідних фактів), результативності реалізації Проекту та виконання планованих завдань.

2. До створення відкритого доступу до даних Реєстру щокварталу до 30 числа наступного місяця здійснюється публікація інформації щодо проектів соціально-економічного розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, які знаходяться на стадії підготовки та реалізації, у текстовому та табличному форматі на офіційному веб-сайті Мінфіну за формою, визначеною у додатку до цього Порядку.

Директор
Департаменту міжнародних
фінансових проектівК.А. Елішиєва


Додаток
до Порядку ведення реєстру проектів
економічного і соціального розвитку
України, що підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями
(пункт 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проектів соціально-економічного розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, які знаходяться на стадії підготовки та реалізації

Проекти, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ та міжнародних організацій

Спільні з _________________________________інвестиційні проекти:
                                               (назва МФО)

_________________________________________
                                        (назва Проекту)

Період реалізації Проекту
(використання коштів)


Мета Проекту


Реквізити договорів
(назва, дата, номер)


Нормативно-правові акти


Відповідальний виконавець


Бенефіціар


Сума позики, умови залучення позики


Стан виконання


Вибірка коштів


Ставка LIBOR станом на 01.07.2013 становить 0.42341 % млн дол. США

Роки

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього вибраних коштів станом на

Сума вибірки коштів
(у валюті позики)
Проекти, що готуються за підтримки міжнародних фінансових установ

Спільні з _________________________________інвестиційні проекти:
                                               (назва МФО)

_________________________________________
                                        (назва Проекту)

Період реалізації Проекту
(використання коштів)


Мета Проекту


Реквізити договорів
(назва, дата, номер)


Відповідальний виконавець


Бенефіціар


Стан підготовки


Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)


Директор
Департаменту міжнародних
фінансових проектівК.А. Елішиєвавверх