Документ z0002-13, первая редакция — Принятие от 26.12.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2012  № 1964/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 2/22534

Про затвердження Порядку доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Відповідно до частини третьої статті 28-2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
26.12.2012 № 1964/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 2/22534

ПОРЯДОК
доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Цей Порядок визначає умови та підстави для доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

2. У цьому Порядку під терміном «користувач» слід розуміти «державний виконавець».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законі України «Про виконавче провадження», Законі України «Про державну виконавчу службу» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Доступ користувача до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між Державною виконавчою службою України, головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та адміністратором Державного реєстру прав.

4. Адміністратор Державного реєстру прав здійснює організаційні заходи щодо надання користувачу електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав шляхом забезпечення кожного користувача, уповноваженого на роботу з Державним реєстром прав, одним електронним цифровим підписом (разом з посиленим сертифікатом відкритого..ключа,..особистим..ключем із записом на носій інформації), а також особистим ідентифікатором (логіном і паролем).

Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у Державному реєстрі прав здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141, та за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи - боржника (ідентифікаційним кодом суб'єкта господарської діяльності - боржника (для юридичних осіб), індивідуальним ідентифікаційним номером боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номером і серією паспорта боржника(для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України), прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи - боржника та назвою юридичної особи - боржника).

Перед здійсненням пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав користувач вносить до Державного реєстру прав відомості про підставу для користування інформацією з Державного реєстру прав з обов’язковим зазначенням реєстраційного номера відкритого виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень.

За результатом пошуку користувач формує інформаційну довідку з Державного реєстру прав, яка залишається у виконавчому провадженні.

5. Доступ користувача до Державного реєстру прав здійснюється безоплатно.

6. Користування інформацією про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, що міститься у Державному реєстрі прав, здійснюється користувачем виключно під час примусового виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, встановлених законодавством.

7. Користувач вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

8. Державна виконавча служба України, головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечують:

необхідні технічні засоби для організації комп’ютерного робочого місця користувача для роботи з Державним реєстром прав відповідно до технічних вимог, визначених адміністратором Державного реєстру прав;

встановлення ліцензійної операційної системи, що відповідає вимогам, визначеним адміністратором Державного реєстру прав, та ліцензійного антивірусного програмного забезпечення, що має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку, оновлення баз даних такого антивірусного програмного забезпечення;

організацію, обслуговування та підтримку каналів зв’язку для доступу до Державного реєстру прав;

проходження користувачами, які будуть працювати з Державним реєстром прав, навчання роботі з Державним реєстром прав на підставі та в порядку, передбачених відповідним договором, укладеним з адміністратором Державного реєстру прав;

застосування та використання користувачами наданих цифрових підписів, сумісних з програмним забезпеченням Державного реєстру прав, для роботи з Державним реєстром прав згідно з вимогами регламенту відповідного акредитованого центру сертифікації ключів;

збереження користувачами наданих їм особистих ключів електронного цифрового підпису та ідентифікаторів для доступу до Державного реєстру прав у таємниці та недопущення використання їх іншими особами;

негайне інформування адміністратора Державного реєстру прав про випадки та події, що потягли за собою втрату або компрометацію особистого ключа електронного цифрового підпису (будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа); втрату контролю щодо особистого ключа через компрометацію пароля, коду доступу до нього тощо; зміну даних, зазначених у посиленому сертифікаті відкритого ключа.

9. Державна виконавча служба України, головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі повинні письмово повідомляти адміністратора Державного реєстру прав про звільнення користувача, який мав доступ до Державного реєстру прав, не пізніше двох робочих днів з дати його звільнення з метою скасування його ідентифікатора для доступу до Державного реєстру прав, а також звертатись до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвверх