Документ vr356423-15, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.11.2017, основание - v3689910-17

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

30.07.2015  № 356/0/15-15

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої ради правосуддя № 3689/0/15-17 від 16.11.2017}

Про затвердження Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України

Вища рада юстиції, розглянувши питання про затвердження Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України, ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до частини другої статті 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції" провадження щодо звільнення судді за порушення присяги проводиться за правилами і у строки, передбачені для здійснення дисциплінарного провадження. Статтею 37 Закону України "Про Вищу раду юстиції" встановлено, що підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів, порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо них, види дисциплінарних стягнень, строки їх застосування та порядок погашення визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

За змістом статті 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для здійснення розподілу скарг (заяв) щодо поведінки судді у Вищій раді юстиції має функціонувати автоматизована система визначення члена Вищої ради юстиції.

З метою уніфікованого підходу до розподілу документів між членами Вищої ради юстиції, а також для уникнення суб'єктивізму в цьому питанні доцільно запровадити автоматизований розподіл й інших матеріалів, які підлягають колегіальному розгляду Вищою радою юстиції.

На підставі викладеного Вища рада юстиції, керуючись статтею 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та статтями 27, 32, 37 Закону України "Про Вищу раду юстиції", ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України, що додається.

Голова Вищої ради юстиції

І.М. БенедисюкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради юстиції
30.07.2015  № 356/0/15-15
ВНЕСЕНО ЗМІНИ
Рішення Вищої ради юстиції
20.10.2016 № 3018/0/15-16
Рішення Вищої ради юстиції
28.11.2016 № 3033/0/15-16
Рішення Вищої ради юстиції
19.12.2016 № 3440/0/15-16
Рішення Вищої ради правосуддя
02.02.2017 № 188/0/15-17

ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про Вищу раду юстиції», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламенту Вищої ради юстиції.

1.2. Положення визначає порядок функціонування у Вищій раді юстиції автоматизованої системи визначення члена Вищої ради юстиції - доповідача при здійсненні ним повноважень відповідно до Конституції та законів України.

Автоматизована система забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл документів між членами Вищої ради юстиції з дотриманням принципу випадковості, у хронологічному порядку надходження документів, рівної їх кількості для кожного члена Вищої ради юстиції з урахуванням коефіцієнтів навантаження.

(пункт 1.2 викладено у новій редакції відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 20.10.2016 № 3018/0/15-16)

1.3. Матеріали розподіляються між усіма членами Ради, за винятком скарг щодо дисциплінарних проступків суддів (дисциплінарних скарг), які розподіляються між членами Ради, що входять до складу Дисциплінарних палат.

(пункт 1.3 викладено у новій редакції відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 2.02.2017 № 188/0/15-17)

1.4.

(пункт 1.4. виключено відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 20.10.2016 № 3018/0/15-16)

1.5. Положення не регулює та не встановлює порядок ведення загального діловодства у Вищій раді юстиції.

1.6. Наведені у Положенні терміни мають таке значення:

1) автоматизована система - це сукупність комп’ютерних програм, які забезпечують функціонування процесу визначення члена Вищої ради юстиції за допомогою використання відповідних програмно-апаратних комплексів Вищої ради юстиції, передачу інформації до центральної бази даних, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу тощо;

2) адміністратор автоматизованої системи - установа, яка згідно з договором забезпечує супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому та виконує інші функції відповідно до взятих на себе договірних зобов’язань;

3) комп’ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів схем, символів чи інших знаків, виражених у придатній для зчитування комп’ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

4) користувач автоматизованої системи - працівник Вищої ради юстиції, якому надано право користування автоматизованою системою;

5) права користувача автоматизованої системи - сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати;

6) матеріали - документи стосовно призначення судді на посаду; документи стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності; скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора; документи стосовно звільнення судді з посади; документи стосовно надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою; документи стосовно тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя; документи щодо забезпечення незалежності суддів; документи стосовно переведення судді з одного суду до іншого; дисциплінарні скарги.

7) технічний адміністратор - особа або підрозділ, що безпосередньо знаходяться в секретаріаті Вищої ради юстиції, до завдання яких входить підтримка технічного функціонування обладнання, що забезпечує роботу системи.

(підпункт 6 пункту 1.6 викладено у новій редакції відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 20.10.2016 № 3018/0/15-16)

ІІ. Порядок функціонування автоматизованої системи.
Порядок роботи в автоматизованій системі

2.1. Функціональні обов’язки користувача автоматизованої системи визначаються у відповідній посадовій інструкції. Надання та позбавлення права доступу до автоматизованої системи визначаються на підставі наказу Голови Вищої ради юстиції.

2.2. Користувач автоматизованої системи зобов’язаний виконувати вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.3. Відповідальність за функціонування програмних компонентів автоматизованої системи несе адміністратор автоматизованої системи. Відповідальність за технічне функціонування обладнання автоматизованої системи несе технічний адміністратор системи.

2.4. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

2.5. На підставі внесеної інформації автоматизованою системою здійснюється визначення члена Вищої ради юстиції.

Не розподіляються на члена Вищої ради юстиції матеріали, що надійшли:

1) за один місяць до закінчення повноважень члена Вищої ради юстиції;

2) за п’ять робочих днів до початку відпустки члена Вищої ради юстиції, тривалість якої становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

3) за три робочі дні до початку відпустки члена Вищої ради юстиції, тривалість якої становить менше чотирнадцяти календарних днів;

4) у період відпустки члена Вищої ради юстиції;

5) за один робочий день до відрядження члена Вищої ради юстиції;

6) у дні перебування члена Вищої ради юстиції у відрядженні;

7) у період тимчасової непрацездатності члена Вищої ради юстиції;

8) в інших, передбачених законодавством, випадках, коли член Вищої ради юстиції не може здійснювати свої повноваження.

Скарги (заяви) щодо поведінки судді, які стосуються розгляду однієї судової справи (скарги /заяви різних заявників стосовно одного й того самого судді або скарги (заяви) на суддів різних судових інстанцій, що здійснювали судочинство в одній судовій справі), розподіляються члену Вищої ради юстиції, визначеному автоматизованою системою для перевірки першої такої скарги (заяви), перевірка якої членом Вищої ради юстиції не завершена.

Матеріали щодо звільнення судді з посади розподіляються члену Вищої ради юстиції, на розгляді якого вже перебувають матеріали про звільнення судді з посади з інших підстав.

Доступ до інформації про наявність матеріалів стосовно судді (прокурора), які розподілені між членами Вищої ради юстиції, надається кожному з членів Вищої ради юстиції.

2.6. У разі задоволення відводу (самовідводу) члена Вищої ради юстиції або відмови члена Вищої ради юстиції від проведення перевірки з підстав, передбачених частиною третьою статті 19-1 Закону України «Про Вищу раду юстиції», на якого розподілено матеріал, чи у разі припинення повноважень члена Вищої ради юстиції матеріали підлягають повторному автоматизованому розподілу без його участі.

Особливості автоматизованого розподілу матеріалу визначаються Вищою радою юстиції, про що приймається відповідне рішення:

1) у випадках виявлення значної різниці в кількості розподілених матеріалів для кожного члена Вищої ради юстиції;

2) за наявності інших обставин, що унеможливлюють проведення перевірки в розумний строк.

Під час здійснення автоматизованого розподілу матеріалів встановлюються такі коефіцієнти навантаження:

1) для Голови Вищої ради юстиції - 0,4;

2) для заступника Голови Вищої ради юстиції - 0,5;

3)

4) для членів Вищої ради юстиції, які входять до її складу за посадою (Голова Верховного Суду України,) - 0,1;

5) для інших членів - 1.

(підпункт 3 абзацу третього пункту 2.6 виключено, до підпункту 4 абзацу третього пункту 2.6 внесено зміни відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 28.11.2016 № 3033/0/15-16, абзац перший пункту 2.6 змінено відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 19.12.2016 № 3440/0/15-16)

2.7. Результатом автоматизованого визначення члена Вищої ради юстиції для проведення перевірки є протокол, створений автоматизованою системою. Доступ до коригування інформації у протоколі заблоковано.

У разі визначеного законодавством відводу (самовідводу або відмови члена Вищої ради юстиції від проведення перевірки з підстав, передбачених частиною третьою статті 19-1 Закону України «Про Вищу раду юстиції») Голова Вищої ради юстиції приймає рішення про повторне автоматизоване визначення члена Вищої ради юстиції, який проводитиме перевірку, шляхом накладення засвідченої підписом резолюції на відповідному документі, що містить обов’язкове обґрунтування призначення повторного автоматизованого визначення члена Вищої ради юстиції.

Під час здійснення повторного автоматизованого визначення члена Вищої ради юстиції, який проводитиме перевірку, до матеріалу долучається новий протокол із відміткою «Повторне визначення» та зміст резолюції Голови Вищої ради юстиції про його проведення. Попередній протокол не вилучається.

(абзац 2 пункту 2.7 змінено відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 19.12.2016 № 3440/0/15-16)

2.8. Знеструмлення електромережі Вищої ради юстиції, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи, відповідно до цього Положення, фіксуються актами, у яких зазначаються дата, час настання та закінчення дії відповідних обставин, причина виникнення, заходи, вжиті для їх усунення.

Автоматизоване визначення члена Вищої ради юстиції, який проводить перевірку, здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених в абзаці першому цього пункту обставин.

ІІІ. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування

3.1. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

3.2. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення та технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

3.3. Супровід, підтримка працездатності програмних модулів і компонентів автоматизованої системи, розробка та впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення її функціонування здійснюються адміністратором автоматизованої системи.

3.4. З питань функціонування автоматизованої системи, стану розподілу матеріалів з метою дотримання збалансованого навантаження членів Вищої ради юстиції на засіданні Вищої ради юстиції за необхідності заслуховується керівник секретаріату Вищої ради юстиції.

3.5. Інформація щодо стану навантаження є відкритою для членів Вищої ради юстиції та не може бути обмежена.

ІV. Прикінцеві та перехідні положення

4.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Вищою радою юстиції.

4.2. Робота щодо наповнення та використання інформації в автоматизованій системі здійснюється після створення правових умов та впровадження і налагодження програмно-технічних засобів для забезпечення функціонування підсистем автоматизованої системи на кожному автоматизованому робочому місці.

4.3. Відповідальні структурні підрозділи секретаріату Вищої ради юстиції в межах компетенції вживають заходів щодо впровадження та налагодження програмно-технічних засобів для забезпечення функціонування автоматизованої системи розподілу матеріалів між членами Вищої ради юстиції.

4.4. Матеріали, подані до набрання чинності Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», розподіляються між членами Вищої ради юстиції згідно з цим Положенням.

4.5. Виконання вимог цього Положення забезпечує керівник секретаріату Вищої ради юстиції.

Начальник відділу обліку,
контролю, опрацювання
та зберігання вхідної
і службової кореспонденції
Я.В. Дідик

{Положення зі змінами станом на 02.02.2017 взято з сайту Вищої ради правосуддя www.vru.gov.ua}вверх