Про затвердження Регламенту Громадської ради при Національному банку України
Решение Национального банка Украины; Регламент от 03.09.20143-е
Документ vr3-e500-14, текущая редакция — Редакция от 10.09.2015, основание - vr014500-15

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.09.2014  № 3-е

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного банку
№ 4 від 16.09.2014
№ 6 від 18.11.2014
№ 14 від 10.09.2015}

1. Затвердити Регламент Громадської ради при Національному банку України, що додається;

2. Звернутись до Національного банку України з проханням забезпечити оприлюднення Регламенту Громадської ради при Національному банку України на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Аржевітін С.М.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Авраменко Я.П.ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської
ради при Національному
банку України
03.09.2014 № 3-е

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Національному банку України

I. Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Національному банку України (далі - Регламент) - це розроблений на основі Положення про Громадську раду при Національному банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 червня 2014 року № 335, зі змінами (далі - Положення), та затверджений рішенням засідання Громадської ради при Національному банку України (далі - Громадська рада) документ, що регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради та її робочих органів.

{Пункт 1 розділу I в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

2. Громадська рада діє на підставі Положення та цього Регламенту.

{Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

3. Громадська рада інформує Національний банк України (далі - Національний банк) та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням та цим Регламентом.

{Пункт 3 розділу I в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Пункт 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Пункт 5 розділу I виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

II. Планування роботи

1. Робота Громадської ради проводиться за річним (перспективним) планом (далі - план роботи), який затверджується Громадською радою на її засіданні.

{Пункт 1 розділу II в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

2. Проект плану роботи Громадської ради розробляється головою (співголовами) Громадської ради (або за дорученням Громадської ради одним із співголів) спільно із секретарем (секретаріатом) Громадської ради на основі пропозицій, поданих від членів Громадської ради.

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Абзац другий пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Абзац третій пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

3. План роботи Громадської ради передбачає такі види заходів:

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

проведення чергових засідань Громадської ради;

проведення засідань комісій чи експертних груп (у разі їх створення);

{Абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

проведення заходів щодо реалізації стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринку банківських послуг;

збирання, узагальнення та подання Національному банку пропозиції Громадської ради, щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

організація публічних заходів для обговорення актуальних питань забезпечення стабільності банківської системи та захисту прав споживачів банківських послуг;

інформування громадськості про діяльність Громадської ради, підготовка та оприлюднення щорічного звіту про свою діяльність;

підготовка та подання Національному банку пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів Національного банку з питань забезпечення стабільності банківської системи та захисту прав та законних інтересів споживачів банківських послуг;

{Абзац восьмий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

здійснення громадського контролю за врахуванням Національним банком пропозицій та зауважень Громадської ради;

{Абзац дев'ятий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

4. План роботи Громадської ради на наступний рік затверджується не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

{Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Абзац другий пункту 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

5. Члени Громадської ради та її комісії чи експертні групи (у разі їх створення) подають голові (співголовам) Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на наступний рік не пізніше ніж за три тижні до закінчення поточного року.

{Пункт 5 розділу II в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

6. План роботи Громадської ради оприлюднюється на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України та надсилається секретарем (секретаріатом) Громадської ради електронною поштою кожному членові Громадської ради.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

7. План роботи Громадської ради може доповнюватися протягом року з ініціативи членів Громадської ради.

Усі зміни до плану роботи на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради та оприлюднюються на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

ІІІ. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Абзац другий пункту 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

2. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) засідання проводиться не пізніше 30 днів із дня затвердження персонального та кількісного складу Громадської ради Національним банком;

2) на засіданні головує секретар (керівник секретаріату) Громадської ради до того часу, поки не буде обрано голову (співголів) Громадської ради нового складу.

{Розділ III доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

3. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою (співголовою) Громадської ради, а в разі його відсутності - виконуючим обов' язки голови (співголови) Громадської ради. З цією метою голова (співголова) Громадської ради узгоджує з секретарем (секретаріатом) Громадської ради час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар (секретаріат) Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за п' ять календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

4. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного та проекту рішення Громадської ради скликаються в обов'язковому порядку головою (співголовою) Громадської ради або за ініціативою не менше ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання та проектом рішення Громадської ради надсилаються через секретаря Громадської ради голові (співголовам) Громадської ради.

{Абзац перший пункту розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного банку № 4 від 16.09.2014, № 14 від 10.09.2015}

Позачергове засідання Громадської ради скликається не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

{Абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Абзац третій пункту 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

5. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

Громадська рада на основі пропозицій, унесених головою (співголовою) або членами Громадської ради, може ініціювати питання про здійснення аудіо-, фото- та відеофіксації з питань порядку денного її засідань. Таке рішення приймається більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні.

{Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

На запрошення членів Громадської ради та в разі погодження з головою (співголовами) в засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.

У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу представники від Національного банку.

{Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Пункт розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 4 від 16.09.2014}

6. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Перед початком засідання Громадської ради секретар (секретаріат) Громадської ради проводить письмову реєстрацію членів Громадської ради - учасників засідання та запрошених осіб.

{Абзац другий пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

7. Головує на засіданні Громадської ради голова (співголова) Громадської ради. У разі обрання співголів Громадської ради їх головування на засіданні Громадської ради проводиться по черзі.

Головуючий на засіданні Громадської ради надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитання чи репліки.

Під час обговорення проекту рішення або питання порядку денного учасник засідання, який бажає висловити свою думку або поставити запитання, піднімає руку, після чого головуючий на засіданні запрошує його до слова або виступу. Виступаючий називає своє прізвище, ім'я, по батькові та організацію, яку він представляє.

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

8. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою (співголовою) Громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою (співголовою) Громадської ради, формується відповідно до квартального плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій від членів Громадської ради.

{Абзац другий пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

9. Тривалість виступів на засіданні Громадської ради:

доповідь з питань порядку денного - до 15 хв.;

співдоповіді - до 10 хв. кожна;

виступ - до 5 хв.;

запитання чи відповідь на запитання - до 1 хв.;

думка опонента - до 3 хв.;

репліка - до 1 хв.

Повторно взяти слово на засіданні Громадської ради можна лише після виступів усіх бажаючих членів Громадської ради. Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

{Пункт 9 розділу III в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

10. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та/або комісіями чи експертними групами Громадської ради та подаються голові (співголовам) Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання Громадської ради.

{Абзац п'ятий пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

Усі проекти рішень, що надійшли до голови (співголів) Громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена Громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання Громадської ради.

11. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

{Пункт 12 розділу III виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

12. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням "за" або "проти" простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів під час голосування здійснюється секретарем (секретаріатом) Громадської ради.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія в складі трьох осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників засідання обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або індивідуально. У разі обрання індивідуально обраними є члени Громадської ради, які набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, кого з них слід вважати обраним, учасники засідання можуть прийняти рішення про проведення повторного голосування щодо кожної із зазначених кандидатур.

Результати підрахунку голосів таємного голосування оформляються протоколом лічильної комісії, який підписує голова (співголова), секретар і члени лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід'ємною складовою протоколу засідання.

Рішення Громадської ради підписуються головуючим на засіданні та секретарем (керівником секретаріату) Громадської ради.

{Пункт 12 розділу III в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

13. Під час проведення засідання Громадської ради секретар (секретаріат) Громадської ради веде та складає протокол.

Протокол засідання має містити таку інформацію:

1) місце, дата та час проведення засідання;

2) порядок денний;

3) повний список учасників засідання;

4) питання, які були поставлені на голосування;

5) прийняті рішення;

6) кількісні підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

Протокол засідання Громадської ради оприлюднюється на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку";

{Пункт 13 розділу III в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

14. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова (співголова) та секретар (керівник секретаріату) Громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилання головою (співголовою)/секретарем (секретаріатом) Громадської ради кожному членові Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) установлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення, але не менше трьох днів;

{Абзац четвертий пункту 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилання головою (співголовою)/секретарем (секретаріатом) Громадської ради Громадської ради кожному членові Громадської ради остаточного варіанта рішення;

{Абзац шостий пункту 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

У разі застосування такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради.

Рішення, ухвалене шляхом електронних консультацій, доводиться до відома секретарем (керівником секретаріату) на найближчому засіданні Громадської ради.

{Пункт розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного банку № 4 від 16.09.2014}

IV. Організація роботи комісій чи експертних груп Громадської ради

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

1. На засіданні Громадської ради може бути ухвалено рішення про створення комісій чи експертних груп Громадської ради та визначено напрями їх діяльності.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

2. Комісії чи експертні групи Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради в разі необхідності. Зазвичай комісії чи експертні групи створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

{Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

{Абзац другий пункту 2 розділу IV виключено на підставі Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

3. Комісії та експертні групи Громадської ради створюються на визначений період часу.

Рішення про створення або припинення роботи комісії чи експертної групи Громадської ради, їх кількісний та персональний склад приймаються на засіданні Громадської ради простою більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

4. До складу комісії чи експертної групи можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій чи експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники інститутів громадянського суспільства, які не входять до складу Громадської ради та відповідають таким вимогам:

1) мають вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права;

2) мають не менше ніж п'ять років досвіду роботи в установах (організаціях), що здійснюють фінансову, економічну чи правову діяльність/роботи в банку (банківських асоціаціях) чи іншій фінансовій установі/наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою.

За потреби Громадська рада може звернутися до Національного банку з пропозицією включити його представників до складу комісій чи експертних груп.

{Пункт 4 розділу IV в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

5. Основною формою роботи комісій чи експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

{Пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

6. Засідання комісій чи експертних груп Громадської ради проводяться відкрито.

{Пункт 6 розділу IV в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

7. Комісію чи експертну групу очолює голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії чи експертної групи.

{Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

8. Голова комісії/експертної групи:

визначає порядок денний засідань комісії/експертної групи;

здійснює організацію та планування діяльності комісії/експертної групи;

веде засідання комісії/експертної групи, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

представляє комісію/експертну групу та діє від її імені у відносинах з Громадською радою, Національним банком, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації в межах, передбачених Положенням та цим Регламентом;

контролює своєчасність виконання членами комісії/експертної групи поставлених завдань;

підписує протокол засідання комісії/експертної групи;

у разі потреби залучає до роботи комісії/експертної групи експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів державної влади, підприємств, установ, організацій;

інформує на засіданні Громадської ради про прийняті рішення комісії/експертної групи;

щокварталу звітує перед Громадською радою про роботу комісії/експертної групи, яку він очолює;

виконує інші функції, які випливають з обов'язків голови комісії/експертної групи.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

9. Рішення комісії/експертної групи є обов'язковими для розгляду на засіданні Громадської ради та затверджуються простою більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національного банку № 4 від 16.09.2014; в редакції Рішення Національного банку № 14 від 10.09.2015}

V. Порядок підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради
від інститутів громадянського суспільства

1. Не пізніше ніж за 60 календарних днів до припинення строку повноважень складу Громадської ради рішенням Громадської ради створюється робоча група в складі не менше трьох членів Громадської ради з обранням голови робочої групи для проведення установчих зборів та формування нового складу Громадської ради (далі - робоча група).

2. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Громадська рада звертається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України, банківських асоціацій та об'єднань України з проханням делегувати своїх представників для роботи в новому складі Громадської ради.

3. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Громадська рада звертається до Національного банку з проханням опублікувати на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку підготовлене робочою групою та погоджене Національним банком повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок та строки подання заяв, відомості про склад робочої групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону секретаря Громадської ради для вирішення організаційних питань.

4. Для участі в установчих зборах до робочої групи подається особиста заява в довільній формі делегата від інституту громадянського суспільства для участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом до нового складу Громадської ради (далі - кандидат).

5. До заяви додаються такі документи:

рішення інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування кандидата, засвідчене відбитком печатки (за наявності);

копія документа, що підтверджує легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про відповідність кандидата вимогам, передбаченим пунктом 2 розділу III Положення;

витяг зі статуту інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчений в установленому порядку.

6. Від одного інституту громадянського суспільства участь в установчих зборах має право брати одна особа, яка делегована цим інститутом і є кандидатом у члени Громадської ради. Одна й та сама особа не може бути делегована від двох або більше інститутів громадянського суспільства.

7. За 15 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється.

Секретар (секретаріат) Громадської ради опрацьовує подані інститутами громадянського суспільства документи щодо відповідності їх вимогам, установленим Положенням та цим Регламентом і подає для затвердження робочій групі.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів секретар (секретаріат) Громадської ради повідомляє учасникам установчих зборів, яких затвердила робоча група, про дату місце дату та час проведення установчих зборів.

8. За 60 хвилин до початку проведення установчих зборів розпочинається реєстрація учасників, які прибули на установчі збори. Реєстрацію учасників установчих зборів організовує секретар (секретаріат) Громадської ради. До участі в установчих зборах допускаються лише кандидати до складу нової Громадської ради.

Під час реєстрації члени робочої групи видають особі, яка прибула для участі в установчих зборах, реєстраційний мандат (далі - мандат) та бюлетень (далі - бюлетень) для голосування під підпис.

9. Робоча група розробляє і затверджує зразки бюлетеня, який містить перелік кандидатів до нового складу Громадської ради, та мандата для голосування.

Бюлетень засвідчує волевиявлення кандидата під час голосування шляхом проставляння індивідуально та на власний розсуд позначок за 11 кандидатів, видається під підпис кожному зареєстрованому кандидатові та засвідчується підписами членів робочої групи.

Мандат засвідчує законність представництва кандидата на установчих зборах.

До бюлетеня вносяться відомості про зареєстрованих кандидатів із зазначенням прізвища в алфавітному порядку, імені, по батькові, місця роботи кожного кандидата та суб'єкта висунення кандидата (інститут громадянського суспільства).

Праворуч від відомостей про кожного кандидата розміщується порожній квадрат.

Кожен бюлетень та мандат засвідчується підписами членів робочої групи.

Процедура заповнення бюлетенів має здійснюватися кожним кандидатом індивідуально.

У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кожного кандидата, за якого вона голосує.

Недійсним є бюлетень:

невстановленої форми;

у якому зроблено позначку більше ніж за 11 кандидатів;

у якому не зроблено жодної позначки;

якщо на бюлетені є будь-які не передбачені цим Регламентом написи, позначки, пошкодження тощо.

10. Новий склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які добровільно заявили про бажання взяти участь у роботі Громадської ради та кандидатури яких у встановленому порядку були подані інститутами громадянського суспільства.

Рейтингове голосування - це спосіб голосування, під час якого особа, яка голосує, має обрати на власний розсуд лише 11 кандидатів із бюлетеня.

11. Підрахунок голосів щодо обрання нового складу Громадської ради за допомогою бюлетенів здійснюється членами робочої групи та секретарем (секретаріатом) Громадської ради публічно в присутності учасників установчих зборів.

За результатами підрахунку голосів визначається рейтинг усіх кандидатів - складається список кандидатів у порядку зменшення кількості поданих за них голосів. 11 кандидатів, які очолюють цей список, є обраними до нового складу Громадської ради.

Якщо кандидат (кандидати) набрав (набрали) найменшу або найменшу рівну кількість голосів серед перших 11 в списку кандидатів, а наступні в списку кандидатів за ним (ними) набрали таку саму кількість голосів, то між цими кандидатами проводиться повторне відкрите рейтингове голосування за допомогою мандата.

Повторне відкрите рейтингове голосування проводиться шляхом підняття мандатів присутніми учасниками установчих зборів.

12. Результати підрахунку голосів оформляються протоколом робочої групи, до якого вносяться такі дані: загальна кількість кандидатів, уключених до бюлетеня для голосування; кількість кандидатів, які отримали бюлетень для голосування; кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування; кількість голосів, набраних кожним кандидатом; кількість бюлетенів, що визнані недійсними.

Протокол робочої групи підписує голова робочої групи та усі її члени.

13. Протягом трьох днів з моменту проведення установчих зборів Громадська рада звертається до Національного банку з проханням опублікувати на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку протокол установчих зборів та на підставі протоколу затвердити новий склад Громадської ради.

{Регламент доповнено новим розділом V згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

VI. Взаємовідносини Громадської ради з Національним банком

1. Громадська рада щороку готує та подає Національному банку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

2. Громадська рада може подати Національному банку пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою (співголовами) Громадської ради на підставі рішення Громадської ради.

{Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

3. Голова (співголова) Громадської ради в обов'язковому порядку інформують Національний банк про ухвалені Громадською радою рішення у спосіб, узгоджений з керівництвом Національного банку.

{Пункт 3 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 4 від 16.09.2014}

4. Секретар (секретаріат) Громадської ради контролює врахування Національним банком пропозицій та зауважень Громадської ради, її комісій чи експертних груп.

{Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

VII. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

1. На сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України в обов'язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, план роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, її комісій чи експертних груп. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

{Пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

3. Підготовка офіційної інформації про діяльність Громадської ради для розміщення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України здійснюється секретарем (секретаріатом) Громадської ради за погодженням з головою (співголовами) Громадської ради.

4. У разі взаємодії із засобами масової інформації офіційну інформацію про діяльність Громадської ради може надати голова (співголова) Громадської ради або за його дорученням один із членів Громадської ради.

Голова (співголови) Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації та роз'ясненні їм позицію Громадської ради має керуватися виключно затвердженими рішеннями Громадської ради.

{Абзац другий пункту 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

Члени Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації обов'язково зазначають, що вони висловлюють особисту позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

{Пункт 4 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

VIII. Прикінцеві положення

1. Проект Регламенту розробляється секретарем (секретаріатом) Громадської ради з урахуванням пропозицій членів Громадської ради та затверджується на її засіданні простою більшістю голосів присутніх членів Громадської ради.

2. Зміни до Регламенту, оформлені з відповідним обґрунтуванням, подаються членами Громадської ради до секретаря (секретаріату) Громадської ради, після чого вносяться головою (співголовами) Громадської ради на розгляд на засіданні Громадської ради.

3. Рішення про внесення змін до Регламенту приймаються на засіданні Громадської ради не менше ніж двома третинами голосів від загального складу членів Громадської ради.

{Регламент доповнено новим розділом згідно з Рішенням Національного банку № 14 від 10.09.2015}

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Аржевітін С.М.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Авраменко Я.П.

{Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/}вверх