Документ vr3-1150-16, текущая редакция — Принятие от 23.02.2016

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

23.02.2016  № 3-1

Про результати аудиту фінансової та бюджетної звітності апеляційного суду міста Києва за 2015 рік

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту фінансової та бюджетної звітності апеляційного суду міста Києва за 2015 рік. За результатами розгляду Рахункова палата ВСТАНОВИЛА:

1. Під час аудиту отримано належні аудиторські докази для висловлення модифікованого висновку.

1.2. Внаслідок проведення господарських операцій за відсутності підтверджувальних документів встановленого зразка щодо використання матеріальних цінностей на суму 246,5 тис. грн., незабезпечення порядку обліку комп'ютерного обладнання, запасних частин та програмного забезпечення інформація, надана в рядку 150 "Баланс" (форма № 1) та у рядку 070 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма № 6), не відповідає фактичному стану справ та не дає правильного уявлення про фінансовий стан суду у частині обліку та руху матеріальних цінностей.

У результаті неналежного оформлення первинних документів для встановлення (визначення) вартості необоротних активів з обліку на субрахунку 111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок" не відображено цінностей на 88,6 тис. грн., що призвело до невідображення їх у "Звіті про рух необоротних активів" (форма № 5) за 2015 рік.

1.3. За винятком вищезазначеного, фінансова та бюджетна звітність станом на 01.01.2016 правильна, сформована з дотриманням встановлених наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 "Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" вимог, забезпечує достовірність даних щодо надходжень, витрат бюджетних коштів і правильно визначає фінансовий стан апеляційного суду міста Києва в усіх суттєвих аспектах.

1.4. Виявлені аудитом інші факти порушень і недоліків при здійсненні господарських операцій та операцій з бюджетними коштами мають обмежений вплив на фінансову і бюджетну звітність об'єкта аудиту станом на 01.01.2016 і не викривляють інформації про його загальний фінансовий стан.

2. Система внутрішнього контролю потребує удосконалення в частині обґрунтованого планування потреби в бюджетних коштах і дотримання всіх вимог облікової політики суду з питань ведення розрахункових операцій, документації та системних бухгалтерських записів для здійснення обліку необоротних активів і запасів, рівнозначного розподілу обов'язків при призначенні матеріально відповідальних осіб, розрахунків за авансовими звітами за відрядження з підзвітними особами.

3. Судом на виконання рекомендацій Рахункової палати було вжито організаційні заходи щодо удосконалення облікової політики та забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів. Зокрема, наказами суду визначено відповідальних осіб за здійснення контролю за належним наданням послуг ДП "СБЕЦ" згідно з умовами договорів (у частині контролю за наданими підтвердними документами).

Водночас посадовими інструкціями працівників апарату суду в 2015 році не віднесено до їх завдань та обов'язків погодження (візування) актів виконаних робіт (наданих послуг) ДП "СБЕЦ" за надані комунальні послуги та енергоносії, що послаблює ефективність внутрішнього контролю.

4. Розрахунки потреби в бюджетних коштах на 2015 рік в окремих випадках здійснювалися судом з недотриманням вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. При цьому ДСА України як головним розпорядником бюджетних коштів не було вжито відповідних заходів, передбачених пунктом 29 цього Порядку, для недопущення включення до кошторису сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

5. У звітному періоді судом не дотримано вимог власної облікової політики, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".

5.1. Аудитом встановлено недотримання в суді Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затвердженої спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70, зокрема:

- інвентарна картка споруди суду балансовою вартістю 187029,049 тис. грн. не містить індивідуальної характеристики об'єкта з переліком прибудованих об'єктів, при цьому капітальні надвірні прибудови до основної споруди не обліковуються як окремі інвентарні об'єкти;

- в інвентарні картки не вносилися записи про роботи з ремонту комп'ютерного обладнання, тому що передача комплектуючих відділу інформаційних ресурсів і телекомунікаційних технологій суду проводилася шляхом складання акта прийняття-передачі в довільній формі (без номера та дати), комплектуючі не списувалися з субрахунку 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання".

5.2. Інвентаризаційною комісією суду неналежним чином проведена річна інвентаризація, в окремих випадках не дотримані визначені Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, вимоги до порядку проведення та оформлення інвентаризації активів і зобов'язань щодо встановлення лишку або нестачі активів суду в місцях зберігання: не проведена інвентаризація багаторічних насаджень, через що немає бухгалтерського обліку на субрахунку 108 "Багаторічні насадження".

При проведенні фактичного огляду приміщення виявлено 6 серверів, що використовуються, вартість яких не відображена в бухгалтерському обліку, на них відсутні інвентарні номери та ці сервери не включені до інвентаризаційних описів.

5.3. Судом не здійснювалась у кінці року перед складанням річної фінансової звітності звірка взаємних розрахунків з контрагентами, яка, по суті, є інвентаризацією кредиторської заборгованості з покупцями та постачальниками, що є недотриманням вимог статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

5.4. У порушення Інструкції про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130, матеріально відповідальна особа суду за місцем відповідального зберігання не веде книги складського обліку запасів і, відповідно, не здійснює звірки фактичної наявності запасів із записами у книзі складського обліку та даними бухгалтерського обліку. Як наслідок, втрачено контроль за фактичною наявністю та рухом товарно-матеріальних цінностей.

У суді відсутні складські приміщення, отже, для зберігання матеріальних цінностей використовуються кімнати суду, не обладнані відповідним чином, що може призвести до втрати майна.

При цьому діючий порядок укладання письмових договорів про повну матеріальну відповідальність із працівниками суду не відповідає вимогам статті 135-1 КЗпП України.

5.5. Не дотримано вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", а саме:

- у бухгалтерському обліку суду не обліковуються музейні цінності та експонати за субрахунком 111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок", які є в наявності згідно з даними інвентарних книг встановленого зразка;

- на субрахунку 121 "Нематеріальні активи" відсутнє вартісне відображення авторських майнових прав на АСЕД "Апеляція", які належать суду;

- антивірусне програмне забезпечення "ESET Smart Security" вартістю 59,9 тис. грн. неправильно відображене на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", а програмне забезпечення вартістю 0,7 тис. грн. "Операційна система Microsoft" неправильно обліковується на субрахунку 104 "Машини та обладнання".

5.6. Положенням про облікову політику або іншим наказом суду не визначено та не затверджено графіка документообігу основних первинних документів.

При визначенні облікової політики судом не застосовувалися положення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

6. Не дотримано вимог Закону України від 01.07.2004 № 1952 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо державної реєстрації права на земельну ділянку.

7. Керуючись рішенням Ради суддів України від 16.04.2015 № 42, всупереч вимогам статей 133 і 135 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" у період з квітня по грудень 2015 року 104 суддям проведено оплату щомісячної доплати за вислугу років за недіючими після 29.03.2015 законодавчими нормами (загалом 1821,5 тис. гривень).

Допущені порушення чинного законодавства не перекручують інформації про загальний фінансовий стан суду. Водночас питання обрахунку стажу роботи на посаді судді підлягає додатковому правовому врегулюванню з метою дотримання конституційних прав суддів.

8. Аудитом використання коштів на розрахунки з підзвітними особами встановлено, що в порушення пункту 5 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, переплачено за 5 авансовими звітами добові на загальну суму 0,4 тис. гривень.

9. Чинним законодавством повністю врегульовані питання організаційного забезпечення діяльності суду, однак потребує вирішення питання забезпечення суддів залами судових засідань з метою дотримання положень частини сьомої статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

За результатами обговорення та на підставі вищевикладеного Рахункова палата ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати фінансового аудиту використання бюджетних коштів на забезпечення функціонування апеляційного суду міста Києва за 2015 рік затвердити.

2. Поінформувати Верховну Раду України про результати фінансового аудиту використання бюджетних коштів на забезпечення функціонування апеляційного суду міста Києва за 2015 рік і запропонувати: з метою запобігання незаконним виплатам і дотримання конституційних прав суддів розглянути законопроект про внесення змін до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" у частині визначення стажу роботи на посаді судді, зареєстрований у Верховній Раді України за № 2557 від 06.04.2015 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо утворення військових судів та окремих організаційних питань)".

3. Кабінету Міністрів України надіслати відомості у формі рішення Рахункової палати.

4. Рішення Рахункової палати надіслати для контролю Державній судовій адміністрації України.

5. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслати апеляційному суду міста Києва та з метою вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків запропонувати:

- для відображення у фінансовій та бюджетній звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан суду привести бухгалтерський облік необоротних активів та запасів у відповідність із вимогами національних стандартів і положень Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- для обліку господарських операцій застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611;

- привести бухгалтерський облік основних засобів та запасів у відповідність із вимогами Інструкції про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130, та Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затвердженої спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 (зі змінами);

- з метою дотримання положень частини сьомої статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" і максимального наближення умов роботи суддів до вимог ДБН В.2.2-26:2010 вирішити питання в межах загальних площ адміністративного будинку, оптимізувати схеми розміщення в приміщеннях працівників для забезпечення суддів залами судових засідань та іншими приміщеннями і для належного функціонування суду;

- відповідно до вимог Закону України від 01.07.2004 № 1952 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" провести державну реєстрацію права на земельну ділянку;

- у посадових інструкціях працівників апарату суду передбачити завдання та обов'язки щодо погодження (візування) актів виконаних робіт (наданих послуг) ДП "СБЕЦ" за надані комунальні послуги та енергоносії;

- інвентаризацію активів та зобов'язань проводити з дотриманням вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. У зв'язку із встановленими під час аудиту розбіжностями в обліку активів призначити та провести вибіркову інвентаризацію активів для визначення їх фактичної наявності;

- видавати накази та укладати письмові договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками суду з дотриманням вимог статті 135-1 КЗпП України;

- при визначенні облікової політики суду застосовувати положення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11;

- відділу планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку і звітності забезпечити контрольні процедури під час прийняття авансових звітів осіб, які перебували у відрядженнях, вжити відповідних заходів щодо повторного доведення до працівників і суддів нормативно-правових та розпорядчих актів суду стосовно використання коштів на службові відрядження;

- здійснювати поточний аналіз ефективності впроваджених заходів щодо забезпечення зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії;

- для зменшення існуючих операційних ризиків забезпечити належне функціонування системи внутрішнього контролю.

6. Оприлюднити Звіт і це рішення на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Невідомого В.І.

Голова Рахункової палати

Р.М. Магута

{Текст взято з сайту Рахункової Палати http://www.ac-rada.gov.ua}вверх