Документ vr008871-16, текущая редакция — Принятие от 26.02.2016

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.02.2016  № 8

Про затвердження роз'яснення з питання отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, з урахуванням стажу роботи на посаді помічника адвоката та на підставі диплома спеціаліста про перепідготовку

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Положенням про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити роз'яснення з питання отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, з урахуванням стажу роботи на посаді помічника адвоката та на підставі диплома спеціаліста про перепідготовку, що додається.

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, заявника, а також оприлюднити його на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова
Ради адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар
Ради адвокатів України


П.М. ГречківськийДодаток 1
до рішення Ради адвокатів України
26.02.2016  № 8

Щодо отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, з урахуванням стажу роботи на посаді помічника адвоката та на підставі диплома спеціаліста про перепідготовку

Рада адвокатів України, розглянувши звернення громадянина Артеменка Є.А. від 03 вересня 2015 року про роз'яснення щодо права на звернення із заявою про отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, враховуючи наявний освітній рівень (диплом Спеціаліста про перепідготовку, де вказано лише здобуту кваліфікацію "юриста" без конкретизації здобутої спеціальності, виданого 20.06.2009 року Державним навчальним закладом - Запорізьким національним Університетом) та стаж роботи (на посаді помічника голови суду з 22.06.2009 року по 10.12.2009 року та на посаді помічника адвоката з 11 квітня 2012 року по даний час), надає наступні роз'яснення.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (надалі - Закон) адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Таким чином, на момент подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту особа, яка виявила бажання стати адвокатом, повинна мати повну вищу юридичну освіту та стаж в галузі права на менше двох років.

Відповідно до змісту пункту 6 Розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (з наступними змінами та доповненнями) до стажу роботи в галузі права слід зараховувати серед інших і роботу на посадах помічника адвоката, помічника судді.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю.

Таким чином, на момент укладення трудового договору (контракту) з адвокатом його помічник також повинен мати повну вищу юридичну освіту. Роз'яснення щодо трактування поняття повної вищої юридичної освіти неодноразово надавались Радою адвокатів України в рішеннях від 04 липня 2015 року №№ 12, 72 (повний текст вказаних рішень опубліковано в журналі "Вісник НААУ" № 9 (16) вересня 2015 року) та у рішенні Ради адвокатів України № 106 від 25 вересня 2015 року за зверненням Люлика Романа Івановича.

Частиною третьою статті 16 Закону визначено, що Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України.

Відповідно до пункту 3.1 Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113, рада адвокатів регіону вносить дані про помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України (далі - ЄРАУ) у відповідності до Порядку ведення ЄРАУ, затвердженого Радою адвокатів України, та видає помічнику посвідчення помічника адвоката в 30-тиденний строк із дня надходження заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ.

Згідно з пунктом 4.12 вказаного Положення особа, яка не має посвідчення помічника адвоката встановленого зразка та дані про яку не внесено до ЄРАУ, не має статусу помічника адвоката.

Таким чином, з 01 червня 2013 року статус помічника адвоката повинен бути підтверджений даними з ЄРАУ (до 01 червня 2013 року статус помічника адвоката повинен бути підтверджений відповідно до загальних норм законодавства України про працю, в тому числі, на підставі трудового договору (контракту).

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Відповідно до статті 12 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 114 від 25 вересня 2015 року, питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування особі як такій, яка працювала не менше року протягом останніх двох помічником адвоката, вирішується на засіданнях ради адвокатів регіону.

Таким чином, рішення про звільнення від проходження стажування особи, яка бажає отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, приймає відповідна рада адвокатів регіону після документального підтвердження в цієї особи стажу роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки перед зверненням із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Основними правовими актами, що становлять правову основу післядипломної освіти в Україні, є Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII (з наступними змінами та доповненнями), Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III, який втратив чинність на підставі Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII, та вказаний Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про освіту" післядипломна освіта входить до структури освіти України.

Відповідно до частини першої статті 47 Закону України "Про освіту" післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду". Відповідно до змісту частини другої цієї ж статті післядипломна освіта включає спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку (професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку).

Крім цього, відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III, який втратив чинність на підставі Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII, та відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III та відповідно до частини другої статті 60 Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної освіти або відповідні структурні підрозділи вищих начальних закладів і наукових установ.

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України "Про освіту" до закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати, підрозділи вищих начальних закладів (філіали, факультети, відділення та інші). Вони можуть працювати за очною, вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести науково-дослідну роботу.

У статті 10 Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III (аналогічно в статті 60 Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII) передбачено, що особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту. Зразки документів про післядипломну освіту затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Таким чином, видача Артеменку Є.А. диплома спеціаліста про перепідготовку після закінчення трьохрічного курсу на факультеті післядипломної освіти Запорізького національного університету з присвоєнням кваліфікації "юрист" відповідає нормам чинного законодавства України в галузі освіти.

З 1997 року в Україні діє Перелік документів про освіту і вчені звання в Україні (далі - Перелік документів про освіту), затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про документи про освіту та вчені звання" від 12 листопада 1997 року № 1260. Відповідно до змісту вказаного Переліку документом про післядипломну освіту шляхом перепідготовки визнається диплом спеціаліста про перепідготовку. Проте, серед зразків документів про освіту, котрі додані до даного переліку (законодавець не визначив чіткої форми та змісту обов'язкової інформації) немає зразка форми диплома спеціаліста про перепідготовку, котрим має відповідати документ про закінчення післядипломної освіти (перепідготовки).

Слід зазначити, що до затвердження Переліку документів про освіту форма диплома спеціаліста про перепідготовку була законодавчо визначена і передбачала наявність інформації про спеціальність (містилась у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні" від 17 грудня 1993 року № 1058, але із набранням юридичної сили положень Переліку документів про освіту 1997 року вона втратила чинність).

На сьогоднішній день діють Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка" від 31 березня 2015 року № 193 і наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки" від 12 травня 2015 року № 525. Кожна із затверджених форм документів про освіту передбачає необхідність вказування спеціальності, котру здобуває випускник. Проте, серед затверджених форм документів немає форми диплома спеціаліста про перепідготовку, а також переліку інформації, яка мала б у ньому міститись.

Хоча у вищевказаному дипломі спеціаліста про перепідготовку, який був виданий Артеменку Є.А., не вказано жодної інформації щодо отриманої ним спеціальності, визнавати його таким, що не відповідає державним стандартам немає жодних підстав:

- по-перше, станом на 05 червня 2012 року офіційного зразка форми диплома спеціаліста про перепідготовку, а також затвердженої інформації, котра б мала у ньому міститись, не існувало;

- по-друге, відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII кваліфікація - це офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентності (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту, а згідно пункту 21 частини першої статті 1 вказаного Закону спеціальність - це складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка.

У даному випадку диплом спеціаліста Артеменка Є.А. із зазначенням кваліфікації "юрист" є офіційним підтвердженням та визнанням оволодіння Артеменком Є.А. професійною компетентністю "юриста", а тому хоч в дипломі Артеменка Є.А. не міститься вказівки на спеціальність, то зрозуміло, що мова йде про спеціальність в сфері права.

Як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787 затверджено Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, шифру галузі "Право" (0304) відповідають освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста: "Правознавство" та "Правоохоронна діяльність".

Таким чином, диплом спеціаліста про перепідготовку, в якому зазначено кваліфікацію юриста є належним документом, що підтверджує здобуття особою повної вищої юридичної освіти.

Виходячи з наведеного, диплом Артеменка Є.А. не можна вважати таким, що не відповідає законодавству про вищу освіту.

Так, абзац 2 частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 року № 2984-III, що діяв на момент видачі диплома Артеменко Є.А., містить бланкетну норму щодо зразків дипломів про вищу освіту, що відправляє нас до відомчих документів Кабінету Міністрів України (нами проаналізовані вище).

Крім цього, чинний Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року № 1556-VII (частина третя статті 7) законодавчо регламентує вимоги до необхідної інформації, зазначеної лише щодо диплома молодшого бакалавра, бакалавра і магістра, а правом визначення зразка диплома спеціаліста післядипломної освіти наділяє засновника (засновників) навчального закладу або уповноважених ним (ними) органів (частина дев'ята статті 7 даного Закону).

Разом з цим при подачі до ради адвокатів регіону заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, особі необхідно подати відповідний пакет документів, перелік яких закріплено у пунктах 12.3-12.4 статті 12 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Враховуючи наведене, у разі подання до ради адвокатів регіону відповідних документів, необхідних для звільнення від стажування, рада адвокатів регіону вправі прийняти рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}вверх