Щодо здійснення Міністерством державної регуляторної політики у 2010 році
Мінрегіонбуд та житлокомунгосп; Письмо от 28.01.201126-09/786/0/6-11
Документ v_786738-11, текущая редакция — Принятие от 28.01.2011

               МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
28.01.2011 N 26-09/786/0/6-11
Державному комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Щодо здійснення Міністерством державної
регуляторної політики у 2010 році

На лист Держпідприємництва від 14.12.2010 N 15994/0/2-10
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України надає
інформацію щодо здійснення державної регуляторної політики
у 2010 році.
Мінрегіонбудом у 2010 році, як і у попередні роки,
у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) вживались заходи щодо забезпечення максимальної
відкритості процесу регуляторної діяльності та дотримання єдиного
підходу до підготовки проектів регуляторних актів.
Протягом звітного періоду Міністерством приділялася особлива
увага проведенню ефективної державної регуляторної політики,
вдосконаленню правового регулювання будівельної діяльності,
недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, спрощенню дозвільних процедур у будівництві.
Регуляторна діяльність Мінрегіонбуду протягом 2010 року
здійснювалась згідно із Планом діяльності Мінрегіонбуду
з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженим
наказом Міністерства від 14.12.2009 N 599 ( v0599661-09 )
(далі - План), оприлюдненим на офіційному веб-сайті Міністерства.
План ( v0599661-09 ) містить 48 пунктів, хоча на дату його
затвердження мав лише 11. Вказане свідчить, що Мінрегіонбуд
протягом року дотримувався принципу передбачуваності регуляторної
діяльності. Зокрема, було видано 10 наказів Міністерства
про внесення змін та доповнень до Плану ( v0599661-09 ),
які в установленому порядку оприлюднювалися на офіційному
веб-сайті Міністерства.
Протягом звітного року План ( v0599661-09 ) доповнено
2 законопроектами, 13 проектами постанов Кабінету Міністрів
України та 12 проектами наказів Міністерства. Також у зв'язку
із недоцільністю розроблення виключено із Плану ( v0599661-09 )
2 проекти постанов Кабінету Міністрів України.
Так, із запланованого на 2010 рік прийнято: 1 Закон України,
8 постанов Кабінету Міністрів України та 3 накази Міністерства,
усього 12 нормативно-правових актів, що складає 25% від
запланованої кількості. Інші проекти регуляторних актів
знаходяться на різних стадіях розроблення, зокрема, погоджуються
із центральними органами виконавчої влади.
Слід зауважити, що більшість положень регуляторних актів,
які були заплановані до розроблення у звітному році, враховано
у важливому регуляторному акті, розробленому Мінрегіонбудом
спільно з фахівцями робочої групи під головуванням
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л. - Законі України "Про
регулювання містобудівної діяльності" (щодо скорочення дозвільних
процедур у будівництві).
Головною метою Закону є забезпечення сприятливих умов ведення
бізнесу, розвитку будівельної та суміжних галузей шляхом
удосконалення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві,
адаптації регуляторної політики України до європейських
стандартів.
Удосконалення дозвільної системи у будівництві відповідно
до Закону передбачається здійснювати за рахунок: зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур,
скорочення часу їх проходження та переліку необхідних документів; запровадження у дозвільній системі у будівництві принципів
мовчазної згоди, єдиного вікна та організаційної єдності; здійснення окремих видів господарської діяльності
без отримання документа дозвільного характеру на основі декларації
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства; персоніфікації відповідальності суб'єктів архітектурної
діяльності, поступового переходу від ліцензування господарської
діяльності, пов'язаної із створенням об'єкта архітектури,
до професійної атестації виконавців окремих видів робіт; дерегуляції господарської діяльності шляхом передачі частини
функцій з державного регулювання та контролю самоврядним
організаціям.
Законом визнається таким, що втратив чинність, Закон України
"Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ) та вносяться
зміни до Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ),
Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), "Про
основи містобудування" ( 2780-12 ), "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ), "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ), "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ),
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про
архітектурну діяльність" ( 687-14 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ), "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), "Про фінансово-кредитні механізми
і управління майном при будівництві житла та операціях
з нерухомістю" ( 978-15 ), "Про оренду землі" ( 161-14 ), "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про охорону археологічної спадщини"
( 1626-15 ), "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ),
"Про благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 ), "Про будівельні
норми" ( 1704-17 ), "Про комплексну реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду" ( 525-16 ).
Також, Закон спрямований на сприяння розвитку
адміністративно-територіальних одиниць шляхом розвитку
містобудівної діяльності.
При підготовці проектів регуляторних актів у Мінрегіонбуді
завжди здійснюється аналіз регуляторного впливу згідно із вимогами
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ) та Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 ( 308-2004-п ).
З метою отримання та врахування зауважень і пропозицій
проекти регуляторних актів Мінрегіонбуду, аналізи регуляторного
впливу до них в обов'язковому порядку оприлюднюються на офіційному
веб-сайті Міністерства у розділі "Регуляторна політика".
При цьому, слід звернути увагу, що відповідно до листа
Держкомпідприємництва від 12.11.2010 N 14649/0/2-10 Міністерство
з метою дотримання принципу прозорості та врахування громадської
думки при підготовці проектів регуляторних актів удосконалило
розділ "Регуляторна політика" на офіційному веб-сайті.
Так, у розділі "Регуляторна політика" запроваджено чітку
структурованість за напрямами регуляторної діяльності
Міністерства, зокрема, створено (оновлено) рубрики: "План
діяльності Мінрегіонбуду з підготовки проектів регуляторних
актів", "Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних
актів", "Проекти регуляторних актів для обговорення та аналізи
регуляторного впливу", "Відстеження результативності", "Інформація
про здійснення Міністерством регуляторної діяльності".
Усі прийняті регуляторні нормативно-правові акти
Мінрегіонбуду погоджені з Державним комітетом з питань
регуляторної політики та підприємництва. Слід відмітити,
що Мінрегіонбуд з метою усунення суперечностей, що виникали
при опрацюванні проектів актів, проводило з представниками
Держкомпідприємництва узгоджувальні наради.
Мінрегіонбуд взаємодіє у процесі регуляторної діяльності
з суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями, науковими установами
та консультативно-дорадчими органами.
Під час підготовки проектів регуляторних актів та виконання
заходів з відстеження їх результативності Міністерством
опрацьовуються одержані зауваження і пропозиції від фізичних
та юридичних осіб, їх об'єднань.
У 2010 році з метою налагодження роботи щодо обліку та
систематизації актів законодавства, у тому числі регуляторних
актів, наказом Мінрегіонбуду від 01.12.2010 N 468 "Про здійснення
обліку та систематизації актів законодавства, внесення змін до
наказу Мінрегіонбуду від 03.09.2009 N 361" затверджено Заходи щодо
забезпечення обліку та систематизації актів законодавства
в Мінрегіонбуді. Заходами, зокрема, передбачається: забезпечити ведення електронної бази нормативно-правових
актів у галузі будівництва, архітектури, містобудування та сфері
регіонального розвитку; запровадити по видах актів їх облік, а також підтримання
у контрольному стані, зберігання актів законодавства; здійснювати ведення електронної бази та реєстру наказів
Міністерства з основної діяльності та підтримання
їх у контрольному стані.
Облік актів законодавства, підтримання актів у контрольному
стані та їх належне зберігання визначаються Положенням про порядок
здійснення обліку та систематизації актів законодавства
в Мінрегіонбуді, затвердженим наказом від 01.12.2010 N 468.
Мінрегіонбудом протягом звітного періоду в рамках
щоквартального перегляду нормативно-правових актів з питань
будівництва, містобудування та архітектури здійснено перегляд
регуляторних актів.
Так, за результатами перегляду у 2010 році було внесено зміни
до таких регуляторних актів: постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 N 975
( 975-2010-п ) "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 502" (зміни внесені
постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 N 975)
( 975-2010-п ); наказ Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 47 ( z0226-09 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"
(зміни внесені наказом Мінрегіонбуду від 06.10.2010 N 392
( z0965-10 ), зареєстровані Мін'юстом 22.10.2010 за N 965/18260); наказ Мінрегіонбуду від 24.12.2008 N 637 ( z0039-09 ) "Про
затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без
виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків,
та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається
приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів" (зміни внесені наказом Мінрегіонбуду
від 21.08.2010 N 327 ( z0836-10 ), зареєстровані Мін'юстом
20.09.2010 за N 836/18131).
Крім того, результатом перегляду регуляторних актів є Закон
України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо
скорочення дозвільних процедур у будівництві).
У звітному періоді у Міністерстві значно покращилася робота
щодо здійснення відстеження результативності регуляторних актів.
Так, протягом 2010 року здійснено базове відстеження
результативності таких регуляторних актів: постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 N 1206
( 1206-2009-п ) "Про затвердження Порядку внесення плати за видачу
сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам
та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 червня 2001 р. N 702"; постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1423
( 1423-2009-п ) "Про затвердження Порядку внесення плати за видачу
сертифіката відповідності та її розміру і доповнення додатка до
постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702"; постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1424
( 1424-2009-п ) "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих
сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін
до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів"; постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 N 160
( 160-2010-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України".
Звіти про відстеження результативності регуляторних актів
Міністерством в установленому порядку розміщуються на офіційному
веб-сайті та їх копії направляються до Держкомпідприємництва.
Разом з тим, відстеження регуляторних актів у Міністерстві,
на жаль, залишається на задовільному рівні. З метою покращення
ситуації питання щодо здійснення відстеження результативності
регуляторних актів неодноразово піднімалося на апаратних нарадах
у керівництва.
Доцільно відмітити, що у Міністерстві постійно вживаються
заходи щодо підвищення якості державної регуляторної політики та
кваліфікації працівників з цього питання, забезпечення дотримання
принципів державної регуляторної політики.
Так, за результатами аналізу регуляторної діяльності
Мінрегіонбуду за перші три квартали 2010 року було визначено
типові помилки, що наявні у роботі структурних підрозділів при
підготовці регуляторних актів, та у вересні проведено внутрішнє
навчання - семінар з працівниками Міністерства та Державної
архітектурно-будівельної інспекції. На семінарі було розглянуто
питання підготовки, прийняття, відстеження результативності та
перегляду регуляторних актів.
Інформація щодо здійснення Міністерством регуляторної
діяльності оприлюднюється на офіційному веб-сайті.
З урахуванням наведеного вбачається, що Мінрегіонбудом
у 2010 році дотримувалися вимоги Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). У регуляторній політиці Міністерства слід відзначити
тенденцію щодо зменшення рівня державного регулювання у сфері
будівництва, архітектури та містобудування, у тому числі в частині
дозвільної та контрольної діяльності.
Заступник Міністра С.А.Романюквверх