Документ v_416282-94, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 01.03.2018, основание - 1022-2017-р

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
N 5.08.12/416 від 28.04.94
м.Київ

Затверджено
Перший заступник Головного
державного санітарного
лікаря України
А.В.Моісеєва
28.04.94 р. N 5.08.12/416
{ Інструкцію скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Інструкція
про порядок проведення державного санітарного нагляду
за продовольчою сировиною та продуктами харчування, що
надходять по імпорту (тимчасова)

Частина 1
1. Загальні положення
Розширення торговельно-економічних зв'язків України з
зарубіжними країнами обумовлює значне збільшення ввозу з-за
кордону продовольчої сировини та харчових продуктів, в т. ч. з
країн СНД. Однак фірми-постачальники не завжди додержуються
договірних зобов'язань в частині забезпечення якості
продуктів-харчування, які доставляються, у зв'язку з чим проблема
експертизи імпортної продукції набула особливої гостроти. Державний санітарний нагляд за продовольчою сировиною та
харчовими продуктами, що надходять по імпорту, здійснюється з
метою забезпечення якості та безпеки використання їх у харчуванні
населення і проводиться санепідслужбою в установах, незалежно від
форм власності, які займаються посередницької діяльністю. Завданням державного санітарного нагляду в цій галузі є
контроль за відповідністю імпортної продукції встановленим
гігієнічним показникам якості та визначення можливості її
використання у харчових цілях. До гігієнічних показників, які підлягають контролю,
відносяться забрудненість залишками пестицидів і продуктами їх
метаболізму, мікотоксинами, важкими металами, мікроорганізмами,
антибіотиками, гормональними препаратами, нітратами,
радіонуклідами та іншими токсичними сполуками хімічної і
біологічної природи, а також вміст харчових добавок. Концентрації чужорідних речовин і харчових добавок повинні
визначатися умовами контракту на закупівлю, який укладаються з
врахуванням діючих "Медико-біологічних вимог та санітарних норм
якості продовольчої сировини і харчових продуктів" N 5061-89 р. та
міжнародних вимог. Ця інструкція встановлює порядок державного санітарного
нагляду за продовольчою сировиною та продуктами харчування, що
надходять по імпорту, гігієнічні вимоги до їх якості, порядок
лабораторного контролю та проведення гігієнічної експертизи цієї
продукції.
2. Організація нагляду
2.1. Міністерство охорони здоров'я України (Головний
державний санітарний лікар та його заступники): 2.1.1. Здійснює загальне керівництво всіма санепідстанціями і
науково-дослідними інститутами по організації державного
санітарного контролю за імпортними харчовими продуктами та
продовольчою сировиною. 2.1.2. На запит зовнішньоторговельних організацій узгоджує
гігієнічні вимоги до якості харчової продукції, передбаченої для
закупівлі, здійснює консультативну допомогу з даних питань, бере
участь в роботі при складанні контрактів на великі партії
імпортних вантажів. 2.1.3. Ухвалює заключне рішення про порядок та умови
переробки і реалізації великих партій імпортної продукції, що не
відповідає встановленим гігієнічним показникам якості, а також про
повернення вказаних продуктів і сировини постачальнику. 2.1.4. В окремих випадках організовує проведення гігієнічної
експертизи імпортної продукції силами фахівців санепідстанції та
науково-дослідних інститутів. 2.1.5. Узагальнює дані гігієнічної експертизи імпортної
продукції по Україні з пред'явленням зовнішньоторговельним
організаціям та відомствам вимог з питань якості харчової
продукції. 2.1.6. Інформує установи санітарно-епідеміологічної служби
про розробку, прийняття або внесення змін щодо критеріїв безпеки
продовольчої сировини та харчових продуктів для здоров'я людини. 2.1.7. Узагальнює та інформує установи санепідслужби про
діючі згідно з вимогами директив ЄС Кодексу Аліментаріус (Codex
Stan) та ISO, міжнародні нормативні гігієнічні показники, їх
зміни, доповнення.
2.2. Головними з проблеми гігієнічного контролю за продуктами
харчування і продовольчою сировиною, що надходять по імпорту, є
Науково-дослідний інститут гігієни харчування Українського
наукового гігієнічного центру, Український науково-дослідний
інститут екогігієни і токсикології пестицидів, полімерних та
пластичних мас МОЗ України, які: 2.2.1. Розробляють і вносять на розгляд Міністерства охорони
здоров'я України пропозиції щодо вдосконалення організації
гігієнічного контролю за імпортною продукцією. 2.2.2. Визначають методичні підходи, додаткові показники
якості, розробляють нормативи та подають на затвердження
Міністерству охорони здоров'я. 2.2.3. Здійснюють науково-дослідну роботу по вдосконаленню та
уніфікації методів лабораторного контролю. 2.2.4. Здійснюють консультативну допомогу установам
санітарно-епідеміологічної служби з складних питань контролю за
якістю продукції. 2.2.5. Проводять курси підвищення кваліфікації фахівців
санепідстанції з питань гігієнічної експертизи. 2.2.6. За дорученням Міністерства охорони здоров'я України
здійснюють гігієнічну експертизу імпортної продукції у складних
випадках.
2.3. Басейнові і обласні санепідстанції: 2.3.1. Розробляють і подають на розгляд Мінохорони здоров'я
пропозиції щодо вдосконалення державного санітарного нагляду за
імпортною продукцією. 2.3.2. Здійснюють керівництво та організаційно-методичну
допомогу портовим, міським та районним територіальним
санепідстанціям з питань контролю за якістю імпортної продукції. 2.3.3. Забезпечують проведення лабораторних досліджень
імпортної продукції за всіма показниками з видачею результатів
аналізу. 2.3.4. Здійснюють такі види лабораторних досліджень: - визначення пестицидів всіх класів з використанням методів
тонкошарової та газорідинної хроматографії; - визначення мікотоксинів методами тонкошарової хроматографії
та інструментальними методами аналізу (газорідинна,
високоефективна рідинна хроматографія); - визначення важких металів поляриметричним методом та
методом атомної абсорбції; - визначення мікробіологічних показників; - визначення нітратів; - визначення гормональних препаратів; - визначення харчових добавок; - визначення антибіотиків; - визначення радіонуклідів. При необхідності проводяться аналізи на вміст інших
чужорідних речовин. 2.3.5. Протягом 24 годин повідомляють Міністерство охорони
здоров'я України про випадки невідповідності встановленим
гігієнічним показникам якості партій (тонна і вище) продовольчої
сировини і продуктів харчування для вирішення питання їх
подальшого використання. 2.3.6. За результатами гігієнічної експертизи виносять
постанову про тимчасове припинення реалізації або переробки
великих партій імпортних продуктів харчування та сировини до
одержання кінцевих результатів досліджень на базі НДІ. 2.3.7. При невідповідності встановленим гігієнічним
показникам якості партій продуктів вагою до 1 тонни рішення про
заборону реалізації або переробки продукції приймається Головним
державним санітарним лікарем області, басейну. 2.3.8. Звіти про результати контролю за якістю імпортної
продукції направляються до Міністерства охорони здоров'я України в
строки подачі річної статзвітності.
2.4. Портові, міські, районні санепідстанції: 2.4.1. Вносять пропозиції обласним та басейновим
санепідстанціям щодо вдосконалення контролю імпортних продуктів. 2.4.2. Забезпечують поточний державний санітарний нагляд за
якістю імпортних харчових продуктів та харчової сировини в пунктах
ввозу і на підлеглих адміністративних територіях. 2.4.3. Санепідстанції в пунктах ввозу виконують в
обов'язковому порядку такі лабораторні дослідження: - визначення радіонуклідів; важких металів та миш'яку; - визначення залишкових кількостей пестицидів, в тому числі
фумігантів, використовуючи групові методи ідентифікації препаратів
тонкошаровою хроматографією; - визначення нітратів іонометричним методом; - визначення мікотоксинів методом тонкошарової хроматографії.
При наявності показань повинні проводитись мікробіологічні, а
також інші гігієнічні дослідження. При виявленні під час аналізу
високих рівнів забруднення (після двократної перевірки при різних
ступенях очистки та підготовки) пробу направляють за погодженням з
МОЗ України в залучені до вирішення даної проблеми
науково-дослідні інститути для спеціальних досліджень. При цьому
партія, з якої відібрано даний зразок, кваліфікується як така, що
не відповідає гігієнічним вимогам. При вирішенні питання про
реалізацію цієї партії слід керуватися пунктом 2.1.3 цієї
інструкції. 2.4.4. Виносять постанову про тимчасове припинення реалізації
продукції та переробки сировини у випадку виявлення
невідповідності гігієнічним вимогам до одержання результатів
експертних досліджень, які проводяться обласними санепідстанціями
або на базі НДІ. 2.4.5. При підтвердженні результатів готують матеріал до
постанови про повернення вантажу постачальнику та заборону
використання для харчових цілей згідно з пунктами 2.1.3 та 2.3.7. Фахівці установ санітарно-епідеміологічної служби, які
здійснюють державний санітарний нагляд за імпортною харчовою
продукцією, що перероблюється та реалізується на території
України, мають право: - пред'являти відомствам, установам, підприємствам, посадовим
особам та окремим громадянам вимоги по додержанню
санітарно-гігієнічних норм та правил при здійсненні закупок,
перевозок, зберігання та реалізації імпортної харчової продукції; - безперешкодно відвідувати об'єкти нагляду та робити огляд і
виймання проб харчових продуктів та сировини для лабораторного
аналізу та гігієнічної експертизи, незалежно від виду
підприємства, транспорту (повітряний, автомобільний, водний,
залізничний) та тари, включаючи вагони, контейнери, автопричепи та
інші, які запломбовані; - вимагати від посадових осіб та окремих громадян необхідні
документи - гігієнічні сертифікати іноземною та українською чи
російською мовами, які містять відомості: назва продовольчої сировини або продукта харчування; країна
виготовлювач; країна експортер; фірма-виробник; склад (рецептура)
продукта харчування або сировини з вказівкою харчових добавок:
(ароматизатори, барвники, консерванти та інші) та їх кількості;
інформація про відповідність директивам ЄС або іншим міжнародним
стандартам; відповідальність вимогам: українських НТД, санітарних
норм та правил; органолептичні показники; критерії якості:
інформація про харчову цінність, інформація про енергетичну
цінність; критерії безпеки: вміст токсичних елементів: (свинець,
кадмій, миш'як, ртуть, мідь, цинк, олово, залізо), пестицидів,
мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів;
мікробіологічні показники якості; інші харчові домішки (які саме,
кількість); радіоактивність; перелік додаткових супровідних
документів; умови та строки реалізації; кінцева дата реалізації;
упаковка; рекомендації по використанню; організація, яка видала
сертифікат; строк дії сертифіката; - до спеціальних продуктів (дитячих, дієтичних,
лікувально-профілактичних, виготовлених за спеціальними
технологіями), повинні бути рекомендації щодо використання; - погоджувати контрактну документацію на постачання імпортної
харчової продукції по договорах та бартерних угодах, укладених
місцевими підприємствами, організаціями та окремими громадянами,
при їх зверненні. При складанні договорів про постачання
передбачати в них право на повернення продовольчої сировини та
харчових продуктів, які не відповідають нормативним вимогам якості
та безпеки; у випадках виявлення дефектів, фальсифікації та інших
змін, які виникли з вини виготовлювача або постачальника, з повною
компенсацією витрат на придбання. 2.4.6. У всіх випадках невідповідності імпортної продовольчої
сировини та харчових продуктів встановленим гігієнічним показникам
якості, відсутності необхідної супровідної документації
(гігієнічного сертифіката), порушення правил оформлення,
відповідальність несуть торговельні, посередницькі організації,
підприємства, приватні особи.
3. Порядок здійснення нагляду і гігієнічної експертизи
3.1. Поточний державний санітарний нагляд здійснюється
санепідстанціями на транспорті і в установах територіальної
санепідслужби. 3.1.1. У пунктах ввозу робітниками санітарно-карантинних
відділів та пунктів або відділень гігієни харчування басейнових та
обласних СЕС спільно з представниками державної інспекції по
карантину рослин державного ветеринарного нагляду, державної
хлібної інспекції, торговельно-промислової палати проводять огляд
імпортної продукції з оформленням акта про гігієнічне обстеження
партії. 3.1.2. Контроль за якістю імпортних сировини та продуктів
харчування, що реалізуються, покладається на фахівців з гігієни
харчування обласних, міських та районних санепідстанцій. 3.1.3. При виявленні під час вивчення документації і огляду
партії продуктів, що не відповідають гігієнічним вимогам,
проводиться відбір проб для лабораторного дослідження з
заповненням направлення.
3.1.4. Показниками для відбору проб є: 3.1.4.1. Виявлення під час огляду партії, вивчення
документації невідповідності якості продукції гігієнічним
показникам; 3.1.4.2. Первинне надходження продукції від нового
постачальника; 3.1.4.3. Виявлення в попередніх партіях постачальника
невідповідності якості продукції гігієнічному сертифікату або
встановленим нормативам.
3.1.5. Відбір проб від партій вантажу, що надійшов, повинний
проводитись відповідно до правил відбору до вивантаження
транспортного засобу, або, як виняток, під час вивантаження з
подальшим направленням їх до лабораторії. 3.1.6. Відсутність гігієнічного сертифіката на вантаж або
відсутність у сертифікаті гігієнічних показників є безумовною
підставою для заборони ввезення продукта, його реалізації і
переробки до моменту представлення постачальником відповідного
сертифіката або проведення на базі санепідстанцій на договірній
основі гігієнічних досліджень по показниках, передбачених пунктом
2.4.5.
ДОДАТОК. Додаток 1. Гігієнічний сертифікат. Додаток 2. Акт про санітарно-гігієнічне обстеження партії
продовольчої сировини та харчових продуктів, які надходять по
імпорту. Додаток 3. Направлення на проведення лабораторних досліджень
продовольчої сировини та харчових продуктів, що надходять по
імпорту. Додаток 4. Висновок за умовами реалізації продовольчої
сировини та харчових продуктів, що надходять по імпорту. Додаток 5. Постанова про тимчасову (остаточну) заборону
реалізації продовольчої сировини та харчових продуктів, що
надходять по імпорту.
Додаток 1
Гігієнічний сертифікат на продовольчу сировину та
продукти харчування
Назва продовольчої сировини
або продукта харчування ____________________________________
Країна-виготовлювач ____________________________________
Країна-експортер ____________________________________
Фірма-виробник ____________________________________
Склад (рецептура) продукта
харчування або сировини з
вказівкою харчових добавок:
(ароматизатори, барвники,
консерванти та інші) та їх
кількості ____________________________________
Інформація про
відповідність директивам ЄС
або іншим міжнародним
стандартам ____________________________________
Відповідність вимогам:
- українських НТД
- санітарних норм та ____________________________________
правил
Органолептичні показники ____________________________________
Критерії якості:
Інформація про харчову ____________________________________
цінність ____________________________________
Інформація про енергетичну
цінність
Критерії безпеки:
вміст токсичних елементів:
- (свинець, кадмій, миш'як,
ртуть, цинк, мідь, олово, ____________________________________
залізо)
- пестицидів ____________________________________
- мікотоксинів ____________________________________
- антибіотиків ____________________________________
- гормональних препаратів ____________________________________
Мікробіологічні показники ____________________________________
якості
Інші домішки (які саме, ____________________________________
кількість)
Радіоактивність ____________________________________
Перелік додаткових
супровідних документів ____________________________________
Умови та строки реалізації ____________________________________
Кінцева дата реалізації ____________________________________
Упаковка ____________________________________
Рекомендації по ____________________________________
використанню
Організація, яка видала
сертифікат ____________________________________
Строк дії сертифіката ____________________________________
Дата Підпис
Печатка
Додаток 2
------------------------------------------------------------------ |МОЗ України | | |------------------------| | |Назва установи | | ------------------------------------------------------------------
Акт
про санітарно-гігієнічне обстеження партії
продовольчої сировини та харчових продуктів, що
надходять по імпорту
від "___" _____________________ 19 ___ р.
Мною, _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) _________________________________________________________________,
в присутності ____________________________________________________ __________________________________________________________________
проведено санітарне обстеження партії (партій) ___________________ _________________________________________________________________,
що надійшла в Україну з __________________________________________
(назва країни та дата надходження) __________________________________________________________________
через ____________________________________________________________
(назва порту (морського), залізничної станції,
прикордонного __________________________________________________________________
пункту на автотрасі) транспортним засобом _____________________________________________
В процесі якого встановлено: 1. Країна-експортер _________________________________________ 2. Фірма-постачальник _______________________________________ 3. Обсяг партії (партій) ____________________________________ 4. Замовник _________________________________________________ 5. Одержувач ________________________________________________ 6. Транспортна накладна від ______________ N ________________ 7. Сертифікат якості від __________________ N _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(гігієнічні показники)
Додаток 3
------------------------------------------------------------------ |МОЗ України | | |------------------------| | |Назва установи | | ------------------------------------------------------------------
Направлення
на проведення лабораторних досліджень продовольчої
сировини та харчових продуктів, що надходять по
імпорту
від "___" ______________ 19__ р.
Назва установи, куди направляються зразки на дослідження __________________________________________________________________
Характеристика партії імпортованого продовольчого вантажу
1. Вид продовольчої сировини, 5. Пункт
харчового ввозу
продукта ___________________________
(необхідні підкреслити) _______________________
2. Країна експортер 6. Дата _______________________ надходження ___________________________
3. Фірма-постачальник 7. Сертифікат _______________________ якості, від ___________________________
4. Обсяг партії _______________________
Характеристика зразків для
дослідження:
1. Кількість зразків 3. Упаковка _______________________ ___________________________
2. Маса (об'єм зразка) 4. Маркірування _______________________ ___________________________

Відбір зразків зроблено згідно з ____________________________
(назва документа, по якому __________________________________________________________________
робиться відбір зразків) Мета дослідження ____________________________________________
(санітарно-гігієнічні показники, __________________________________________________________________
які треба визначити) Результати лабораторних досліджень, проведених в
санепідстанціях __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Головний лікар СЕС ______________
8. Контрактова документація від ___________ N _______________ __________________________________________________________________
(гігієнічні показники) 9. Умови транспортування вантажу відповідали
санітарно-гігієнічним вимогам, не відповідали (необхідне
підкреслити) __________________________________________________________________
10. Результати огляду партії ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
11. Зроблено відбір проб: так, ні (необхідне підкреслити) 12. Акт відбору проб від ___________________ N ______________ 13. За результатами санітарно-гігієнічного обстеження
винесено постанову: так, ні (необхідне підкреслити)
Від __________________ N ___________________
Підпис санітарного лікаря __________________
Підписи присутніх осіб _____________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
Додаток 4
------------------------------------------------------------------ |МОЗ України | | |------------------------| | |Назва установи | | ------------------------------------------------------------------
Висновок
за умовами реалізації продовольчої сировини та
харчових продуктів, що надходять по імпорту
від "___" ___________________ 19__ р.
Розглянувши матеріали _______________________________________
(перелічити) __________________________________________________________________
(по гігієнічній експертизі партії імпортних харчових
продуктів) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування продовольчого вантажу) який надійшов з __________________________________________________
(країна-експортер, фірма-виготовлювач) за контрактом від ______________________ N _______________________
транспортна накладна від _______________ N _______________________ Враховуючи результати лабораторних досліджень __________________________________________________________________
(перерахувати гігієнічні показники) __________________________________________________________________
(фактичний зміст) і керуючись "Основами законодавства України про охорону здоров'я",
Положенням про державний санітарний нагляд, вважаю можливим
використовувати партії імпортних харчових продуктів в харчуванні
населення без обмежень, за умови (необхідне підкреслити) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Головний державний санітарний лікар ________________________________________________
(найменування адміністративної
території) ________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові) __________________
(підпис)
Додаток 5
------------------------------------------------------------------ |МОЗ України | | |------------------------| | |Назва установи | | ------------------------------------------------------------------
Постанова
про тимчасову (остаточну) заборону реалізації
продовольчої сировини та харчових продуктів, що
надходять по імпорту
від "___" _______________ 19__ р.
Ця постанова винесена мною, _________________________________
(прізвище, ім'я по батькові, _________________________________________________________________.
посада)
У процесі санітарного обстеження встановлено:
Країна-експортер Фірма-постачальник ___________________________________ ___________________________
Обсяг партії Упаковка ___________________________________ ___________________________
Замовник __________________________ Одержувач _________________
Пункт ввозу Транспортний засіб ___________________________________ ___________________________
Транспортна накладна від Сертифікат якості від ___________________________________ ___________________________ ___________________________
Сертифікат якості ___________________________________________ __________________________________________________________________
Умови транспортування вантажу відповідали
санітарно-гігієнічним вимогам, не відповідали (необхідне
підкреслити). Зроблено відбір проб: так, ні (необхідне
підкреслити). Акт відбору проб (________) від _________ N __________________________________________________________________
Показання до відбору проб ___________________________________ __________________________________________________________________
Мета дослідження ____________________________________________ __________________________________________________________________
Зразки направлені, досліджені в лабораторії (необхідне
підкреслити) __________________________________________________________________
(вказати найменування та адресу установи) Результати лабораторних досліджень __________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Вміст в | Встановлений | | п/п | гігієнічного | пробі | норматив | | | показника | | | |--------+----------------------+--------------+-----------------| |--------+----------------------+--------------+-----------------| |--------+----------------------+--------------+-----------------| ------------------------------------------------------------------
На підставі викладеного, а також, керуючись Основами
законодавства України про охорону здоров'я, Положенням про
державний санітарний нагляд, партія імпортованих продовольчої
сировини та харчових продуктів (необхідне підкреслити)
кваліфікується: - як така, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і
не може бути реалізована для харчових цілей; - не може бути реалізована до одержання результатів
лабораторних досліджень __________________________________________________________________
(необхідне підкреслити)
Головний державний санітарний лікар __________________________________________________
(найменування адміністративної території)
М.П. (підпис)
Інструкція
по заповненню тимчасової медичної форми "Висновок щодо умов
реалізації продовольчої сировини та харчових продуктів, що
надходять по імпорту"
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція обов'язкова для усіх
санітарно-епідеміологічних станцій Міністерства охорони здоров'я
України, які здійснюють державний нагляд за якістю харчових
продуктів і продовольчою сировиною, що надходять по імпорту, і
дозволяє враховувати підсумки діяльності фахівців санепідстанцій
по даному розділу роботи. 2. Висновок є офіційним документом, який оформляється на
заключному етапі гігієнічної експертизи та служить підставою для
вирішення питання щодо умов реалізації імпортних харчових
продуктів. 3. Строк дії: з моменту затвердження до...................... 4. Облікова форма зберігання в справах санепідстанцій - 10
років.
II. Правила заповнення Висновку щодо умов реалізації
продовольчої сировини та харчових продуктів, що
надходять по імпорту
1. Висновок складається фахівцями санепідстанції в тому числі
в пункті ввозу (головним державним санітарним лікарем, його
заступником, санітарним лікарем) та підписується головним
державним санітарним лікарем адміністративної території, басейну
порту або лінійної дільниці та засвідчується печаткою
санепідстанції. Кількість примірників облікової форми
визначається, виходячи з числа кінцевих одержувачів імпортної
харчової продукції. 2. Підставою для оформлення "Висновку" служать документи,
складені фахівцями санепідслужби на попередніх етапах гігієнічної
експертизи "Акт санітарно-гігієнічного обстеження імпортних
харчових продуктів", а також результати лабораторних досліджень
зразків імпортних харчових продуктів. 3. При заповненні облікової форми в обов'язковому порядку
проставляється її реєстраційний номер, згідно з реєстраційним
номером з журналу. Дата проставляється на дані винесення
"Висновку". 4. В рядку "Найменування продовольчого вантажу" вказується
конкретна назва харчового продукта, продовольчої сировини, що
підлягають гігієнічній експертизі. 5. Рядок "Країна-експортер", "Фірма-виготовлювач", "За
контрактом від _____________ N ______________" заповнюється
відповідно до "Інструкції по заповненню тимчасової медичної
облікової форми". Постанова про тимчасову (остаточну) заборону
реалізації імпортних харчових продуктів - аналогічно однойменним
рядкам "Постанови". 6. В рядок "Результати лабораторних досліджень" слід вписати
ті гігієнічні показники, що визначаються, фактичний вміст яких в
дослідній пробі перевищує (концентрацію) установлений для
конкретних речовин в імпортованих харчових продуктах та
продовольчій сировині. 7. У заключній частині документа вказується можливість
реалізації продовольчого вантажу; без обмежень або при визначених
умовах, які формулюються у вільних рядках форми.
Надруковано: Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства
охорони здоров'я України. "Збірник важливих офіційних матеріалів з
санітарних і протиепідемічних питань", Том VI, Частина 1, Київ,
1997 р.вверх