Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A)
Держспоживстандарт України; Классификатор, Указатель от 11.10.2010457
Документ v457a609-10, действует, текущая редакция — Редакция от 01.03.2017, основание - v0211731-17

(Неофіційний текст)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1329 від 21.10.2015
№ 211 від 16.02.2017}

Чинний з 01.01.2012 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016:2010

ЗМІСТ

Загальні положення.

Секція A "Продукція сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства" (розділи 01 - 03). Абетковий покажчик до секції A.

{Секція A із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 211 від 16.02.2017}

Секція B "Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів" (розділи 05 - 09). Абетковий покажчик до секції B.

Секція C "Продукція переробної промисловості" (розділи 10 - 33).

{Секція C із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1329 від 21.10.2015}

Абетковий покажчик від А до В до секції C.

Абетковий покажчик від Г до З до секції C.

Абетковий покажчик від З до К до секції C.

Абетковий покажчик від Л до Н до секції C.

Абетковий покажчик від Н до П до секції C.

Абетковий покажчик від П до Р до секції C.

Абетковий покажчик від Р до Т до секції C.

Абетковий покажчик від Т до Я до секції C.

Секція D "Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря" (розділ 35). Абетковий покажчик до секції D.

Секція E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування" (розділи 36 - 39). Абетковий покажчик до секції E.

Секція F "Об'єкти будівельні та будівельні роботи" (розділи 41 - 43). Абетковий покажчик до секції F.

Секція G "Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів" (розділи 45 - 47). Абетковий покажчик до секції G.

Секція H "Послуги щодо транспортування та зберігання" (розділи 49 - 53). Абетковий покажчик до секції H.

Секція I "Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням" (розділи 55, 56). Абетковий покажчик до секції I.

Секція J "Послуги телекомунікаційні та інформаційні" (розділи 58 - 63). Абетковий покажчик до секції J.

Секція K "Послуги фінансові та страхові" (розділи 64 - 66). Абетковий покажчик до секції K.

Секція L "Послуги, пов'язані з нерухомістю" (розділ 68). Абетковий покажчик до секції L.

Секція M "Послуги щодо професійної, наукової та технічної діяльності" (розділи 69 - 75). Абетковий покажчик до секції M.

Секція N "Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги" (розділи 77 - 82). Абетковий покажчик до секції N.

Секція O "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального страхування" (розділ 84). Абетковий покажчик до секції O.

Секція P "Послуги у сфері освіти" (розділ 85). Абетковий покажчик до секції P.

Секція Q "Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги" (розділи 86 - 88). Абетковий покажчик до секції Q.

Секція R "Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності" (розділи 90 - 93). Абетковий покажчик до секції R.

Секція S "Послуги інші" (розділи 94 - 96). Абетковий покажчик до секції S.

Секція T "Послуги домашніх господарств як роботодавців; товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку, різноманітні" (розділи 97 - 98). Абетковий покажчик до секції T.

Секція U "Послуги екстериторіальних організацій і органів" (розділ 99). Абетковий покажчик до секції U.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державний класифікатор продукції та послуг (далі - ДКПП) - систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

ДКПП:

згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;

узгоджено з ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД). У ДКПП продукція/послуга - це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях "секція - клас" відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;

пов'язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" Держспоживстандарту України.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

- виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;

- складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;

- забезпечувати функціювання системи оподаткування суб'єктів господарювання;

- провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;

- використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об'єкт класифікації в ДКПП - продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки - сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо - згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U) (див. таблицю 1).

Таблиця 1 - Структура ДКПП на рівні секцій

ДКПП складається з трьох блоків:

Перший блок - блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:


ХХ - розділ
ХХ.Х - група
ХХ.ХХ - клас
ХХ.ХХ.Х - категорія
ХХ.ХХ.ХХ - підкатегорія
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ - позиція
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х - тип
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ - підтип

Приклад:

32 - розділ "Вироби промислові, інші"

32.5 - група "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні"

32.50 - клас "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні"

32.50.2 - категорія "Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої"

32.50.22 - підкатегорія "Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у."

32.50.22-39 - позиція "Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів"

32.50.22-39.1 - тип "Системи ортезів на хребет"

32.50.22-90.11 - підтип "Ортези на крижово-клубовий відділ хребта".

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і кодам СРА.

Другий блок - блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM.

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні.

Третій блок - блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) (Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД.

У назвах об'єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання згідно з національним класифікатором ДК 011-96 "Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку".

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий покажчик ключових слів для кожної секції окремо.

Скорочення, які використовуються в ДКПП:


А

ампер


В

вольт


Вт

ват


г

грам


Гц

герц


К

градус Кельвіна


кВ

кіловольт


кВ·А

кіловольт-ампер


кВ·Ар

кіловольт-ампер реактивний


кВт

кіловат


кг

кілограм


кН

кілоньютон


л

літр


м

метр


м2

квадратний метр


м3

кубічний метр


мас. %

відсоток умісту за масою


мл

мілілітр


мм

міліметр


МПа

мегапаскаль


об. %

відсоток умісту за об'ємом


° C

градус Цельсія


см

сантиметр


см2

квадратний сантиметр


см3

кубічний сантиметр


т

тонна

Скорочення "н. в. і. у." означає "не введені в інші угруповання".вверх