Щодо продажу основних фондів
ДПА України; Письмо от 03.02.20061982/7/15-0317
Документ v1982225-06, текущая редакция — Принятие от 03.02.2006

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
03.02.2006 N 1982/7/15-0317

Щодо продажу основних фондів

Державна податкова адміністрація України у зв'язку із
численними запитами платників податків, органів державної
податкової служби на місцях та з метою належної організації
адміністрування податку на прибуток повідомляє про деякі питання,
пов'язані з податковим обліком груп 2 та 3 основних фондів під час
їх продажу.
Підпунктом 8.3.5 п. 8.3 ст. 8 Закону України від 28.12.94 р.
N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств"
(далі - Закон) встановлено, що облік балансової вартості основних
фондів, які підпадають під визначення груп 2, 3 і 4, ведеться за
сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів
незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів.
При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної
матеріальної цінності, що входить до складу основних фондів груп
2, 3 або 4, з метою оподаткування не ведеться.
Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV ( 349-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" (далі - Закон N 349-IV) запроваджено підвищені норми
амортизаційних відрахувань для основних фондів груп 1, 2, 3, які
відповідно до пункту 15 Перехідних положень Закону N 349-IV мали
застосуватися з 01.01.2004 р.
Водночас у цьому пункті зазначено, якщо платник податку до
набрання чинності Законом N 349-IV ( 349-15 ) прийняв рішення про
застосування прискореної амортизації основного фонду групи 3, то
така амортизація провадиться до досягнення балансовою вартістю
об'єкта нульового значення за правилами, які діяли на момент
прийняття такого рішення. При цьому платник податку має право у
будь-який момент прийняти рішення про зупинення застосування
такого прискореного методу оподаткування та включення такого
окремого об'єкта основних фондів за його залишковою вартістю до
відповідної групи основних фондів, що амортизується згідно з
нормами Закону N 349-IV.
Відповідно до пункту 45 ст. 80 Закону України
від 27.11.2003 р. N 1344-IV ( 1344-15 ) "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" (далі - Закон N 1344-IV) у 2004 р. дію цих
підвищених норм зупинено. Так, згідно з цим пунктом підвищені
норми амортизації поширюються лише на: амортизацію витрат, здійснених платником податку після
01.01.2004 р. у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових
основних фондів груп 1, 2, 3, які використовуються у виробничій
діяльності платника податку та раніше не були в експлуатації; витрати на поліпшення зазначених новопридбаних (виготовлених)
основних фондів, понесених платником податку після 01.01.2004 р.
Разом з цим відповідно до пункту 1 Перехідних положень Закону
України від 01.07.2004 р. N 1957-IV ( 1957-15 ) "Про внесення змін
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі -
Закон N 1957-IV) норми амортизаційних відрахувань, зазначені у
статті 8 Закону ( 334/94-ВР ) для основних фондів груп 1, 2 і 3,
застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником
податку після 01.01.2004 р. у зв'язку з придбанням або
спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат
на поліпшення таких нових основних фондів.
Амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку
у зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних
фондів груп 1, 2 і 3 до 01.01.2004 р., здійснюється за нормами
амортизації, що діяли до 01.01.2004 р. При цьому для цілей
податкового обліку платники податку зобов'язані вести окремий
облік витрат, понесених у зв'язку з придбанням, спорудженням
та/або поліпшенням основних фондів, що здійснюються після
01.01.2004 р.
Отже, Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) і Законом N 1957-IV
( 1957-15 ) встановлено порядок нарахування податкової амортизації
витрат на придбання та виготовлення основних фондів залежно від
року, в якому такі витрати понесено (нараховано), а також від
перебування основних фондів в експлуатації.
Оскільки згідно з підпунктом 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону
( 334/94-ВР ) амортизації підлягають не основні фонди, а витрати
на їх придбання, виготовлення або поліпшення, то незважаючи на те,
що відповідно до підпункту 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону основні фонди
розподіляються на чотири групи, після набрання чинності Законом
N 1344-IV ( 1344-15 ) та Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) з метою
ведення окремого обліку, встановленого Законом N 1957-IV, у
податковому обліку платника податку можуть існувати такі підгрупи
основних фондів (таблиця 2 додатку К 1/1 до декларації з податку
на прибуток підприємства, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 29.03.2003 р. N 143
( z0271-03 ): основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2%; основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10%; основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6%; основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15%; основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2%; основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10%; основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6%; основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15%.
Підпунктом 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону ( 334/94-ВР ) визначено,
що у разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у
зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму
вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт,
послуг, отриманих платником податку в межах бартерних
(товарообмінних операцій). Якщо сума вартості основних фондів
дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її
балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення
включається до валового доходу платника податку відповідного
періоду.
Таким чином, при виведенні з експлуатації у зв'язку з
продажем основних фондів групи 2 або 3, витрати на придбання,
виготовлення або поліпшення яких амортизуються за нормами 6,25%
або 3,75% відповідно, зменшенню підлягає не сукупна балансова
вартість таких груп, а балансова вартість відповідної підгрупи,
яка амортизується за нормами 6,25% або 3,75%. При цьому якщо сума
вартості продажу зазначених основних фондів є більшою за балансову
вартість такої підгрупи, балансова вартість підгрупи, яка
амортизується за нормами 10% або 6%, підлягає зменшенню на суму
перевищення вартості продажу цих основних фондів над балансовою
вартістю підгрупи, яка амортизується за нормами 6,25% або 3,75%.
Щодо виведення з експлуатації у зв'язку з продажем основних
фондів групи 2 або 3, витрати на придбання, виготовлення або
поліпшення яких амортизуються за нормами 10% або 6% відповідно,
зменшенню підлягає не сукупна балансова вартість таких груп, а
балансова вартість відповідної підгрупи, яка амортизується за
нормами 10% або 6%. При цьому якщо сума вартості продажу
зазначених основних фондів є більшою за балансову вартість такої
підгрупи, балансова вартість підгрупи, яка амортизується за
нормами 6,25% або 3,75%, підлягає зменшенню на суму перевищення
вартості продажу цих основних фондів над балансовою вартістю
підгрупи, яка амортизується за нормами 10% або 6%.
Головам Державних податкових адміністрацій в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі довести зазначене
роз'яснення до відома платників податків і підпорядкованих
підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні
контрольно-перевірочної роботи та винесенні рішень в процесі
апеляційних узгоджень.
Перший заступник Голови Г.М.Оперенковверх