Документ v1805731-17, текущая редакция — Редакция от 05.05.2018, основание - v0621731-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2017  № 1805

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 621 від 05.05.2018}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ:

управління співробітництва з СОТ;

управління регіональних та преференційних торговельних угод.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2016 № 238 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.12.2017  № 1805

ПОЛОЖЕННЯ
про управління співробітництва з СОТ у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

1. Загальні положення

1.1. Управління співробітництва з СОТ у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі -Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ моніторингу виконання угод;

відділ багатосторонніх переговорів;

відділ нотифікацій та обробки запитів.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

проведення моніторингу діяльності СОТ, визначення пріоритетів і шляхів розвитку співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, здійснення аналізу їх впливу на торговельну політику України та подання Кабінету Міністрів України узагальнених пропозицій щодо інституціонального формату участі України в СОТ;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов'язань України, узятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність з угодами СОТ, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність угодам СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ, проведення моніторингу виконання Україною та іншими членами СОТ положень угод СОТ та забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму СОТ;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань участі в багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, участі в роботі органів цієї міжнародної організації (профільних комітетів, рад тощо);

забезпечення виконання вимог СОТ щодо прозорості, координація взаємодії центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;

проведення моніторингу торговельної політики членів СОТ, забезпечення участі в регулярних оглядах торговельної політики країн СОТ, які є найважливішими торговельними партнерами України, з метою покращення умов доступу на зовнішні ринки;

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері співробітництва з СОТ;

здійснює аналіз функцій та досвіду роботи СОТ як багатосторонньої торговельної системи для розроблення пропозицій, що сприятимуть інтеграції України у світове економічне співтовариство;

здійснює координацію діяльності з розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність із зобов'язаннями України як члена СОТ та нормами угод СОТ;

проводить експертизу проектів нормативних актів на відповідність нормам і принципам системи угод СОТ та готує пропозиції до проектів нормативно-правових актів у зовнішньоторговельній сфері з питань, що належать до компетенції управління;

забезпечує проведення системного моніторингу та аналізу перебігу багатосторонніх переговорів СОТ, домовленостей, що узгоджуються членами СОТ, та готує аналітичні матеріали щодо їх впливу на торговельну політику України;

забезпечує підготовку матеріалів та організацію заходів щодо участі делегації України в багатосторонніх торговельних переговорах з членами СОТ, засіданнях комітетів СОТ, а також інших заходах, що організовуються Секретаріатом СОТ, готує відповідні директиви з формування позиції України щодо проведення багатосторонніх переговорів у рамках СОТ, обміну інформацією в рамках СОТ;

проводить моніторинг торговельної політики членів СОТ, які є найважливішими торговельними партнерами України, та аналіз законодавства інших членів СОТ на відповідність нормам цієї міжнародної організації;

здійснює координацію підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для звіту щодо огляду торговельної політики України та пропозицій щодо гармонізації законодавства відповідно до норм та принципів СОТ, попередження та усунення нетарифних бар'єрів у торгівлі;

здійснює координацію діяльності центральних органів влади щодо підготовки нотифікацій, запитів, відповідей на запити, коментарів з питань, що належать до сфери дії угод СОТ, для своєчасного інформування відповідного члена СОТ або органу СОТ;

проводить моніторинг змін українського законодавства та нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери дії угод СОТ, з метою підготовки нотифікацій відповідно до вимог угод СОТ;

здійснює аналіз нотифікацій від членів СОТ та інформації від органів СОТ про прийняті або запропоновані заходи щодо змін у торговельних режимах (зокрема у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, технічних бар'єрів у торгівлі) членів СОТ, які є важливими торговельними партнерами України, з метою визначення їх можливого впливу на експортний потенціал України для інформування відповідних центральних органів виконавчої влади, асоціацій виробників та експортерів;

забезпечує організацію взаємодії з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об'єднань профспілок, асоціацій вітчизняних товаровиробників, підприємств, установ та організацій, наукових установ з питань реалізації зовнішньоекономічної політики України у сфері співробітництва з СОТ, просування національних інтересів на ринках членів СОТ;

забезпечує в установленому порядку інформування центральних органів виконавчої влади та об'єднань національних виробників та експортерів з питань багатостороннього переговорного процесу в рамках СОТ, міжнародних зобов'язань України, взятих у процесі вступу до СОТ, ефективного використання інформаційної переваги членства в СОТ;

здійснює координацію підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань і нарад у комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Мінекономрозвитку;

бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій до проектів Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та заходів щодо їх реалізації;

сприяє проведенню міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів,

круглих столів на території України і за кордоном та участі в них співробітників управління;

співпрацює з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту:

- отримувати інформацію, документи та матеріали від закордонних дипломатичних установ України;

- у межах компетенції співпрацювати з науковими установами;

- брати участь у підготовці пропозицій щодо залучення технічної допомоги для виконання завдань, що належать до компетенції управління;

- брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління співробітництва з СОТ (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу виконання угод, заступника начальника управління - начальника відділу нотифікацій та обробки запитів, начальника відділу багатосторонніх переговорів;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника управління забезпечується:

- заступником начальника управління - начальником відділу моніторингу виконання угод;

- заступником начальника управління - начальником відділу нотифікацій та обробки запитів у разі відсутності начальника управління та заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу виконання угод.

4.5. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління, на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

{Розділ 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 621 від 05.05.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.12.2017  № 1805

ПОЛОЖЕННЯ
про управління регіональних та преференційних торговельних угод у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

1. Загальні положення

1.1. Управління регіональних та преференційних торговельних угод у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ переговорів та доступу до ринків;

відділ тарифного регулювання.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

координація та проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД), а також підготовка економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань участі у двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ;

забезпечення реалізації єдиної тарифної політики шляхом унесення змін до Митного тарифу України, опрацювання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази тарифного регулювання міжнародної торгівлі;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо співробітництва з Європейською економічною комісією (ЄЕК ООН), Конференцією ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) та іншими міжнародними економічними організаціями (крім ОЧЕС).

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні економічно обґрунтованої позиції української сторони у двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, та переговорних процесах щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) з урахуванням позицій заінтересованих органів виконавчої влади та товаровиробників, а також результатів наукових досліджень;

здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо проведення переговорів та підготовки проектів міжнародних угод про вільну торгівлю з перспективними торговельно-економічними партнерами (крім ЄС та СНД);

здійснює підготовку укладених угод про вільну торгівлю до ратифікації (крім ЄС та СНД);

уживає заходів з метою забезпечення імплементації укладених угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД);

здійснює аналіз законодавства перспективних торговельно-економічних партнерів та особливості сучасного регулювання міжнародної торгівлі;

уносить у межах повноважень у встановленому порядку пропозиції стосовно участі України в діяльності міжнародних економічних організацій та угруповань, призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

бере участь у межах повноважень управління в підготовці висновків і пропозицій щодо нормативно-правових актів у сфері тарифного регулювання;

готує проекти нормативно-правових актів та пропозиції з питань запровадження і вдосконалення заходів тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, уживає заходів щодо захисту внутрішнього ринку за допомогою інструментів тарифного регулювання;

готує інформаційно-аналітичні матеріали до засідань і нарад у комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України та Мінекономрозвитку;

бере участь у роботі урядових та міжнародних комісій і комітетів, міжвідомчих структур, конференцій, конгресів, нарад з питань, які належать до компетенції управління;

здійснює інформування в установленому порядку центральних органів виконавчої влади з питань проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) та реалізації єдиної державної тарифної політики;

бере участь у підготовці пропозицій щодо проведення та участі в міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах на території України та за кордоном;

співпрацює з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з питань підготовки та проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, переговорів щодо укладення міжнародних угод про вільну торгівлю з перспективними торговельними партнерами України (крім ЄС та СНД) та з питань співробітництва з СЕК ООН, ЮНКТАД, ЄАВТ та іншими міжнародними економічними організаціями (крім ОЧЕС);

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

залучати наукові, консультаційні та експертні організації відповідно до встановленої процедури для підготовки аналітичних та прогнозних матеріалів з питань угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) та з інших питань.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює розроблення та погодження в установленому порядку вмісту директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, зустрічах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних питань;

використовує в роботі відомості про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу переговорів та доступу до ринків та начальника відділу тарифного регулювання.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу переговорів та доступу до ринків.

4.5. Начальник управління і його заступник - начальник відділу переговорів та доступу до ринків мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник управління
регіональних
та преференційних
торговельних угод
А.І. Мазур

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вверх