Про надання інформації стосовно сертифікату походження товару EUR.1
Державна фіскальна служба; Письмо, Рекомендации, Выдержка от 19.01.20181669/7/99-99-19-04-17
Документ v1669872-18, текущая редакция — Принятие от 19.01.2018

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.01.2018  № 1669/7/99-99-19-04-17


Митницям ДФС

Надсилаємо для керівництва в роботі наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 року за № 1563/31431.

Цим наказом передбачено:

скорочення часу видачі сертифікатів з перевезення форми EUR.1 (далі - сертифікати) до 8 робочих годин (строк видачі може бути продовжений до трьох робочих днів у разі усунення експортером причин для відмови у видачі сертифіката);

можливість подання заяви експортерами в електронній формі (подання паперової форми заяви при видачі сертифікатів);

застосування декларацій постачальника (виробника) для підтвердження преференційного походження товарів з України;

запровадження єдиного порядку видачі сертифікатів до країн ЄС та ЄАВТ (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), Чорногорії (правила заповнення та видачі сертифікатів є ідентичними в усіх угодах про вільну торгівлю);

уточнення порядку заповнення замінних сертифікатів.

Для використання в роботі надсилаємо рекомендації щодо заповнення декларацій постачальника (виробника), що підтверджують преференційне походження товарів з України, відповідно до правил визначення походження, встановлених угодами про вільну торгівлю, разом з практичними прикладами їх заповнення.

<...> Додатки в електронному вигляді:

<...> 2) рекомендації щодо заповнення декларацій постачальника (виробника), що підтверджують преференційне походження товарів з України, відповідно до правил визначення походження, встановлених угодами про вільну торгівлю (у форматі PDF) на 4 аркушах;

3) практичні приклади заповнення заяв експортера разом з деклараціями постачальника (виробника) (у форматі PDF) на 22 аркушах. <...>

Директор Департаменту
адміністрування
митних платежівА.В. ДанченкоДодаток

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення декларацій постачальника (виробника), що підтверджують преференційне походження товарів з України, відповідно до правил визначення походження, встановлених угодами про вільну торгівлю

1. Загальні положення

1.1. Процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 встановлено наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1" (далі - Порядок).

1.2. Для отримання сертифіката експортер або його уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, декларацію (довгострокова декларація) постачальника (виробника) товарів, що підтверджує преференційне походження товарів з України (далі - декларації).

1.3. Декларації складаються/подаються експортером або його уповноваженим представником за формами, зазначеними у додатках 1-4 до Порядку.

1.4. Декларації заповнюються українською мовою машинописом або друкованими літерами від руки чорнилами чорного або синього кольору.

1.5. Для заповнення декларацій машинописом використовується електронна копія декларацій.

1.6. У встановленому законодавством порядку декларації зберігаються митницею протягом трьох років.

1.7. Зобов'язання, викладені у графі "Я зобов'язуюсь надати митниці на її вимогу будь-які інші підтвердні документи" декларацій стосуються проведення митницею за запитами митних адміністрацій зарубіжних країн верифікації (перевірки достовірності) преференційного походження товарів з України у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".

1.8. Якщо при першій поставці була подана довгострокова декларація, під час наступних поставок цього товару не вимагається подання декларації (у такому випадку у заяві експортера на отримання сертифіката зазначається дата та номер заяви експортера, в якій перелічена довгострокова декларація).

2. Заповнення декларації постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1 Порядку)

2.1. Декларація заповнюється на товари, походженням з України:

які цілком вироблені в Україні з матеріалів, походженням з України, перелік яких наведено в правилах походження до угод по вільну торгівлю, та/або;

вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України та/або з країни або групи країн, що підписали Угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

2.2. До декларації вносяться такі відомості:

2.2.1. У графі "Я, що нижче підписався(лась), декларую (засвідчую), що товари" зазначаються:

опис товарів здійснюється відповідно до їх найменування, яке використовується в комерційних документах;

товарна позиція зазначається шляхом внесення перших чотирьох цифр з десятизначного коду товару (товарної підкатегорії) в УКТЗЕД;

преференційний статус походження зазначається як "з України";

вільна торгівля вказується з тією країною або групою країн (наприклад, зазначається повна назва "Європейський Союз" або скорочена назва "ЄС" або назва однієї з країн ЄС), до якої експортується товар відповідно до Угоди про вільну торгівлю, укладеної Україною з цією країною або групою країн.

2.2.2. У графі "Я декларую (засвідчую)" вказується країна (група країн), з якою (якими) застосовується двостороння кумуляція, якщо остання має місце.

3. Заповнення декларації постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2 Порядку)

3.1. Декларація заповнюється на товари, походженням з України:

вироблені в Україні з використанням матеріалів, що не мають преференційного походження (походженням з третіх країн), та/або

вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України та/або з країни або групи країн, що підписали Угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

3.2. До декларації вносяться такі відомості:

3.2.1. У пункті 1 декларації зазначаються:

опис товарів, що поставляються, та використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження, здійснюється відповідно до їх опису, який використовується в комерційних документах (колонки 1, 2);

колонки 3, 4, 5 заповнюються в залежності від правил визначення преференційного походження товарів, встановлених Угодою, які застосовано постачальником (виробником) товару.

3.2.2. У пункті 2 декларації у полі з приміткою 4 зазначаються "Україна", якщо преференційні товари, що декларуються у декларації, мають преференційне походження з України або назва країни (групи країн), яка (які) є учасницею Угоди про вільну торгівлю (у випадку застосування двосторонньої кумуляції).

3.2.3. У графі "Я декларую (засвідчую)" пункту 2 декларації зазначається країна (група країн), з якою (якими) застосовується двостороння кумуляція, якщо кумуляція має місце.

4. Довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3 Порядку)

4.1. Декларація заповнюється на товари, походженням з України:

які цілком вироблені в Україні з матеріалів, походженням з України, перелік яких наведено в правилах походження до угод про вільну торгівлю, та/або

вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України та/або з країни, або групи країн, що підписали Угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

4.2. У полі з приміткою 1 зазначається опис товару(ів) та його (їх) код товарної позиції згідно з УКТЗЕД.

4.3. У полі з приміткою 2 зазначається торгівельне (комерційне) призначення товару згідно з інвойсом (наприклад, модель (зразок) №).

4.4. У полях з примітками 3 та 6 (найменування та місцезнаходження - для юридичної особи або ім'я, прізвище та місце проживання - для фізичної особи (покупця, замовника) наводяться найменування та місцезнаходження експортера, якому постачаються виробником (постачальником) преференційні товари, що декларуються ним у довгостроковій декларації.

4.5. Якщо експортер є виробником преференційних товарів, що декларуються ним у довгостроковій декларації, то поля з примітками 3 та 6 не заповнюються.

4.6. У полі з приміткою 4 зазначаються "Україна", якщо преференційні товари, що декларуються у довгостроковій декларації, мають преференційне походження з України, або назва країни (групи країн), яка (які) є учасницею Угоди про вільну торгівлю (у випадку застосування двосторонньої кумуляції).

4.7. У полі з приміткою 5 наводяться дати згідно з договором (договорами) на придбання товару експортером, з урахуванням вимог примітки 5.

4.8. Якщо експортер є виробником преференційних товарів, що декларуються ним у довгостроковій декларації, то у полі з приміткою 5 наводяться дати згідно з зовнішньоекономічним(и) договором (договорами), з урахуванням вимог примітки 5.

5. Довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4 Порядку)

5.1. Декларація заповнюється на товари, походженням з України:

вироблені в Україні з використанням матеріалів, що не мають преференційного походження (походженням з третіх країн), та/або

вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України та/або з країни або групи країн, що підписали Угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

5.2. У полях з примітками 1 та 7 (найменування та місцезнаходження - для юридичної особи або ім'я, прізвище та місце проживання - для фізичної особи (покупця, замовника) наводяться найменування та місцезнаходження експортера, якому постачаються виробником (постачальником) преференційні товари, що декларуються ним у довгостроковій декларації.

5.3. Якщо експортер є виробником преференційних товарів, що декларуються ним у довгостроковій декларації, то поля з примітками 1 та 7 не заповнюються.

5.4. У пункті 1 декларації зазначаються:

опис товарів, що поставляються, та використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження, здійснюється відповідно до їх опису, який використовується в комерційних документах (колонки 1, 2);

колонки 3, 4, 5 заповнюються в залежності від правил визначення преференційного походження товарів, встановлених Угодою, які застосовано постачальником (виробником) товару.

5.5. У пункті 2 декларації у полі з приміткою 5 зазначаються "Україна", якщо преференційні товари, що декларуються у довгостроковій декларації, мають преференційне походження з України, або назва країни (групи країн), яка (які) є учасницею Угоди про вільну торгівлю (у випадку застосування двосторонньої кумуляції).

5.6. У графі "Я декларую (засвідчую)" пункту 2 декларації зазначається країна (група країн), з якою (якими) застосовується двостороння кумуляція, якщо кумуляція має місце.

5.7. У полі з приміткою 6 наводяться дати згідно з договором (договорами) на придбання товару експортером, з урахуванням вимог примітки 6.

5.8. Якщо експортер є виробником преференційних товарів, що декларуються ним у довгостроковій декларації, то у полі з приміткою 6 наводяться дати згідно з зовнішньоекономічним(и) договором (договорами), з урахуванням вимог примітки 6. <...>вверх