Документ v1392729-18, текущая редакция — Принятие от 13.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2018  № 1392

Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа"

На виконання статті 59 Закону України "Про освіту", враховуючи пункт 5 Плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 17-р "Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році" (із змінами) та з метою підвищення методичного та практичного рівнів управлінської компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти щодо реалізації завдань державної політики в галузі освіти в умовах децентралізації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову освітню програму організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа" (далі - Типова програма), що додається.

2. Рекомендувати закладам післядипломної педагогічної освіти:

1) використовувати Типову програму під час організації та проведення навчання керівних кадрів закладів загальної середньої освіти;

2) розширювати зміст Типової програми відповідно до потреб регіону за рахунок включення додаткових навчальних модулів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13.12.2018 № 1392

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа"

Пояснювальна записка

Актуальність розроблення Типової освітньої програми організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно вимог Концепції "Нова українська школа" (далі - Типова програма) зумовлена швидкими змінами в соціально-економічному, політичному житті країни, викликами глобалізації, об'єктивними потребами підвищення якості управління в умовах децентралізації; необхідністю розроблення нових технологій саморозвитку й самовдосконалення педагогічних працівників з урахуванням їхніх особистісно-професійних запитів і потреб, професійного досвіду.

Сучасний керівник закладу загальної середньої освіти має бути готовим до управління колективом закладу в сучасних умовах з позицій менеджменту як інтеграції науки та мистецтва управління людьми та соціальними процесами.

Зміст Типової програми розроблено на основі програми "Модульна програма підвищення кваліфікації керівників Нової української школи" (авторський колектив під науковим керівництвом професора Н. І. Клокар), яка була схвалена Вченою радою ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" (протокол № 7 від 19 вересня 2018 року), з урахуванням європейського вектору розвитку освітньої галузі в Україні, новітніх наукових розробок у галузі освітнього менеджменту та місцевого самоврядування відповідно чинного законодавства.

Мета Типової програми: модернізувати управлінські компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти для ефективного управління відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа" з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти, її європейського вектору розвитку, особливостей соціально-економічного розвитку територій в процесі децентралізації влади в Україні.

Основні завдання Типової програми:

• удосконалити професійні компетентності керівних кадрів з питань ефективного управління закладом загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа" в умовах децентралізації влади з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти та запитів громадянського суспільства;

• сприяти особистісному та професійному розвитку керівних кадрів закладів загальної середньої освіти на основі актуалізації їхнього професійного та життєвого досвіду відповідно до сучасних вимог суспільства та місцевої громади;

• удосконалити управлінські компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти, розширити знання з освітнього, економічного і фінансового менеджменту, управління проектами, роботи з персоналом, формування управлінської команди;

• поглибити знання з психологічної складової управлінської діяльності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти, питань запобігання та вирішення конфліктів всіх рівнів;

• поглибити знання концептуальних засад педагогіки партнерства;

• обґрунтувати шляхи ефективної взаємодії керівних кадрів закладу загальної середньої освіти з владою і громадами різних рівнів, з піклувальною радою та органами громадського самоврядування закладу;

• розвивати навички системного аналізу результатів діяльності закладу загальної середньої освіти, об'єктивного оцінювання проблемних ситуацій та знаходження оптимальних шляхів для розв'язання їх;

• розвивати громадянські компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти, формувати усвідомлення важливості власної громадянської позиції та впливу на формування демократичного середовища як у колективі, так і в місцевій громаді;

• розвивати інформаційну культуру управління закладом загальної середньої освіти, навички використання сучасних технологій в освіті, зокрема засобів інформаційних та web-технологій й освітніх інновацій;

• розширити знання з проблеми запобігання корупції у закладі загальної середньої освіти, розвитку підприємництва в освіті, проведення госпрозрахункової діяльності, взаємодії закладу загальної середньої освіти зі спонсорами та меценатами, зокрема з громадськими об'єднаннями та фондами, з метою отримання позабюджетного фінансування розвитку матеріально-технічної бази, освітнього середовища, всіх учасників освітнього процесу закладу загальної середньої освіти;

• мотивувати керівні кадрі закладу загальної середньої освіти до постійного професійного вдосконалення шляхом неперервної освіти через самоосвіту та постійний самоаналіз результатів своєї управлінської діяльності.

Навчальні заняття за Типовою програмою проходять у формі навчальних тренінгів, семінарів, робочих зустрічей, круглих столів, конференцій з обміну досвідом та дискусій.

Навчально-методичне забезпечення Типової програми представлено матеріалами для самостійної роботи здобувачів освіти за темами дистанційної складової (відеолекції, чати, онлайн-вправи, відеоматеріали, презентації, тести тощо) та списком рекомендованих інформаційних і літературних джерел відповідно тематики навчальних модулів програми.

Профіль Типової освітньої програми організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа" (очно-дистанційна форма навчання)

Обсяг програми

5 кредитів ЄКТС + додаткові навчальні модулі відповідно до потреб регіону

Заклад вищої освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти

Регіональні навчальні заклади післядипломної педагогічної освіти, Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, заклади вищої освіти

Акредитаційна інституція

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

Період акредитації

2018 - 2021 роки

Рівень програми

Підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти

A

Мета Типової програми

Удосконалити професійні компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти, розкрити актуальні питання управлінської діяльності в умовах реформування галузі освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа"

B

Характеристика Типової програми

1

Функціональна спрямованість

Розвиток складових професійних компетентностей керівних кадрів закладу загальної середньої освіти, метою діяльності якого є реалізація завдань Концепції "Нова українська школа" в умовах чинного законодавства, демократизації суспільства, децентралізації влади

2

Фокус Типової програми

Акцент на розвиток управлінських компетентностей професійної діяльності керівних кадрів закладу загальної середньої освіти з питань:
- нормативно-правового забезпечення функціонування закладу загальної середньої освіти;
- впровадження нових освітніх програм і стандартів;
- прозорість фінансової діяльності закладу загальної середньої освіти;
- створення сучасного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти;
- кадрове забезпечення та вимоги до професійних компетентностей педагогічних працівників;
- управління освітнім процесом, його навчально-методичне забезпечення та науково-методичний супровід;
- електронний документообіг;
- взаємодія влади та громади у створенні умов розвитку закладу загальної середньої освіти;
- створення умов для здійснення державно-приватного партнерства в освіті;
- побудови демократичної моделі управління закладом загальної середньої освіти

3

Орієнтація Типової програми

Типова програма орієнтована на розвиток й удосконалення складових професійних компетентностей керівних кадрів закладу загальної середньої освіти, що забезпечують реалізацію завдань Концепції "Нова українська школа" в умовах побудови громадянського суспільства

4

Особливості Типової програми

Орієнтація на удосконалення професійних компетентностей керівних кадрів закладу загальної середньої освіти в умовах Концепції "Нова українська школа" як креативної особистості, яка володіє компетентностями лідера освіти 21-го століття, усвідомлює свою роль як лідера і фасилітатора обговорень у школі, впровадження нових методик викладання та альтернативного фінансування змін у закладі загальної середньої освіти, здійснює управління школою на основі впровадження сучасних технологій менеджменту, що базуються на кращих європейських і вітчизняних практиках, результатах наукового пошуку зарубіжних й українських дослідників.
Типова програма реалізується в три етапи (два очні етапи та один дистанційний етап) і спрямована на розкриття актуальних питань професійної діяльності керівника в умовах реформування галузі освіти.
Навчання за дистанційною складовою Типової програми може відбуватися з будь-якого пристрою (смартфон, планшет, ноутбук, стаціонарний комп'ютер) у зручний для здобувана освіти час.
Типова програма складається з 3 (трьох) навчальних модулів дистанційної складової та 2 (двох) - очної складової. За потреби регіону Програму можна розширити за рахунок актуальних тем додаткових модулів.
Кожен здобувач освіти після успішного проходження навчання на дистанційній складовій Типової програми отримує електронний сертифікат.
Кожен навчальний модуль містить відповідні теми навчальних занять, які проводяться виключно у тренінговій формі та мають практичне спрямування. Проходження навчання за кожним навчальним модулем завершується відповідним тестуванням, за результатами якого формується особисте портфоліо здобувача освіти.
За умови успішного проходження всіх запланованих закладом післядипломної педагогічної освіти або закладом вищої освіти навчальних модулів здобувач освіти отримує відповідний документ про підвищення кваліфікації. Тривалість одного навчального модуля складає 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС)
Загальний обсяг Типової програми - 150 акад. годин/5 кредитів ЄКТС

5

Цільова група

Цільовою групою Типової програми є керівні кадри в системі освіти та представники резерву керівних кадрів

C

Професійні вимоги (компетенції) та продовження навчання

1

Професійні вимоги (компетенції)

Визначає посадова інструкція

2

Продовження навчання

Типова програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти

D

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Оновлення та поповнення професійних знань у процесі їх практичного застосування
Навчання проходить за очно-дистанційною формою з використанням інформаційних та web-технологій, а саме: інтерактивні лекції (відеолекції), тематичні вебінари, практичні завдання на вирішення управлінських ситуацій, активні посилання на офіційні документи, онлайн- калькулятори, тести для самоперевірки, корисні матеріали для скачування: презентації, алгоритми дій, рекомендації, поради, чек-листи тощо
Під час навчання використовується web-програма (база даних) КОЗА Онлайн, яка схвалена для використання у закладах загальної середньої освіти комісією з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 08.06.2016 р. № 21/12-Г-318)

2

Система оцінювання

Результати навчання за Типовою програмою оцінюються (зараховано/не зараховано): тестування за результатами опануваннями навчальних матеріалів відповідних навчальних модулів; отримання сертифіката за успішне проходження навчання на дистанційній складовій Типової програми та проходження підсумкового тестування

E

Програмні компетентності

1

Загальні

Застосовувати отримані знання у професійній діяльності

Комунікаційні навички: здатність ефективно спілкуватися

Мислити стратегічно, критично

Передавання інформації: уміння представити складну інформацію у стислій усній або письмовій формі

Конструктивне висловлювання своїх думок

Сприймати нове, генерувати нововведення

Проявляти ініціативу і рішучість

Виявляти та вирішувати проблеми

Приймати обґрунтовані рішення

Розробляти та управляти проектами

Працювати у команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети

Сприймати думки інших людей, їхнє право на власну позицію

Мати активну громадянську позицію

Професійно викладати та аргументувати свою позицію

Навчатися самостійно

Володіти навичками підприємницької діяльності

Критично оцінювати власні професійні знання та вміння

Володіти сучасними інформаційними та web-технологіями

2

Фахові (предметно орієнтовані)

Модуль 1.
Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти

Володіти знаннями про нормативно-правове забезпечення реформування системи освіти

Володіти компетентностями лідера освіти 21-го століття, усвідомлювати свою роль як лідера і фасилітатора обговорень у закладі загальної середньої освіти

Застосовувати знання з управління та освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу загальної середньої освіти

Знати концептуальні засади дитиноцентризму як нової філософії сучасної освіти в Україні та педагогіки партнерства

Забезпечувати гуманний підхід та індивідуальну освітню траєкторію учнів

Володіти методикою здійснення супервізії (наставництва) професійного розвитку педагогічних працівників

Модуль 2.
Концепція "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи

Розуміти світоглядні засади Концепції "Нова українська школа", ролі учителя як носія та провідника освітніх змін

Знати Державний стандарт початкової школи та навчальні програми початкової школи

Знати принципи й умови запровадження інклюзивної освіти в умовах реформування сфери освіти

Знати основні вимоги до визначення результатів навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів сучасного закладу загальної середньої освіти

Вміти управляти освітньою діяльністю, формувати робочий навчальний план закладу загальної середньої освіти, створювати нові освітні та навчальні програми

Впроваджувати в практику закладу загальної середньої освіти формат змішаного навчання

Бути здатним формувати безпечне новітнє освітнє середовище в закладі загальної середньої освіти

Модуль 3.
Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти

Знати процес ліцензування та державної реєстрації закладу загальної середньої освіти

Знати процедуру створення (припинення діяльності, ліквідації, реорганізації) закладу загальної середньої освіти як юридичної особи

Знати бюджетне законодавство, вміти формувати бюджет закладу загальної середньої освіти

Забезпечувати прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, її фінансів, організацію та ведення самостійного бухгалтерського обліку

Вміти формувати штатний розпис, складати тарифікацію, розумітися в питаннях методики нарахування та виплати заробітної плати, відпускних, встановлення надбавок і преміювання

Знати електронний документообіг закладу загальної середньої освіти

Усвідомлювати важливість впровадження державно-приватного партнерства в освіті, формування демократичної моделі управління закладом загальної середньої освіти

Забезпечувати ведення госпрозрахункової діяльності в закладі загальної середньої освіти

Розуміти важливість і знати нормативну базу створення благодійного фонду закладу загальної середньої освіти

Знати шляхи запобігання проявам корупції в закладі загальної середньої освіти

Модуль 4.
Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти, соціальні гарантії працівникам

Вміти формувати і розвивати персонал закладу загальної середньої освіти, знати процес командоутворення

Бути здатним до здійснення мережевої взаємодії

Володіти питаннями кадрової роботи: видання наказів про зарахування та звільнення, ведення трудових книжок працівників, розроблення і затвердження посадових інструкцій

Знати процес закупівлі товарів і послуг, методику підготовки технічної документації та участі в публічних закупівлях

Уміти розробляти колективний договір, усвідомлювати важливість забезпечення прав і свобод персоналу закладу загальної середньої освіти

Дотримуватись діючого законодавства України в галузі освіті, трудового законодавства, сприяти забезпеченню соціальних гарантій педагогічним працівникам

Модуль 5.
Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти України

Знати методику формування стратегії (розроблення програми) розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах європейського вектору розвитку галузі освіти, побудови культури безперервного вдосконалення педагогічних працівників

Знати механізми підтримки, заохочування та координування роботи органів учнівського та батьківського самоуправління закладу загальної середньої освіти

Проявляти управлінську культуру, вміти запобігати та вирішувати конфлікти різного рівня

Вирішення проблем через досягнення компромісу

Уміти застосовувати сучасні інформаційні та web-технології в управлінській практиці

Володіти громадянськими компетентностями для побудови демократичної моделі управління закладами загальної середньої освіти

Уміти розробляти, впроваджувати освітні проекти та навчальні програми та проводити дослідження в умовах реформування галузі освіти

Вміти проводити моніторинг, самомоніторинг та оцінювати якість роботи діяльності закладу загальної середньої освіти

Критично підходити до оцінки особистих професійних якостей та своїх управлінських дій

F

Програмні результати навчання

• знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими потребами, реалізація можливостей профільного, індивідуалізованого навчання;
• готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних принципів, методів та підходів до управління закладом загальної середньої освіти в умовах суспільних трансформацій;
• забезпечення реалізації принципів педагогіки партнерства;
• створення умов для роботи піклувальної ради та органів громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти;
• налагодження взаємодії з владою та громадами різних рівнів;
• отримання знань теорії та практики прийняття управлінських рішень, вміння визначати проблемні питання в професійній діяльності колективу та роботі закладу загальної середньої освіти та віднаходити шляхи їх вирішення, запобігання та вирішення конфліктів, досягнення компромісів;
• формування громадянських та соціальних компетентностей, пов'язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим способом життя, усвідомлення рівних прав і можливостей для всіх учасників освітнього процесу;
• самостійне планування та прогнозування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, розроблення та впровадження освітніх проектів, інноваційних, інформаційних і web-технологій освіти;
• самостійне готування та подання на розгляд нормативних документів щодо утворення, реорганізації та функціонування закладу загальної середньої освіти: статут, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, тарифікація тощо;
• ефективне використання годин інваріантної та варіативної складової навчального плану, розподіл педагогічного навантаження, тарифікація;
• здатність вирішувати кадрові питання: пошук персоналу, прийом на роботу, звільнення працівників, їх мотивація та накладення стягнень;
• здійснювання ефективної роботи в команді, делегування повноважень, розподіл функціональних обов'язків, тайм-менеджмент у роботі керівника;
• забезпечення прозорості в роботі закладу загальної середньої освіти та його фінансів, організація самостійного бухгалтерського обліку закладу загальної середньої освіти, формування бюджету, складання кошторисів, підготовка документації й участь у тендерних торгах, відкриття рахунків, підготовка фінансових звітів;
• здатність орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і потреб закладу загальної середньої освіти, вимог сучасного інформаційного суспільства, ефективного використання можливостей інформаційних і web-технологій;
• критичне оцінювання результатів власної професійної діяльності, бачення помилок і шляхів їх усунення, принцип соціальної відповідальності за свою професійну діяльність

Навчальний план (очна складова Типової програми)

№ з/п

Назви модулів і тем

Кількість годин

всього

навчальний тренінг

практичне заняття

самостійна робота

Модуль 1.
Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти

30

8

15,5

6,5

Тема 1. Світоглядні засади та нормативно-правове забезпечення реформування галузі освіти ("Нова українська школа"). Функціонування закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації влади в Україні

7

2

4

1

Тема 2. Роль керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти та децентралізації

4

1

1

2

Тема 5. Опорна школа: забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім здобувачам освіти. Профільна школа

6,5

2

3,5

1

Тема 3. Дитиноцентризм, гуманність та індивідуальна освітня траєкторія здобувачів освіти в умовах реформування галузі освіти. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи впровадження нових методик викладання та альтернативного фінансування закладів загальної середньої освіти

5

1

3

1

Тема 4. Корпоративний університет як модель неперервної педагогічної освіти. Заклад середньої загальної освіти як середовище особистої та професійної самореалізації педагога. Наставництво

7

2

4

1

Тест

0.5

-

-

0,5

Модуль 5 (III етап - очний).
Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні

30

3

18,5

8,5

Тема 1. Формування стратегічної рамки (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах європейського вектору розвитку галузі освіти в Україні. SWOT та GAP аналізи діяльності в практиці закладів загальної середньої освіти

5

1

3

1

Тема 2. Впровадження проектної діяльності в практику закладу загальної середньої освіти

4

-

2

2

Тема 3. Управлінська культура керівника. Запобігання та вирішення конфліктів через досягнення компромісів

5

-

4

1

Тема 4. Інформаційні та web-технології в управлінні закладом загальної середньої освіти. Електронний документообіг у закладі загальної середньої освіти

6

-

4

2

Тема 5. Розвиток громадянських компетентностей керівних кадрів закладу загальної середньої освіти

5

-

4

1

Тема 6. Моніторинг і самомоніторинг діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні

4,5

2

1,5

1

Тест

0,5

-

-

0,5

Підсумковий тест успішності проходження навчання відповідно тематики навчальних модулів очної складової Типової програми

Навчальний план (дистанційна складова Типової програми)

Назви модулів і тем

Кількість годин

всього

інтерактивна лекція

практичне заняття

Модуль 2.
Документаційний супровід функціонування закладу освіти. Фінансова автономія

30

20,5

9,5

Тема 1. Ліцензування освітньої діяльності. Державна реєстрація, утворення та ліквідація структурних підрозділів закладу загальної середньої освіти. Створення (припинення діяльності, ліквідація, реорганізація) закладу загальної середньої освіти як юридичної особи

6

4,5

1,5

Тема 2. Організація самостійного бухгалтерського обліку. Облікова політика закладу загальної середньої освіти. Забезпечення прозорості діяльності закладу загальної середньої освіти та його фінансів. Формування кошторису. Закупівля товарів і послуг

6

3

3

Тема 3. Штатний розпис закладу загальної середньої освіти. Тарифікація. Нарахування і виплата заробітної плати. Встановлення доплат, підвищень, надбавок

5,5

3,5

2

Тема 4. Документообіг закладу загальної середньої освіти. Використання сучасних інформаційних та web-технологій в діловодстві

6,5

4

2,5

Тема 5. Державно-приватне партнерство в освіті. Створення благодійного фонду закладу загальної середньої освіти. Порядок надання додаткових освітніх послуг

5,5

4,5

1

Тест

0,5

0,5

Модуль 3.
Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти

30

19,5

10,5

Тема 1. Кадрова політика: командоутворення, метод MeWeUs, кайрос-менеджмент

6

4,5

1,5

Тема 2. Кадрова робота: видання наказів з кадрових питань (прийняття, звільнення тощо), ведення трудових книжок, оформлення особових справ працівників закладу загальної середньої освіти

5

3,5

1,5

Тема 3. Розроблення та затвердження посадових (робочих) інструкцій

5,5

3

2,5

Тема 4. Колективний договір та правила внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти

5,5

3

2,5

Тема 5. Охорона праці в закладі загальної середньої освіти.

4,5

3

1,5

Тема 6. Забезпечення соціальних гарантій педагогічним працівникам в умовах децентралізації влади

3

2,5

0,5

Тест

0,5

0,5

Модуль 4.
Концепція "Нова українська школа", Державний стандарт початкової загальної освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи

30

26,5

3,5

Тема 1. Світоглядні засади Концепції "Нова українська школа". Учитель як носій та провідник змін

5

4,5

0,5

Тема 2. Державний стандарт початкової загальної освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи

5

4,5

0,5

Тема 3. Інклюзивна освіта в умовах реформування галузі освіти в Україні

5

4,5

0,5

Тема 4. Управління освітньою діяльністю та робочий навчальний план закладу загальної середньої освіти

5

4,5

0,5

Тема 5. Визначення результатів навчання й оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу загальної середньої освіти

4,5

4

0,5

Тема 6. Організація ефективного та безпечного освітнього середовища закладу загальної середньої освіти

5

4,5

0,5

Тест

0,5

0,5

Підсумковий тест успішності проходження навчання відповідно тематики навчальних модулів дистанційної складової Типової програми

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вверх