Документ v1384731-19, текущая редакция — Принятие от 13.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2019  № 1384

Про затвердження положень про структурні підрозділи управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки:

відділ економіки сфери космічної діяльності;

відділ аналізу супроводження міжнародних проектів у сфері космічної діяльності;

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13 серпня 2019 року № 1384

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки сфери космічної діяльності управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

1. Загальні положення

1.1. Відділ економіки сфери космічної діяльності управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки та про управління координації космічної діяльності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

підготовка пропозицій щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;

участь у проведенні аналізу супроводження космічних проектів, у тому числі міжнародних, у частині економічної доцільності їх реалізації;

участь у підготовці пропозицій щодо:

- удосконалення законодавства з питань космічної діяльності, в частині підвищення ефективності використання космічного потенціалу в інтересах соціально-економічної сфери, забезпечення довгострокових інтересів держави у сфері національної безпеки та обороноздатності;

- розроблення державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави;

- координації діяльності суб'єктів космічної діяльності для ефективного використання матеріальних ресурсів, наукових і виробничих потужностей галузі, що будуть здійснюватися в разі створення нових космічних проектів;

- удосконалення системи управління у сфері космічної діяльності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, зокрема в інтересах сектору оборони та безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу у сфері космічної діяльності та вдосконалення механізму державного регулювання в цій сфері;

опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань космічної діяльності та готує пропозиції щодо їх погодження Мінекономрозвитку;

бере участь у розробленні проектів нормативно правових актів, положення яких визначають механізм державного регулювання господарської діяльності у сфері космічної діяльності;

бере участь у підготовці пропозицій до стратегічних, прогнозних і програмних документів у сфері космічної діяльності;

бере участь у проведенні аналізу космічних проектів, готує рекомендації щодо їх реалізації, а також проводить моніторинг урахування таких рекомендацій;

готує пропозиції щодо погодження Мінекономрозвитку проектів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми та інших стратегічних, програмно-планових документів у сфері космічної діяльності;

виконує інші завдання відповідно до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління координації космічної діяльності щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме, щодо:

одержання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідних для виконання завдань і функцій;

організації проведення нарад з питань, віднесених до його компетенції;

участі у нарадах та семінарах з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління координації космічної діяльності - начальник відділу економіки сфери космічної діяльності (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління координації космічної діяльності.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки і начальника управління координації космічної діяльності, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

готує та надає на розгляд начальнику управління координації космічної діяльності пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку космічної діяльності з урахуванням стратегічних та програмних документів;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

працює з відомостями щодо підготовки пропозицій до державних цільових програм з питань космічної діяльності;

у ході роботи використовує відомості щодо найменування і кількості продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, а також обсягу фінансових ресурсів, необхідного для їх постачання за кожним з напрямів державного оборонного замовлення за окремими показниками в цілому щодо України;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та начальника управління координації космічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13 серпня 2019 року № 1384

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аналізу супроводження міжнародних проектів у сфері космічної діяльності управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

1. Загальні положення

1.1. Відділ аналізу супроводження міжнародних проектів у сфері космічної діяльності управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положеннями про департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки та про управління координації космічної діяльності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

підготовка пропозицій щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності щодо супроводження міжнародних проектів;

участь у підготовці пропозицій щодо:

- удосконалення законодавства з питань космічної діяльності, щодо супроводження міжнародних проектів;

- розроблення державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави;

- координації діяльності суб'єктів космічної діяльності для ефективного використання матеріальних ресурсів, наукових і виробничих потужностей галузі, що будуть здійснюватися в разі створення нових міжнародних космічних проектів;

участь у проведенні аналізу супроводження міжнародних космічних проектів, у частині економічної доцільності їх реалізації.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у проведенні аналізу міжнародних космічних проектів, готує рекомендації щодо їх реалізації, а також проводить моніторинг урахування таких рекомендацій;

бере участь у підготовці пропозицій до стратегічних, прогнозних і програмних документів у сфері космічної діяльності щодо супроводженім міжнародних проектів;

готує пропозиції щодо погодження Мінекономрозвитку проектів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми та інших стратегічних, програмно-планових документів у сфері космічної діяльності;

опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань космічної діяльності та готує пропозиції щодо їх погодження Мінекономрозвитку;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, положення яких визначають механізм державного регулювання господарської діяльності у сфері космічної діяльності щодо супроводження міжнародних проектів;

виконує інші завдання відповідно до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління координації космічної діяльності щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме: отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

організації проведення нарад з питань, віднесених де його компетенції; участі у нарадах та семінарах з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу аналізу супроводження міжнародних проектів у сфері космічної діяльності (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління координації космічної діяльності.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки і начальника управління координації космічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

готує та надає на розгляд начальнику управління координації космічної діяльності пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку космічної діяльності та перспективних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору з урахуванням стратегічних та програмних документів;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави;

працює з відомостями про результат наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт зі створення ракетних двигунів на основі твердого ракетного палива, створення технологій та потужностей у галузі виробництва та утилізації ракетної техніки, її складових, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вверх