Документ v1191225-06, текущая редакция — Принятие от 10.02.2006

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
10.02.2006 N 1191/6/15-0316

Щодо податкового обліку витрат
на поліпшення залізничних колій
та їх амортизації

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
<...> щодо деяких питань податкового обліку витрат на поліпшення
основних фондів і повідомляє.
Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, визначено,
що об'єктом основних засобів є: закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений
предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів
однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування
загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент,
унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а
комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не
самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних
засобів, або частина такого активу, що контролюється
підприємством.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які
мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна
з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий
об'єкт основних засобів.
Наказами Міністерства транспорту України від 20.12.1996 N 411
( z0050-97 ) та від 31.08.2005 N 507 ( v0507650-05 ) затверджено
Правила технічної експлуатації залізниць України та Інструкцію з
руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. Так,
відповідно до зазначених наказів саме залізничною колією є дві
рейкові нитки, що укладені одна від одної на визначеній відстані і
прикріплені до шпал (брусів). Мережа залізничних колій є складною
системою, до якої, зокрема, входять головні, станційні, бокові,
приймально-відправні, з'єднуючі колії, а також колії спеціального
призначення тощо.
Отже, мережа залізничних колій становить відокремлений
комплекс конструктивно з'єднаних предметів (зокрема, колій або їх
частин), які відрізняються за датою введення в експлуатацію та за
строком корисного використання. При цьому, незважаючи на те що
мережа залізничних колій може виконувати певну роботу в складі
комплексу, кожна з колій може виконувати свої функції окремо.
Відповідно до підпункту 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону залізничні
колії, елементами яких є земляне полотно, верхня будова та штучні
споруди, відносяться до групи 1 основних фондів. Ураховуючи
викладене, залізничні колії (їх частини) розподіляються між
управлінням та його структурними підрозділами як окремі об'єкти
групи 1 основних фондів залежно від дати введення в експлуатацію,
строку корисного використання колій (їх частин) та витрат на їх
будівництво.
Підпунктом 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону визначено, що платники
податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових
витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів,
що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення
орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної
балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок
такого звітного періоду.
Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються
пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на
поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів
основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних
фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи
1 станом на початок розрахункового кварталу.
При цьому підпунктом 1 п. 7 розділу 3 Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" від
25.03.2005 N 2505 ( 2505-15 ) пункт 22.2 ст. 22 Перехідних
положень Закону викладено в такій редакції: "Установити, що в 2005 році віднесення до валових витрат
будь-яких витрат, передбачених абзацом першим підпункту 8.7.1
п. 8.7 ст. 8 Закону, та пов'язаних з поліпшенням основних фондів 2
- 4 групи, що підлягають амортизації, у тому числі витрат на
поліпшення орендованих основних фондів, здійснюється у сумі, що не
перевищує 10% сукупної балансової вартості 2 - 4 груп основних
фондів станом на початок звітного періоду, а по об'єктах основних
фондів 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не
перевищують суму у розмірі 10% до балансової вартості об'єкта, що
ремонтується, станом на початок звітного періоду".
Також слід зазначити, що згідно з положеннями Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.2003 N 1344
( 1344-15 ) (далі - Закон N 1344) та Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
від 01.07.2004 N 1957 ( 1957-15 ) (далі - Закон N 1957) норми
амортизаційних відрахувань, які діють з 01.01.2004, застосовуються
щодо витрат, понесених(нарахованих) платником податку після
01.01.2004 у зв'язку з придбанням або спорудженням нових основних
фондів груп 1, 2 і 3 (тобто які раніше не експлуатувалися), а
також витрат на поліпшення таких нових основних фондів.
Ураховуючи викладене, оскільки залізничні колії (їх частини)
розподіляються на окремі об'єкти групи 1 основних фондів залежно
від дати введення в експлуатацію, строку корисного використання
колій (їх частин) та витрат на їх будівництво, то витрати,
пов'язані з поліпшенням цих об'єктів у сумі, що не перевищує 10%
балансової вартості кожного об'єкта, що ремонтується у 2005 році,
станом на початок звітного періоду, включаються до складу валових
витрат платника податку, який безпосередньо здійснює такі витрати.
При цьому амортизація витрат на створення (придбання) нових
об'єктів 1 групи основних фондів за нормою 2% застосовується лише
до об'єктів, які відповідають умовам, що визначені Законом N 1344
( 1344-15 ) та Законом N 1957 ( 1957-15 ).
Перший заступник голови Г.Оперенковверх