Документ v1150729-18, текущая редакция — Принятие от 25.10.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2018  № 1150

Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту» та з метою усунення корупційного ризику № 8, передбаченого Антикорупційною програмою Міністерства освіти і науки України на 2018-2020 роки, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 675, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

Т.в.о. Міністра

В. Ковтунець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
25.10.2018 № 1150

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

І. Загальні положення

1.1. Під час підготовки статуту закладу вищої освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, (далі - Статут) рекомендуємо дотримуватися вимог, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

1.2. Текст Статуту викладається стисло, грамотно та об'єктивно.

1.3. Статут не повинен містити повторів,, а також слів і зворотів, що не несуть змістового навантаження. Під час складання Статуту рекомендуємо дотримуватися офіційно-ділового стилю, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

1.4. Термінологія Статуту має відповідати законодавству України у сфері освітні науки.

1.5. Положення Статуту рекомендуємо викладати однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне й те саме слово не може вживатися для визначення різних понять. Різні слова не можуть вживатися для визначення одного й того ж поняття. Вживання синонімів для вираження одного й того самого поняття необхідно уникати. Не повинні вживатися слова й терміни іншомовного походження за наявності рівнозначних слів і термінів у державній мові. Абревіатури (крім загальновживаних) та позначення допускаються тільки після наведення повних назв (найменувань) чи відповідних пояснень.

1.6. У тексті Статуту рекомендуємо наводити повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені у відповідних законах, положеннях.

1.7. Статут, що подається на затвердження, до Міністерства освіти і науки України, має бути підписаний: керівником закладу вищої освіти та завірений печаткою (за наявності), прошитий, сторінки пронумеровані, на звороті прописом зазначається кількість сторінок, засвідчується підписом керівника закладу вищої освіти та печаткою (за наявності).

1.8. У разі наведення у Статуті назв розпорядчих документів тощо рекомендуємо додати такі документи у роздрукованому вигляді.

1.9. У разі зазначення у Статуті права здійснювати діяльність, що потребує певних дозволів (ліцензій), рекомендуємо додати копії відповідних документів.

1.10. Зміни та доповнення до Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції.

II. Зміст статуту закладу вищої освіти

2.1. Відповідно до частини сьомої статті 27 Закону України «Про вищу освіту» (далі - Закон) Статут має містити:

1) повне найменування із зазначенням типу закладу вищої освіти, його правосуб'єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення про його утворення.

У загальному розділі Статуту вказується найменування закладу вищої освіти, основна мета діяльності, рішення, яким створено заклад вищої освіти (зазначивши вид розпорядчого документа, орган, який його видав, дату, номер і назву документа, а у разі правонаступництва слід зазначати такі відомості: заклад вищої освіти є правонаступником юридичної особи, що ліквідувалась (повна назва), вид розпорядчого документа, орган, який його видав, дату, номер та назву цього документа);

2) концепцію освітньої діяльності закладу вищої освіти;

3) права та обов'язки Засновника стосовно закладу вищої освіти;

4) обсяг основних засобів (станом на 1 січня року, погодження статуту вищим органом громадського самоврядування закладу вищої освіти) (розмір статутного капіталу), наданих Засновником (Засновниками);

5) повноваження органів управління закладу вищої освіти;

6) права та обов'язки керівника закладу вищої освіти;

7) порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;

8) підстави дострокового розірвання контракту з керівником закладу вищої освіти та керівником навчально-наукового інституту (факультету);

9) джерела надходження і порядок використання коштів та майна закладу вищої освіти;

10) порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності;

11) порядок внесення змін до Статуту закладу вищої освіти;

12) порядок реорганізації та ліквідації закладу вищої освіти.

При підготовці тексту Статуту рекомендуємо враховувати профіль відповідного закладу вищої освіти.

Враховуючи частину першу статті 65 Закону, рекомендуємо у Статуті виокремити розділ, присвячений науковій, науково-технічній, інноваційній (у разі наявності - мистецькій) діяльності як невід'ємної складової освітньої діяльності закладу вищої освіти.

Статут може містити інші положення, що стосуються особливостей утворення та діяльності закладу вищої освіти.

Статут не може суперечити законодавству України.

2.2. Текст Статуту не має дублювати тексти нормативно-правових актів або їх окремих структурних одиниць. Рекомендується застосування відповідних посилань.

2.3. Статутом визначаються:

- повноваження Засновника щодо управління закладом вищої освіти (частина перша ст. 15 Закону);

- особливості управління національним закладом вищої освіти, що сприяють розвитку і підвищенню якості його освітньої діяльності та конкурентоспроможності, залученню додаткових фінансових ресурсів (частина четверта ст. 29 Закону);

- структура закладу вищої освіти, статус і функції його структурних підрозділів (частина перша ст. 33 Закону);

- порядок утворення структурних підрозділів закладу вищої освіти рішенням вченої ради закладу вищої освіти (частина друга ст. 33 Закону);

- права, обов'язки, відповідальність та повноваження керівника закладу вищої освіти (ст. 34 Закону);

- порядок призначення радника керівника закладу вищої освіти на громадських засадах або за рахунок власних надходжень закладу вищої освіти (частина восьма ст. 34 Закону);

- підстави для внесення вченою радою закладу вищої освіти подання про відкликання керівника закладу вищої освіти, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти (пункт 15 частини другої ст. 36 Закону);

- визначення членів вченої ради закладу вищої освіти за посадами та виборних представників закладу вищої освіти, які є учасниками освітнього процесу в цьому закладі вищої освіти (частина третя ст. 36 Закону);

- визначення вченою радою закладу вищої освіти повноваження вчених рад структурних підрозділів закладу вищої освіти (частина сьома ст. 36 Закону);

- порядок формування наглядової ради закладу вищої освіти, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності (ст. 37 Закону);

- порядок утворення робочих та дорадчих органів закладу вищої освіти, затвердження вченою радою закладу вищої освіти відповідних положень (частини друга, третя ст. 38 Закону);

- порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти, а також порядок скликання органу громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) закладу вищої освіти та його діяльності (частини друга, сьома ст. 39 Закону);

- порядок та підстави подання керівнику закладу вищої освіти органом громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) закладу вищої освіти пропозицій щодо відкликання з посади керівника навчально-наукового інституту (факультет) закладу вищої освіти (пункт 3 частини десятої ст. 39 Закону);

- порядок участі органів студентського самоврядування в управлінні закладом вищої освіти (пункт 1 частини п'ятої ст. 40 Закону);

- порядок обрання керівника закладу вищої освіти шляхом таємного голосування строком на п'ять років (частина третя ст. 42 Закону);

- питання щодо порядку обрання керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти (частина перша ст. 43 Закону);

- додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади педагогічних працівників закладу вищої освіти (частина п'ята ст. 55 Закону);

- права та обов'язки науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників закладу вищої освіти (ст. 57, 58 Закону);

- порядок користування особами, які навчаються у закладі вищої освіти, виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами закладу вищої освіти (пункт 7 частини першої ст. 62 Закону);

- порядок спрямування залучених коштів на провадження статутної діяльності закладу вищої освіти (частина шоста ст. 71 Закону);

- порядок надання фізичним та юридичним особам платних послуг закладом вищої освіти (ст. 73 Закону).

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослихО.І. Шароввверх