Документ v1115729-15, текущая редакция — Принятие от 27.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2015  № 1115

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 № 922

Відповідно до статті 13 Закону України "Про вищу освіту", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 № 922 "Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України" такі зміни:

1) Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України викласти у новій редакції, що додається;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 р. № 1364 "Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України".

2. Начальнику управління зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
11.09.2015  № 922
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
27.10.2015 № 1115)

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України (далі - Науково-методична рада) - це постійний консультативно-дорадчий орган, що створюється відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630.

1.2. У своїй діяльності Науково-методична рада керується Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Діяльність Науково-методичної ради є однією з форм спільної участі представників держави, роботодавців та їх об'єднань, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та експертів у розробці методології та змісту освіти, формуванні стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти, впровадженні сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширенні кращих практик освітньої та методичної діяльності навчальних закладів.

2. Структура Науково-методичної ради

2.1. Науково-методична рада створюється наказом Міністерства освіти і науки України в складі голови, двох його заступників, вченого секретаря та членів Науково-методичної ради на строк не більше, ніж три роки.

2.2. У складі Науково-методичної ради формується п'ять секторів:

- сектор дошкільної освіти - до 9 осіб;

- сектор загальної середньої освіти - до 15 осіб;

- сектор професійної (професійно-технічної) освіти - до 15 осіб;

- сектор вищої освіти - до 15 осіб;

- сектор позашкільної освіти та виховної роботи - до 9 осіб.

2.3. Основними робочими органами секторів Науково-методичної ради є науково-методичні комісії.

2.4. Науково-методичні комісії формуються як галузеві (в окремих випадках - міжгалузеві) за галузями знань (для професійної (професійно-технічної) та вищої освіти), предметними циклами (для дошкільної та загальної середньої освіти) та напрямами позашкільної освіти (для сектору позашкільної освіти та виховної роботи).

2.5. У рамках Науково-методичної комісії можуть формуватись підкомісії за окремими спеціальностями для професійної (професійно-технічної) та вищої освіти), предметами загальної середньої освіти та освітніми лініями для дошкільної освіти. Підкомісії (комісії без поділу на підкомісії) формуються в складі до 15 осіб, якщо інше не передбачено наказом Міністерства освіти і науки України.

2.6. Персональний склад Науково-методичних комісій (підкомісій) затверджується наказом Міністерства освіти і науки України на строк не більше, ніж три роки.

3. Завдання Науково-методичної ради

3.1. Основними завданнями Науково-методичної ради є:

3.1.1. науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку змісту освіти;

3.1.2. організація взаємодії науково-методичних комісій у питаннях міжпредметних зв'язків, порівняльних досліджень, інноваційних технологій навчання та удосконалення навчально-методичного забезпечення;

3.1.3. розгляд пропозицій міністерств, відомств, роботодавців та їх об'єднань, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та міжнародних експертів щодо удосконалення та розвитку змісту освіти;

3.1.4. організація розробки і схвалення методичних рекомендацій до формування стандартів освітньої діяльності, стандартів освіти, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з врахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій;

3.1.5. залучення до розроблення та удосконалення стандартів, навчальних програм, нормативних документів експертів за профілями, формування тимчасових колективів для виконання окремих завдань;

3.1.6. схвалення методології здійснення моніторингу стану освіти за всіма освітніми, освітньо-професійними і освітньо-науковими рівнями;

3.1.7. прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення навчального, наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення якості освіти;

3.1.8. координація організації та проведення наукових, методичних, науково-практичних конференцій, семінарів та конкурсів-оглядів з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу та обміну досвідом роботи з відповідних напрямків;

3.1.9. надання рекомендацій щодо ефективного використання фінансових ресурсів, передбачених для навчально-методичного забезпечення;

3.1.10. сприяння співробітництву навчальних закладів із роботодавцями та їх об'єднаннями, професійними асоціаціями та громадськими організаціями;

3.1.11. участь у розробленні стратегій та програм розвитку, проведенні аналітично-прогностичної діяльності в освіті;

3.1.12. схвалення професійних стандартів для посад педагогічних та науково-педагогічних працівників;

3.1.13. надання іншої консультативної допомоги Міністерству освіти і науки України щодо змісту освіти та організації освітнього процесу.

3.2. Завдання сектору дошкільної освіти:

3.2.1. організація розробки науково-методичними комісіями Державного стандарту дошкільної освіти, встановлення відповідності програм розвитку дітей раннього та дошкільного віку Базовому компоненту дошкільної освіти;

3.2.2. прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення педагогічного, психологічного, методичного та наукового забезпечення освітнього процесу, розроблення сучасних методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій;

3.2.3. проведення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи та надання рекомендацій щодо доцільності використання у роботі з дітьми (у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами) програм, навчальних посібників, електронних ресурсів з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти;

3.2.4. оцінка науково-методичних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, інших вимог щодо створення відповідного виду літератури;

3.2.5. надання рекомендацій щодо доцільності (недоцільності) використання навчальної літератури у навчально-виховному процесі в дошкільних навчальних закладах;

3.2.6. здійснення науково-методичного аналізу навчальних програм, проектів, документів, матеріалів, навчальних видань і підготовка відповідних висновків.

3.3. Завдання сектору загальної середньої освіти:

3.3.1. розроблення методології та методичних рекомендацій з розробки стандартів середньої освіти із застосуванням компетентнісного підходу;

3.3.2. організація розробки науково-методичними комісіями Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

3.3.3. прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення педагогічного, психологічного, методичного та наукового забезпечення освітнього процесу, розроблення сучасних методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій;

3.3.4. оцінка науково-методичних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, інших вимог щодо створення навчальної літератури, що використовується у середній освіті;

3.3.5. аналіз відповідності навчальних планів та програм державним стандартам загальної середньої освіти;

3.3.6. надання рекомендацій щодо доцільності (недоцільності) використання навчальної літератури у навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах;

3.3.7. здійснення науково-методичного аналізу проектів базового навчального плану, програм, документів, матеріалів, навчальних видань і підготовка відповідних висновків. Визначення та аналіз змісту навчальних предметів з урахуванням компетентністних підходів, передбачених державними освітніми стандартами.

3.4. Завдання сектору професійної (професійно-технічної) освіти:

3.4.1. розроблення методології та методичних рекомендацій із розробки стандартів професійної (професійно-технічної) освіти із застосуванням компетентнісного підходу;

3.4.2. організація розроблення науково-методичними комісіями стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;

3.4.3. встановлення відповідності навчальної літератури та електронних ресурсів стандартам професійної (професійно-технічної) освіти та новітнім технологіям на виробництві;

3.4.4. науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту професійної (професійно-технічної) освіти;

3.4.5. організація проведення науково-методичного та психолого-педагогічного аналізу:

- заявок на здійснення дослідно-експериментальної роботи на базі професійних (професійно-технічних) навчальних закладів;

- впровадження інновацій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на державному рівні та оцінка їх результатів;

- матеріалів апробації державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій.

3.5. Завдання сектору вищої освіти:

3.5.1. розроблення методології та методичних рекомендацій із розробки стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

3.5.2. організація розроблення науково-методичними комісіями стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

3.5.3. надання рекомендацій та пропозицій до переліку галузей знань і спеціальностей;

3.5.4. надання консультативної допомоги в галузі організаційно-методичного забезпечення освіти, впровадження нових освітніх технологій і методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій, дистанційної освіти, освіти впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання;

3.5.5. розроблення рекомендацій щодо наукової організації праці працівників вищих навчальних закладів, нормування часу для планування й обліку навчальної роботи, основних видів методичної, наукової, організаційної та виховної роботи;

3.5.6. організація розроблення вимог до підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.

3.6. Завдання сектору позашкільної освіти та виховної роботи:

3.6.1. аналіз відповідності навчальних програм та посібників змісту, формам та методам позашкільної освіти;

3.6.2. підготовка аналітичних матеріалів щодо стану та пропозицій щодо удосконалення навчального та методичного забезпечення позашкільної освіти;

3.6.3. підготовка пропозицій щодо перспектив розвитку основних напрямів позашкільної освіти.

4. Формування Науково-методичної ради та науково-методичних комісій (підкомісій)

4.1. Склад Науково-методичної ради та науково-методичних комісій (підкомісій)

4.1.1. Головою Науково-методичної ради є Міністр освіти і науки України;

4.1.2. Заступниками голови Науково-методичної ради за посадами є перший заступник Міністра та заступник Міністра;

4.1.3. Склад Науково-методичної ради (за секторами) та науково-методичних комісій (підкомісій) формується з представників державних органів, роботодавців та їх об'єднань, вищих навчальних закладів усіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів (за згодою) на строк не більше ніж три роки з осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше 10 років.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється на веб-сайті Міністерства.

4.1.4. До складу Науково-методичної ради та науково-методичних комісій (підкомісій) не можуть входити керівники та заступники керівників вищих навчальних закладів (наукових установ), більше одного представника від навчального закладу (наукової установи) та члени галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

4.1.5. Науково-методична рада в межах строку її повноважень може вносити на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо змін в її складі, попередньо розглянувши пропозиції на засіданнях Науково-методичної ради.

Після розгляду пропозицій Науково-методичної ради щодо змін в її складі, у разі їх погодження Міністерство освіти і науки затверджує відповідні зміни наказом.

4.1.6. Організаційне забезпечення та координацію роботи Науково-методичної ради здійснюють вчений секретар та координатори секторів.

4.2. Сектори Науково-методичної ради

4.2.1. Роботу секторів організовують координатори секторів, які обираються членами кожного сектора та за поданням Науково-методичної ради затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

4.2.2. До складу секторів Науково-методичної ради за посадами входять директори відповідних структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України.

4.3. Науково-методичні комісії (підкомісії)

4.3.1. Голова Науково-методичної комісії (підкомісії), його заступник і секретар обираються з числа її членів на першому засіданні.

4.3.2. Науково-методичні комісії (підкомісії) в межах строку їх повноважень можуть вносити на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо змін в їх складі, попередньо розглянувши пропозиції на засіданнях секторів Науково-методичної ради.

Після розгляду пропозицій Науково-методичних комісій (підкомісій) щодо змін в складі, у разі їх погодження Міністерство освіти і науки України затверджує відповідні зміни наказом.

5. Організація роботи Науково-методичної ради та науково-методичних комісій (підкомісій)

5.1. Організаційною формою роботи Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій (підкомісій) є засідання.

5.2. Рішення та рекомендації Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій (підкомісій) приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів за умови наявності кворуму, що складає дві третини від загального складу відповідного органу. Як виняток, допускається дистанційна участь членів Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

5.3. Засідання Науково-методичної ради оформлюється протоколом, який підписує голова (за його відсутності - один із його заступників) та вчений секретар.

5.4. Засідання сектору Науково-методичної ради оформлюється протоколом, який підписує профільний заступник голови Науково-методичної ради (за його відсутності - координатор сектору) та секретар, обраний із числа членів сектору.

5.5. Засідання Науково-методичної комісії (підкомісії) оформлюється протоколом, який підписує голова (за його відсутності - заступник) та секретар.

5.6. Засідання Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій (підкомісій) є відкритими для громадськості за умови попередньої реєстрації.

5.7. Матеріали для ознайомлення з питань, що виносяться на чергове засідання Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій (підкомісій), розсилаються її членам вченим секретарем (координатором, секретарем) за 10 днів до засідання.

5.8. Для аналізу поданих на розгляд Науково-методичної ради навчальних, науково-методичних, психолого-педагогічних матеріалів, проектів стандартів освіти може бути залучено інших фахівців (в т. ч. міжнародних експертів) у відповідній галузі, що не є членами відповідної галузевої комісії (підкомісії), за згодою. Висновки підготовлені за результатами такого аналізу надаються членам Науково-методичної ради та оприлюднюються на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

5.9. З метою уникнення необ'єктивного розгляду питання чи упередженого прийняття рішення, член Науково-методичної ради, науково-методичної комісії (підкомісії), який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

За наявності конфлікту інтересів член Науково-методичної ради, науково-методичної комісії (підкомісії) зобов'язаний повідомити про це Голову ради, комісії (підкомісії) до початку відповідного засідання.

5.10. Для забезпечення виконання окремих рішень і рекомендацій Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій, підкомісій) вводяться в дію наказами Міністерства освіти і науки України.

5.11. Рішення, рекомендації та пропозиції Науково-методичної ради (сектору Науково-методичної ради) розглядає Колегія Міністерства освіти і науки України.

5.12. Засідання Науково-методичної ради скликаються для вироблення перспективних напрямів, планування своєї діяльності, підведення підсумків роботи і вирішення стратегічних завдань розвитку системи освіти відповідно до окремого плану роботи, але не менш як один раз на рік.

5.13. Засідання сектору Науково-методичної ради проводяться у строки, які визначаються окремим планом, що затверджується щорічно на початку навчального року головою (заступником голови) Науково-методичної ради. За необхідності головою Науково-методичної ради, його заступниками або координатором можуть скликатися оперативні засідання.

Голови науково-методичних комісій і підкомісій мають право брати участь у засіданнях сектору Науково-методичної ради з правом дорадчого голосу.

5.14. Засідання науково-методичних комісій (підкомісій) проводяться у строки, визначені окремим планом, який затверджується на початку навчального року на засіданні науково-методичних комісій (підкомісій). За необхідності головою науково-методичної комісії (підкомісії) можуть скликатися оперативні засідання.

5.15. За дорученням Міністерства освіти і науки України державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" може укладати з розробниками стандартів освітньої діяльності і стандартів освіти угоди цивільно-правового характеру (за наявності бюджетних асигнувань).

5.16. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-методичної ради, науково методичних комісій (підкомісій) здійснює Міністерство освіти і науки України або уповноважені ним підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства.

В. о. директора
департаменту вищої освіти


О.І. Шаров

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вверх