Документ v1065729-17, текущая редакция — Принятие от 14.07.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2017  № 1065

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Міністерством освіти і науки України

Відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" тапостанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти;

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти;

інформаційну картку адміністративної послуги щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти;

технологічну картку адміністративної послуги щодо видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти;

технологічну картку адміністративної послуги щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2013 року № 457 "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері ліцензування, що надаються Міністерством освіти і науки України".

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14.07.2017  № 1065

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти

Міністерство освіти і науки України

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

2

Інформація щодо режиму роботи

Пн - Чт з 9.00 до 18.00, Пт з 9.00 до 16.45
Обідня перерва з 13.00 до 13.45, Сб - Нд - вихідні

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. (044) 481 - 32 - 21
Факс (044) 481 - 47 - 96
e-mail: ministry@mon.gov.ua
URL: http://www.mon.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19
Закон України "Про вищу освіту"
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Закон України "Про адміністративні послуги"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%DO %BF

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%DO %BF

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення здобувача ліцензії чи ліцензіата (юридичної особи - керівника закладу освіти: вищого навчального закладу, наукової установи) або уповноваженої ним (ними) особи (далі - заявник)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) та документи згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187:
1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу);
2) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу);
3) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;
4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою);
5) копії освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу), навчального плану, за якими здійснюватиметься освітня діяльність, пояснювальну записку до навчального плану (додаток 2 Ліцензійних умов);
6) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (додатки 3 і 4 Ліцензійних умов);
7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу) у сфері вищої освіти (додатки 5 і 6 Ліцензійних умов);
8) зведені відомості про дотримання Ліцензійних умов у сфері вищої освіти (додаток 7 Ліцензійних умов);
9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу);
10) копія відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються;
11) опис документів, що подаються для отримання (розширення) ліцензії, у двох екземплярах (додатки 8-11 Ліцензійних умов).
Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, то додатково подаються такі документи:
1) копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи - в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;
2) дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи - на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання або копія відповідної угоди;
3) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;
4) освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими здійснюватиметься освітня діяльність.
Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, то додатково подаються такі документи:
1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);
2) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо обов'язковість такої акредитації передбачена законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;
3) копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням

10

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Один прожитковий мінімум на момент прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання заяви та документів про отримання ліцензії

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для видачі ліцензії

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених частиною п'ятою ст. 13 Закону;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про заклад освіти або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення

13

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності закладу освіти ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду освітньої діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії: за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти - для освітньої діяльності у сфері вищої освіти; за відповідною професією певного виду підготовки - для освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих закладом освіти

14

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія

15

Способи отримання відповіді (результату)

В електронному вигляді

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензуванняА.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14.07.2017  № 1065

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти

Міністерство освіти і науки України

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

2

Інформація щодо режиму роботи

Пн - Чт з 9.00 до 18.00, Пт з 9.00 до 16.45
Обідня перерва з 13.00 до 13.45, Сб - Нд - вихідні

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. (044) 481 - 32 - 21
Факс (044) 481 - 47 - 96
e-mail: ministry@mon.gov.ua
URL: http://www.mon.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19
Закон України "Про адміністративні послуги"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%DO%BF

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення здобувача ліцензії чи ліцензіата (юридичної особи - керівника професійно-технічного закладу освіти) або уповноваженої ним (ними) особи (далі - заявник)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про отримання ліцензії та документи згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187:
1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);
2) копії рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належить професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього в разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);
3) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність);
4) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;
5) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою);
6) копії затверджених в установленому порядку освітньо- кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, навчальних планів з пояснювальною запискою до них (додаток 17), розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників;
7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (додатки 18 і 19 Ліцензійних умов);
8) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додатки 20 і 21 Ліцензійних умов);
9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);
10) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 22-25 Ліцензійних умов).
Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, додатково подаються такі документи:
1) копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;
2) дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх/професійних програм та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання;
3) довідка уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти - іноземної юридичної особи про визнання освітньої/професійної програми та переклад довідки українською мовою, засвідчений нотаріально;
4) освітня програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.
Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подаються такі документи:
1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);
2) копія документа про визнання освітньої/професійної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;
3) копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням

10

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Один прожитковий мінімум на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання заяви та документів про отримання ліцензії

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для видачі ліцензії

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених частиною п'ятою ст. 13 Закону;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про заклад освіти або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення

13

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності закладу освіти ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду освітньої діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії: за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти - для освітньої діяльності у сфері вищої освіти; за відповідною професією - для освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

14

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія

15

Способи отримання відповіді (результату)

В електронному вигляді

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензуванняА.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14.07.2017  № 1065

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти

Міністерство освіти і науки України

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

2

Інформація щодо режиму роботи

Пн - Чт з 9.00 до 18.00, Пт з 9.00 до 16.45
Обідня перерва з 13.00 до 13.45, Сб - Нд - вихідні

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. (044) 481 - 32 - 21
Факс (044) 481 - 47 - 96
e-mail: ministry@mon.gov.ua
URL: http://www.mon.gov.ua


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19
Закон України "Про вищу освіту"
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Закон України "Про адміністративні послуги"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%DO %BF
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%DO %BF

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення здобувача ліцензії чи ліцензіата (юридичної особи - керівника закладу освіти: вищого навчального закладу, наукової установи, професійно-технічного навчального закладу) або уповноваженої ним (ними) особи (далі - заявник)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Тижневий строк

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для переоформлення ліцензії

-

13

Перелік підстав для відмови надання адміністративної послуги

-

14

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія

15

Способи отримання відповіді (результату)

В електронному вигляді

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензуванняА.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14.07.2017  № 1065

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги щодо видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

У разі отримання документів у паперовій формі

1. Прийом за описом документів, які подаються для видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

В день надходження документів

2. Видача, надсилання (поштовим відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи, що подаються для видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

В день надходження документів

3. Перевірка заяви на наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви

3.1. У разі відсутності підстав для залишення без розгляду заяви перейти до пункту 4

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Протягом десяти робочих днів з дня одержання МОН заяви

3.2.1. Прийняття рішення МОН про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви

3.2.2. Інформування заявника про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

У триденний строк з дня прийняття рішення

4. Розгляд підтвердних документів з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Протягом десяти робочих днів з дня одержання МОН заяви

4.1. Прийняття обґрунтованого рішення про відмову у видачі ліцензії, у разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Протягом десяти робочих днів

4.2. Інформування заявника про відмову у видачі ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

У строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня прийняття рішення

4.3. Прийом за описом документів після усунення підстав для залишення без розгляду документів

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

В день надходження документів

4.4. Видача, надсилання (поштовим відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

В день надходження документів

5. Прийняття рішення про видачу ліцензії у разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Протягом десяти робочих днів з дня одержання МОН заяви

5.1. Інформування заявника щодо прийняття рішення про видачу ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Не більше трьох робочих днів

5.2. Оформлення ліцензії на провадження закладом освіти освітньої діяльності у сфері вищої або професійно-технічної освіти за спеціальностями або професіями, що ліцензувалися, в електронному вигляді (запис про рішення МОН щодо видачі ліцензії закладу освіти в ЄДЕБО)

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

На наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензуванняА.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14.07.2017  № 1065

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

У разі отримання документів у паперовій формі

1. Прийом заяви про переоформлення ліцензії та документів (їх копій (фотокопій), засвідчених закладом освіти), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

В день надходження документів

2. Розгляд заяви та документів, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

В день надходження документів

3. Прийняття рішення про переоформлення ліцензії

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

В тижневий строк з дня одержання заяви про переоформлення ліцензії

3.1. Внесення відомостей про переоформлення ліцензії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензуванняА.Г. Шевцов

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вверх