Документ v0970555-07, текущая редакция — Принятие от 29.12.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2007 N 970

Про підготовку, складання та подання річної
фінансової і статистичної звітності за 2007 рік
державними підприємствами, установами
та організаціями, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності", Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку N 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.1999 N 87 ( z0391-99 ), інших положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення
якісного і своєчасного складання консолідованого звіту
Міністерством аграрної політики України за результатами роботи у
2007 році Н А К А З У Ю:
1. Керівникам державних підприємств, установ і організацій,
що належать до сфери управління міністерства:
1.1. Перед складанням річної фінансової та статистичної
звітності, для забезпечення достовірності відображення даних
бухгалтерського обліку у фінансовій звітності провести
інвентаризацію активів і зобов'язань. За результатами проведеної
інвентаризації надати протокол Управлінню бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.) разом з річною
фінансовою та статистичною звітністю за 2007 рік.
1.2. Забезпечити подання до Управління бухгалтерського
обліку, звітності та ревізійної роботи річної фінансової та
статистичної звітності в повному обсязі, за встановленими формами
(додаток 1) та у визначені терміни (додаток 2).
1.3. Пояснювальну записку до річної фінансової та
статистичної звітності за 2007 рік скласти згідно з підпунктами
20-25 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.1999 N 87 ( z0391-99 ), за
розділами: виробнича діяльність; незавершене виробництво; елементи операційних витрат; використання основних засобів; праця і заробітна плата; капітальні вкладення, інвестиції; утримання об'єктів соціальної сфери; зовнішньоекономічна діяльність; фінансова діяльність (опис основної діяльності підприємства,
організації; принципи оцінки статей звітності; облікова політика
підприємства; середня чисельність персоналу підприємства протягом
звітного періоду; інформація, яка не наведена безпосередньо у
фінансовому звіті, але є обов'язковою за вимогами відповідних
положень (стандартів); заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи
підприємства у 2008 році.
1.4. Відповідно до пункту 2 Методичних рекомендацій щодо
складання розпорядчого документа про облікову політику
підприємства, затверджених наказом Мінагрополітики від 17.12.2007
N 921 ( v0921555-07 ), разом із річною фінансовою та статистичною
звітністю необхідно надати проект розпорядчого документу про
облікову політику підприємства.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів
міністерства, які координують діяльність державних підприємств,
перелік яких визначений наказом Мінагрополітики від 19.02.2007
N 100 ( v0100555-07 ) "Про повноваження щодо управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери управління Міністерства
аграрної політики України", забезпечити своєчасне подання
фінансової та статистичної звітності за 2007 рік державними
підприємствами, установами та організаціями до Управління
бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи.
3. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи:
3.1. Організувати проведення щорічного семінару з питань
складання річної фінансової і статистичної звітності
Мінагрополітики у відповідності з вимогами Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерської,
статистичної та податкової звітності.
3.2. До 1 березня 2008 року забезпечити своєчасне та якісне
прийняття річної фінансової і статистичної звітності за 2007 рік
від державних підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління міністерства.
3.3. Забезпечити підготовку річної зведеної фінансової і
статистичної звітності за 2007 рік Міністерства аграрної політики
України за 2007 рік та подати його до Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п )
"Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" в термін
до 15 квітня 2008 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до наказу Міністерство
аграрної політики України
29.12.2007 N 970

ПЕРЕЛІК
форм звітності за 2007 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Назва форми | N форми |Відмітка про наявність| |п/п | | | | |----------------------------------------------------------------| | Фінансова звітність | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Баланс |1 | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 2 |Звіт про фінансові |2 | | | |результати | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 3 |Звіт про рух грошових |3 | | | |коштів | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 4 |Звіт про власний |4 | | | |капітал | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 5 |Примітки до фінансової|5 | | | |звітності | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 6 |Додаток до річної |6 | | | |фінансової звітності | | | | |"Інформація за | | | | |сегментами" | | | |----------------------------------------------------------------| | Форми статистичних спостережень | |----------------------------------------------------------------| | 7 |"Основні економічні |форма N 50-сг| | | |показники роботи | | | | |сільськогосподарських | | | | |підприємств за | | | | |2007 рік" | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 8 |"Звіт про фінансові |форма N 1-Б | | | |результати та | | | | |дебіторську і | | | | |кредиторську | | | | |заборгованість" | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 9 |"Звіт про збір урожаю |форма N 29-сг| | | |сільськогосподарських | | | | |культур на 1 грудня | | | | |2007 року" | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 10 |"Звіт про стан |форма N 24-сг| | | |тваринництва за | | | | |2007 р." | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 11 |"Наявність тракторів, |форма | | | |сільськогосподарських |N 10-мех | | | |машин і енергетичних | | | | |потужностей на 1 січня| | | | |2008 р." | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 12 |"Звіт про виконання |форма N 10-лг| | | |виробничого плану по | | | | |лісовому господарству | | | | |за 2007 рік" | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 13 |"Звіт про наявність та|форма N 11-ОЗ| | | |рух основних засобів, | | | | |амортизацію (знос)" | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 14 |"Звіт з праці" |форма N 1-ПВ | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 15 |"Звіт про використання|форма N 3-ПВ | | | |робочого часу" | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 16 |Інша статистична | | | | |звітність, що | | | | |подається | | | | |підприємством до | | | | |органів статистика | | | | |(вказати яка) | | | |----------------------------------------------------------------| | Окремо додаються | |----------------------------------------------------------------| | 17 |Пояснювальна записка | | | | |до річного звіту | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 18 |Розпорядчий документ | | | | |про облікову політику | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 19 |Протокол про | | | | |результати проведеної | | | | |інвентаризації за | | | | |2007 рік | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 20 |Загальна інформація | | | | |про суб'єкт | | | | |господарювання, який | | | | |належить до сфери | | | | |управління | | | | |Міністерства аграрної | | | | |політики України за | | | | |2007 рік | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 21 |Некомерційні показники| | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління | | | | |Міністерства аграрної | | | | |політики України за | | | | |2007 рік | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 22 |Показники стану | | | | |активів та | | | | |інвестиційно- | | | | |інноваційної | | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління | | | | |Міністерства аграрної | | | | |політики України за | | | | |2007 рік | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 23 |Показники фінансової | | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління | | | | |Міністерства аграрної | | | | |політики України за | | | | |2007 рік | | | |----+----------------------+-------------+----------------------| | 24 |Довідкові показники | | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління | | | | |Міністерства аграрної | | | | |політики України за | | | | |2007 рік | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник _________ / (П.І.Б.) ________________
(підпис)
Головний бухгалтер _________ / (П.І.Б.) ________________
(підпис)
МП
"____"________________ 2008 рік
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 1
до Переліку форм звітності
за 2007 рік

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єкт господарювання, який належить
до сфери управління Міністерства аграрної
політики України
по ________________________
за 2007 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код за| Повне |Місцезнаходження| Код |Організаційно-| Статус |Перебування в| Кількість | Розмір |Прізвище,|Призначення| |ЄДРПОУ| найменування | (адреса) |території|правова форма |підприємства | стадії | філій, | земельної |ім'я, по | керівника | | | суб'єкта | суб'єкта |(КОАТУУ) | підприємства |(позначення)*|банкрутства**| відділень, | ділянки щодо |батькові | за | | |господарювання| господарювання | | (згідно з | | |представництв| суб'єкта |керівника| конкурсом | | | | | | КОПФГ) | | | та інших |господарювання| | (так/ні) | | | | | | | | |відокремлених|(загальна, га)| | | | | | | | | | | підрозділів | | | | |------+--------------+----------------+---------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) - С - стратегічно важливі підприємства, СМ - стратегічно
важливі підприємства-монополісти, М - підприємства-монополісти,
МП - природні монополісти, 50 - підприємства, плановий
розрахунковий розмір чистого прибутку яких перевищує 50 млн.
гривень, ЕН - потенційно екологічно небезпечні підприємства, НЕП -
підприємства, що не підлягають приватизації, МУ - містоутворюючі
підприємства. Характеристики статусу підприємства наводяться через
кому.
(**) - РМ - розпорядження майном, С - санація, Л - ліквідація
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 2
до Переліку форм звітності
за 2007 рік

НЕКОМЕРЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
по ___________________________
за 2007 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Повне | Середньооблікова кількість | Середня заробітна плата* | Сума заборгованості із | Витрати на соціальні | | найменування | штатних працівників* | | заробітної плати | заходи | | суб'єкта |------------------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------| |господарювання|за звітний | за |темп |за звітний | за | темп |за звітний | за | темп | за | за | темп | | | період | попередній |зміни| період |попередній |зміни | період | попередній |зміни |звітний|попередній|зміни | | |(форма N 1-| період |графа|форма N 1- | період |(графа|(форма N 1-| період |(графа|період | період |(графа| | | ПВ |(форма N 1- | 2 х | ПВ |форма N 1- | 5 х | ПВ |(форма N 1- | 8 х |(форма | (форма | 11 х | | |(термінова-| ПВ |100/ |(термінова-| ПВ | 100/ |(термінова-| ПВ | 100/ | N 2, |N 2, рядок| 100/ | | |місячна за |(термінова- |графа| місячна) |(термінова-|графа |місячна за |(термінова- |графа | рядок |250, графа|графа | | | останній | місячна за | 3 |рядок 1070,| місячна) | 6) | останній | місячна за | 9) | 250, | 4) | 12) | | | місяць | останній | | графа 2 |рядок 1070,| | місяць | останній | | графа | | | | | звітного | місяць | |рядок 1040,| графа 2 | | звітного | місяць | | 3) | | | | | кварталу |відповідного| | графа 2 |рядок 1040,| | кварталу |відповідного| | | | | | | поточного | кварталу | | | графа 2 | | поточного | кварталу | | | | | | | року), |попереднього| | | | | року), |попереднього| | | | | | | рядок |року), рядок| | | | | рядок |року), рядок| | | | | | |1040, графа|1040, графа | | | | |2010, графа|2010, графа | | | | | | | 2) | 2) | | | | | 1 | 1 | | | | | |--------------+-----------+------------+-----+-----------+-----------+------+-----------+------------+------+-------+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------+-----------+------------+-----+-----------+-----------+------+-----------+------------+------+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) У рядках "Усього" наводиться загальне значення показників
відповідної групи підприємств, а також середньозважений розмір
середньої заробітної плати.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 3
до Переліку форм звітності
за 2007 рік

ПОКАЗНИКИ
стану активів та інвестиційно-інноваційної
діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
по _____________________
за 2007 рік

------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Повне | Активи |Первісна вартість| Знос основних | Власний капітал | |п/п|найменування| |основних засобів | засобів | | | |підприємства|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | | | на | на | на | на | на | на | на | на | | | |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | | | |звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного| | | | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | | | | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма | | | | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | | | | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | | | | 280, | 280, | 031, | 031, | 032, | 032, | 380, | 380, | | | | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | | | | 3) | 4) | 3) | 4) | 3) | 4) | 3) | 4) | |---+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Капітальні інвестиції | Оборотні активи | |---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------+-----------------| | усього | з неї прострочена | усього | з неї прострочена | план | факт |виконання| на | на | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------+---------|початок | кінець | | на початок | на кінець | на початок | на кінець | на початок | на кінець | на початок | на кінець | фінансовий | фінансовий |графа 20 |звітного|звітного| | звітного | звітного | звітного | звітного | звітного | звітного | звітного | звітного | план | план | х | року |періоду | |року (форма | періоду |року (форма | періоду |року (форма | періоду |року (форма | періоду |підприємства,|підприємства,| 100/ | (форма | (форма | | N 1-Б |(форма N 1-Б| N 1-Б |(форма N 1-Б| N 1-Б |(форма N 1-Б| N 1-Б |(форма N 1-Б| таблиця 2, | таблиця 2, |графа 21 | N 1, | N 1, | | (річна, | (річна, | (річна, | (річна, | (річна, | (річна, | (річна, | (річна, | сума рядків | сума рядків | | рядок | рядок | |квартальна),|квартальна),|квартальна),|квартальна),|квартальна),|квартальна),|квартальна),|квартальна),| 002 - 006; | 002 - 006; | | 260, | 260, | | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | 008 | 008 | | графа | графа | | графа 2) | графа 2) | графа 3) | графа 3) | графа 5) | графа 5) | графа 6) | графа 6) | | | | 3) | 4) | |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+--------+--------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 4
до Переліку форм звітності
за 2007 рік

ПОКАЗНИКИ
фінансової діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
по ____________________
за 2007 рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне | Коефіцієнт | Коефіцієнт |Коефіцієнт|Коефіцієнт|Коефіцієнт | Коефіцієнт| Коефіцієнт |Коефіцієнт | |п/п|найменування|рентабельності|рентабельності|фінансової| покриття | загальної | абсолютної|забезпечення| зносу | | |підприємства| активів | діяльності |стійкості |форма N 1,|ліквідності|ліквідності| власними | основних | | | | форма N 2, | форма N 2, |форма N 1,| рядок | форма N 1,| форма N 1,| коштами | засобів | | | | рядок | рядок 220 | рядок |260, графа|рядок 260/ | графа 4, | форма N 1,|(відсотків)| | | | 220(225), | (225) * 100 |380, графа|4 / форма |(форма N 1,|рядок 230 +| графа 4 | форма N 1,| | | | графа 3/ | / форма N 2, |4 / (форма|N 1, рядок| рядок 480 |рядок 240 /|(рядок 260 -| рядок 032 | | | | ((форма N 1, | рядок 035 |N 1, рядок|620, графа| + рядок | форма N 1,|рядок 620) /| * 100 / | | | | рядок 280, | |480, графа| 4 | 620) | рядок 620,| форма N 1,| форма N 2,| | | | графа 3 + | |4 + форма | | | графа 4 | рядок 260, | рядок 031 | | | | форма N 1, | |N 1, рядок| | | | графа 4 | | | | | рядок 280, | | 620, | | | | | | | | |графа 4) / 2) | | графа 4) | | | | | | |---+------------+--------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+--------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 5
до Переліку форм звітності
за 2007 рік

ДОВІДКОВІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
по ________________
за 2007 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне | Дохід (виручка) | Чистий дохід | Собівартість | Валовий прибуток | |п/п|найменування| від реалізації | (виручка) від | реалізованої | | | |підприємства| продукції | реалізації | продукції | | | | | (товарів, робіт, | продукції | (товарів, робіт, | | | | | послуг) | (товарів, робіт, | послуг) | | | | | | послуг) | | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | | за | за | за | за | за | за | за | за | | | |звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| | | |період | період |період | період |період | період |період | період | | | |(форма | (форма |(форма | (форма |(форма | (форма |(форма | (форма | | | | N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок| | | | рядок |010, графа| рядок |035, графа| рядок |040, графа| рядок |050, графа| | | | 010, | 4) | 035, | 4) | 040, | 4) | 050, | 4) | | | | графа | | графа | | графа | | графа | | | | | 3) | | 3) | | 3) | | 3) | | |---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Фінансові | Чистий прибуток | Використання частки прибутку на: | | результати від | (збиток) | | | звичайної | | | | діяльності до | | | | оподаткування | | | |------------------+------------------+---------------------------------------------------------------------------| | за | за | за | за |виплату дивідендів| розвиток |соціальні потреби | інші напрями | |звітний|попередній|звітний|попередній| | виробництва | | | |період | період |період | період |------------------+------------------+------------------+------------------| |(форма | (форма |(форма | (форма | за | за | за | за | за | за | за | за | | N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок|звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| |рядок |170 (175),|рядок |220 (225),|період | період |період | період |період | період |період | період | |170 |графа 4) |220 |графа 4) | | | | | | | | | |(175), | |(225), | | | | | | | | | | |графа | |графа | | | | | | | | | | |3) | |3) | | | | | | | | | | |-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
29.12.2007 N 970

ГРАФІК
подання фінансової і статистичної звітності
за 2007 рік державними підприємствами, установами
і організаціями, що входять до сфери управління
Міністерства аграрної політики України

------------------------------------------------------------------ | N | Назва підприємства, установи, | Дата подання звітності | |п/п | організації | | |------+--------------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------+--------------------------------+------------------------| | 1 |Головні управління | 15.02.2008 р. | | |агропромислового розвитку ОДА до| | | |яких звітують державні | | | |підприємства, що належать до | | | |сфери управління Мінагрополітики| | | |України | | |------+--------------------------------+------------------------| | 2 |ДАК "Хліб України" | 29.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 3 |НАК "Украгролізинг" | 29.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 4 |Украгропромбуд | 29.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 5 |Украгротехсервіс | 29.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 6 |Агроосвіта | 27.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 7 |ДП "Агроспецсервіс" | 27.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 8 |ДЦ "Ветбіофармпром" | 26.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 9 |Концерн "Селекція" | 27.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 10 |Конярство України | 27.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 11 |НВАО "Масандра" | 28.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 12 |Тваринпром | 25.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 13 |Украгронауксервіс | 28.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 14 |Укрветсанзавод | 28.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 15 |Укрвинпром | 26.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 16 |Укрзооветпромпостач | 25.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 17 |УкрНДІагропроект | 28.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 18 |Укрплемоб'єднання | 28.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 19 |Укрпродспілка | 26.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 20 |Укрсіль | 26.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 21 |Укрсільгоспохоронпраці | 25.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 22 |Укрспирт | 29.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 23 |Укрцукор | 26.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 24 |Український Шовк | 27.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 25 |Лісогосподарські підприємства | 20.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 26 |Виноробні та цукрові заводи | 21.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 27 |Льононасіннєві станції | 04.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 28 |Машинно-технологічні станції | 04.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 29 |Фумігаційні загони | 05.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 30 |Виробничо-технічні центри | 05.02.2008 р. | | |стандартизації і метрології | | | |(облагростандарти) | | |------+--------------------------------+------------------------| | 31 |Спеціалізовані контрольно- | 05.02.2008 р. | | |насіннєві лабораторії по | | | |цукрових буряках | | |------+--------------------------------+------------------------| | 32 |Сільськогосподарські | 06-08.02.2008 р. | | |підприємства | | |------+--------------------------------+------------------------| | 33 |Науково-дослідні установи та | 11-12.02.2008 р. | | |заклади з підвищення | | | |кваліфікації | | |------+--------------------------------+------------------------| | 34 |Оптові ринки | 04.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 35 |Ветеринарно-санітарні загони | 13.02.2008 р. | |------+--------------------------------+------------------------| | 36 |Воєнізовані служби з активних | 04.02.2008 р. | | |впливів на гідрометеорологічні | | | |процеси | | |------+--------------------------------+------------------------| | 37 |Пересувні механізовані колони, | 13.02.2008 р. | | |залізничні під'їзні колії | | |------+--------------------------------+------------------------| | 38 |Інші підприємства, установи та | 13-15.02.2008 р. | | |організації, що належать до | | | |сфери управління Мінагрополітики| | | |України | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюквверх