Документ v0932282-09, текущая редакция — Редакция от 01.09.2010, основание - v0544282-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2009 N 932

Про затвердження та введення нового
навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
кваліфікації "провізор-косметолог" у вищих навчальних
закладах IV рівня акредитації за спеціальністю
"технологія парфумерно-косметичних засобів"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 544 ( v0544282-10 ) від 08.07.2010 }

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Указу Президента України від 17.02.2004 N 199 ( 199/2004 ) "Про
заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу
МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) "Про затвердження
Положення про особливості ступеневої освіти медичного
спрямування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.06.2000 за N 370/4591 та наказу МОН України від 09.07.2009
N 642 ( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних
дисциплін за вільним вибором студента" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити новий навчальний план підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"провізор-косметолог" у вищих навчальних закладах IV рівня
акредитації за спеціальністю 7.110202 "технологія
парфумерно-косметичних засобів" далі - навчальний план)
(додається) та ввести у навчальний процес з 2009-2010 навчального
року.
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України Вітенку І.С. організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення
навчального процесу.
3. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів IV рівня акредитації:
3.1. Ввести в навчальний процес підготовки навчальний план і
розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін;
3.2. У 2009-2010 навчальному році (на перехідному етапі
введення навчального плану) викладання дисциплін 1-го курсу
здійснювати за формою організації навчального процесу з
відповідними формами підсумкового контролю знань, що діяли у
2008-2009 навчальному році. З 2010-2011 навчального року
забезпечити введення кредитно-модульної системи організації
навчального процесу, починаючи з 1-го курсу прийому 2010-2011
навчального року та 2-го курсу прийому 2009-2010 навчального року;
3.3. На перехідний період введення навчального плану у
2009-2010 навчальному році дозволити проведення додаткових занять
з метою ліквідації різниці між навчальним планом, що вводиться та
навчальним планом, що діяв до 2009-2010 навчального року;
3.4. Забезпечити організацію підготовки викладацького складу,
навчально-методичної документації кафедр для своєчасного
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.12.2009 N 932
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
08.07.2010 N 544
( v0544282-10 ))

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня "спеціаліст" кваліфікації
"провізор-косметолог" у вищих навчальних
закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю
"Технологія парфумерно-косметичних засобів"

I. Пояснювальна записка
1. Вступ
Підготовка провізорів у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах додипломної
підготовки і післядипломної - в інтернатурі та магістратурі.
Набуття ступеневої освіти за напрямом "Медицина" та "Фармація" має
особливості, які нормативно визначені Законом України "Про вищу
освіту" від 17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ), постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 ( 65-98-п )
(зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від
23.04.99 р. N 677 ( 677-99-п ) та від 13.08.99 р. N 1482)
( 1482-99-п ) та Положенням про особливості ступеневої освіти
медичного та фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом
МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35 ( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) фармацевтичної підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
спеціальністю "Технологія парфумерно-косметичних засобів"
7.110202. Після засвоєння ОПП фахівцю присвоюється кваліфікація -
провізор-косметолог і він здатний виконувати професійну роботу
провізора-інтерна (код КП - 3228). Навчальний план додипломної підготовки фахівців за
спеціальністю "Технологія парфумерно-косметичних засобів" у вищих
фармацевтичному та медичних навчальних закладах III-IV рівня
акредитації створено на основі галузевих стандартів вищої освіти
(ГСВО) України, які впроваджуються відповідно до Закону України
"Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 р. N 65
( 65-98-п ) "Про ступеневу освіту" та від 07.08.98 р. N 1247
( 1247-98-п ) "Про державні стандарти вищої освіти", наказу
МОН України від 31.06.98 р. N 285 "Про вимоги до державних
стандартів", наказу МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ) "Про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування". При розробці навчального плану
враховано вимоги наказу МОН України від 09.07.2009 р. N 642
( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін
за вільним вибором студента". Даний навчальний план є навчальним планом 2009 року у новій
редакції, яка зроблена на виконання наказу МОН України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ) "Про внесення змін до наказів
МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150".
2. Основні принципи побудови навчального
плану та організації навчального процесу
2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базуються
на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110202 "Технологія
парфумерно-косметичних засобів" напряму 1102 "Фармація".
2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит -
36 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).
2.3. Структура навчального плану є предметно-інтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної підготовки.
2.4. З 2010-2011 н.р. вводиться кредитно-модульна система
організації навчального процесу, яка включає: - вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як
задокументовану логічно завершену частину навчальної програми
навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними
формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим
модульним контролем, в тому числі з нормативних дисциплін
гуманітарного блоку, включно з дисципліною українська мова (за
професійним спрямуванням). Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична
оцінок модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається з
урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового
модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних
знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених
програмою дисципліни. - впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру
навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння
навчальної дисципліни; Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених
у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну,
виробничу практику, виконання курсових робіт, підготовку до
державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів
"Крок 1" і "Крок 2", практично-орієнтованого державного іспиту
тощо. - відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних
сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю
навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю
(виключення - дисципліни "Історія косметології та аромології",
"Безпека життєдіяльності, основи охорони праці", "Основи екології"
"Основи біоетики та біобезпеки", "Фізичне виховання", "Цивільний
захист", "Фармацевтичне правознавство", "Охорона праці в галузі",
"Курси за вибором", вивчення яких здійснюється відповідно до
кредитно-модульної системи організації навчального процесу, а
формою підсумкового контролю знань є залік); - паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної
шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.
2.5. Студенти обирають курси за вибором відповідно до
навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є
обов'язковим.
2.6. Студенти виконують курсові роботи з наступних дисциплін:
фармацевтична і косметична хімія (4 курс), організація та
економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі (4 курс),
аромологія (4 курс), менеджмент та маркетинг у фармації (5 курс),
клінічна косметологія (5 курс), технологія парфумерних та
косметичних засобів промислового виробництва (5 курс). Порядок
затвердження тематики курсових робіт і їх виконання визначається
вищим навчальним закладом.
3. Основні положення
3.1. Навчальний план складено з розрахунку 5 років навчання
або 300 кредитів. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає
60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити), 1 кредит становить
36 академічних годин. Навчальний рік має 2160 академічних годин.
Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій,
практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій і
контрольних заходів, виконання курсових робіт, самостійної та
індивідуальної роботи, проходження навчальної та виробничої
практики і спеціалізації. Тижневе аудиторне навантаження студента становить в
середньому приблизно 30 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи
становить приблизно 50% від загального.
3.2. Графік навчального процесу передбачає додатковий термін
для завершення вивчення окремих модулів з дисциплін (їх
перескладання, підвищення рейтингу тощо) - 1-2 тижні після
закінчення семестру на 1-4 курсах. Десятий семестр на 5 курсі
передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної
атестації та її проведення.
3.3. Назви та обсяги вивчення нормативних гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін регламентовані МОН України. При
викладанні української (російської) мови іноземним студентам
необхідно враховувати наказ МОН України від 04.04.2006 р. N 260
"Про вивчення української (російської) мови іноземним студентам та
аспірантам".
3.5. Державна атестація випускників включає стандартизований
тестовий державний іспит та державні випускні екзамени і/(або)
захист дипломної роботи. Стандартизований тестовий державний іспит - ліцензійний
інтегрований іспит - складається з двох тестових екзаменів
"Крок 1. Фармація" і "Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних
засобів". Тестовий екзамен "Крок 1" є семестровим інтегрованим
іспитом, який проводиться на 5-му тижні 7-го семестру після
вивчення дисциплін природничо-наукового циклу і вимірює показники
якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен
"Крок 2" є складовою державної атестації випускників вищих
медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової
компоненти повної вищої освіти. Стандартизований тестовий
державний іспит проводиться відповідно до Положення про систему
ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом
МОЗ України від 14.08.98 р. N 251 ( z0563-98 ) та здійснюється
Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів
підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України. Державні випускні екзамени складаються з наступних дисциплін:
"фармацевтична та косметична хімія"; "косметологія"; "технологія
косметичних та парфумерних засобів"; "управління та економіка у
фармації та парфумерно-косметичній галузі". Державні випускні
екзамени можуть проводиться у формі комплексного
практично-орієнтованого державного іспиту. Форма проведення
державних випускних іспитів або практично-орієнтованого державного
іспиту визначається вищим навчальним закладом. Дипломна робота може виконуватись як комплексна дипломна
робота або монотематична дипломна робота. Захист дипломної роботи
проводиться замість складання державного випускного екзамену
(екзаменів) з дисципліни (дисциплін), на якій базується дипломна
робота. Дипломна робота виконується студентом за темами,
визначеними випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або
предметними комісіями та Вченою радою. Захист дипломних робіт
проводиться на відкритому засідання ДЕК за участі не менше
половини її складу при обов'язковій присутності Голови державної
екзаменаційної комісії.
3.7. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни
до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної
кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни
кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно
тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним
планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих
дисциплін, затвердженими МОЗ України.

II. Навчальний план
підготовки спеціалістів за спеціальністю:
7.110202 "Технологія парфумерно-косметичних засобів"
2.1. за роками навчання
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва | Кількість годин | % | | | навчальної |-----------------------------------------------------|СРС| | | дисципліни |Кредит|Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Українська мова | 3,0 | 108 | 40 | 0 | | 40 | 68 | | | |(за професійним | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Історія | 1,0 | 36 | 20 | 16 | | 4 | 16 | | | |косметології і | | | | | | | | | | |аромології | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Історія України | 3,0 | 108 | 40 | 10 | 30 | | 68 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Історія | 2,0 | 72 | 40 | 14 | 26 | | 32 | | | |української | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Біологія з | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |основами | | | | | | | | | | |генетики | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Латинська мова | 4,5 | 162 | 80 | 0 | | 80 | 82 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Біофізика, | 4,5 | 162 | 90 | 20 | | 70 | 72 | | | |фізичні методи | | | | | | | | | | |аналізу та | | | | | | | | | | |метрологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Неорганічна | 6,0 | 216 | 120 | 40 | | 80 | 96 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Анатомія людини | 3,5 | 126 | 60 | 20 | | | 66 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Фізіологія | 3,5 | 126 | 60 | 20 | | 40 | 66 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Вища математика | 4,5 | 162 | 80 | 20 | | 60 | 82 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Інформаційні | 3,0 | 108 | 60 | 10 | | 50 | 48 | | | |технології у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13|Іноземна мова | 5,0 | 180 | 80 | 0 | | 80 | 100 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Фармацевтична | 4,0 | 144 | 80 | 20 | | 60 | 64 | | | |ботаніка | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Основи екології | 1,5 | 54 | 20 | 10 | | 10 | 34 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |16|Безпека | 2,0 | 72 | 30 | 10 | | 20 | | | | |життєдіяльності;| | | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |17|Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | | | | | | | |польова практика| | | | | | | | | | |з фармацевтичної| | | | | | | | | | |ботаніки | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |18|Курси за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |19|Підготовка до | 0,5 | 18 | 0 | | | | 18 | | | |підсумкових | | | | | | | | | | |модульних | | | | | | | | | | |контролів | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |20|Фізичне | | 160 | 160 | | | | 0 | | | |виховання | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за | 60,0 |2320,0|1216,0| | | |1104,0|48%| | |1-й рік | | | | | | | | | |--+------------------------------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня кількість академічних | 30,4 | | | | 27,6 | | | |годин на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Краєзнавство. | |2. Психологія спілкування. | |3. Сучасна цивілізація та культура. | |4. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. | |5. Сучасні проблеми молекулярно/біології. | |6. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |7. Фізичне виховання та здоров'я. | |8. Валеологія. | |9. Правознавство. | -------------------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва | Кількість годин | % | | | навчальної |-----------------------------------------------------| СРС | | | дисципліни |Кредит|Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 1 |Іноземна мова| 2,5 | 90 | 40 | 0 | | 40 | 50 | | | |(за | | | | | | | | | | |професійним | | | | | | | | | | |спрямуванням)| | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 2 |Філософія | 3,0 | 108 | 50 | 20 | 30 | | 58 | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 3 |Аналітична | 9,0 | 324 | 180 | 30 | | 150 | 144 | | | |хімія | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 4 |Органічна | 9,0 | 324 | 180 | 30 | | 150 | 144 | | | |хімія | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 5 |Фізична та | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |колоїдна | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 6 |Маніпуляційна| 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |техніка | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 7 |Інформаційні | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |технології у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 8 |Фармацевтична| 2,0 | 72 | 30 | 10 | | 20 | 42 | | | |ботаніка | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | 9 |Мікробіологія| 3,0 | 108 | 50 | 20 | | 30 | 58 | | | |з основами | | | | | | | | | | |імунології | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| |10 |Патологічна | 4,5 | 162 | 80 | 20 | | 60 | 82 | | | |фізіологія | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| |11 |Основи | 7,0 | 252 | 120 | 40 | | 80 | 132 | | | |практичної | | | | | | | | | | |косметології | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| |12 |Перша | 2,0 | 72 | 36 | 10 | | 26 | 36 | | | |долікарська | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| |13 |Ознайомча | 4,5 | 162 | 36 | | | | 126 | | | |практика з | | | | | | | | | | |практичної | | | | | | | | | | |косметології | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| |14 |Ознайомча | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |медична | | | | | | | | | | |практика | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| |15 |Курси за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| |16 |Фізичне | | 160 | 160 | | | | 0 | | | |виховання | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+------+--------+---------+------+-----| | |Всього за | 60,0 |2320,0|1218,0| | | |1102,0| 48% | | |2-й рік | | | | | | | | | |---+---------------------------+------+------+--------+---------+------+-----| | |Середня кількість |30,45 | | | |27,55 | | | |академічних годин | | | | | | | | |на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Логіка, формальна логіка. | |2. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |3. Основи системного аналізу. | |4. Фізичне виховання та здоров'я. | |5. Основи педагогіки. | |6. Іноземна мова (друга). | |7. Основи хімічної метрології. | |8. Теоретичні основи синтезу. | |9. Корнеологія. | |10. Трихологія. | |11. Манікюр, педикюр, візаж. | |12. Естетика. | |13. Етика. | |14. Релігієзнавство. | -------------------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва | Кількість годин | % | | | навчальної |------------------------------------------------------| СРС| | | дисципліни |Кредит |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |1 |Аптечна | 9,0 | 324 | 160 | 40 | | 120 | 164 | | | |технологія | | | | | | | | | | |лікарських та | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |2 |Фізична та | 2,5 | 90 | 70 | 20 | | 50 | 20 | | | |колоїдна | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |3 |Біологічна | 6,0 | 216 | 120 | 20 | | 100 | 96 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |4 |Фармацевтична | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | | | | |та косметична | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |5 |Мікробіологія | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |з основами | | | | | | | | | | |іммунології | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |6 |Екстремальна | 1,5 | 54 | 20 | 0 | | 20 | 34 | | | |медицина | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |7 |Фармакогнозія | 9,0 | 324 | 160 | 30 | | 130 | 164 | | | |з основами | | | | | | | | | | |фітокосметики | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |8 |Гігієна та | 2,0 | 72 | 40 | 20 | | 20 | 32 | | | |промислова | | | | | | | | | | |санітарія | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |9 |Дерматологія | 5,0 | 180 | 90 | 20 | | 70 | 90 | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |10|Фармакологія | 9,0 | 324 | 200 | 40 | | 160 | 124 | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |11|Основи | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |біоетики та | | | | | | | | | | |біобезпеки | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |12|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |аптечної | | | | | | | | | | |технології | | | | | | | | | | |лікарських та | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |13|Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармакогнозії | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| |14|Курс за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+--------------+-------+------+------+------+--------+---------+------+----| | |Всього за | 60,0 |2160,0|1178,0| | | |982,0 |45% | | |3-й рік | | | | | | | | | |--+-----------------------------+------+------+--------+---------+------+----| | |Середня кількість | 29,5 | | | |24,6 | | | |академічних годин | | | | | | | | |на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Теорія пізнання та фармація. | |2. Основи соціальної психології. | |3. Фізичне виховання та здоров'я. | |4. Функціональна біохімія. | |5. Економічна теорія. | |6. Іноземна мова (друга). | |7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |8. Методи фізіотерапії. | |9. Основи християнської етики та моралі. | |10. Етичні проблеми у косметології. | |11. Побічна дія ліків. | |12. Дієтологія. | |13. Психологія. | -------------------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної| Кількість годин | % | | | дисципліни |-----------------------------------------------------|СРС| | | |Кредит|Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Фармацевтична та| 8,0 | 288 | 180 | 50 | | 130 | 108 | | | |косметична | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Клінічна | 8,0 | 288 | 150 | 40 | | 110 | 138 | | | |фармація | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Технологія | 4,5 | 162 | | 20 | | 70 | 72 | | | |лікарських | | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | | |промислового | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Менеджмент та | 4,5 | 162 | 90 | 20 | | 70 | 72 | | | |маркетинг у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Організація та | 8,0 | 288 | 160 | 40 | | 120 | 128 | | | |економіка у | | | | | | | | | | |фармації та | | | | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | | | | |косметичній | | | | | | | | | | |галузі | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Цивільний | 0,5 | 18 | 15 | 10 | | 5 | 3 | | | |захист | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Фармацевтичне та| 2,5 | 90 | 40 | 10 | | 30 | 50 | | | |парфумерно- | | | | | | | | | | |косметичне | | | | | | | | | | |товарознавство | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Аромологія | 6,5 | 234 | 120 | 40 | | 80 | 114 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Технологія | 5,0 | 180 | 100 | 20 | | 80 | 80 | | | |парфумерних та | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | |промислового | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Методи | 1,5 | 54 | 40 | 20 | | 20 | 14 | | | |корекційної | | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Комп'ютерні | 1,5 | 54 | 40 | 10 | | 30 | 14 | | | |технології в | | | | | | | | | | |дослідженні | | | | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |практика з | | | | | | | | | | |технології | | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | | |промислового | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |організації та | | | | | | | | | | |економіки в | | | | | | | | | | |фармації та | | | | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | | | | |косметичної | | | | | | | | | | |галузі | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Атестація - | 1,0 | 36 | 0 | | | | 36 | | | |Стандартизований| | | | | | | | | | |тестовий іспит | | | | | | | | | | |(ліцензійний | | | | | | | | | | |інтегрований | | | | | | | | | | |іспит "Крок 1. | | | | | | | | | | |Фармація") | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Курс за вибором | 4 | 144 | 60 | | | | 84 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за | 60,0 |2160,0|1193,0| | | |967,0 |45%| | |4-й рік | | | | | | | | | |--+------------------------------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня кількість | 29,8 | | | |24,2 | | | |академічних годин | | | | | | | | |на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Аромологія в косметології і аромотерапії. | |2. Фармацевтичні аспекти нутріціології | |(біологічно активних добавок). | |3. Тренінг спілкування. | |4. Фізичне виховання та здоров'я. | |5. Основи сучасної гомеопатії. | |6. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств | |фармацевтичної галузі. | |7. Сучасні методи дослідження біологічних систем. | |8. Парфумерно-косметичні засоби. | |9. Фітотерапія. | |10. Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, | |токсикоманії та наркоманії. | |11. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |12. Соціологія. | |13. Політологія. | |14. Основи християнської етики та моралі. | |15. Сучасні проблеми біофізики. | |16. Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою | |і дією лікарських засобів. | |17. Оптимізація виробництва та контролю якості ГЛЗ. | |-----------------------------------------------------------------------------| |Атестація (1 тиждень) 5-й тиждень 7-го семестру: | |стандартизований тестовий іспит | |(ліцензійний інтегрований іспит - "Крок 1. Фармація") | -------------------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної| Кількість годин | % | | | дисципліни |-----------------------------------------------------|СРС| | | |Кредит|Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Біофармація | 1.5 | 54 | 24 | 4 | | 20 | 30 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Охорона праці в | 1,0 | 36 | 24 | 16 | | 8 | 12 | | | |галузі | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Менеджмент та | 3,0 | 108 | 60 | 10 | | 50 | 48 | | | |маркетинг у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Патентознавство | 1,5 | 54 | 24 | 18 | | 6 | 30 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Клінічна | 4,5 | 162 | 90 | 30 | | 60 | 72 | | | |косметологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Апаратна | 4,0 | 144 | 80 | 20 | | 60 | 64 | | | |косметологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Обладнання | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |парфумерно- | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |виробництв | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Етика і | 1,5 | 54 | 20 | 10 | | 10 | 34 | | | |деонтологія у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Фармацевтична та| 4,0 | 144 | 80 | 10 | | 70 | | | | |косметична хімія| | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Фармацевтичне та| 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |парфумерно- | | | | | | | | | | |косметичне | | | | | | | | | | |товарознавство | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Технологія | 2,5 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | | |парфумерних та | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | |промислового | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Фармакоекономіка| 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13|Основи | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |косметичної | | | | | | | | | | |хірургії | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Управління | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |якістю | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Фармацевтичне | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |правознавство | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |16|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика зі | | | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | |та сертифікації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |17|Виробнича | 4,5 | 162 | 108 | | | | 54 | | | |практика з | | | | | | | | | | |технології ПКЗ | | | | | | | | | | |промислового | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |18|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика | | | | | | | | | | |з ММФ та ПКГ | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |19|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |клінічної та | | | | | | | | | | |апаратної | | | | | | | | | | |косметології | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |20|Курси за вибором| 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |21|Державна | 6,5 | 234 | 60 | | | | 174 | | | |атестація | | | | | | | | | | |в тому числі | | 54 | 0 | | | | 54 | | | |державний | | | | | | | | | | |стандартизований| | | | | | | | | | |тестовий | | | | | | | | | | |ліцензійний | | | | | | | | | | |іспит | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього | 60,0 |2160,0|1156,0| | | |1004,0|46%| | |за 5-й рік | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня | | |28,90 | | | |25,10 | | | |кількість | | | | | | | | | | |академічних | | | | | | | | | | |годин на тиждень| | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Державна атестація (5 тижнів): | |стандартизований тестовий іспит (ліцензійний | |інтегрований іспит - "Крок 2. | |Технологія парфумерно-косметичних засобів"), | |4 державні екзамени (фармацевтична та косметична хімія; | |косметологія; | |технологія косметичних та парфумерних засобів; | |управління та економіка у фармації та | |парфумерно-косметичній галузі) | |або державні екзамени та/або захист дипломної роботи. | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Міжнародний маркетинг в фармації. | |2. Підготовка фармацевтичного представника. | |3. Основи християнської етики та моралі. | |4. Фізичне виховання та здоров'я. | |5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |6. Організація та регулювання діяльності підприємств галузі. | |7. Підприємництво у галузі. | |8. Страхова медицина. | |9. Фармацевтичні аспекти біоетики та біобезпеки. | |10. Належні фармацевтичні практики. | -------------------------------------------------------------------------------
2.2. за циклами підготовки
--------------------------------------------------------------------- |NN|Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | | Розподіл по | | | дисципліни | |---------------------| | курсам | | | | |Всього | Ауд | СРС | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |1 |2 |3 |4 |5 | |----------------------------------------------------+--+--+--+--+--| | Гуманітарна та соціально-економічна підготовка | | | | | | |----------------------------------------------------+--+--+--+--+--| |1 |Українська мова | 3,0 | 108 | 40,0 | 68 | |* | | | | | | |(за професійним | | | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |2 |Основи екології | 1,5 | 54 | 20,0 | 34 | |* | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |3 |Історія України | 3,0 | 108 | 40,0 | 68 | |* | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |4 |Історія | 2,0 | 72 | 40,0 | 32 | |* | | | | | | |української | | | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |5 |Іноземна мова | 5,0 | 180 | 80,0 | 100 | |* | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |6 |Філософія | 3,0 | 108 | 50,0 | 58 | | |* | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |7 |Підготовка до | 0,5 | 18 | 0,0 | 18 | | | | | | | | |підсумкових | | | | | | | | | | | | |модульних | | | | | | | | | | | | |контролів | | | | | | | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |8 |Курси за вибором | 6,0 | 216 | 90,0 | 126 | |* |* |* | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| | |Всього | 24,0 | 864,0 |360,0 |504,0 | | | | | | | |----------------------------------------------------+--+--+--+--+--| | Природничо-наукова підготовка | | | | | | |----------------------------------------------------+--+--+--+--+--| |9 |Анатомія людини | 3,5 | 126 | 60,0 | 66 | |* | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |10|Біологія з | 3,0 | 108 | 60,0 | 48 | |* | | | | | | |основами | | | | | | | | | | | | |генетики | | | | | | | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |11|Біофізика, | 4,5 | 162 | 90,0 | 72 | |* | | | | | | |фізичні методи | | | | | | | | | | | | |аналізу та | | | | | | | | | | | | |метрологія | | | | | | | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |12|Вища математика | 4,5 | 162 | 80,0 | 82 | |* | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |13|Латинська мова | 4,5 | 162 | 80,0 | 82 | |* | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |14|Неорганічна | 6,0 | 216 |120,0 | 96 | |* | | | | | | |хімія | | | | | | | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |15|Фізіологія | 3,5 | 126 | 60,0 | 66 | |* | | | | | |--+-----------------+------+-------+------+------+--+--+--+--+--+--| |16|Інформаційні | 5,5 | 198 |110,0 | 88 | |* |* | | | |

{ Навчальний план в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 544 ( v0544282-10 ) від 08.07.2010 }
Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовецьвверх