Деякі питання ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків
Мінекономрозвитку України; Приказ, Порядок, Информация [...] от 30.05.2016903
Документ v0903731-16, текущая редакция — Редакция от 14.11.2017, основание - v1643731-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2016  № 903

Деякі питання ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1643 від 14.11.2017}

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про індустріальні парки" (зі змінами), пунктів 3 і 4 Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 216 (зі змінами), та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків;

форму Реєстру індустріальних (промислових) парків;

форму журналу реєстрації документів, наданих ініціатором створення індустріального (промислового) парку.

2. Реєстрація індустріальних парків здійснюється з урахуванням відомостей, унесених до Реєстру індустріальних (промислових) парків Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України відповідно до Порядку створення та ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків, затвердженого наказом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 16.07.2013 № 096-07.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковалів Ю.І.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.05.2016 № 903

ПОРЯДОК
ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Реєстр індустріальних (промислових) парків (далі - Реєстр) створюється як єдина інформаційна система обліку індустріальних (промислових) парків (далі - індустріальні парки) для надання державної підтримки ініціаторам створення індустріальних парків - суб'єктам господарювання (далі - ініціатори створення), керуючим компаніям індустріальних парків (далі - керуючі компанії) та учасникам індустріальних парків (далі - учасники), передбаченої розділом VIII Закону України "Про індустріальні парки" (далі - Закон), що ведеться в електронному вигляді та підлягає постійному зберіганню на електронних носіях.

1.3. У цьому Порядку термін "реєстраційна справа" вживається в такому значенні:

реєстраційна справа - сукупність оригіналів і копій документів, пов'язаних із прийняттям рішення про включення (виключення) індустріального парку до (з) Реєстру та внесенням до нього змін і доповнень.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі.

II. Ведення Реєстру

2.1. Ведення Реєстру передбачає:

унесення відомостей про Індустріальний парк до Реєстру;

надання інформації з Реєстру шляхом оформлення витягів;

унесення змін і доповнень до записів Реєстру на підставі повідомлень ініціаторів створення та керуючих компаній відповідних індустріальних парків;

виключення відомостей про індустріальний парк з Реєстру.

2.2. Відомості про індустріальний парк уносяться до Реєстру на підставі рішення про включення індустріального парку до Реєстру, що оформляється наказом Мінекономрозвитку. Включення індустріального парку до Реєстру здійснюється шляхом заповнення форми Реєстру, що містить такі відомості:

назва індустріального парку;

реєстраційний номер і дата включення індустріального парку до Реєстру;

ініціатор створення та його реквізити;

місцезнаходження індустріального парку;

строк, на який створено індустріальний парк;

мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку;

кадастровий номер земельної ділянки, на якій створено індустріальний парк;

площа індустріального парку;

керуюча компанія та учасники, їх реквізити.

2.3. Відомості про індустріальний парк уносяться до Реєстру не пізніше робочого дня з дня прийняття наказу Мінекономрозвитку про його включення до Реєстру.

2.4. Витяги надаються ініціаторам створення та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку відповідно до пунктів 11 і 15 Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 216, зі змінами (далі - Порядок прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру).

{Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1643 від 14.11.2017}

2.5. Зміни та доповнення до записів Реєстру про індустріальний парк уносяться у триденний строк з дня надходження повідомлення від ініціатора створення або керуючої компанії на підставах, зазначених у статтях 24, 29 і 31 Закону.

У разі надходження повідомлення від ініціатора створення щодо зміни назви, ініціатора створення та місцезнаходження індустріального парку, строку, на який створено індустріальний парк, кадастрового номера та площі земельної ділянки, на якій створено індустріальний парк, що підтверджується відповідними документами (рішення ініціатора про внесення змін до рішення про створення індустріального парку, нова редакція концепції індустріального парку, нові витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об'єкти нерухомого майна тощо), унесення змін до Реєстру оформлюється наказом Мінекономрозвитку.

{Пункт 2.5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1643 від 14.11.2017}

2.6. Виключення з Реєстру відомостей про індустріальний парк здійснюється на підставі рішення про виключення індустріального парку з Реєстру, що оформляється наказом Мінекономрозвитку.

2.7. На офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку оприлюднюється інформація про індустріальні парки, включені до Реєстру, за формою згідно з додатком до цього Порядку, копії витягів з Реєстру за формою згідно з додатком 1 до Порядку прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру а також інформація про внесені зміни та доповнення до записів Реєстру.

{Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1643 від 14.11.2017}

III. Реєстраційна справа

3.1. Для кожного індустріального парку формується окрема реєстраційна справа, що є невід'ємною частиною Реєстру.

3.2. Реєстраційна справа індустріального парку містить:

1) документи, які подаються ініціатором створення для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру;

2) інформація інших центральних та місцевих органів виконавчої влади (у разі наявності) про відповідність документів, передбачених статтею 15 Закону, вимогам статей 8, 9 і 16 Закону, а також про доцільність включення індустріального парку до Реєстру;

{Підпункт 2 пункту 3.2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1643 від 14.11.2017}

3) рекомендації постійно діючої міжвідомчої комісії щодо включення індустріального парку до Реєстру;

{Підпункт 3 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1643 від 14.11.2017}

4) копії наказів Мінекономрозвитку про включення індустріального парку до Реєстру та виключення його з Реєстру;

5) документи, на підставі яких уносяться зміни та доповнення до відомостей про індустріальний парк, відповідно до пункту 2.5 цього Порядку;

6) документи, на підставі яких виключаються відомості про індустріальний парк, відповідно до пункту 2.6 цього Порядку.

3.3. Реєстраційна справа індустріального парку формується не пізніше робочого дня, наступного з дня видачі ініціаторові створення витягу з Реєстру.

{Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1643 від 14.11.2017}

IV. Вимоги до ведення Реєстру

4.1. Реєстр ведеться українською мовою в електронному вигляді, записи вносяться у хронологічному порядку за наявності підстав для включення, унесення змін, доповнень та виключення відомостей про індустріальний парк.

4.2. Кожному індустріальному парку в Реєстрі присвоюється реєстраційний номер у порядку черговості.

4.3. У разі внесення змін та/або доповнень до записів про індустріальний парк у Реєстрі у графі "Примітка" вказуються вхідні реєстраційні дані відповідного повідомлення ініціатора створення або керуючої компанії.

4.4. У разі внесення змін та/або доповнень до записів про індустріальний парк його реєстраційний номер не змінюється.

4.5. У разі виключення індустріального парку з Реєстру у графі "Примітка", у якій містяться відомості про такий індустріальний парк, робиться запис із зазначенням дати виключення індустріального парку з Реєстру та дати і реєстраційного номера вхідного листа ініціатора створення до Мінекономрозвитку.

4.6. Реєстр та реєстраційні справи підлягають постійному зберіганню в Мінекономрозвитку.

Директор департаменту
залучення інвестицій


А.В. ДемчукДодаток
до Порядку ведення Реєстру
індустріальних (промислових) парків

ІНФОРМАЦІЯ
про індустріальні (промислові) парки, включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Директор департаменту
залучення інвестицій


А.В. Демчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.05.2016 № 903

РЕЄСТР
індустріальних (промислових) парків

Директор департаменту
залучення інвестицій


А.В. ДемчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.05.2016 № 903

Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації документів, наданих ініціатором створення індустріального (промислового) парку

№ з/п

Дата та реєстраційний номер вхідного листа ініціатора створення індустріального (промислового) парку до Мінекономрозвитку

Ініціатор створення індустріального (промислового) парку

Назва індустріального (промислового) парку

Наявність/відсутність документів для включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Примітка

Заява про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріального (промислового) парку (дата і номер)

Рішення ініціатора про створення індустріального (промислового) парку (дата і номер)

Концепція індустріального (промислового) парку (дата і номер)

Витяг з Держземкадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об'єкти нерухомого майна (дата і номер)

Найменування керуючої компанії та учасників (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор департаменту
залучення інвестицій


А.В. Демчук

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вверх