Документ v0888555-09, текущая редакция — Принятие от 11.12.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2009 N 888

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання та подання фінансової
і статистичної звітності за 2009 рік державними
комерційними підприємствами, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності", Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), інших положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення
якісного і своєчасного складання консолідованої фінансової
звітності Міністерством аграрної політики України за результатами
роботи у 2009 році Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки,
складання та подання фінансової і статистичної звітності за
2009 рік державними комерційними підприємствами, що належать до
сфери управління Міністерства аграрної політики України (далі -
Методичні рекомендації), що додаються.
2. Керівникам державних комерційних підприємств, що належать
до сфери управління Міністерства аграрної політики України
відповідно до наказу Мінагрополітики від 02.06.2008 N 345
( v0345555-08 ) "Про перелік державних підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики
України", забезпечити подання до Управління бухгалтерського
обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.) фінансової
і статистичної звітності за 2009 рік у порядку, обсязі і за
встановленими формами та у визначені терміни відповідно до
Методичних рекомендацій.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
Міністерства, які координують діяльність державних підприємств
відповідно до наказу Мінагрополітики від 08.07.2009 N 470
( v0470555-09 ) "Про повноваження щодо управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери управління Міністерства
аграрної політики України", забезпечити своєчасне подання
фінансової і статистичної звітності за 2009 рік державними
комерційними підприємствами до Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи.
4. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи:
4.1. Забезпечити своєчасне та якісне прийняття фінансової і
статистичної звітності за 2009 рік від державних комерційних
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної
політики України.
4.2. Забезпечити підготовку зведеної фінансової і
статистичної звітності Міністерства аграрної політики України за
2009 рік та подання її до Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності", не пізніше
15 квітня 2010 року.
4.3. Забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті
Міністерства та довести його до відома Міністерства аграрної
політики АР Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій та державних комерційних
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної
політики України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
11.12.2009 N 888

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки, складання та подання фінансової
і статистичної звітності за 2009 рік державними
комерційними підприємствами, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України

Загальні положення
Керівнику державного комерційного підприємства, що належить
до сфери управління Мінагрополітики (далі - Підприємства),
рекомендується забезпечити умови для своєчасного складання
фінансової і статистичної звітності за 2009 рік у обсязі і за
формами, затвердженими відповідними наказами Міністерства
фінансів, Державного комітету статистики та згідно вимог,
визначених цими Методичними рекомендаціями. До Міністерства звіт подається особисто головним бухгалтером
Підприємства, заступником головного бухгалтера або керівником
Підприємства (за відсутності посади головного бухгалтера). Датою подання звітності до Міністерства аграрної політики
вважається день фактичного надання її до Відділу методології та
звітності державних підприємств Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи. Звіт подається у друкованому вигляді в окремій папці по
обхідному листу, а також в електронному вигляді у форматі
Microsoft Excel. Електронний варіант форм звіту знаходиться на офіційному
сайті Мінагрополітики на сторінці "Економіка", у розділі
"Бухгалтерський облік". При складанні річної звітності слід звернути увагу на
заповнення всіх реквізитів, передбачених формами звітності (повна
і чітка назва Підприємства, територія, форма власності, орган
державного управління, галузь і вид діяльності, повна адреса, коди
і т.п.). На звіті, крім юридичної адреси, необхідно вказати адресу
фактичного розташування Підприємства та телефон головного
бухгалтера. Звіт повинен бути підписаний керівником Підприємства,
головним бухгалтером та завірений печаткою Підприємства. Подання фінансової звітності супроводжується листом за
підписом керівника Підприємства, в якому зазначається перелік форм
фінансової та статистичної звітності та додатків до них. Фінансовий звіт за 2009 рік складається відповідно до вимог
діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших
нормативних документів, що регулюють порядок ведення
бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності
з врахуванням змін, що відбулися за звітний період, а саме:
1. Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2009 N 41
( z0121-09 ) "Про внесення змін до Інструкції з бухгалтерського
обліку податку на додану вартість", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 09.02.2009 N 121/16137;
2. Наказу Міністерства фінансів України від 18.05.2009 N 675
( z0490-09 ) "Про внесення змін до Інструкції з бухгалтерського
обліку податку на додану вартість", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 05.06.2009 N 490/16506;
3. Наказу Міністерства фінансів України від 25.09.2009 N 1125
( z0970-09 ) "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.10.2009
N 970/16986;
4. Наказу Міністерства фінансів України від 10.11.2009 N 1307
( v1307201-09 ) "Про затвердження Змін до деяких методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку";
5. Наказу Міністерства фінансів України від 16.11.2009 N 1327
( v1327201-09 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку нематеріальних активів". Всі господарські операції, які відбувались на Підприємстві
протягом звітного періоду, мають бути відображені у
бухгалтерському обліку із застосуванням Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291
( z0892-99 ) або Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого
підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 19.04.2001 N 186 ( z0389-01 ). Всі форми річної фінансової звітності складаються у тисячах
гривень без десяткових знаків (крім суб'єктів, що звітують за
спрощеною системою (форми N 1-м та N 2-м)) ( z0161-00 ). Підприємства, які знаходяться в стадії ліквідації,
реорганізації, складають і подають звітність до Мінагрополітики до
зняття їх з обліку у органах статистики за місцезнаходженням. Підприємства подають звітність до Міністерства відповідно до
графіка подання фінансової і статистичної звітності за 2009 рік
державними комерційними підприємствами, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України (додаток 1).
Склад річної фінансової та статистичної звітності
За 2009 рік Підприємства складають та подають фінансову
звітність у такому складі:
1. За загальною системою: - Баланс (форма N 1) - Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку ( z0396-99 ) (далі - П(С)БО) 2 "Баланс", затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ); - Звіт про фінансові результати (форма N 2) - П(С)БО N 3
"Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ), затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ); - Звіт про рух грошових коштів (форма N 3) - П(С)БО 4 "Звіт
про рух грошових коштів" ( z0398-99 ), затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ); - Звіт про власний капітал (форма N 4) - П(С)БО 5 "Звіт про
власний капітал" ( z0399-99 ), затверджений наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ); - Примітки до річної фінансової звітності (форма N 5),
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000
N 302 ( z0904-00 ); - Додаток до приміток до річної фінансової звітності
"Інформація за сегментами" (форма N 6), затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412 ( z0621-05 ).
2. За спрощеною системою: - Баланс (форма N 1-м) - П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ); - Звіт про фінансові результати (форма N 2-м) - П(С)БО N 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39
( z0161-00 ). Форми статистичних спостережень за 2009 рік подаються
Підприємствами у такому складі:
1. "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств за 200_ рік" (ф. N 50-сг (річна) ( v222m202-09 ),
затверджені наказом Держкомстату України від 30.06.2009 N 222
( v0222202-09 );
2. "Звіт з праці" (ф. N 1-ПВ (місячна, квартальна)
( va223202-07 ), затверджений наказом Держкомстату України від
17.07.2007 N 223 ( v0223202-07 );
3. "Звіт про основні показники діяльності підприємства"
(ф. N 1-підприємництво (річна) ( va301202-09 ), затверджений
наказом Держкомстату України від 06.08.2009 N 301 ( v0301202-09 );
4. "Звіт про фінансові результати" (ф. N 1-Б)
( va270202-09 ), затверджений наказом Держкомстату України від
20.07.2009 N 270 ( v0270202-09 );
5. "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та
професійне навчання" (ф. N 6-ПВ (річна) ( va294202-09 ),
затверджений наказом Держкомстату України від 03.08.2009 N 294
( v0294202-09 );
6. "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур,
плодів, ягід та винограду на 1 грудня 200_ року" (ф. N 29-сг
(річна) ( va222202-09 ), затверджені наказом Держкомстату України
від 30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
7. "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня
200_ року" (ф. N 29-сг (меліорація) (річна) ( vc222202-09 ),
затверджений наказом Держкомстату України від 30.06.2009 N 222
( v0222202-09 );
8. "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай
200_ року" (ф. N 4-сг (річна) ( vi222202-09 ), затверджені наказом
Держкомстату України від 30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
9. "Стан тваринництва за 200_ р." (ф. N 24-сг (річна)
( v222d202-09 ), затверджений наказом Держкомстату України від
30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
10. "Реалізація сільськогосподарської продукції за 200_ рік"
(ф. N 21-заг (річна) ( vk222202-09 ), затверджена наказом
Держкомстату України від 30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
11. "Баланс сільськогосподарської продукції за 200_ рік"
(ф. N 16-сг (річна) ( v222n202-09 ), затверджений наказом
Держкомстату України від 30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
12. "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та
вапнування ґрунтів під урожай 20__ року" (ф. N 9-б-сг (річна)
( ve222202-09 ), затверджений наказом Держкомстату України від
30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
13. "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня
20__ року" (ф. N 1-виноград (річна) ( vd222202-09 ), затверджена
наказом Держкомстату України від 30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
14. "Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і
енергетичних потужностей на 1 січня 20__ р." (ф. N 10-мех (річна)
( vm222202-09 ), затверджений наказом Держкомстату України від
30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 );
15. "Лісогосподарська діяльність за 200__рік" (ф. N 3-лг
(річна) ( vb223202-09 ), затверджена наказом Держкомстату України
від 30.06.2009 N 223) ( v0223202-09 );
16. "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію
(знос)" (ф. N 11-ОЗ (річна) ( vb292202-09 ), затверджений наказом
Держкомстату України від 30.07.2009 N 292 ( v0292202-09 );
17. Інші форми державних статистичних спостережень, що
подаються Підприємством до органів статистики. До фінансового звіту Підприємства обов'язково додаються: - пояснювальна записка до звіту за 2009 рік (додаток 2); - довідка з державного реєстру підприємств та організацій
України, яка видається Державним комітетом статистики України, як
по головній установі, так і по кожному підприємству; - загальна інформація про суб'єкт господарювання, який
знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики України
(додаток 3); - некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики
України (додаток 4); - показники стану активів та інвестиційно-інноваційної
діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні
Міністерства аграрної політики України (додаток 5); - показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики
України (додаток 6); - довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики
України (додаток 7); - картка підприємства (додаток 8). У разі зміни кількості Підприємств, що увійшли до зведених
звітів, у пояснювальній записці необхідно викласти причини таких
змін із зазначенням номерів і дат наказів, постанов та інших
пояснюючих документів. До зведених звітів додаються звіти щодо кожного Підприємства
в повному обсязі. Зведені звіти подаються до Мінагрополітики за такими видами
діяльності: - сільськогосподарське виробництво; - промисловість; - будівництво; - виробничо-технічне обслуговування; - виробничо-технічне обслуговування (машинно-технологічні
станції); - торгівля та громадське харчування; - заготівля; - лісове господарство.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної
роботи Міністерства аграрної
політики України В.М.Гаврилюк

Додаток N 1
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

ГРАФІК
подання фінансової і статистичної звітності
за 2009 рік державними комерційними підприємствами,
що належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України

------------------------------------------------------------------ | N | Назва підприємства, установи, | Дата подання звітності | | з/п | організації | | |------+--------------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------+--------------------------------+------------------------| | 1. |Головні управління | 01.03.2010 | | |агропромислового розвитку | | | |обласних державних | | | |адміністрацій, до яких звітують | | | |державні комерційні | | | |підприємства, що належать до | | | |сфери управління Міністерства | | | |аграрної політики України | | |------+--------------------------------+------------------------| | 2. |НВАО "Масандра" | 25.02.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 3. |ДП "Центр інформаційно- | 26.02.2010 | | |аналітичного забезпечення та | | | |прогнозування розвитку аграрних | | | |навчальних закладів "Агроосвіта"| | |------+--------------------------------+------------------------| | 4. |ДП "Агроспецсервіс" | 26.02.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 5. |Корпорація "Тваринпром" | 01.03.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 6. |Асоціація "Укрсіль" | 01.03.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 7. |ДНВК "Селекція" | 02.03.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 8. |Укрплемоб'єднання | 02.03.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 9. |Корпорація "Український Шовк" | 03.03.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 10. |Асоціація "Укрветсанзавод" | 05.03.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 11. |Державний концерн спиртової та | 05.03.2010 | | |лікеро-горілчаної промисловості | | | |"Укрспирт" | | |------+--------------------------------+------------------------| | 12. |Виробничо-технічні центри | 05.02.2010 | | |стандартизації і метрології | | | |(облагростандарти) | | |------+--------------------------------+------------------------| | 13. |Спеціалізовані контрольно- | 05.02.2010 | | |насіннєві лабораторії по | | | |цукрових буряках | | |------+--------------------------------+------------------------| | 14. |Льононасіннєві станції | 08.02.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 15. |Машинно-технологічні станції | 08.02.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 16. |Фумігаційні загони | 08.02.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 17. |Оптові ринки | 09.02.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 18. |Воєнізовані служби з активних | 09.02.2010 | | |впливів на гідрометеорологічні | | | |процеси | | |------+--------------------------------+------------------------| | 19. |Пересувні механізовані колони, | 09.02.2010 | | |залізничні під'їзні колії | | |------+--------------------------------+------------------------| | 20. |Науково-дослідні установи та | 08 - 12.02.2010 | | |заклади з підвищення | | | |кваліфікації | | |------+--------------------------------+------------------------| | 21. |Виноробні, цукрові заводи, | 15 - 19.02.2010 | | |заводи продтоварів | | |------+--------------------------------+------------------------| | 22. |Лісогосподарські підприємства | 22 - 26.02.2010 | |------+--------------------------------+------------------------| | 23. |Сільськогосподарські | 15 - 26.02.2010 | | |підприємства | | |------+--------------------------------+------------------------| | 24. |Інші державні комерційні | 08 - 12.02.2010 | | |підприємства, що належать до | | | |сфери управління Мінагрополітики| | | |України | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної
роботи Міністерства аграрної
політики України В.М.Гаврилюк

Додаток N 2
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту за 2009 рік

------------------------------------------------------------------ |1. Інформація про підприємство | |Коротко розкривається інформація про організаційно-правову | |форму, місцезнаходження підприємства. Наводиться короткий опис | |основної діяльності підприємства. Розкривається структура | |підприємства (якщо є філії - вказується місцезнаходження, | |основний вид діяльності по кожній філії). Розкривається | |облікова політика підприємства. | |При зміні статутного капіталу підприємства, вказуються причини | |цих змін (із зазначенням номерів і дат наказів або інших рішень | |уповноваженого органу управління). | |----------------------------------------------------------------| |2. Виробнича діяльність підприємства | |Наводяться основні показники виробничої діяльності (наявність | |земельних ділянок, урожайність, обсяги виробництва основних | |видів продукції, тощо). Крім того, детально розкривається | |інформація про витрати на незавершене виробництво. | |Виробничі показники порівнюються з плановими та аналогічними | |показниками попереднього звітного періоду. Розкриваються причини| |значних відхилень показників. | |----------------------------------------------------------------| |3. Дохід | |Детально розшифровується інформація про доходи підприємства | |(розшифровується кожен дохідний рядок форми N 2 "Звіт про | |фінансові результати") ( z0397-99 ). | |Вказуються причини зростання або зменшення доходів підприємства | |у порівнянні з попереднім звітним періодом. | |----------------------------------------------------------------| |4. Витрати | |Детально розшифровується інформація про витрати підприємства | |(розшифровується кожен витратний рядок форми N 2 "Звіт про | |фінансові результати") ( z0397-99 ). Розкриваються елементи | |операційних витрат. | |Вказуються причини зростання або зменшення витрат підприємства у| |порівнянні з попереднім звітним періодом. | |----------------------------------------------------------------| |5. Дебіторська та кредиторська заборгованості | |Детально розшифровуються як довгострокова, так і поточна | |дебіторська та кредиторська заборгованості. Обов'язково | |вказується сума простроченої заборгованості та заходи спрямовані| |на її погашення. | |Перелік дебіторів і кредиторів наводиться за формою: | |------------------------------------------------------------- | || N | Назва | Сума | За що | Дата |Примітки| | ||з/п|підприємства,|заборго-|виникла | виникнення | | | || | установи, |ваності,|заборго-|заборгованості| | | || | організації | грн. |ваність | | | | |------------------------------------------------------------- | |Обов'язково розкривається склад іншої заборгованості (ряд. 210, | |470, 610 форми N 1 "Баланс") ( z0396-99 ). | |У разі зростання заборгованості порівняно з початком року, | |вказуються причини такого зростання. | |----------------------------------------------------------------| |6. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів | |Розкривається інформація про нарахування та сплату податків, | |зборів та обов'язкових платежів. Вказуються причини виникнення | |простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її | |погашення. | |У разі зростання податкової заборгованості порівняно з початком | |року, вказуються причини такого зростання. | |----------------------------------------------------------------| |7. Фінансові результати | |Підприємства, що спрацювали прибутково вказують напрямки | |використання прибутку. | |Підприємства, які отримали збитки, надають детальне пояснення | |причин збитковості та планові заходи щодо недопущення збитків у | |майбутньому. | |----------------------------------------------------------------| |8. Праця і заробітна плата | |Розкривається інформація про чисельність працівників | |підприємства, середньомісячну заробітну плату, умови праці, | |тощо. Проводиться аналіз змін чисельності та заробітної плати | |порівняно з попереднім роком. | |Підприємства, які мають заборгованість із виплати заробітної | |плати, надають пояснення щодо виникнення заборгованості та | |вказують шляхи її погашення. | |----------------------------------------------------------------| |9. Наявність та використання основних засобів | |Вказуються суми капітальних інвестицій. | |Розкривається інформація про будівництво, оновлення основних | |засобів (у тому числі придбання). | |Аналізуються зміни вартості основних засобів та капітальних | |інвестицій порівняно з попереднім роком та плановими | |показниками. | |----------------------------------------------------------------| |10. Утримання об'єктів соціальної сфери | |Підприємства, що мають на балансі об'єкти соціальної сфери, | |розкривають інформацію про витрати на утримання цих об'єктів, | |наявність заборгованості щодо сплати комунальних платежів, | |проблемні питання, тощо. | |----------------------------------------------------------------| |11. Зовнішньоекономічна діяльність | |Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, | |розкривають інформацію про наявні контракти, заборгованість. У | |разі наявності простроченої заборгованості наводяться причини її| |виникнення та заходи спрямовані на її погашення. | |----------------------------------------------------------------| |12. Інше | |Розкривається інформація про зміни, що відбулися у статтях | |фінансової звітності, але не розкриті у попередніх розділах. | |Крім того, наводиться інформація, яка не наведена безпосередньо | |у фінансовому звіті, але є обов'язковою для розкриття, за | |вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського | |обліку. | |----------------------------------------------------------------| |13. Проблемні питання та шляхи їх вирішення | |Розкриваються основні проблемні питання діяльності підприємства | |та наводяться заходи, що розробляються керівництвом та | |спрямовані на успішну роботу у звітному періоді. | ------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________
Головний бухгалтер _______________
М.П.

Додаток N 3
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єкт господарювання, який знаходиться
в управлінні Міністерства аграрної політики України
_______________________________________________________ (назва державного комерційного підприємства повністю)
за 2009 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Повне |Код за| Загальна кількість підприємств, одиниць | |з/п| найменування |ЄДРПОУ|--------------------------------------------------------------------------------------------| | |суб'єкта | |Всього| в тому числі: | | |господарювання| | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | працюючі | з них: | непрацюючі | з них: | | | | | |підприємства|-----------------------------|підприємства|-----------------------------| | | | | |(П) |підприємства- | стані |(Н/П)* |підприємства- | стані | | | | | | | банкрути |реорганізації,| | банкрути |реорганізації,| | | | | | | (стадії |ліквідації за | | (стадії |ліквідації за | | | | | | |банкрутства**)| рішенням | |банкрутства**)| рішенням | | | | | | | | органу | | | органу | |---+--------------+------+------+------------+--------------+--------------+------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------------+------+------+------------+--------------+--------------+------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Організаційно-|Місцезнаходження|Контактний| Статус | Розмір |Прізвище,|Призначення| Код | |правова форма | (адреса) | телефон | підприємства | земельної |ім'я, по | керівника |території| | підприємства | суб'єкта | (вказати |(позначення)***| ділянки щодо |батькові | за |(КОАТУУ) | | (згідно з | господарювання | код | | суб'єкта |керівника| конкурсом | | | КОПФГ) | |території)| |господарювання| | (так/ні) | | | | | | |(загальна, га)| | | | |--------------+----------------+----------+---------------+--------------+---------+-----------+---------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |--------------+----------------+----------+---------------+--------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Н/П - непрацюючі підприємства - підприємства, які у
звітному періоді не здійснювали фінансово-господарську діяльність. ** РМ - розпорядження майном, С - санація, Л - ліквідація. *** С - стратегічно важливі підприємства; СМ - стратегічно
важливі підприємства-монополісти; М - підприємства-монополісти;
50 - природні монополісти, підприємства, плановий розрахунковий
обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень; ЕН -
потенційно екологічно небезпечні підприємства; НЕП - підприємства,
що не підлягають приватизації; МУ - містоутворюючі підприємства,
МП - малі підприємства.
Керівник ___________________________/____________________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ______________________/_______________________
(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток N 4
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

НЕКОМЕРЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні
Міністерства аграрної політики України
____________________________________________________ (назва державного комерційного підприємства повністю)
за 2009 рік

Код ЄДРПОУ ________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Середньооблікова кількість штатних | Середньомісячна заробітна плата* | Сума заборгованості із заробітної | Витрати на соціальні заходи, | |з/п|наймену-| працівників | | плати | тис. грн. | | | вання |-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------| | |суб'єкта|за звітний | за | Різниця |за звітний | за | Різниця |за звітний | за | Різниця | за | за | Різниця | | |господа-| період |попередній |показників,| період |попередній |показників,| період |попередній |показників,|звітний|попередній|показників,| | |рювання | (форма | період | графа 3- | форма | період | графа 6- | (форма | період | графа 9- |період | період |графа 12 - | | | | N 1-ПВ | (форма | графа 4 | N 1-ПВ | форма | графа 7 | N 1-ПВ | (форма | графа 10 |(форма | (форма | графа 13 | | | |(термінова-| N 1-ПВ | |(термінова-| N 1-ПВ | |(термінова-| N 1-ПВ | | N 2, |N 2, рядок| | | | | місячна), |(термінова-| | місячна) |(термінова-| | місячна), |(термінова-| | рядок |250, графа| | | | |рядок 1040,| місячна), | |рядок 1070,| місячна) | | рядок | місячна), | | 250, | 4) | | | | | графа 2) |рядок 1040,| | графа 2 / |рядок 1070,| |2010, графа| рядок | | графа | | | | | | | графа 2) | |рядок 1040,| графа 2 / | | 1 |2010, графа| | 3) | | | | | | | | | графа 2 |рядок 1040,| | | 1 | | | | | | | | | | | | графа 2 | | | | | | | | |---+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * У рядках "Усього" наводиться загальне значення фонду оплати
праці усіх підприємств суб'єкту управління, поділеного на
середньооблікову кількість штатних працівників усіх підприємств.
При складанні квартальної звітності сума ділиться: на 3, на 6, на
9 та річної - на 12. Розрахунки здійснюються у гривнях. Малими
підприємствами наводяться дані із форм N 1-підприємництво (річна)
та N 1-підприємництво (коротка) (річна).
Керівник ___________________________/____________________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ______________________/_______________________
(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток N 5
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

ПОКАЗНИКИ
стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності
суб'єкта господарювання, який знаходиться
в управлінні Міністерства аграрної політики України
__________________________________________________
(назва державного комерційного підприємства повністю)
Код ЄДРПОУ _________________

за 2009 рік
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Повне |Вартість активів |Первісна вартість| Знос основних | Власний капітал | Оборотні активи | |з/п|найменування| |основних засобів | засобів | | | | |підприємства|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | | | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | | | |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | | | |звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного| | | | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | | | |(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N| | | |1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок| | | | 280, | 280, | 031, | 031, | 032, | 032, | 380, | 380, | 260, | 260, | | | | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | | | | 3) | 4) | 3) | 4) | 3) | 4) | 3) | 4) | 3) | 4) | |---+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Довгострокові| Поточні | Кредиторська заборгованість | |зобов'язання |зобов'язання|-------------------------------------------------------------------------------------------| |на кінець |на кінець | Усього | з неї прострочена | | звітного | звітного |---------------------------------------------+---------------------------------------------| |період (форма|періоду | на | на кінець звітного періоду | на | на кінець звітного періоду | |N 1, рядок |(форма N 1, |початок | |початок | | |480, графа 4)| рядок 620, |звітного|------------------------------------|звітного|------------------------------------| | |графа 4) |періоду |Усього| в тому числі: |періоду |Усього| в тому числі: | | | |(форма N|(форма| | | | | | | |1, сума | N 1, | | | | | | | | рядків | сума |-----------------------------| | |-----------------------------| | | |510 - |рядків|Заборгованість|Заборгованість| | |Заборгованість|Заборгованість| | | |610, |510 - | перед | перед | | | перед | перед | | | |графа |610, | державним | Пенсійний | | | державним | Пенсійний | | | |3) |графа | бюджетом | фондом | | | бюджетом | фондом | | | | |4) | | | | | | | |-------------+------------+--------+------+--------------+--------------+--------+------+--------------+--------------| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-------------+------------+--------+------+--------------+--------------+--------+------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ | Дебіторська заборгованість | Витрати на технологічні інновації | |-----------------------------------| | | усього |з неї прострочена| | |-----------------+-----------------+----------------------------------------| | на | на | на | на |за звітний рік|за попередній | Різниця | |початок | кінець |початок | кінець | (форма 1- |рік (форма 1- |показників| |звітного|звітного|звітного|звітного|підприємництво|підприємництво|(графа 27 | |періоду |періоду |періоду |періоду |(річна), рядок|(річна), рядок| - графа | |(форма N|(форма N| | | 710, гр. 1) | 710, гр. 1) | 28) | |1, сума |1, сума | | | | | | | рядків | рядків | | | | | | | 150 - | 150 - | | | | | | | 210, | 210, | | | | | | | графа | графа | | | | | | | 3) | 4) | | | | | | |--------+--------+--------+--------+--------------+--------------+----------| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |--------+--------+--------+--------+--------------+--------------+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________/ ________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер _____________________/________________
(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток N 6
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

ПОКАЗНИКИ
фінансової діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні
Міністерства аграрної політики України
___________________________________________________ (назва державного комерційного підприємства повністю)
за 2009 рік

Код ЄДРПОУ _____________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Рентабельність|Рентабельність|Коефіцієнт|Коефіцієнт|Коефіцієнт |Коефіцієнт | Коефіцієнт | Ступінь | |з/п|наймену-| активів | діяльності |фінансової| покриття | загальної |абсолютної |забезпечення| зносу | | | вання | форма N 2, | форма N 2, |стійкості |форма N 1,|ліквідності|ліквідності| власними | основних | | |підпри- | рядок 220 | рядок 220 |форма N 1,| рядок |форма N 1, |форма N 1, | коштами | засобів | | | ємства | (225) х 100/ | (225) х 100/ | рядок |260, графа|рядок 260/ | графа 4, | форма N 1, |форма N 1, | | | | форма N 1, | форма N 2, |380, графа| 4/ |(форма N 1,| рядок 230 | графа 4 | рядок 032 | | | | рядок 280, | рядок 035, | 4/ |форма N 1,| рядок 480 |+ рядок 240|(рядок 260 -| х 100/ | | | | графа 3 + | (відсотків) | (форма | рядок | + рядок | / форма |рядок 620) /|форма N 1, | | | | форма N 1, | |N 1, рядок|620, графа| 620) | N 1, рядок| форма N 1, |рядок 031, | | | | рядок 280, | |480, графа| 4 | |620, графа | рядок 260, |(відсотків)| | | |графа 4) / 2, | |4 + форма | | | 4 | графа 4 | | | | | (відсотків) | |N 1, рядок| | | | | | | | | | |620, графа| | | | | | | | | | | 4) | | | | | | |---+--------+--------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------+--------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________/ ________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер _____________________/________________
(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток N 7
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

ДОВІДКОВІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні
Міністерства аграрної політики України
____________________________________________________ (назва державного комерційного підприємства повністю)
за 2009 рік

Код ЄДРПОУ _____________________
(тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне | Дохід (виручка) | Чистий дохід | Собівартість | Валовий прибуток | |п/п|найменування| від реалізації | (виручка) від | реалізованої | (збиток) | | |підприємства| продукції | реалізації | продукції | | | | | (товарів, робіт, | продукції | (товарів, робіт, | | | | | послуг) | (товарів, робіт, | послуг) | | | | | | послуг) | | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | | за | за | за | за | за | за | за | за | | | |звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| | | |період | період |період | період |період | період |період | період | | | |(форма | (форма |(форма | (форма |(форма | (форма |(форма | (форма | | | | N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок| | | | рядок |010, графа| рядок |035, графа| рядок |040, графа| рядок |050 (055),| | | | 010, | 4) | 035, | 4) | 040, | 4) | 050 | графа 4) | | | | графа | | графа | | графа | |(055), | | | | | 3) | | 3) | | 3) | | графа | | | | | | | | | | | 3) | | |---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Фінансові | Чистий прибуток | Використання | Частина чистого прибутку, що | Капітальні інвестиції | | результати від | (збиток) | чистого прибутку | перераховується до державного бюджету | | | звичайної | | на розвиток | | | | діяльності до | | виробництва | | | | оподаткування | | | | | |------------------+------------------+------------------+---------------------------------------+---------------------------------------| | за | за | за | за | за | за | план (рядок | факт (рядок | Відсоток |план (таблиця|факт (таблиця| відсоток | |звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| 024 (025) | 024 (025) | виконання | 2, сума | 2, сума | виконання | |період | період |період | період |період | період | фінансового | фінансового |фінансового|рядків 002 - |рядків 002 - |фінансового| |(форма | (форма |(форма | (форма | | | плану | плану | плану | 006; 008 | 006; 008 | плану | | N 2, |N 2, рядок| N 2, |N 2, рядок| | |підприємства)|підприємства)|(графа 18 х| фінансового | фінансового |(графа 21х | | рядок |170 (175),| рядок |220 (225),| | | | |100 / графа| плану | плану |100 / графа| | 170 | графа 4) | 220 | графа 4) | | | | | 17) |підприємства)|підприємства)| 20) | |(175), | |(225), | | | | | | | | | | | графа | | графа | | | | | | | | | | | 3) | | 3) | | | | | | | | | | |-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * У графах 17, 18, 20 та 21 дані наводяться підсумком, що
наростає (тобто сума відповідних граф фінансових планів
підприємства з I кварталу по звітний).
Керівник ______________________/ ________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер _____________________/________________
(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток N 8
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання
та подання фінансової
і статистичної звітності
за 2009 рік державними
комерційними підприємствами,
що належать до сфери
управління Міністерства
аграрної політики України

КАРТКА
підприємства

1. Назва підприємства ___________________________________________
2. Поштовий індекс ________ Область _________ Район _____________
3. Місто (село, населений пункт) ________________________________
4. Вулиця __________________________ будинок ____________________
Кв./офіс ________________________________ Корпус ________________
5. Телефонний код ______ телефон _____________ факс _____________
6. Електронна поштова адреса ____________________________________
7. Код ЕДРПОУ ___________________________________________________
8. Основний вид діяльності ______________________________________
(відповідно до довідки Держкомстату України)
9. Статутний капітал ____________________________________________
10. Державна реєстрація:
10.1. дата реєстрації ___________________________________________
10.2. номер свідоцтва ___________________________________________
10.3. орган державної реєстрації ________________________________
10.4. форма власності ___________________________________________
11. Податкова реєстрація:
11.1. дата реєстрації ___________________________________________
11.2. номер реєстрації __________________________________________
11.3. номер платника ПДВ ________________________________________
11.4. номер свідоцтва ___________________________________________
12. Банківський рахунок:
12.1. номер _____________________________________________________
12.2. тип рахунку _______________________________________________
12.3. валюта ____________________________________________________
12.4. ОДКУ/банк _________________________________________________
13. Дані про керівника підприємства:
13.1. П.І.Б. (повністю) _________________________________________
13.2. посада ____________________________________________________
13.3. робочий телефон ___________________________________________
13.4. мобільний телефон _________________________________________
13.5. ідентифікаційний код ______________________________________
14. Дані про головного бухгалтера:
14.1. П.І.Б. (повністю) _________________________________________
14.2. посада ____________________________________________________
14.3. робочий телефон ___________________________________________
14.4. мобільний телефон _________________________________________
14.5. ідентифікаційний код ______________________________________
15. Додаткова інформація:
15.1. КОАТУУ ____________________________________________________
15.2. Реєстраційний N в Пенсійному фонді ________________________
15.3. Реєстраційний N в Фонді соц. страху _______________________
15.4. Реєстраційний N в Фонді по безробіттю _____________________
15.5. N в Фонді страхування від нещасних випадків _______________
Дата заповнення _________________________________________________
П.І.Б., підпис __________________________________________________вверх