Документ v0887282-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.09.2018, основание - v1696282-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2007 N 887

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1696 ( v1696282-18 ) від 18.09.2018 }

Про затвердження та введення
нового навчального плану підготовки фахівців
за спеціальністю "медична психологія"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 286 ( v0286282-08 ) від 30.05.2008 }

На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Указу Президента України від 17.02.2004 N 199 ( 199/2004 ) "Про
заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу
МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) "Про затвердження
Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування"
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2000
N 370/4591, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити новий навчальний план підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"лікар-психолог" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації
(далі - навчальний план) (додається) за спеціальністю 7.110110
"медична психологія" та ввести у навчальний процес
з 2007-2008 навчального року.
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України (Вітенку І.С.) організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення
навчального процесу.
3. Ректорам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний план і
розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту кадрової політики освіти і науки Банчука М.В.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.12.2007 N 887

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту Директор Департаменту
кадрової політики, освіти вищої освіти МОН України
і науки МОЗ України Я.Я. Болюбаш
М.В. Банчук 26 грудня 2007 р.
24 грудня 2007 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
кваліфікації "Лікар-психолог"
у вищих навчальних закладах
IV рівня акредитації

Факультет: медико-психологічний Спеціальність: 7.110110 - медична психологія Термін навчання: 6 років

ПОГОДЖЕНО
Директор Центрального
методичного кабінету
з вищої медичної освіти
МОЗ України
І.С. Вітенко
24 грудня 2007 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Вступ
Підготовка лікарів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації здійснюється на етапах додипломної підготовки і
післядипломної - в інтернатурі та магістратурі. Набуття ступеневої
освіти за напрямом "Медицина" має особливості, які нормативно
визначені Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від
17.01.2002 р., постановою Кабінету Міністрів України N 65
( 65-98-п ) від 20 січня 1998 р. (зі змінами, внесеними згідно
з постановами Кабінету Міністрів N 677 ( 677-99-п )
від 23.04.99 р. і N 1482 ( 1482-99-п ) від 13.08.99 р.) та
Положенням про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом МОЗ України N 35
( v0035282-00 ) від 24.02.2000 р. На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівця
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
7.110110 "Медична психологія". Після засвоєння ОПП фахівцю
присвоюється кваліфікація - лікар-психолог і він здатний
виконувати професійну роботу лікаря-інтерна та лікаря-стажиста. Типовий навчальний план додипломної підготовки лікарів за
спеціальністю "Медична психологія" у вищих медичних навчальних
закладах III-IV рівня акредитації створено на основі галузевих
стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які впроваджуються
відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від
17.01.2002 р., постанов Кабінету Міністрів України N 65
( 65-98-п ) від 21.01.98 р. "Про ступеневу освіту" та N 1247
( 1247-98-п ) від 07.08.98 р. "Про державні стандарти вищої
освіти", наказу МОН України N 285 від 31.06.98 р. "Про вимоги до
державних стандартів", наказу МОЗ України N 35 ( v0035282-00 ) від
24.02.2000 р. "Про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування".
2. Основні принципи побудови навчального плану
та організації навчального процесу
2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується
на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110110 "Медична
психологія" напрямом 1101 "Медицина".
2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит -
30 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).
2.3. Навчальний план включає два етапи додипломної підготовки
лікаря: доклінічний і клінічний. Структура навчального плану є
предметно інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної
послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної,
природничо-наукової та професійної.
2.4. Всі зазначені в плані заліки та диференційовані заліки
складаються на останньому за розкладом занятті з дисципліни.
2.5 Студенти обирають курси за вибором відповідно до
навчального плану. Вивчення одного курсу щорічно є обов'язковим.
3. Основні положення
3.1. Навчальний план складено з розрахунку 6 років навчання
або 360 кредитів. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає
60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити), 1 кредит становить
30 академічних годин. Навчальний рік має 1800 академічних годин.
Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій,
практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій,
практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних
заходів. Додатково понад 60 кредитів на рік студенти проходять
виробничу практику на 2, 3, 4 та 5 курсах загальним обсягом
19,5 кредитів. Тижневе аудиторне навантаження студента становить
в середньому 27-30 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи
складає в середньому 40% від загального.
3.2. Графік навчального процесу 1-6 курсів складається з двох
навчальних семестрів. Дванадцятий семестр на 6 курсі передбачає, крім навчання
студента, підготовку до державної атестації та її проведення.
3.3. Назви та обсяги вивчення гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін регламентовані МОН України. Ряд
дисциплін є розділами інших дисциплін: релігієзнавство входить до
складу дисципліни філософія; основи права - до складу дисципліни
медичне правознавство; соціологія - до складу дисципліни
соціологія та медична соціологія. Дисципліна топографічна анатомія та оперативна хірургія
включена до складу загальної хірургії. До складу дисципліни внутрішня медицина включені такі
дисципліни як ендокринологія (70 год.), клінічна імунологія
(64 год.), професійні хвороби (42 год.) та фізіотерапія (24 год.).
3.4. З пропедевтики внутрішньої медицини (3 курс),
внутрішньої медицини (4 та 5 курс), педіатрії (5 курс), хірургії
(5 курс), неврології (4 курс), психіатрії та наркології (6 курс)
студенти пишуть одну історію хвороби; із загальної психології
(2 курс), соціальної психології (3 курс), медичної психології
(4 курс) та психотерапії (6 курс) студенти пишуть одну курсову
роботу.
3.5. Державна атестація випускників включає стандартизований
тестовий та практично орієнтований державні іспити. Стандартизований тестовий державний іспит складається з двох
тестових екзаменів "Крок 1. Загальна лікарська підготовка"
і "Крок 2. Медична психологія". Тестовий екзамен "Крок 1" є
семестровим інтегрованим іспитом, який проводиться після 3 курсу і
вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти.
Тестовий екзамен "Крок 2" є складовою державної атестації
випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники
якості фахової компоненти повної вищої освіти. Практично орієнтований державний іспит проводиться у формі
державних випускних екзаменів, або комплексного випускного іспиту.
Форма проведення практично орієнтованого державного іспиту
визначається вищим навчальним закладом.
3.6. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни
до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної
кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни
кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно
тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним
планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих
дисциплін, затвердженими МОЗ України.
Заступник директора
Департаменту кадрової політики,
освіти інауки МОЗ України О.П.Волосовець

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки спеціалістів за спеціальністю:
7.110110 "медична психологія"

1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
-------------------------------------------------------------------------------------- | | Назва |Кредит| Кількість годин | Форма | | % | | | навчальної | |-------------------------------------------|контролю | |СРС| | | дисципліни | |Всього| Ауд.|Лекції|Семінари|Практичні|СРС | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |1 |Іноземна мова| 5 | 150 | 100 | 0 | | 100 | 50 |залік | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |2 |Латинська | 4 | 120 | 70 | 0 | | 70 | 50 |д. залік*| | | | |мова та | | | | | | | | | | | | |медична | | | | | | | | | | | | |термінологія | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |3 |Ділова | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 |залік | | | | |українська | | | | | | | | | | | | |мова | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |4 |Культурологія| 2 | 60 | 40 | 14 | 26 | | 20 |залік | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |5 |Основи | 1,5 | 45 | 30 | 10 | 20 | | 15 |залік | | | | |економічних | | | | | | | | | | | | |теорій | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |6 |Історія | 1,5 | 45 | 30 | 14 | 16 | | 15 |залік | | | | |медицини | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |7 |Соціологія та| 1,5 | 45 | 30 | 14 | 16 | | 15 |залік | | | | |медична | | | | | | | | | | | | |соціологія | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |8 |Медична | 5 | 150 | 100 | 20 | | 80 | 50 |іспит-л | | | | |біологія | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |9 |Медична та | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 |д. залік | | | | |біологічна | | | | | | | | | | | | |фізика | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |10|Медична хімія| 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 |д. залік | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |11|Біологічна та| 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 |залік | | | | |біоорганічна | | | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |12|Анатомія | 11 | 330 | 220 | 40 | | 180 |110 |залік | | | | |людини | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |13|Гістологія, | 6 | 180 | 100 | 20 | | 80 | 80 |залік | | | | |цитологія та | | | | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |14|Історія | 1,5 | 45 | 30 | 14 | 16 | | 15 |д. залік | | | | |психології | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |15|Загальна | 6 | 180 | 120 | 40 | | 80 | 60 |залік | | | | |психологія | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |16|Фізичне | 2 | 60 | 40 | 0 | | 40 | 20 |залік | | | | |виховання | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |17|Інформаційні | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік | | | | |технології у | | | | | | | | | | | | |психології та| | | | | | | | | | | | |медицині | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| |18|Курс за | 1,5 | 45 | 20 | 0 | 20 | | 25 |залік | | | | |вибором | | | | | | | | | | | |--+-------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| | |Всього за 1-й| 60,0 | 1 800|1 160| | | |640 | | |36%| | |рік | | | | | | | | | | | |--+---------------------------+-----+------+--------+---------+----+---------+--+---| | |Середня кількість |29,0 | | | |16,0| | | | | |академічних годин на | | | | | | | | | | |тиждень | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Сучасні напрямки у психології. | |2. Порівняльна психологія. | |3. Психологія здоров'я людини. | |4. Цивілізація та культура. | |5. Краєзнавство. | |6. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |7. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. | |8. Фізичне виховання та здоров'я. | |------------------------------------------------------------------------------------| |--------------- | | * Диференційований залік. | --------------------------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
---------------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | Форма | | % | | | дисципліни | |-------------------------------------------|контролю| |СРС| | | | |Всього| Ауд.|Лекції|Семінари|Практичні|СРС | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |1 |Іноземна мова | 4 | 120 | 80 | 0 | | 80 | 40 |іспит-л | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |2 |Анатомія людини | 3,5 | 105 | 60 | 20 | | 40 | 45 |іспит-з | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |3 |Гістологія, | 3,5 | 105 | 70 | 20 | | 50 | 35 |іспит-з | | | | |цитологія та | | | | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |4 |Фізіологія та | 10 | 300 | 200 | 60 | | 140 |100 |іспит-л | | | | |нейрофізіологія | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |5 |Біоорганічна та | 7 | 210 | 160 | 40 | | 120 | 50 |іспит-л | | | | |біологічна хімія| | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |6 |Мікробіологія, | 4,5 | 135 | 100 | 20 | | 80 | 35 |залік | | | | |вірусологія та | | | | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |7 |Загальна | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 |залік | | | | |хірургія (з | | | | | | | | | | | | |оперативною | | | | | | | | | | | | |хірургією та | | | | | | | | | | | | |топографічною | | | | | | | | | | | | |анатомією) | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |8 |Біоетика | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |9 |Догляд за | 1 | 30 | 20 | 10 | | 10 | 10 |залік | | | | |хворими | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |10|Психологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |д. залік| | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |медичного | | | | | | | | | | | | |працівника | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |11|Філософія | 4 | 120 | 80 | 20 | | 60 | 40 |іспит-л | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |12|Загальна | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |іспит-з | | | | |психологія | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |13|Експериментальна| 4 | 120 | 80 | 20 | 60 | | 40 |д. залік| | | | |психологія та | | | | | | | | | | | | |психодіагностика| | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |14|Вікова та | 4 | 120 | 80 | 20 | 60 | | 40 |іспит-л | | | | |педагогічна | | | | | | | | | | | | |психологія | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |15|Психологія | 2 | 60 | 40 | 10 | | 30 | 20 |д. залік| | | | |особистості | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |16|Основи | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | | | |психотренінгу | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |17|Медицина | 2 | 60 | 30 | 0 | | 30 | 30 |д. залік| | | | |надзвичайних | | | | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| |18|Курс за вибором | 1 | 30 | 20 | | | | 10 |залік | | | |--+----------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| | |Всього | 60,0 |1 800 |1 210| | | |590 | | |33%| | |за 2-й рік | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+------+--------+---------+----+--------+--+---| | |Середня кількість академічних |30,5 | | | |14,5| | | | | |годин на тиждень | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія обдарованості. | |2. Психомоторика. | |3. Тілесно-орієнтована психологія. | |4. Логіка, формальна логіка. | |5.Філософські проблеми медицини. | |6. Естетика та медицина. | |7. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |8. Основи патентознавства. | |9. Іноземна мова (друга). | |10. Фізичне виховання та здоров'я. | |11. Деонтологія в медицині. | |--------------------------------------------------------------------------------------| |--------------- | | * Виробнича практика з догляду та психологічного спостереження | |за хворими (3 тижні, 4,5 кредитів, 135 годин, форма контролю - | |д. залік) проводиться у літній період. | ----------------------------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
---------------------------------------------------------------------------------------- | | Назва |Кредит| Кількість годин | Форма | | % | | | навчальної | |--------------------------------------------|контролю| |СРС| | | дисципліни | |Всього| Ауд.|Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |1 |Мікробіологія, | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |іспит-з | | | | |вірусологія та | | | | | | | | | | | | | імунологія | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |2 |Патоморфологія | 7 | 210 | 130 | 40 | | 90 | 80 |іспит-л | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |3 |Патофізіологія | 7 | 210 | 130 | 40 | | 90 | 80 |іспит-л | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |4 | Фармакологія | 7 | 210 | 130 | 40 | | 90 | 80 |іспит-л | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |5 | Гігієна та | 5 | 150 | 100 | 20 | | 80 | 50 |д. залік| | | | | екологія | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |6 | Пропедевтика | 7 | 210 | 130 | 40 | | 90 | 80 |іспит-л | | | | | внутрішньої | | | | | | | | | | | | | медицини | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |7 | Пропедевтика | 6 | 180 | 120 | 20 | | 100 | 60 |д. залік| | | | | педіатрії | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |8 | Загальна | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 |д. залік| | | | | хірургія (з | | | | | | | | | | | | | оперативною | | | | | | | | | | | | | хірургією та | | | | | | | | | | | | | топографічною | | | | | | | | | | | | | анатомією) | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |9 | Радіологія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік| | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |10| Соціальна | 4 | 120 | 80 | 20 | | 60 | 40 |іспит-л | | | | | психологія | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |11|Психофізіологія| 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |залік | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |12| Диференційна | 1 | 30 | 20 | 10 | | 10 | 10 |залік | | | | | психологія | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |13| Психологія | 2 | 60 | 40 | 20 | | 20 | 20 |залік | | | | | спілкування | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |14| Генетична | 1 | 30 | 20 | 0 | | 20 | 10 |залік | | | | | психологія | | | | | | | | | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| |15|Курс за вибором| 1 | 30 | 20 | | | | 10 |залік | | | |--+---------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| | | Всього за 3-й | 60,0 |1 800 |1 160| | | | 640 | | |36%| | | рік | | | | | | | | | | | |--+-----------------------------+-----+------+--------+---------+-----+--------+--+---| | |Середня кількість академічних| 29,0| | | |16,0 | | | | | | годин на тиждень | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Державна атестація (1 тиждень) після літньої екзаменаційної сесії: медичний | |ліцензійний іспит "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія конфлікту. | |2. Психологія дитинства. | |3. Тендерна психологія. | |4. Психологія девіантної поведінки | |5. Основи нейролінгвіністичного програмування. | |6. Нутриціологія. | |7. Побічна дія ліків. | |8. Іноземна мова (друга). | |9. Фізичне виховання та здоров'я. | |--------------------------------------------------------------------------------------| |--------------- | | * Виробнича практика сестринська та з психодіагностики і психотренінгу | |(3 тижні, 4,5 кредитів, 135 годин, форма контролю - диф. залік) проводиться | |у літній період. | ----------------------------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | Форма | % |Тижні| | | дисципліни | |-------------------------------------------|контролю|СРС| | | | | |Всього| Ауд.|Лекції|Семінари|Практичні|СРС | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |1 |Внутрішня медицина | 9 | 270 | 190 | 40 | | 150 | 80 |іспит-л | | 6 | | |(в тому числі | | | | | | | | | | | | |фізіотерапія, | | | | | | | | | | | | |ендокринологія) | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |2 |Фтизіатрія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік| | 2 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |3 |Педіатрія | 4,5 | 135 | 100 | 20 | | 80 | 35 |д. залік| | 3 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |4 |Хірургія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік| | 2 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |5 |Акушерство і | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |залік | | 2 | | |гінекологія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |6 |Соціальна медицина,| 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |залік | | 2 | | |організація | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я та| | | | | | | | | | | | |біостатистика | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |7 |Урологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |8 |Оториноларингологія| 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |9 |Офтальмологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |10|Неврологія | 4,5 | 135 | 90 | 20 | | 70 | 45 |іспит-л | | 3 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |11|Медична психологія | 6 | 180 | 120 | 40 | | 80 | 60 |іспит-л | | 4 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |12|Дерматологія, | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік| | 2 | | |венерологія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |13|Фізична | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | | |реабілітація, | | | | | | | | | | | | |спортивна медицина | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |14|Судова медицина | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік| | 2 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |15|Нейропсихологія | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |16|Психологічне | 6 | 180 | 120 | 20 | | 100 | 60 |іспит-л | | 4 | | |консультування та | | | | | | | | | | | | |психокорекція | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |17|Медична генетика | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |18|Основи стоматології| 0,75 | 23 | 15 | 0 | | 15 | 8 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |19|Секційний курс | 0,75 | 23 | 15 | 0 | | 15 | 8 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |20|Курс за вибором | 1,5 | 45 | 30 | | | | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| | |Всього за 4-й рік | 60,0 |1 800 |1 220| | | |580 | |32%| | | | | | | | | | | | | | | |--+---------------------------------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| | |Середня кількість академічних | 30,5| | | |14,5| | | | | |годин на тиждень | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія самопізнання та саморегуляції | |2. Практикум формування професійних навичок. | |3. Основи психоаналізу. | |4. Спортивна медицина та психологія спорту. | |5. Екологічна психологія. | |6. Клінічна біохімія. | |7. Фітотерапія. | |8. Безпека життєдіяльності | |9. Фізичне виховання та здоров'я. | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------- | |* Виробнича практика лікарська та з психологічного консультування | |і психокорекції (3 тижні, 4,5 кредитів, 135 годин, форма контролю - д. залік) проводиться | |у літній період. | ----------------------------------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | Форма | % |Тижні| | | дисципліни | |-------------------------------------------|контролю|СРС| | | | | |Всього| Ауд.|Лекції|Семінари|Практичні|СРС | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |1 |Внутрішня медицина | 9 | 270 | 190 | 40 | | 150 | 80 |іспит-л | | 6 | | |(у т.ч. професійні | | | | | | | | | | | | |хвороби та клін. | | | | | | | | | | | | |імунологія) | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |2 |Інфекційні хвороби | 6 | 180 | 100 | 20 | | 80 | 80 |д. залік| | 4 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |3 |Сексологія та | 1.5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | | |сексопатологія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |4 |Клінічна | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік| | 2 | | |фармакологія з | | | | | | | | | | | | |психофармакологією | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |5 |Педіатрія, дитячі | 6 | 180 | 120 | 30 | | 90 | 60 |іспит-л | | 4 | | |інфекції | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |6 |Соціальна медицина,| 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |іспит-з | | 1 | | |організація | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |7 |Хірургія, дитяча | 4,5 | 135 | 90 | 20 | | 70 | 45 |іспит-л | | 3 | | |хірургія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |8 |Травматологія і | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | | |ортопедія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |9 |Акушерство і | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |іспит-з | | 2 | | |гінекологія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |10|Медико-психологічна| 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | | |експертиза | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |11|Радіаційна медицина| 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |12|Патопсихологія | 3 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 |д. залік| | 2 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |13|Психіатрія та | 9 | 270 | 180 | 60 | | 120 | 90 |іспит-л | | 6 | | |наркологія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |14|Медицина і | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |запік | | 1 | | |психологія | | | | | | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |15|Спеціальна | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |д. залік| | 1 | | |психологія та | | | | | | | | | | | | |дефектологія | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |16|Медичне | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | | |правознавство | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |17|Психологія життєвої| 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |д. залік| | 1 | | |кризи особистості, | | | | | | | | | | | | |вмирання та смерті | | | | | | | | | | | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |18|Психологія сім'ї | 1,5 | 45 | 30 | 10 | | 20 | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| |19|Курс за вибором | 1,5 | 45 | 30 | | | | 15 |залік | | 1 | |--+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| | |Всього за 5-й рік | 60,0 |1 800 |1 190| | | |610 | |34%| | | | | | | | | | | | | | | |--+---------------------------------+-----+------+--------+---------+----+--------+---+-----| | |Середня кількість академічних | 29,5| | | |15, | | | | | |годин на тиждень | | | | | 5 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Психологія залежності. | |2. Етнопсихологія. | |3. Гештальт-психологія. | |4. Психологія менеджменту та бізнесу. | |5. Психологічні особливості професійної діяльності. | |6. Основи геронтопсихології. | |7. Організаційні основи сімейної медицини. | |8. Вікові аспекти фармакотерапії. | |9. Основи рефлексотерапії. | |10. Психологія посттравматичних станів. | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------- | | * Виробнича практика лікарська загальноклінічна та з медичної психології, психіатрії | |(4 тижні, 6 кредитів, 180 годин, форма контролю - д. запік) проводиться у літній період. | ----------------------------------------------------------------------------------------------
6-й рік навчання:
навчальних тижнів - 35 - "медична психологія"
------------------------------------------------------------------------------------------ | | Назва |Кредит| Кількість годин | Форма | % |Тижні| | | навчальної | |--------------------------------------------|контролю|СРС| | | | дисципліни | |Всього| Ауд.|Лекції|Семінари |Практичні|СРС | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |1 |Внутрішня | 9 | 270 | 180 | 6 | | 17,4 | 90 |д. залік| | 6 | | |медицина з | | | | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |2 |Педіатрія, | 6 | 180 | 120 | 4 | | 116 | 60 |д. залік| | 4 | | |дитячі | | | | | | | | | | | | |інфекції з | | | | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |3 |Хірургія, | 4,5 | 135 | 90 | 4 | | 86 | 45 |д. залік| | 3 | | |дитяча | | | | | | | | | | | | |хірургія з | | | | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |4 |Акушерство і | 3 | 90 | 60 | 4 | | 56 | 30 |д. залік| | 2 | | |гінекологія з | | | | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |5 |Анестезіологія| 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 |залік | | 2 | | |та інтенсивна | | | | | | | | | | | | |терапія | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |6 |Загальна | 1,5 | 45 | 30 | 2 | | 28 | 15 |залік | | 1 | | |практика | | | | | | | | | | | | |(сімейна | | | | | | | | | | | | |медицина) | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |7 |Нейрохірургія | 1,5 | 45 | 30 | 6 | | 24 | 15 |залік | | 1 | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |8 |Онкологія з | 3 | 90 | 60 | 10 | | 50 | 30 |д. залік| | 2 | | |клінічною | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |9 |Психіатрія та | 4,5 | 135 | 90 | | | 90 | 45 |д. залік| | 3 | | |наркологія | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |10|Психотерапія | 6 | 180 | 120 | | | 120 | 60 |д. залік| | 4 | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |11|Соціальна | 3 | 90 | 60 | | | 60 | 30 |д. залік| | 2 | | |медицина, | | | | | | | | | | | | |організація | | | | | | | | | | | | |та економіка | | | | | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |12|Гігієна та | 1,5 | 45 | 30 | | | 30 | 15 |залік | | 1 | | |екологія | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |13|Виробнича | 3 | 90 | 60 | | | 60 | 30 |д. залік| | 2 | | |практика з | | | | | | | | | | | | |медичної | | | | | | | | | | | | |психології | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |14|Основи | 1,5 | 45 | 30 | 4 | | 26 | 15 |залік | | 1 | | |психосоматики | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| |15|Курс за | 1,5 | 30 | | | | 30 | 15 |залік | | 1 | | |вибором | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| | | | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| | |Державна | 7,5 | 225 | 60 | | | |165 | | | 5 | | |атестація | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| | | | | | | | | | | | | | |--+--------------+------+------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| | |Всього за 6-й | 60,0 |1 800 |1 110| | | |690 | |38%| | | |рік | | | | | | | | | | | |--+----------------------------+-----+------+---------+---------+----+--------+---+-----| | |Середня кількість | 27,5| | | |17,5| | | | | |академічних годин на тиждень| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------| |Державна атестація (5 тижнів): | |медичний ліцензійний іспит "Крок 2. Медична психологія" та практично-орієнтовані | |державні випускні іспити: | |1. Загальна та медична психологія | |2. Психіатрія та наркологія. | |3. Внутрішня медицина, професійні та інфекційні хвороби. | |4. Дитячі та дитячі інфекційні хвороби. | |5. Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я. | ------------------------------------------------------------------------------------------
Курси за вибором: 1. Психогігієна професійної діяльності
медика. 2. Психокорекція та психотерапія сексуальної сфери
особистості. 3. Арт- та ігрова психотерапія. 4. Психологія
управління. 5. Психодрама. 6. Юридична психологія. 7. Актуальні
проблеми фтизіатрії та пульмонології.
{ Таблиця із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 286 ( v0286282-08 ) від 30.05.2008 }
План
навчального процесу за циклами підготовки
спеціальність 7.110110 - медична психологія
--------------------------------------------------------------------------- |NN | Назва навчальної |Кредит | Кількість годин | | Розподіл | | | дисципліни | | | | по курсах | | | | |-------------------+--+-----------------| | | | |Всього |Ауд. | СРС | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--------------+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |-------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--| | Гуманітарна та соціально-економічна підготовка | | | | | | | |-------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--| | 1 |Іноземна мова | 9 | 270 | 180 | 90 | |* |* | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 2 |Латинська мова та | 4 | 120 | 70 | 50 | |* | | | | | | | |медична термінологія| | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 3 |Історія психології | 1,5 | 45 | 30 | 15 | |* | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 4 |Історія медицини | 1,5 | 45 | 30 | 15 | |* | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 5 |Соціологія та | 1,5 | 45 | 30 | 15 | |* | | | | | | | |медична соціологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 6 |Фізичне виховання | 2 | 60 | 40 | 20 | |* | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 7 |Ділова українська | 1,5 | 45 | 30 | 15 | |* | | | | | | | |мова | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 8 |Культурологія | 2 | 60 | 40 | 20 | |* | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | 9 |Основи економічних | 1,5 | 45 | 30 | 15 | |* | | | | | | | |теорій | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |10 |Філософія | 4 | 120 | 80 | 40 | | |* | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |11 |Біоетика | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | |* | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | |Всього | 30 | 900 | 590 | 310 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--| | Природно-наукова підготовка | | | | | | | |-------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--| |12 |Медична біологія | 5 | 150 | 100 | 50 | |* | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |13 |Медична та | 3 | 90 | 60 | 30 | |* | | | | | | | |біологічна фізика | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |14 |Інформаційні | 3 | 90 | 60 | 30 | |* | | | | | | | |технології у | | | | | | | | | | | | | |психології та | | | | | | | | | | | | | |медицині | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |15 |Медична хімія | 2 | 60 | 40 | 20 | |* | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |16 |Біологічна та | 9 | 270 | 200 | 70 | |* |* | | | | | | |біоорганічна хімія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |17 |Анатомія людини | 14,5 | 435 | 280 | 155 | |* |* | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |18 |Гістологія, | 9,5 | 285 | 170 | 115 | |* |* | | | | | | |цитологія та | | | | | | | | | | | | | |ембріологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |19 |Фізіологія та | 10 | 300 | 200 | 100 | | | |* | | | | | |нейрофізіологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |20 |Мікробіологія, | 7,5 | 225 | 160 | 65 | | | |* |* | | | | |вірусологія та | | | | | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | |Всього | 63,5 | 1 905 |1 270| 635 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--| | Професійна підготовка | | | | | | | |-------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--| |21 |Медицина | 2 | 60 | 30 | 30 | | |* | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |22 |Загальна психологія | 9 | 270 | 180 | 90 | |* |* | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |23 |Експериментальна | 4 | 120 | 80 | 40 | | |* | | | | | | |психологія та | | | | | | | | | | | | | |психодіагностика | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |24 |Вікова та | 4 | 120 | 80 | 40 | | |* | | | | | | |педагогічна | | | | | | | | | | | | | |психологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |25 |Психологія | 2 | 60 | 40 | 20 | | |* | | | | | | |особистості | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |26 |Основи психотренінгу| 1,5 | 45 | 30 | 15 | | |* | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |27 |Догляд за хворими | 1 | 30 | 20 | 10 | | |* | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |28 |Психологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | |* | | | | | | |діяльності медичного| | | | | | | | | | | | | |працівника | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |29 |Загальна хірургія | 5 | 150 | 100 | 50 | | |* |* | | | | | |(з оперативною | | | | | | | | | | | | | |хірургією та | | | | | | | | | | | | | |топографічною | | | | | | | | | | | | | |анатомією) | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |30 |Соціальна психологія| 4 | 120 | 80 | 40 | | | |* | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |31 |Психофізіологія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | |* | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |32 |Диференційна | 1 | 30 | 20 | 10 | | | |* | | | | | |психологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |33 |Психологія | 2 | 60 | 40 | 20 | | | |* | | | | | |спілкування | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |34 |Патоморфологія | 7 | 210 | 130 | 80 | | | |* | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |35 |Патофізіологія | 7 | 210 | 130 | 80 | | | |* | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |36 |Фармакологія | 7 | 210 | 130 | 80 | | | |* | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |37 |Гігієна та екологія | 6,5 | 195 | 130 | 65 | | | |* | | |* | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |38 |Пропедевтика | 7 | 210 | 130 | 80 | | | |* | | | | | |внутрішньої медицини| | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |39 |Пропедевтика | 6 | 180 | 120 | 60 | | | |* | | | | | |педіатрії | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |40 |Генетична психологія| 1 | 30 | 20 | 10 | | | |* | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |41 |Радіологія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | |* | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |42 |Внутрішня медицина | 18 | 540 | 380 | 160 | | | | |* |* | | | |(в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |фізіотерапія, | | | | | | | | | | | | | |ендокринологія, | | | | | | | | | | | | | |професійні хвороби | | | | | | | | | | | | | |і клін. імунологія) | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |43 |Педіатрія, дитячі | 10,5 | 315 | 220 | 95 | | | | |* |* | | | |інфекції | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |44 |Хірургія, дитяча | 7,5 | 225 | 150 | 75 | | | | |* |* | | | |хірургія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |45 |Акушерство і | 6 | 180 | 120 | 60 | | | | |* |* | | | |гінекологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |46 |Соціальна медицина, | 7,5 | 225 | 150 | 75 | | | | |* |* |* | | |організація та | | | | | | | | | | | | | |економіка охорони | | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |47 |Нейропсихологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |48 |Психологічне | 6 | 180 | 120 | 60 | | | | |* | | | | |консультування та | | | | | | | | | | | | | |психокорекція | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |49 |Медична генетика | 1.5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |50 |Основи стоматології | 0,75 | 22,5 | 15 | 8 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |51 |Секційний курс | 0,75 | 22,5 | 15 | 8 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |52 |Фтизіатрія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |53 |Урологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |54 |Оториноларингологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |55 |Офтальмологія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |56 |Неврологія | 4,5 | 135 | 90 | 45 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |57 |Медична психологія | 6 | 180 | 120 | 60 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |58 |Дерматологія, | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | |* | | | | |венерологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |59 |Фізична реабілітація| 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | |* | | | | |спортивна медицина | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |60 |Судова медицина | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | |* | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |61 |Радіаційна медицина | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |62 |Медицина і | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | | |психологія | | | | | | | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | | | | | | | |ситуацій | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |63 |Інфекційні хвороби | 6 | 180 | 100 | 80 | | | | | |* | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |64 |Сексологія та | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | | |сексопатологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |65 |Патопсихологія | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | |* | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |66 |Психіатрія та | 13,5 | 405 | 270 | 135 | | | | | |* |* | | |наркологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |67 |Клінічна | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | |* | | | |фармакологія з | | | | | | | | | | | | | |психофармакологією | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |68 |Медичне | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | | |правознавство | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |69 |Травматологія і | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | | |ортопедія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |70 |Медико-психологічна | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | | |експертиза | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |71 |Спеціальна | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | | |психологія та | | | | | | | | | | | | | |дефектологія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |72 |Психологія сім'ї | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |73 |Психологія життєвої | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | |* | | | |кризи особистості, | | | | | | | | | | | | | |вмирання та смерті | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |74 |Анестезіологія та | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | |* | | |інтенсивна терапія | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |75 |Онкологія з | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | |* | | |клінічною | | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |76 |Психотерапія | 6 | 180 | 120 | 60 | | | | | | |* | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |77 |Виробнича практика з| 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | |* | | |медичної психології | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |78 |Основи психосоматики| 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | |* | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |79 |Нейрохірургія | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | |* | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |80 |Загальна практика | 1,5 | 45 | 30 | 15 | | | | | | |* | | |(сімейна медицина) | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |81 |Внутрішня медицина з| 9 | 270 | 180 | 90 | | | | | | |* | | |клінічною | | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |82 |Педіатрія, дитячі | 6 | 180 | 120 | 60 | | | | | | |* | | |інфекції з клінічною| | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |83 |Хірургія, дитяча | 4,5 | 135 | 90 | 45 | | | | | | |* | | |хірургія з клінічною| | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| |84 |Акушерство і | 3 | 90 | 60 | 30 | | | | | | |* | | |гінекологія з | | | | | | | | | | | | | |клінічною | | | | | | | | | | | | | |психологією | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | |Державна атестація | 7,5 | 225 | 60 | 165 | | | | | | |* | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | |Всього | 258,5 | 7 755 |5 040|2 715| | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | |Курси за вибором | 8 | 240 | 150 | 90 | |* |* |* |* |* |* | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------+-------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--| | |ВСЬОГО за 6 років | 360 | 10 800|7 050|3 750| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------вверх