Документ v0801227-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.10.2018, основание - v1175874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 801 від 01.08.2001
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 1175 ( v1175874-18 ) від 05.10.2018 }
Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів
для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1253 ( v1253227-01 ) від 24.12.2001
N 488 ( v0488227-02 ) від 15.05.2002
N 643 ( v0643227-02 ) від 14.06.2002
N 1393 ( v1393227-02 ) від 11.12.2002
N 36 ( v0036227-03 ) від 15.01.2003
N 252 ( v0252227-03 ) від 26.03.2003
N 1311 ( v1311227-03 ) від 15.12.2003
N 264 ( v0264227-04 ) від 22.03.2004
N 1052 ( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указу
Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" та з метою забезпечення прозорості процедури прийняття
соціально важливих рішень щодо рівня тарифів Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Процедуру встановлення або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом (додається).
В.о. Голови Комісії В.Котко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
01.08.2001 N 801
(в редакції постанови НКРЕ
11.12.2002 N 1393
( v1393227-02 )

ПРОЦЕДУРА
встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії
за регульованим тарифом

1. Загальні положення
1.1. Процедура встановлення або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом (далі - Процедура) розроблена відповідно до Законів
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), "Про ціни та ціноутворення" ( 507-12 ),
Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України".
1.2. Процедура застосовується Національною комісією
регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) при
встановленні або перегляді тарифів та поширюється на всіх
суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють або мають
намір здійснювати підприємницьку діяльність з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) мережами та/або постачання
електричної енергії за регульованим тарифом.
1.3. У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який
видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому
певного виду підприємницької діяльності протягом установленого
строку; ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електроенергії місцевими (локальними) електромережами та/або
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та
зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення
НКРЕ ; заява - офіційне письмове звернення до НКРЕ щодо встановлення
або перегляду тарифів на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та/або постачання електроенергії з
повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою; заявник - суб'єкт підприємницької діяльності, який офіційно
звертається до НКРЕ з заявою; структура тарифу - структура обгрунтованих витрат заявника
(операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення
ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами
і на основі яких розраховуються та затверджуються тарифи; встановлення тарифів - затвердження НКРЕ рівнів тарифів та
встановлення їх структури для суб'єктів підприємницької
діяльності, яке відбувається вперше після отримання ліцензії на
здійснення підприємницької діяльності з передачі та/або постачання
електроенергії; ( Абзац сьомий пункту 1.3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою НКРЕ N 1311 ( v1311227-03 ) від 15.12.2003 ) перегляд тарифів - зміна раніше затверджених тарифів, в тому
числі їх структури, за заявою ліцензіата або ініціативою НКРЕ; відкриті слухання - форма обговорення проектів тарифів, що
проводиться НКРЕ у порядку, визначеному її регламентом; учасники відкритих слухань - представники НКРЕ, уповноважені
представники заявника, центрального органу виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, інших заінтересованих
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
місцевого органу виконавчої влади, громадські організації,
представники засобів масової інформації, незалежні експерти та
інші заінтересовані особи;
повна поточна оплата електроенергії - виконання зобов'язань
щодо рівнів та термінів оплати електроенергії, що відповідають
положенням договору купівлі-продажу електроенергії, укладеного між
заявником та ДП "Енергоринок"; прогнозний період - період тривалістю рік, на який заявник
здійснює розрахунки тарифів; базовий період - період тривалістю рік, який передує
прогнозному періоду; нецільове або необґрунтоване використання коштів,
передбачених затвердженими тарифами, - використання коштів на цілі
або у розмірах, не передбачених встановленою структурою тарифу
та/або схваленою інвестиційною програмою, без погодження з НКРЕ.
( Абзац чотирнадцятий пункту 1.3 в редакції Постанови НКРЕ N 1311
( v1311227-03 ) від 15.12.2003 )
1.4. Заявник зобов'язаний використовувати кошти, отримані
внаслідок здійснення ліцензованої діяльності, виключно на витрати,
передбачені встановленою структурою тарифу. ( Пункт 1.4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1311 ( v1311227-03 )
від 15.12.2003 )
1.5. Закупівля будь-яких товарів, виконання робіт та послуг,
передбачених структурою тарифів, здійснюється на тендерних засадах
згідно з діючими нормативними актами.
1.6. Рішення щодо затвердження тарифів приймається НКРЕ на
відкритих засіданнях НКРЕ, які проводяться після розгляду заяви і
наданих заявником документів управліннями НКРЕ та аналізу
результатів фінансово-господарської діяльності заявника, шляхом
всебічного та повного з'ясування позицій всіх учасників відкритих
засідань. Рішення Комісії щодо рівнів затверджених тарифів підлягає
публікації у друкованому виданні Комісії - Інформаційному бюлетені
НКРЕ. До рішення щодо затвердження рівнів тарифів додаються
структура тарифів та інвестиційна програма, які не підлягають
опублікуванню. ( Пункт 1.6 доповнено абзацом третім згідно з
Постановою НКРЕ N 252 ( v0252227-03 ) від 26.03.2003 )
2. Умови прийняття заяви до розгляду
2.1. Заявник має право, як правило, не частіше ніж раз на
рік, звернутися до НКРЕ із заявою щодо перегляду рівнів тарифів на
передачу та/або постачання електроенергії, за умови, що він
здійснює повну поточну оплату електроенергії, купованої у ДП
"Енергоринок" протягом останніх трьох місяців, та бере
зобов'язання здійснювати її надалі.*
-------------- * В окремих випадках Комісія може не застосовувати зазначену
вимогу за умови надання заявником графіка досягнення повної
поточної оплати та заходів щодо виконання цього графіка.

При цьому, перегляд тарифів на передачу та/або постачання
електроенергії здійснюється у разі наявності однієї з таких умов: 1) збиткової діяльності ліцензіата за базовий період, що
склалася з причин, незалежних від діяльності ліцензіата; 2) зміни обсягів передачі та/або постачання електроенергії на
прогнозний період відносно врахованих при розрахунку діючих
тарифів більше ніж на 5%; 3) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності з
передачі та/або постачання електроенергії, що склалася з причин,
незалежних від діяльності ліцензіата, якщо це призводить до зміни
тарифів більше ніж на 5% від затвердженого рівня на базовий
період.
2.2. Заявник, який здійснює діяльність виключно з передачі
електроенергії місцевими (локальними) електромережами, має право
звернутися до НКРЕ з заявою щодо перегляду тарифів за наявності
умов, передбачених підпунктами 1-3 пункту 2.1. У цьому випадку вимога пункту 2.1 про здійснення повної
поточної оплати електроенергії, купованої у ДП "Енергоринок", не
застосовується.
2.3. Суб'єкт підприємницької діяльності, який звернувся до
НКРЕ для отримання ліцензії на здійснення підприємницької
діяльності з передачі та/або постачання електроенергії, подає
одночасно заяву та відповідні документи для встановлення тарифів.
2.4. Комісія не розглядатиме заяву ліцензіата щодо підвищення
рівня тарифів протягом періоду, на який вони розраховувалися, якщо
тарифи ліцензіата були знижені Комісією внаслідок порушень,
зазначених у пункті 5.1.
3. Вимоги до оформлення заяви
3.1. Для встановлення тарифів на передачу та/або постачання
заявник подає до НКРЕ заяву за встановленою формою (додаток 1) і
такі документи у друкованій (чотири примірники) та електронній
формах: 1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення
тарифів, що включає обгрунтування прогнозних витрат компанії за їх
складовими, опис території та загальну характеристику заявника
(додаток 2); 2) розрахунок тарифів на прогнозний період за видами
діяльності (за формами, наведеними в додатках 3 та 4), здійснений
відповідно до Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на
спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564
( v0564227-98 ); 3) розрахунок витрат ліцензіата на здійснення діяльності з
передачі та постачання електроенергії на прогнозний період
(додаток 5); 4) розрахунок витрат на передачу електричної енергії за
класами напруги (додаток 6); 5) розрахунок обсягів передачі електричної енергії для
кожного класу напруги (додаток 7) та розрахунок обсягів передачі
електричної енергії для кожного класу напруги по сальдованому
надходженню електроенергії в мережу ліцензіата (додаток 8); 6) розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої
діяльності; 7) баланс електроенергії на прогнозний період, узгоджений з
центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці (додаток 9); 8) структура споживання та розрахунок роздрібних тарифів для
споживачів з урахуванням запропонованих заявником рівнів тарифів
на передачу та постачання (додаток 10); 9) інвестиційна програма, яка затверджена ліцензіатом у
встановленому порядку, та погоджена з центральним органом
виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, (про
що робляться відповідні відмітки на титульному листі) разом з
розрахунком джерел фінансування інвестицій (додаток 11) та
узагальнений план інвестиційних витрат за напрямками використання
(додаток 12); ( Підпункт 9 пункту 3.1 в редакції Постанови НКРЕ
N 1311 ( v1311227-03 ) від 15.12.2003 ) 10) проект розрахунку коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат на прогнозний період для ліцензіатів з передачі електричної
енергії; 11) бухгалтерська звітність за базовий період - баланс
підприємства (форма N 1 ( z0396-99 ), звіт про фінансові
результати та їх використання (форма N 2 ( v0397-99 ); 12) звіт з праці (форма 1-ПВ ( v0398202-01 ) за попередній
рік та за останній квартал за видами діяльності та категоріями
працюючих; 13) розрахунок витрат на оплату праці на прогнозний період; 14) розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний
період, здійснений відповідно до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); 15) розрахунок чисельності персоналу, що задіяний при
здійсненні ліцензованого виду діяльності заявника. 3.2. Для перегляду тарифів на передачу та/або постачання
ліцензіат подає до НКРЕ заяву за встановленою формою (додаток 1) і
такі документи у друкованій (чотири примірники) та електронній
формах: 1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення
тарифів, що включає обгрунтування прогнозних витрат компанії за їх
складовими, опис території та загальну характеристику заявника
(додаток 2); 2) розрахунок тарифів на прогнозний період за видами
ліцензованої діяльності (за формами, наведеними в додатках 3 та
4); 3) розрахунок витрат ліцензіата на здійснення діяльності з
передачі та постачання електроенергії (додаток 5); 4) розрахунок витрат ліцензіата на здійснення діяльності з
передачі електричної енергії за класами напруги (додаток 6); 5) розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої
діяльності; 6) розрахунок обсягів передачі електричної енергії для
кожного класу напруги (додаток 7) та розрахунок обсягів передачі
електричної енергії для кожного класу напруги по сальдованому
надходженню електроенергії в мережу ліцензіата (додаток 8); 7) відомча форма звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу
електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу
по електричних мережах" за базовий період та прогнозний період; 8) баланс електроенергії на прогнозний період, узгоджений з
центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці (додаток 9); 9) структура споживання та розрахунок роздрібних тарифів для
споживачів з урахуванням запропонованих заявником рівнів тарифів
на передачу та постачання (додаток 10); 10) інвестиційна програма, яка затверджена ліцензіатом у
встановленому порядку, та погоджена з центральним органом
виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, (про
що робляться відповідні відмітки на титульному листі) разом з
розрахунком джерел фінансування інвестицій (додаток 11) та
узагальнений план інвестиційних витрат за напрямками використання
(додаток 12); ( Підпункт 10 пункту 3.2 в редакції Постанови НКРЕ
N 1311 ( v1311227-03 ) від 15.12.2003 ) 11) нормативні характеристики технологічних витрат
електроенергії, нормативні технологічні та фактичні витрати
електроенергії для кожного класу напруги за базовий період і в
динаміці за три попередні роки, погоджені центральним органом
виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та
проект розрахунку коефіцієнтів нормативних технологічних витрат на
прогнозований період для ліцензіатів з передачі електричної
енергії; 12) звіт щодо технологічних порушень в мережах (аварії I та
II категорії, відмови I та II категорії та інші) з висвітленням
наслідків та поясненням причин порушень; 13) інформацію про величину та тривалість обмежень та
відключень споживачів електроенергії з висвітленням наслідків та
поясненням причин недовідпуску електроенергії; 14) форми відомчої статистичної звітності - 3-НКРЕ, 5-НКРЕ,
6-НКРЕ, 7-НКРЕ ( v0103227-02 ) (звітні та прогнозовані дані про
ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької діяльності); 15) фінансова звітність за попередній рік (форми N 1
( z0396-99 ), N 2 ( z0397-99 ), N 3 ( z0398-99 ), N 4
( z0399-99 ), N 5 ( z0904-00 ) та за останній квартал (форми N 1,
N 2); 16) звіт з праці (форма 1-ПВ ( v0398202-01 ) за попередній
рік та за останній квартал за видами діяльності та категоріями
працюючих; 17) розрахунок витрат на оплату праці на прогнозний період; 18) розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний
період, здійснений відповідно до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); 19) форма статистичної звітності "1 Підприємництво"
( z0018-98 ); 20) довідка від ДП "Енергоринок" про стан розрахунків
заявника за куповану електроенергію та суми заборгованості перед
ДП "Енергоринок" за період від початку року, в якому відбувається
подання заяви, до дати подання заяви до НКРЕ; 21) розрахунок чисельності персоналу, що задіяний при
здійсненні ліцензованого виду діяльності заявника; 22) копія договору з ДП "Енергоринок" про реструктуризацію
заборгованості за електроенергію, куповану на оптовому ринку
електричної енергії України; 23) копія договору купівлі-продажу електроенергії, укладеного
між заявником та ДП "Енергоринок"; 24) висновок місцевого органу виконавчої влади щодо зміни
рівнів тарифів заявника.
3.3. Заявник, який забезпечує повну поточну оплату купованої
електроенергії на Оптовому ринку України (ОРЕ) та уклав договір з
ДП "Енергоринок" про реструктуризацію заборгованості за
електроенергію і дотримується умов цього договору, або не має
заборгованості перед ДП "Енергоринок" при перегляді тарифів
розрахунок тарифів на передачу та/або постачання здійснює
відповідно до Порядку визначення роздрібних тарифів, тарифів на
передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та
тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують
повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку
електроенергії України (далі - Порядок), затвердженого постановою
НКРЕ від 02.04.2001 N 309 ( v0309227-01 ).
3.4. Заявник, який має заборгованість перед ДП "Енергоринок"
за електричну енергію та не уклав договір про реструктуризацію
заборгованості за електроенергію, куповану на Оптовому ринку
електричної енергії України, при перегляді тарифів розрахунок
тарифів на передачу та/або постачання здійснює відповідно до
Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту
електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими
(локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564
( v0564227-98 ).
( Пункт 3.5 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1311
( v1311227-03 ) від 15.12.2003 )
3.6. Заявник зобов'язаний обгрунтовано розподілити витрати
між ліцензованими та іншими видами підприємницької діяльності і
аргументовано підтвердити необхідною документацією саме такий
розподіл.
3.7. Заявник обгрунтовує кожну складову операційних витрат і
прибутку на здійснення ліцензованої діяльності, що пропонуються
для включення в тариф.
3.8. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, спрямованих на реконструкцію, модернізацію
та розвиток компанії, до НКРЕ подається інвестиційна програма
відповідно до затвердженого порядку. { Пункт 3.8 в редакції
Постанов НКРЕ N 36 ( v0036227-03 ) від 15.01.2003, N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
{ Пункт 3.9 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
{ Пункт 3.10 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
{ Пункт 3.11 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
{ Пункт 3.12 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
{ Пункт 3.13 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
{ Пункт 3.14 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
4. Порядок та строки розгляду заяви
4.1. Заява на встановлення або перегляд тарифів та додані
документи згідно з положеннями, передбаченими розділом 3 цієї
Процедури, подаються для реєстрації до управління справами НКРЕ.
4.2. У разі, якщо заява та додані документи не відповідають
вимогам розділу 3 цієї Процедури, заява залишається без розгляду,
про що НКРЕ сповіщає ліцензіата.
4.3. З прийняттям заяви до розгляду на підвищення рівня
тарифів Комісія приймає рішення щодо перевірки
фінансово-господарської діяльності заявника, яка здійснюється
робочою групою, створеною НКРЕ (з залученням, при необхідності,
інших заінтересованих сторін та незалежних експертів, визначених
згідно з умовами пункту 3.5 цієї Процедури).
4.4. Управління НКРЕ можуть запросити у заявника письмові
обгрунтування наданих матеріалів та/або іншу додаткову інформацію,
необхідну для розгляду заяви. Заявник надає всі необхідні
матеріали протягом трьох робочих днів від дня отримання письмового
запиту НКРЕ.
4.5. На підставі розгляду доданих до заяви документів та з
урахуванням результатів перевірки підприємства-заявника (при її
проведенні) управління НКРЕ протягом місяця готують такі висновки: 1) управління цінової політики в електроенергетиці разом з
управлінням ліцензійного контролю та територіальних представництв
готує висновок щодо ефективного та цільового використання коштів,
передбачених діючими тарифами ліцензіата, і проект структури
тарифів за формою додатку 13; 2) управління технічної політики готує висновки щодо
виконання заходів інвестиційної програми за попередній період та
обгрунтованості інвестиційної програми на прогнозований період; у
разі необхідності готує проект постанови про затвердження
коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії
заявника на прогнозний період; ( Підпункт 2 пункту 4.5 в редакції
Постанови НКРЕ N 36 ( v0036227-03 ) від 15.01.2003 ) 3) фінансово-аналітичне управління готує висновок щодо
фінансового стану заявника, щодо оплати заявником електроенергії,
купованої у ДП "Енергоринок", висновок про фінансову спроможність
і економічну доцільність здійснення підприємницької діяльності з
передачі та/або постачання електричної енергії за регульованим
тарифом для суб'єктів підприємницької діяльності, які бажають
отримати відповідну ліцензію вперше. Висновки за підписом керівника управління або особи, яка його
заміщає, надаються управлінню цінової політики в електроенергетиці
НКРЕ. Розгляд заяви призупиняється на час, необхідний для
доопрацювання структури тарифу або інвестиційної програми, якщо
при розгляді управліннями НКРЕ виникають питання, що потребують
додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕ офіційно
повідомляє заявника.
4.6. Управління цінової політики в електроенергетиці після
отримання висновків від інших управлінь опрацьовує надані
матеріали і надає пропозиції Комісії щодо необхідності проведення
відкритих слухань або винесення питання встановлення або перегляду
тарифів безпосередньо на відкрите засідання НКРЕ.
4.7. У разі встановлення факту нецільового або
необгрунтованого використання коштів, передбачених затвердженими
тарифами ліцензіата, а також зміни структури тарифів та/або
інвестиційної програми без погодження з НКРЕ, надання заявником до
НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої
діяльності та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими
актами НКРЕ, Комісія має право відмовити ліцензіату у перегляді
тарифів або знизити рівні тарифів.
4.8. Питання щодо встановлення або перегляду тарифів
розглядаються НКРЕ на відкритих слуханнях та відкритих засіданнях.
Під час відкритих слухань та відкритих засідань не оголошується
інформація, що є конфіденційною для заявника. Перелік
конфіденційної інформації, визначений з урахуванням постанови
Кабінету Міністрів України від 09.08.93 N 611 ( 611-93-п ),
заявник подає і погоджує з НКРЕ за 5 днів до початку відкритих
слухань.
4.9. У разі прийняття рішення щодо необхідності проведення
відкритих слухань управління цінової політики в електроенергетиці
разом з управлінням технічної політики визначає дату проведення
відкритих слухань і повідомляє про це заявника. Заявник не менше
ніж за 5 днів до дати проведення відкритих слухань забезпечує
повідомлення у засобах масової інформації за формою, наведеною в
додатку 14 (оголошення, яке публікується в загальнодержавній
газеті), і надає копію повідомлення в НКРЕ не менше ніж за 2 дні
до дати проведення відкритих слухань. { Пункт 4.9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1052 ( v1052227-07 ) від
26.07.2007 }
4.10. За результатами відкритих слухань вирішується питання
щодо можливості включення розглянутого питання до порядку денного
відкритого засідання Комісії або необхідності подальшого його
розгляду центральним апаратом Комісії. У разі прийняття на відкритому слуханні рішення щодо
необхідності внесення змін до структури тарифів та/або
інвестиційного плану ліцензіат надає у визначений термін до
управління цінової політики в електроенергетиці та управління
технічної політики НКРЕ уточнену структуру тарифів та/або
скоригований інвестиційний план.
4.11. Після надання заявником скоригованих, з урахуванням
попередніх слухань, структури тарифів та/або інвестиційної
програми управліннями цінової політики в електроенергетиці та
технічної політики НКРЕ визначається дата проведення відкритого
засідання Комісії, про що повідомляється заявнику. Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації не
менше ніж за 5 днів до дати проведення відкритого засідання
Комісії надає відповідне повідомлення у засобах масової
інформації.
4.12. Рішення щодо затвердження рівнів тарифів, встановлення
їх структури та схвалення інвестиційної програми і джерел її
фінансування приймаються на відкритих засіданнях НКРЕ. ( Абзац
перший пункту 4.12 в редакції Постанови НКРЕ N 1311
( v1311227-03 ) від 15.12.2003 ) У разі прийняття Комісією на відкритому засіданні рішення
щодо необхідності додаткового коригування структури тарифів та/або
інвестиційної програми ліцензіата питання щодо затвердження рівнів
тарифів має бути повторно винесене на відкрите засідання Комісії
після надання заявником до управління цінової політики в
електроенергетиці та управління технічної політики НКРЕ остаточно
скоригованих структури тарифів та/або інвестиційної програми.
4.13. Дата введення в дію затверджених тарифів визначається
відповідно до чинного законодавства. ( Пункт 4.13 в редакції
Постанови НКРЕ N 1311 ( v1311227-03 ) від 15.12.2003 )
4.14. Копія рішення надсилається заявнику рекомендованим
листом протягом 3 календарних днів після оформлення рішення.
5. Умови перегляду тарифів за ініціативою НКРЕ
5.1. НКРЕ ініціює перегляд тарифів ліцензіата, як засіб
державного регулювання в електроенергетиці, у разі: 1) закінчення періоду, на який розраховувалися тарифи та їх
структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів
витрат у структурі тарифу); 2) встановлення факту нецільового або необгрунтованого
використання коштів, передбачених затвердженими тарифами
ліцензіата; 2-1) використання коштів на цілі або у розмірах, не
передбачених схваленою інвестиційною програмою, без погодження з
НКРЕ; ( Пункт 5.1 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою
НКРЕ N 36 ( v0036227-03 ) від 15.01.2003, із змінами, внесеними
згідно з Постановою НКРЕ N 1311 ( v1311227-03 ) від 15.12.2003 ) 3) надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації щодо
здійснення ліцензованої діяльності; 4) здійснення інших видів діяльності без дозволу НКРЕ; 5) невиконання ліцензіатом програми заходів, спрямованих на
покращання (підтримання стандартного рівня) якості електричної
енергії; 6) невиконання заявником зобов'язань щодо здійснення повної
поточної оплати електроенергії, купованої у ДП "Енергоринок"; 7) порушення ліцензіатом умов проведення закупівель товарів,
робіт і послуг, визначених діючими нормативними актами; 8) зміни обсягів передачі та/або постачання електроенергії,
врахованих при розрахунку тарифів на базовий період, більше ніж на
5%; 9) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності з
передачі та/або постачання електроенергії, що склалася з причин,
незалежних від заявника, якщо це призводить до зміни тарифів
більше ніж на 5% від затвердженого рівня; 10) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими
актами НКРЕ.
5.2. За наявності підстав, передбачених пунктом 5.1 цієї
Процедури, НКРЕ переглядає тарифи ліцензіата, виходячи з даних
звітності, актів перевірок та/або пояснень і матеріалів
ліцензіата.
5.3. НКРЕ у письмовій формі повідомляє ліцензіата про початок
перегляду тарифів. У разі необхідності НКРЕ направляє ліцензіату
запит щодо надання додаткової інформації для перегляду тарифів.
Ліцензіат має надавати НКРЕ будь-яку інформацію відповідно до
положень цієї Процедури.
5.4. Територіальним представництвам НКРЕ при проведенні
планових перевірок ліцензіатів щодо дотримання ними Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) необхідно здійснювати
контроль суми витрат основних споживачів на передачу електричної
енергії субспоживачам, розрахованих пропорційно заявленій
потужності основних споживачів та субспоживачів, що включаються до
витрат постачальників електричної енергії за регульованим тарифом,
у межах коштів, передбачених затвердженою структурою тарифів на
передачу електричної енергії. ( Розділ 5 доповнено пунктом 5.4
згідно з Постановою НКРЕ N 264 ( v0264227-04 ) від 22.03.2004 )
( Процедура в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )
Начальник управління цінової політики Р.Лагодюк

ДОДАТОК 1
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом
Голові Національної комісії
регулювання
електроенергетики України

ЗАЯВА
щодо встановлення (перегляду)** тарифів суб'єкта
підприємницької діяльності
_______________________________________________________
(назва заявника)
Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо
встановлення (перегляду)** тарифів на __________________________________________________________________
(вид ліцензованої діяльності)
-------------- ** Вказати необхідне.

Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну
інформацію. До заяви додаються: _________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік документів згідно з п.3.1 Процедури)
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 1 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 2
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата __________________________
в динаміці за останні п'ять років

------------------------------------------------------------------- | N | Параметр | Рік | |з/п| |-----------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1.|Площа території, на якій | | | | | | | |здійснюється ліцензована | | | | | | | |діяльність, кв. км | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.|Кількість споживачів | | | | | | | |(абонентів) ліцензіата: | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |в тому числі по 2 класу напруги| | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |з них населення | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 3.|Загальна довжина електричних | | | | | | | |мереж, км *** | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |з них повітряних: | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |110 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |35 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |6/10 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |0,38 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |кабельних: | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |110 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |35 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |6/10 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |0,38 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 4.|Сумарна потужність власних | | | | | | | |трансформаторів, МВА | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |110 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |35 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |6/10 кВ | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5.|Середньооблікова чисельність | | | | | | | |персоналу, осіб | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |в тому числі з передачі | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 6.|Нормативна чисельність | | | | | | | |персоналу, осіб | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 7.|Середьомісячна заробітна плата | | | | | | | |працівників, грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 8.|Річний обсяг передачі | | | | | | | |електроенергії, млн. кВт. год | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |прогноз | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |факт | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 9.|Річна виручка від передачі | | | | | | | |електроенергії, тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |10.|Операційні витрати з передачі, | | | | | | | |тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |11.|Річний обсяг постачання | | | | | | | |електроенергії, млн. кВт. год | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |прогноз | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |факт | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |12.|Річна виручка від постачання | | | | | | | |електроенергії, тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |13.|Операційні витрати з | | | | | | | |постачання, тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |14.|Прибуток всього, тис. грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |від діяльності з передачі | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |від діяльності з постачання | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |15.|База нарахування прибутку, тис.| | | | | | | |грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |16.|Сума залучених інвестицій, тис.| | | | | | | |грн. | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |17.|Норма прибутку на базу | | | | | | | |нарахування, % | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |18.|Втрати електроенергії в | | | | | | | |мережах, % | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |19.|Понаднормативні втрати, % | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |20.|Обсяг ліній електропередач в | | | | | | | |умовних одиницях | | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |21.|Обсяг підстанцій в умовних | | | | | | | |одиницях | | | | | | -------------------------------------------------------------------
-------------- * Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та
довжини внутрішньо-будинкових мереж.
( Додаток 2 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 3
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

РОЗРАХУНОК
тарифу на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами

Постанова НКРЕ, що затверджує документ, відповідно до якого
здійснюються розрахунки
__________________________________________________________________

Формула для розрахунку тарифу на
передачу електричної енергії для м
споживачів 1 класу напруги на Т = ---------------------- прогнозований період 1
Формула для розрахунку тарифу на
передачу електричної енергії для м
споживачів 2 класу напруги на Т = ---------------------- прогнозований період 2

----------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Позна- |Базовий |Базовий |Прогно-| |з\п| |чення, |період, |період, |зований| | | |одиниці| як | факт |період | | | |виміру |передба-| | | | | | | чено в | | | | | | | тарифі | | | |---------------------------------------------------------------| | Вихідні дані | |---------------------------------------------------------------| | 1.|Обсяг передачі |Е , | | | | | |електроенергії, що | 1 | | | | | |передається на 1 класі |МВт x г| | | | | |напруги | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 2.|Обсяг електроенергії, яка|Е , | | | | | |трансформується з 1 на 2 | т1 | | | | | |клас напруги |МВт x г| | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 3.|Обсяг електричної |Е , | | | | | |енергії, що надходить від| г2 | | | | | |генеруючих джерел | | | | | | |безпосередньо на 2 клас | | | | | | |напруги | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 4.|Обсяг передачі |Е , | | | | | |електроенергії, що | 2 | | | | | |передається на 2 класі |МВт x г| | | | | |напруги | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 5.|Коефіцієнт нормативних | н | | | | | |технологічних витрат |к , | | | | | |електроенергії на | 1 | | | | | |передачу місцевими |в.о. | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами 1 класу | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 6.|Коефіцієнт нормативних | н | | | | | |технологічних витрат |к , | | | | | |електроенергії на | 2 | | | | | |передачу місцевими |в.о. | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами 2 класу | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 7.|Коефіцієнт | п | | | | | |понаднормативних витрат |к , | | | | | |електроенергії на |в.о. | | | | | |передачу місцевими | | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 8.|Витрати на передачу |В , | | | | | |електричної енергії на 1 | u1 | | | | | |класі напруги |грн. | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 9.|Витрати на передачу |В , | | | | | |електричної енергії на 2 | u2 | | | | | |класі напруги |грн. | | | | |---------------------------------------------------------------| | Результати розрахунку | |---------------------------------------------------------------| | 1.|Тариф на передачу | м | | | | | |електричної енергії для |Т , | | | | | |споживачів першого класу | 1 | | | | | |напруги |грн./ | | | | | | |МВт x г| | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+-------| | 2.|Тариф на передачу | м | | | | | |електричної енергії для |Т , | | | | | |споживачів другого класу | 2 | | | | | |напруги |грн./ | | | | | | |МВт x г| | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 3 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 4
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

РОЗРАХУНОК
тарифу на постачання електричної енергії
за регульованим тарифом

Постанова НКРЕ, що затверджує документ, відповідно до якого
здійснюються розрахунки
__________________________________________________________

Формула для розрахунку тарифу
на постачання електричної п
енергії для споживачів 1 групи Т = --------------------------- на прогнозований період 1
Формула для розрахунку тарифу
на постачання електричної п
енергії для споживачів 2 групи Т = --------------------------- на прогнозований період 2

------------------------------------------------------------------ |N з\п| Найменування |Позначе-|Базовий |Базовий |Прогно-| | | | ння, |період, |період, |зований| | | |одиниці | як | факт |період | | | | виміру |передба-| | | | | | | чено в | | | | | | | тарифі | | | |----------------------------------------------------------------| | Вихідні дані | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Обсяг електроенергії, | п | | | | | |реалізованої споживачам|Е , | | | | | |1 групи | с1 | | | | | | |МВт x г | | | | |-----+-----------------------+--------+--------+--------+-------| | 2. |Обсяг електроенергії, | п | | | | | |реалізованої споживачам|Е , | | | | | |2 групи | с2 | | | | | | |МВт x г | | | | |-----+-----------------------+--------+--------+--------+-------| | 3. |Витрати на постачання | п | | | | | |електричної енергії |В , | | | | | | |грн. | | | | |-----+-----------------------+--------+--------+--------+-------| | 4. |Коефіцієнт складності |К, в.о. |5 |5 | | |----------------------------------------------------------------| | Результати розрахунку | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Тариф на постачання | п | | | | | |електричної енергії для|Т , | | | | | |1 групи споживачів | 1 | | | | | | |грн./ | | | | | | |МВт x г | | | | |-----+-----------------------+--------+--------+--------+-------| | 2. |Тариф на постачання | п | | | | | |електричної енергії для|Т , | | | | | |2 групи споживачів | 2 | | | | | | |грн./ | | | | | | |МВт x г | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 4 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 5
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

РОЗРАХУНОК
витрат ліцензіата на здійснення діяльності
з передачі та постачання електричної енергії

на ______________ рік ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік складових | Код | Загальні витрати | Витрати на виробництво | Витрати на передачу | Витрати на постачання | | частин витрат з |рядка | В , тис. грн. | В , тис. грн. | В , тис. грн. | В , тис. грн. | | ліцензованого виду | | з | в | м | п | | діяльності, що | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------| | включаються в | |в діючому|базовий|прогно-|в діючому|базовий|прогно-|в діючому|базовий|прогно-|в діючому|базовий|прогно-| | розрахунок тарифу | | тарифі |період |зований| тарифі |період |зований| тарифі |період |зований| тарифі |період |зований| | | | | |період | | |період | | |період | | |період | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |1. Операційні витрати |1 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Матеріальні витрати |1.1 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- виробничі послуги |1.1.1 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- сировина і матеріали |1.1.2 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- паливо |1.1.3 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на ремонт |1.1.4 | | | | | | | | | | | | | |господарчим і підрядним | | | | | | | | | | | | | | |способами (без зар. | | | | | | | | | | | | | | |плати) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на ел. ен. для|1.1.5 | | | | | | | | | | | | | |госп. потреб | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на |1.1.6 | | | | | | | | | | | | | |використання ел. мереж | | | | | | | | | | | | | | |інших | | | | | | | | | | | | | | |ліцензіатів-передавачів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Відрахування на |1.2 | | | | | | | | | | | | | |соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Амортизація |1.3 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Інші операційні витрати:|1.4 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- плата за землю |1.5 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- комунальний податок |1.5.1 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на зв'язок |1.5.3 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на службові |1.5.4 | | | | | | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- податок на транспорт |1.5.6 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- утримання легкового |1.5.7 | | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- інвентаризація землі |1.5.8 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- інші витрати |1.5.9 | | | | | | | | | | | | | |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |2. Всього фінансові |1.5.10| | | | | | | | | | | | | |витрати (% за кредит) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |3. Витрати з прибутку |2 | | | | | | | | | | | | | |на: | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- дивіденди / базу |3 | | | | | | | | | | | | | |нарахування | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- розвиток виробництва /|3.1. | | | | | | | | | | | | | |виробничі інвестиції | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- формування резервного |3.2 | | | | | | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- податок на прибуток |3.3 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- інші цілі |3.4 | | | | | | | | | | | | | |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |4. Всього від реалізації|3.5 | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 5 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 6
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

РОЗРАХУНОК
витрат на передачу електричної енергії за класами напруги

на ____________ рік -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік складових | Код | Загальні витрати | Витрати на передачу, розподілені за | | частин витрат з |рядка | В , тис. грн. | класами напруги | | ліцензованого виду | | м |---------------------------------------------------| | діяльності, що | | | В , тис. грн. | В , тис. грн. | | включаються в | | | u1 | u2 | | розрахунок тарифу | |-------------------------+-------------------------+-------------------------| | | |в діючому|базовий|прогно-|в діючому|базовий|прогно-|в діючому|базовий|прогно-| | | | тарифі |період |зований| тарифі |період |зований| тарифі |період |зований| | | | | |період | | |період | | |період | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |1. Операційні витрати |1 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Матеріальні витрати |1.1 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- виробничі послуги |1.1.1 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- сировина і матеріали |1.1.2 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- паливо |1.1.3 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на ремонт |1.1.4 | | | | | | | | | | |господарчим і підрядним | | | | | | | | | | | |способами (без зар. плати) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на ел. ен. для |1.1.5 | | | | | | | | | | |госп. потреб | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на використання |1.1.6 | | | | | | | | | | |ел. мереж інших | | | | | | | | | | | |ліцензіатів-передавачів | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Відрахування на соціальні |1.2 | | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Амортизація |1.3 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |Інші операційні витрати: |1.4 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- плата за землю |1.5 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- комунальний податок |1.5.1 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на зв'язок |1.5.3 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- витрати на службові |1.5.4 | | | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- податок на транспорт |1.5.6 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- утримання легкового |1.5.7 | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- інвентаризація землі |1.5.8 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- інші витрати |1.5.9 | | | | | | | | | | |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |2. Всього фінансові витрати |1.5.10 | | | | | | | | | | |(% за кредит) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |3. Витрати з прибутку на: |2 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- дивіденди / базу |3 | | | | | | | | | | |нарахування | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- розвиток виробництва / |3.1 | | | | | | | | | | |виробничі інвестиції | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- формування резервного |3.2 | | | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- податок на прибуток |3.3 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |- інші цілі (розшифрувати) |3.4 | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------| |4. Всього від реалізації |3.5 | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 6 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 7
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

РОЗРАХУНОК
обсягу передачі електричної енергії місцевими
(локальним) електромережами для кожного
класу напруги

-------------------------------------------------------------------------- | N | Вихідні дані |Позначення| 1 клас | 2 клас | |з/п| ліцензіата | одиниці |---------------+---------------| | | | виміру |Базовий|Прогно-|Базовий|Прогно-| | | | |період |зований|період |зований| | | | | |період | |період | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |1. |Обсяг спожитої корисної |Е , | | | | | | |електричної енергії | cj | | | | | | |споживачами, які |МВт x г | | | | | | |підключені до | | | | | | | |відповідного класу | | | | | | | |напруги, включаючи обсяги| | | | | | | |електроенергії, спожитої | | | | | | | |споживачами НП | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |2. |Обсяг передачі |Е , | | | | | | |електричної енергії | оj | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |за межі території |МВт x г | | | | | | |ліцензіата до мереж | | | | | | | |іншого ліцензіата з | | | | | | | |передачі електричної | | | | | | | |енергії | | | | | | | |-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат 1... | | | | | | | |-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат n ... | | | | | | | |-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Всього: |S Е , | | | | | | | | оj | | | | | | | |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |3. |Обсяг надходження |Е , | | | | | | |електричної енергії від | нj | | | | | | |мереж інших ліцензіатів |МВт x г | | | | | | |-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат 1... | | | | | | | |-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат n ... | | | | | | | |-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Всього: |S Е , | | | | | | | | нj | | | | | | | |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |4. |Обсяг електричної |Е , | | | | | | |енергії, що надходить від| гj | | | | | | |генеруючих джерел |МВт x г | | | | | | |безпосередньо на j-й клас| | | | | | | |напруги | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |5. |Всього загальне |Е , | | | | | | |надходження | з | | | | | | | |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |6. |Обсяг електричної |Е , | | | | | | |енергії, що | тj | | | | | | |трансформується з вищого |МВт x г | | | | | | |класу на нижчий клас | | | | | | | |напруги | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |7. |Обсяг споживання |Е , | | | | | | |електричної енергії на | гп | | | | | | |господарські потреби |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |8. |Обсяг передачі |Е , | | | | | | |електричної енергії | j | | | | | | | |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |9. |Нормативні технологічні |МВт x г | | | | | | |витрати електричної | | | | | | | |енергії (ТВЕ) на передачу| | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |10.|Понаднормативні витрати |МВт x г | | | | | | |електричної енергії (ПВЕ)| | | | | | | |на передачу | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |11.|Фактичні технологічні |МВт x г | | x | | x | | |витрати електричної | | | | | | | |енергії (ТВЕ) на передачу| | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |12.|Коефіцієнти нормативних | м | | | | | | |технологічних витрат |К , | | | | | | |електричної енергії (ТВЕ)| pj | | | | | | |на передачу |в.о. | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |13.|Коефіцієнти | п | | x | | x | | |понаднормативних витрат |к , | | | | | | |електричної енергії (ПВЕ)|в.о. | | | | | | |на передачу | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |14.|Коефіцієнти фактичних | м | | x | | x | | |технологічних витрат |К , | | | | | | |електричної енергії (ТВЕ)| рфj | | | | | | |на передачу |в.о. | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 7 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 8
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

РОЗРАХУНОК
обсягу передачі електричної енергії місцевими
(локальним) електромережами для кожного класу напруги
по сальдованому надходженню електроенергії
в мережу ліцензіата

-------------------------------------------------------------------------- | N | Вихідні дані |Позначення| 1 клас | 2 клас | |з/п| ліцензіата | одиниці |---------------+---------------| | | | виміру |Базовий|Прогно-|Базовий|Прогно-| | | | |період |зований|період |зований| | | | | |період | |період | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |1. |Обсяг спожитої корисної |Е , | | | | | | |електричної енергії | сj | | | | | | |споживачами, які |МВт x г | | | | | | |підключені до | | | | | | | |відповідного класу | | | | | | | |напруги, включаючи обсяги| | | | | | | |електроенергії, спожитої | | | | | | | |споживачами НП | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |2. |Обсяг передачі |Е , | x | x | x | x | | |електричної енергії | оj | | | | | | |за межі території |МВт x г | | | | | | |ліцензіата до мереж | | | | | | | |іншого ліцензіата з | | | | | | | |передачі електричної | | | | | | | |енергії | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат 1... | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат n ... | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Всього: |S Е , | x | x | x | x | | | | оj | | | | | | | |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |3. |Обсяг надходження | Е , | | | | | | |електричної енергії від | нj | | | | | | |мереж інших ліцензіатів |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат 1... | | x | x | x | x | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Ліцензіат n ... | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| | |Всього: |S Е , | x | x | x | x | | | | нj | | | | | | | |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |4. |Обсяг електричної | Е , | x | x | x | x | | |енергії, що надходить від| гj | | | | | | |генеруючих джерел |МВт x г | | | | | | |безпосередньо на j-й клас| | | | | | | |напруги | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |5. |Всього сальдоване | Е , | | | | | | |надходження | з | | | | | | |електроенергії в мережу |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |6. |Обсяг електричної | Е , | | | | | | |енергії, що | тj | | | | | | |трансформується з вищого |МВт x г | | | | | | |класу на нижчий клас | | | | | | | |напруги | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |7. |Обсяг споживання | Е , | | | | | | |електричної енергії на | гп | | | | | | |господарські потреби |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |8. |Обсяг передачі | Е , | | | | | | |електричної енергії | j | | | | | | | |МВт x г | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |9. |Нормативні технологічні |МВт x г | | | | | | |витрати електричної | | | | | | | |енергії (ТВЕ) на передачу| | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |10.|Понаднормативні витрати |МВт x г | | | | | | |електричної енергії (ПВЕ)| | | | | | | |на передачу | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |11.|Фактичні технологічні |МВт x г | | x | | x | | |витрати електричної | | | | | | | |енергії (ТВЕ) на передачу| | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |12.|Коефіцієнти нормативних | м | | | | | | |технологічних витрат |К , | | | | | | |електричної енергії (ТВЕ)| pj | | | | | | |на передачу |в.о. | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |13.|Коефіцієнти | п | | x | | x | | |понаднормативних витрат |к , | | | | | | |електричної енергії (ПВЕ)|в.о. | | | | | | |на передачу | | | | | | |---+-------------------------+----------+-------+-------+-------+-------| |14.|Коефіцієнти фактичних | м | | x | | x | | |технологічних витрат |К , | | | | | | |електричної енергії (ТВЕ)| рфj | | | | | | |на передачу |в.о. | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 8 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 9
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

БАЛАНС
електроенергії заявника на прогнозний період

---------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Одиниці | I | II | III | IV | рік | | | виміру | квартал | квартал | квартал | квартал | | | | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас| |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Купована електрична енергія - |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |Всього | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |від Енергоринку |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Транспортування електричної |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |енергії НП | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Надходження електричної |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |енергії в мережі - Всього | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Надходження електричної |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |енергії в мережі без | | | | | | | | | | | | |електричної енергії НП | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |ТВЕ в мережах - Всього |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Теж в % | % | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |а) Нормативні ТВЕ в мережах |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |при постачанні НП | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Теж в % | % | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |б) ТВЕ в мережах на покриття |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |споживання обленерго | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Теж в % | % | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Відпуск електричної енергії із|тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |мережі (корисний відпуск) - | | | | | | | | | | | | |Всього | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Відпуск електричної енергії |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |споживачам НП | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Корисний відпуск електричної |тис.кВт x г| | | | | | | | | | | |енергії споживачам обленерго | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 9 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 10
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

СТРУКТУРА
споживання та роздрібні тарифи

------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Споживачі | Клас |Розрахунки за діючими тарифами | Розрахунки за | |з/п| | | | прогнозованими | | | | | | тарифами | | | | |-------------------------------+--------------------| | | | | Обсяги |Роздрібні| Товарна |Роздрібні| Товарна | | | | |споживання| тарифи, |продукція,| тарифи, |продукція,| | | | | із | грн/МВтг| тис.грн. | грн/МВтг| тис.грн. | | | | |розрахунку| | | | | | | | | на рік, | | | | | | | | | МВтг | | | | | |---+-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |1. |Промислові та | 1 клас | | | | | | | |прирівнені до | | | | | | | | |них споживачі |--------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | 2 клас | | | | | | |---+-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |2. |Виробничі | 1 клас | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | |споживачі |--------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | 2 клас | | | | | | |---+-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |3. |Установи та | 1 клас | | | | | | | |організації | | | | | | | | |державного |--------+----------+---------+----------+---------+----------| | |бюджету | 2 клас | | | | | | |---+-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |4. |Установи та організації| 1 клас | | | | | | | |місцевого бюджету | | | | | | | | | |--------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | 2 клас | | | | | | |---+-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |5. |Житлово-комунальна | 1 клас | | | | | | | |сфера |--------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | 2 клас | | | | | | |---+-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |6. |Населення | 2 клас | | | | | | | |-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| | |в т.ч. міське | 2 клас | | | | | | | |-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| | |в т.ч. сільське | 2 клас | | | | | | | |-----------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| | |в т.ч. з електроплитами| 2 клас | | | | | | |---------------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |Всього власним споживачам: | 1 клас | | | | | | | |--------+----------+---------+----------+---------+----------| | | 2 клас | | | | | | |---------------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------| |Разом: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 10 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 11
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

РОЗРАХУНОК
джерел фінансування витрат за напрямками
інвестиційного плану

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Капіталовкладення на передачу |Капіталовкладення| Всього, | |з/п| капіталовкладень | електроенергії, грн. | на постачання | грн. | | | |--------------------------------------------| електроенергії, | | | | | 1 клас | 2 клас | Всього | грн. | | | | |--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------| | | |Базовий|Прогн.|Базовий|Прогн.|Базовий|Прогн.|Базовий |Прогн. |Базовий|Прогн.| | | |період |період|період |період|період |період|період |період |період |період| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| | 1.|Обсяг капіталовкладень | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| | |Джерела фінансування: | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| |2.1|Власні кошти, в т.ч. | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| | |- амортизаційні | | | | | | | | | | | | |відрахування | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| | |- прибуток від | | | | | | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| | |- інші доходи | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| |2.2|Залучені кошти | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| |2.3|Кредити | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| |2.4|Іноземні інвестиції | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| |2.5|Технічна допомога | | | | | | | | | | | | |(гранти) | | | | | | | | | | | |---+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+--------+-------+------| |2.6|Інші (розшифрувати) | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 11 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 12
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙ
за джерелами фінансування проекту
(інвестиції, що будуть враховані в тарифі)

------------------------------------------------------------------- | Джерела | Перший | Другий | Третій |Четвертий|П'ятий рік| | фінансування, | рік | рік | рік | рік | | | тис. грн. | | | | | | |-----------------+--------+--------+--------+---------+----------| |Власні кошти | | | | | | |-----------------+--------+--------+--------+---------+----------| |Залучені кошти | | | | | | |-----------------+--------+--------+--------+---------+----------| |Кредити | | | | | | |-----------------+--------+--------+--------+---------+----------| |Іноземні | | | | | | |інвестиції | | | | | | |-----------------+--------+--------+--------+---------+----------| |Технічна допомога| | | | | | |(гранти) | | | | | | |-----------------+--------+--------+--------+---------+----------| |Інші | | | | | | |(розшифрувати) | | | | | | |-----------------+--------+--------+--------+---------+----------| |ВСЬОГО | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________ ___________________
(або особа, що його (підпис) (П.І.Б.)
заміщує)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.
( Додаток 12 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )

ДОДАТОК 13
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

СТРУКТУРА
тарифів _____________________________ на _________ рік
(назва ліцензіата)

----------------------------------------------------------------------------- |Перелік складових частин витрат з| Одиниці |Загальні|Витрати на |Витрати на| |ліцензованого виду діяльності, що| виміру | витрати|передачу |постачання| | включаються в розрахунок тарифу | | |-----------| | | | | | 1 | 2 | | | | | |клас |клас | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |1. Операційні витрати |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |Матеріальні витрати |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- виробничі послуги |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- сировина і матеріали |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- паливо |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- витрати на ремонт господарчим |тис. грн.| | | | | |і підрядним способами | | | | | | |(без зар. плати) | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- витрати на ел. ен. |тис. грн.| | | | | |для госп. потреб | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- витрати на використання ел. |тис. грн.| | | | | |мереж інших | | | | | | |ліцензіатів-передавачів | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |Витрати на оплату праці |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |Відрахування на соціальні |тис. грн.| | | | | |заходи | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |Амортизація |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |Інші операційні витрати: |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- плата за землю |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- комунальний податок |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- витрати на зв'язок | тис.грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- витрати на службові |тис. грн.| | | | | |відрядження | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- податок на транспорт |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- утримання легкового |тис. грн.| | | | | |транспорту | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- інвентаризація землі |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- інші цілі (розшифрувати) |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |2. Всього фінансові витрати |тис. грн.| | | | | |(% за кредит) | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |3. Витрати з прибутку на: |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- дивіденди / базу нарахування |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- розвиток виробництва / |тис. грн.| | | | | |виробничі інвестиції | | | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- формування резервного фонду |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- податок на прибуток |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |- інші цілі (розшифрувати) |тис. грн.| | | | | |---------------------------------+---------+--------+-----+-----+----------| |4. Всього від реалізації |тис. грн.| | | | | |електроенергії | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Тариф з передачі 1 клас __________ грн./МВтг
Тариф з передачі 2 клас __________ грн./МВтг
Тариф з постачання 1 група __________ грн./МВтг
Тариф з постачання 2 група __________ грн./МВтг
( Додаток 13 в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )
{ Додаток 14 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1052
( v1052227-07 ) від 26.07.2007 }
ДОДАТОК 14
до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі
електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами та з
постачання електроенергії
за регульованим тарифом

ПОВІДОМЛЕННЯ
у засобах масової інформації

До відома громадськості
__________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс,
телекс) __________________________________________________________________
повідомляє, що "____" ___________ _____ року о ______ у приміщенні
(число) (місяць) (рік) (час)
Національної комісії регулювання електроенергетики України за
адресою м. Київ, вул. Смоленська, 19 відбудеться відкрите слухання
питання щодо ______________________ тарифів на ________________________________
(перегляду або встановлення) (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) мережами __________________________________________________________________
та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом)
для ___________________________________________________
(найменування ліцензіата)
( Додаток в редакції Постанови НКРЕ N 1393 ( v1393227-02 ) від
11.12.2002 )вверх