Документ v0797224-14, текущая редакция — Принятие от 06.03.2014

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2014  № 797

Про затвердження Інформації про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2013 рік

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 1 грудня 2010 р. № 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 р. за № 137/18875, НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Інформацію про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2013 рік (далі - Інформація), що додається.

2. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення до 15 березня 2014 року забезпечити в установленому порядку розміщення Інформації на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет.

3. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції до 15 березня 2014 року забезпечити в установленому порядку опублікування Інформації в газеті "Відомості приватизації".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник
Голови Фонду


Є. ІвановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
06.03.2014 № 797

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2013 рік

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого визначається Законом України "Про Фонд державного майна України" від 9 грудня 2011 р. № 4107-VI.

Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми на 2013 рік Фонду державного майна України за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" мета бюджетної програми: реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Завдання бюджетної програми:

- удосконалення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

- ведення обліку об'єктів державної власності;

- проведення оцінки об'єктів приватизації та оренди;

- моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації;

- виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна;

- виконання планових завдань з надходження дивідендів;

- виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна.

Чисельність працівників системи державних органів приватизації Фонду державного майна України - 2625 штатних одиниць, у тому числі:

- в 27 структурних підрозділах центрального апарату - 544;

- в 26 регіональних відділеннях - 2081.

У 2013 році Фондом державного майна України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна".

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України в 2013 році складалась з 28 розпорядників бюджетних коштів:

головний розпорядник - розпорядник коштів I ступеня - Фонд державного майна України;

1 розпорядник II ступеня;

26 розпорядників III ступеня.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах центрального апарату та регіональних відділень Фонду державного майна України, на 2013 рік становить 173144,5 тис.грн. З них використано 163 836,2 тис.грн, або 94,6%, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом - 172 516,6 тис.грн;

використано (касові видатки) - 163 422,0 тис.грн, або 94,7%;

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом - 627,9 тис.грн;

використано (касові видатки) - 414,2 тис.грн, або 66,0%.

Фінансування видатків у системі державних органів приватизації Фонду державного майна України у 2013 році здійснювалось по центральному апарату та 26 регіональних відділеннях за бюджетною програмою КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна":

затверджено кошторисом - 173 144,5 тис.грн, в тому числі: за загальним фондом - 172 516,6 тис.грн, за спеціальним фондом - 627,9 тис.грн.

використано (касові видатки) - 163 836,2 тис.грн або 94,6%, в тому числі: за загальним фондом - 163 422,0 тис.грн або 94,7%, за спеціальним фондом - 414,2 тис.грн або 66,0%.

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності центрального апарату Фонду державного майна України та регіональних відділень, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Відповідно до індикативних показників доходів загального фонду Державного бюджету України на 2013 рік планове завдання з надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління ФДМУ на 2013 рік становить 70,0 млн грн.

Згідно з інформацією, наданою Державною казначейською службою України, станом на 01.01.2014 до бюджету перераховано дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які перебувають у державній власності, обсягом 125,2 млн грн. Виконання річного планового завдання з надходження дивідендів за 2013 рік становить 178,8%.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" на Фонд покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання із забезпечення надходження коштів в обсязі 835,0 млн грн до державного бюджету від оренди державного майна.

Станом на 01.01.2014 за даними Державної казначейської служби України від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 1054,3 млн грн, що становить 126,3% виконання річного завдання.

Протягом року підготовлено та опрацьовано 11813 од. звітів про оцінку майна, актів оцінки майна, які підлягають рецензуванню (державної власності), забезпечено облік 1154701 об'єктів державної власності (державного майна), які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності, забезпечено контроль стану виконання 1194 договорів купівлі-продажу державного майна, укладено на конкурсних засадах 3350 договорів оренди.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету передбачені у сумі 10900,0 млн грн. Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року № 976-р "Про збільшення у 2013 році обсягу джерел фінансування державного бюджету" було скориговано річне планове завдання щодо надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України на 2013 рік яке становить 1455,0 млн грн. Фактично надійшло 1479,9 млн грн, що становить 101,7% виконання річного плану.

Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, в 2013 році були заплановані у сумі 8,1 млн грн, фактично надійшло 5,3 млн грн, що становить 65,4% виконання річного плану.

Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в Державному бюджеті України на 2013 рік забезпечував ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів. Затверджені видатки у 2013 році були мінімальними та забезпечували основні напрями видатків лише частково.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний фонд, спеціальний фонд, разом) з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 1 грудня 2010 р. № 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет" наведена в додатку.

Начальник Управління
фінансово-бухгалтерської
роботи -
головний бухгалтер
В. Мишкіна

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua/}вверх