Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Условия, Заявление [...] от 25.05.2017683
Документ v0683874-17, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.07.2019, основание - v1565874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

25.05.2017  № 683

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1565 від 25.07.2019}

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», крім підпункту 3 пункту 4.1 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності показників якості надання послуг з перероблення побутових відходів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
25.05.2017  № 683

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Водного кодексу України, законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря».

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

біогаз - суміш газів, що утворюється при аеробному або анаеробному розкладанні органічної складової побутових відходів у процесі біологічного перероблення органічної складової побутових відходів;

виробництво електричної та/або теплової енергії - одна з технологічних операцій процесу перероблення (термічного чи біологічного) побутових відходів, пов’язана з перетворенням енергетичних ресурсів з побутових відходів на електричну та/або теплову енергію за допомогою технічних засобів для власних потреб та/або з метою її продажу на підставі договору;

вторинна сировина - речовини та матеріали, отримані у процесі перероблення побутових відходів, з яких може вироблятися продукція або які можуть використовуватися як продукція/сировина;

дегазація - одна з технологічних операцій процесу біологічного перероблення побутових відходів, яка полягає у збиранні та вилученні біогазу шляхом його утилізації або знешкодження;

залишки побутових відходів - відходи, які утворилися з побутових відходів у процесі їх перероблення;

засоби провадження господарської діяльності - обладнання, розташоване на об’єкті перероблення побутових відходів, яке технологічно пов’язане з іншим устаткуванням та спорудами, що призначаються для перероблення побутових відходів;

інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів;

ліцензована діяльність - господарська діяльність з перероблення побутових відходів;

маршрутний опис технологічного процесу - скорочений опис усіх технологічних операцій процесу перероблення побутових відходів у маршрутній карті в послідовності їхнього виконування, в якому не подають технологічних переходів і технологічних режимів;

місце провадження господарської діяльності - об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться господарська діяльність з перероблення побутових відходів;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання, якщо такий інший вид діяльності не є технологічною операцією процесу перероблення побутових відходів ліцензіата;

побічна продукція - вторинна сировина, теплова та/або електрична енергія, отримані у процесі перероблення побутових відходів;

приймання побутових відходів - одна з технологічних операцій процесу перероблення побутових відходів, пов’язана з обов’язковим зважуванням таких відходів, перевіркою документів на відходи, їх склад і відсутність у них матеріалів і речовин, заборонених для перероблення;

процес перероблення побутових відходів - сукупність технологічних операцій, які призводять до зміни фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, у результаті яких знижується небезпечність таких відходів, їх кількість та отримується побічна продукція;

система моніторингу - контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин та шумовим забрудненням у зоні можливого негативного впливу місця провадження діяльності;

сортування побутових відходів - одна з технологічних операцій процесу перероблення побутових відходів, яка полягає в механічному розподілі побутових відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з отриманням чи без отримання вторинної сировини для підготовки побутових відходів до інших технологічних операцій процесу перероблення побутових відходів у межах одного місця провадження діяльності;

фільтрат - рідка фаза, що утворюється при компостуванні органічної складової побутових відходів та внаслідок атмосферних опадів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, законах України «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про природні монополії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», ДСТУ 2391:2010 «Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять».

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), здійснює ліцензування господарської діяльності з перероблення побутових відходів у разі, якщо суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з перероблення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб (сукупно), та/або суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з перероблення побутових відходів на об’єктах з потужністю понад 50 тисяч тонн побутових відходів на рік.

1.5. Здобувач ліцензії, який провадить (має намір провадити) господарську діяльність з перероблення побутових відходів, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, та з урахуванням пункту 1.7 цієї глави:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (додаток 2);

2) відомості про місце провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (додаток 3);

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що призначаються для перероблення побутових відходів;

5) рішення уповноваженого органу про відведення земельної ділянки під будівництво об’єкта перероблення побутових відходів або рішення уповноваженого органу про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво об’єкта перероблення побутових відходів;

6) маршрутний опис технологічного процесу;

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії (ліцензіата) на заявлені засоби провадження господарської діяльності та земельну ділянку.

1.7. Здобувачі ліцензії, які ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи, зазначені в підпунктах 1-4, 6-8 пункту 1.6 цієї глави.

Здобувачі ліцензії, які не ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 5-7 пункту 1.6 цієї глави.

Ліцензіати, які для отримання ліцензії надали документи відповідно до абзацу другого цього пункту, зобов’язані не пізніше ніж через п’ятдесят календарних днів з дня першого приймання побутових відходів на їх перероблення надати документи, зазначені в підпунктах 3, 4, 8 пункту 1.6 цієї глави.

1.8. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

3.1. При провадженні господарської діяльності з перероблення побутових відходів ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше 30 календарних днів з дня настання таких змін;

2) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

3) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

4) у разі прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до НКРЕКП інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень із наданням копій підтвердних документів;

5) надавати послугу з перероблення побутових відходів за тарифом, що встановлюється НКРЕКП;

6) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з перероблення побутових відходів, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

7) надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

8) вести бухгалтерський облік ліцензованої діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

9) вести бухгалтерський облік інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з перероблення побутових відходів відповідно до наказу про облікову політику суб’єкта господарювання;

10) дотримуватися статей витрат, затверджених у тарифі на послугу з перероблення побутових відходів;

11) не допускати перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з перероблення побутових відходів;

12) розробляти інвестиційну програму та/або інвестиційний план, затверджувати, здійснювати їх погодження, схвалення відповідно до вимог порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів, затвердженого НКРЕКП, виконувати інвестиційну програму та/або інвестиційний план у затверджених об'ємах за відповідними напрямками;

13) повідомити НКРЕКП рекомендованим листом про день першого приймання побутових відходів на їх перероблення у строк, встановлений абзацом третім пункту 1.7 глави 1 цих Ліцензійних умов;

14) повідомляти на своєму веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, про тариф на послугу з перероблення побутових відходів та його зміну.

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

4.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у власності, користуванні або концесії земельну ділянку та засоби провадження господарської діяльності;

2) мати виробничо-технічну базу, необхідну для експлуатації обладнання, устаткування, споруд, призначених для перероблення побутових відходів;

3) забезпечувати показники якості надання послуги з перероблення побутових відходів;

4) переробляти рідкі побутові відходи окремо від твердих побутових відходів (не поширюється на термічне перероблення (спалювання) побутових відходів);

5) здійснювати виробництво електричної та/або теплової енергії при термічному переробленні (спалюванні) побутових відходів;

6) вести радіометричний контроль відходів, які приймаються;

7) вести облік виробленої теплової та/або електричної енергії, отриманої вторинної сировини;

8) вести облік проданої побічної продукції;

9) вести окремо облік залишків побутових відходів та облік інших відходів, утворених у процесі перероблення побутових відходів (наприклад, зола електрофільтрів);

10) забезпечити складування вторинної сировини окремо від прийнятих побутових відходів;

11) забезпечити непотрапляння/непроникнення фільтрату у процесі компостування в підземні та поверхневі води;

12) здійснювати дегазацію у процесі біологічного перероблення органічної складової побутових відходів;

13) забезпечити вивезення (перевезення) залишків побутових відходів та інших відходів, утворених у процесі перероблення побутових відходів, на відповідні об'єкти поводження з відходами;

14) здійснювати контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин та шумовим забрудненням у зоні можливого негативного впливу місця провадження господарської діяльності;

15) унеможливлювати несанкціоноване потрапляння осіб на місце провадження ліцензованої діяльності.

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

5.1. Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перероблення
побутових відходів (пункт 1.5)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перероблення
побутових відходів (пункт 1.6)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перероблення
побутових відходів (пункт 1.6)

ВІДОМІСТЬ
про місце провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перероблення
побутових відходів (пункт 1.8)

ОПИС
документів, що додаються до заявивверх