Документ v0559737-13, текущая редакция — Принятие от 30.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013  № 559

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Міністерстві екології та природних ресурсів України

Відповідно до підпункту 17 пункту 10 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з діловодства в Міністерстві екології та природних ресурсів України, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.09.2012 № 473 (далі - Інструкція), такі зміни:

1) У розділі II:

Після пункту 2.27 "Накази" розділу "Складення деяких видів документів" доповнити новим пунктом 2.28 "Доручення" такого змісту:

"2.28 Доручення

2.28.1. Доручення є розпорядчим документом, який не має нормативного характеру й видається з оперативних, організаційно-розпорядчих та інших питань. Доручення повинні містити індивідуально визначені вказівки (приписи) щодо виконання конкретних завдань.

Доручення - це службовий документ, який видає Міністр Мінприроди України або його заступники.

2.28.2. Доручення надаються в письмовій формі керівникам структурних підрозділів Мінприроди України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінприроди України у межах їх повноважень.

2.28.3. Доручення оформлюється на бланку встановленої форми (додатки 8, 9, 10) й повинно мати такі реквізити: Державний герб України, посада керівника, який видав Доручення із зазначенням найменування Міністерства, назва виду документа, дата, номер, місце розташування, заголовок до тексту, текст, підпис керівника із зазначенням його ініціалів і прізвища.

2.28.4. Текст Доручення складається з двох частин - констатуючої і розпорядчої, кожна з яких має певні особливості оформлення. Констатуючу частину друкують з абзацу, у кінці речення крапку не ставлять. У цій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання Доручення. Розпорядчу частину починають зі слова "ДОРУЧАЮ" або слова "ЗОБОВ'ЯЗУЮ", яке друкують великими літерами без абзацу й без лапок, після нього ставлять двокрапку. Нижче з абзацу викладають зміст дій, що мають бути виконані.

2.28.5. До тексту Доручення обов'язково формулюють заголовок, який містить короткий виклад змісту документа і має бути максимально стислим.

2.28.6. Доручення мають окрему порядкову нумерацію. Реєстраційний індекс Доручення, як правило, складається з порядкового номера в межах календарного року, через дріб зазначається індекс керівника за переліком внутрішніх кореспондентів, який підписав Доручення, із додаванням позначки "д", наприклад: 145/1-д, де 145 - порядковий номер, 1 - індекс керівника, який підписав Доручення, д - позначка виду документа (доручення).

2.28.7. Після підписання Доручення реєструються у відділі забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра в автоматизовано-інформаційній системі реєстрації (далі - АІС "Мегаполіс"). Підписане Доручення разом зі списком структурних підрозділів, а також установ, осіб, яким необхідно надіслати це Доручення (далі - розрахунок розсилки), підписане керівником структурного підрозділу, який готував проект, передається до служби діловодства".

У зв'язку з цим пункти 2.28 - 2.31 вважати відповідно пунктами 2.29 - 2.32.

2. Доповнити Інструкцію новими додатками 8, 9, 10, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 8 - 19 вважати відповідно додатками 11 - 23.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.А. ПроскуряковДодаток 8
до Інструкції
(п. 2.28.3)

МІНІСТР
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОРУЧЕННЯ

____________

№ ____________

Київ

Ініціали (ініціал імені), прізвищеДодаток 9
до Інструкції
(п. 2.28.3)

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОРУЧЕННЯ

____________

№ ______

Київ

Ініціали (ініціал імені), прізвищеДодаток 10
до Інструкції
(п. 2.28.3)

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ - КЕРІВНИК АПАРАТУ

ДОРУЧЕННЯ

____________

№ _______

Київ

Ініціали (ініціал імені), прізвищевверх