Документ v0543282-10, действует, текущая редакция — Принятие от 08.07.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.09.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2010 N 543

Про внесення змін до Навчального плану
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня "спеціаліст" кваліфікації "клінічний провізор"
у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації
за спеціальністю "клінічна фармація", затвердженого
наказом МОЗ від 07.12.2009 N 931

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.07.2009 N 642 ( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента" із змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ), та з метою оптимізації
фінансових витрат вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів при організації державної атестації Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"клінічний провізор" у вищих навчальних закладах IV рівня
акредитації за спеціальністю "клінічна фармація", затвердженого
наказом МОЗ від 07.12.2009 N 931 ( v0931282-09 ), виклавши його у
новій редакції, що додається.
2. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів IV рівня акредитації організовувати навчальний процес
згідно з навчальним планом, затвердженим п. 1 цього наказу.
3. Наказ набуває чинності з 1 вересня 2010 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.12.2009 N 931
( v0931282-09 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
08.07.2010 N 543)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня "спеціаліст" кваліфікації "клінічний провізор"
у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації
за спеціальністю "клінічна фармація"
( v0931282-09 )

I. Пояснювальна Записка
1. Вступ
Підготовка провізорів у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах додипломної
підготовки і післядипломної - в інтернатурі та магістратурі.
Набуття ступеневої освіти за напрямом "Медицина" та "Фармація" має
особливості, які нормативно визначені Законом України "Про вищу
освіту" від 17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ), постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 ( 65-98-п )
(зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від
23.04.99 р. N 677 ( 677-99-п ) та від 13.08.99 р. N 1482)
( 1482-99-п ) та Положенням про особливості ступеневої освіти
медичного та фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом
МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35 ( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) фармацевтичної підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
спеціальністю "клінічна фармація" 7.110206. Після засвоєння
ОПП фахівцю присвоюється кваліфікація - клінічний провізор і він
здатний виконувати професійну роботу провізора-інтерна (код КП -
3228). Навчальний план додипломної підготовки фахівців за
спеціальністю "Клінічна фармація" у вищих фармацевтичному та
медичних навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на
основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які
впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від
17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 20.01.98 р. N 65 ( 65-98-п ) "Про ступеневу освіту" та
від 07.08.98 р. N 1247 ( 1247-98-п ) "Про державні стандарти вищої
освіти", наказу МОН України від 31.06.98 р. N 285 "Про вимоги до
державних стандартів", наказу МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ) "Про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування". При розробці навчального плану
враховано вимоги наказу МОН України від 09.07.2009 р. N 642
( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін
за вільним вибором студента". Даний навчальний план є навчальним планом 2009 року у новій
редакції, яка зроблена на виконання наказу МОН України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ) "Про внесення змін до наказів
МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150".
2. Основні принципи побудови
навчального плану та організації
навчального процесу
2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базуються
на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110206 "Клінічна
фармація" напряму 1102 "Фармація".
2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит -
36 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).
2.3. Структура навчального плану є предметноінтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної підготовки.
2.4. З 2010-2011 н.р. вводиться кредитно-модульна система
організації навчального процесу, яка включає: - вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як
задокументовану логічно завершену частину навчальної програми
навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними
формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим
модульним контролем, в тому числі з нормативних дисциплін
гуманітарного блоку, включно з дисципліною українська мова (за
професійним спрямуванням). Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична
оцінок модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається з
урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового
модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних
знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених
програмою дисципліни. - впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру
навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння
навчальної дисципліни; Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених
у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну,
виробничу практику, виконання курсових робіт, підготовку до
державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів
"Крок 1" і "Крок 2 ", практично-орієнтованого державного іспиту
тощо. - відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних
сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю
навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю; та
дисципліни "Історія медицини та фармації", "Безпека
життєдіяльності, основи охорони праці", "Основи екології", "Основи
біоетики та біобезпеки", "Фізичне виховання", "Цивільний захист",
"Фармацевтичне правознавство", "Охорона праці в галузі", "Курси за
вибором", вивчення яких здійснюється відповідно до
кредитно-модульної системи організації навчального процесу, а
формою підсумкового контролю знань є залік); - паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної
шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.
2.5. Студенти обирають курси за вибором відповідно до
навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є
обов'язковим.
2.6. Студенти виконують курсові роботи з наступних дисциплін:
"Навчальна практика з фармакогнозії", "Технологія лікарських
засобів", "Клінічна фармакологія", "Фармакоекономіка", "Медична
хімія", "Фармацевтична опіка". Порядок затвердження тематики
курсових робіт і їх виконання визначається вищим навчальним
закладом.
3. Основні положення
3.1. Навчальний план складено з розрахунку 5 років навчання
або 300 кредитів. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає
60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити), 1 кредит становить
36 академічних годин. Навчальний рік має 2160 академічних годин.
Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій,
практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій і
контрольних заходів, виконання курсових робіт, самостійної та
індивідуальної роботи, проходження навчальної та виробничої
практики і спеціалізації. Тижневе аудиторне навантаження студента становить в
середньому приблизно 30 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи
становить приблизно 50% від загального.
3.2. Графік навчального процесу передбачає додатковий термін
для завершення вивчення окремих модулів з дисциплін (їх
перескладання, підвищення рейтингу тощо) - 1-2 тижні після
закінчення семестру на 1-4 курсах. Десятий семестр на 5 курсі
передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної
атестації та її проведення.
3.3. Назви та обсяги вивчення нормативних гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін регламентовані МОН України. При
викладанні української (російської) мови іноземним студентам
необхідно враховувати наказ МОН України від 04.04.2006 р. N 260
"Про вивчення української (російської) мови іноземним студентам та
аспірантам".
3.4. Державна атестація випускників включає стандартизований
тестовий державний іспит та державні випускні екзамени і/(або)
захист дипломної роботи. Стандартизований тестовий державний іспит - ліцензійний
інтегрований іспит - складається з двох тестових екзаменів
"Крок 1. Фармація" і "Крок 2. Клінічна фармація". Тестовий екзамен
"Крок 1" є семестровим інтегрованим іспитом, який проводиться на
5-му тижні 7-го семестру після вивчення дисциплін
природничо-наукового циклу і вимірює показники якості фахової
компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен "Крок 2" є
складовою державної атестації випускників вищих медичних
навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти
повної вищої освіти. Стандартизований тестовий державний іспит
проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних
інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від
14.08.98 р. N 251 ( z0563-98 ), та здійснюється Державною
екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
"Медицина" та "Фармація" при МОЗ України.
3.5. Державні випускні екзамени складаються з наступних
дисциплін: "медична хімія"; "фармакогнозія"; "технологія
лікарських засобів"; "фармацевтична опіка з клінічною
фармакологією"; "організація та управління у фармації". Державні
випускні екзамени можуть проводиться у формі комплексного
практично-орієнтованого державного іспиту. Форма проведення
державних випускних іспитів або практично-орієнтованого державного
іспиту визначається вищим навчальним закладом.
3.6. Дипломна робота може виконуватись як комплексна дипломна
робота або монотематична дипломна робота. Захист дипломної роботи
проводиться замість складання державного випускного екзамену
(екзаменів) з дисципліни (дисциплін), на якій базується дипломна
робота. Дипломна робота виконується студентом за темами,
визначеними випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або
предметними комісіями та Вченою радою. Захист дипломних робіт
проводиться на відкритому засідання ДЕК за участі не менше
половини її складу при обов'язковій присутності Голови державної
екзаменаційної комісії.
3.7. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни
до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної
кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни
кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно
тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним
планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих
дисциплін, затвердженими МОЗ України.
II. Навчальний план
підготовки спеціалістів за спеціальністю:
7.110206 "клінічна фармація"
2.1. за роками навчання
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | % | | | дисципліни | |----------------------------------------------|СРС| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Українська мова | 3,0 | 108 | 40 | 0 | | 40 | 68 | | | |(за професійним | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Іноземна мова | 5,0 | 180 | 80 | 0 | | 80 | 100 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Історія України | 3,0 | 108 | 40 | 10 | 30 | | 68 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Історія | 2,0 | 72 | 40 | 14 | 26 | | 32 | | | |української | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Латинська мова | 4,5 | 162 | 80 | 0 | | 80 | 82 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Фізіологія | 6 | 216 | 140 | 20 | | 120 | 76 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Анатомія людини | 4,5 | 162 | 100 | 20 | | 80 | 62 | | | |та основи | | | | | | | | | | |гістології | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Медична | 4,0 | 144 | 80 | 10 | | 70 | 64 | | | |біологія, | | | | | | | | | | |паразитологія | | | | | | | | | | |та генетика | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Біофізика, | 4,5 | 162 | 90 | 20 | | 70 | 72 | | | |фізичні методи | | | | | | | | | | |аналізу та | | | | | | | | | | |метрологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Вища математика | 4,5 | 162 | 80 | 10 | | 70 | 82 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Історія медицини| 1,5 | 54 | 20 | 16 | 4 | | 34 | | | |та фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Інформаційні | 3,0 | 108 | 60 | 10 | | 50 | 48 | | | |технології у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13|Неорганічна | 5,0 | 180 | 120 | 20 | | 100 | 60 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Основи екології | 1,5 | 54 | 20 | 14 | 6 | | 34 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Безпека | 2,0 | 72 | 30 | 10 | | 20 | 42 | | | |життєдіяльності,| | | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |16|Навчальна | 1,5 | 54 | 20 | | | | 34 | | | |ознайомча | | | | | | | | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармацевтичного | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |17|Підготовка до | 0,5 | 18 | 0 | | | | 18 | | | |підсумкових | | | | | | | | | | |модульних | | | | | | | | | | |контролів | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |18|Курси за | 4 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |19|Фізичне | | 160 | 120 | | | | 40 | | | |виховання | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за |60,0 |2320,0|1220,0| | | |1100,0|47%| | |1-й рік | | | | | | | | | |--+------------------------------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня кількість | 30,5| | | | 27,5 | | | |академічних годин на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Краєзнавство. | |2. Психологія спілкування. | |3. Сучасна цивілізація та культура. | |4. Естетика. | |5. Етика. | |6. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. | |7. Сучасні проблеми молекулярної біології. | |8. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |9. Клітинна біологія. | |10. Фізичне виховання та здоров'я. | |11. Валеологія. | |12. Теорія і практика професійної комунікації. | |13. Правознавство. | |14. Релігієзнавство. | |15. Гістологія, цитологія та ембріологія. | |16. Латинська медична термінологія. | -------------------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної| Кількість годин | % | | | дисципліни |-----------------------------------------------------|СРС| | | |Кредит|Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Іноземна мова | 3,0 | 108 | 40 | 0 | | 40 | 68 | | | |(за професійним | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Філософія | 3,0 | 108 | 50 | 20 | 30 | | 58 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Аналітична | 6,5 | 234 | 110 | 20 | | 90 | 124 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Органічна хімія | 6,5 | 234 | 110 | 20 | | 90 | 124 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Фізична та | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |колоїдна хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Інформаційні | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |технології у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Фармацевтична | 6,0 | 216 | 120 | 20 | | 100 | 96 | | | |ботаніка | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Мікробіологія, | 4,0 | 144 | 80 | 10 | | 70 | 64 | | | |вірусологія та | | | | | | | | | | |імунологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Патологічна | 6,0 | 216 | 120 | 20 | | 100 | 96 | | | |фізіологія з | | | | | | | | | | |основами | | | | | | | | | | |патологічної | | | | | | | | | | |анатомії | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Біофізика, | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |фізичні методи | | | | | | | | | | |аналізу та | | | | | | | | | | |метрологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Перша | 3,5 | 126 | 60 | 10 | | 50 | 66 | | | |долікарська | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Основи клінічної| 4,0 | 144 | 80 | 20 | | 60 | 64 | | | |медицини | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13|Загальна | 2,5 | 90 | 40 | 20 | | 20 | 50 | | | |фармакокінетика | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Польова практика| 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |з фармацевтичної| | | | | | | | | | |ботаніки | | | | | | | | | | |(навчальна) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Ознайомча | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |медична практика| | | | | | | | | | |(навчальна) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |16|Курси за | 4 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |17|Фізичне | 0 | 160 | 120 | | | | 40 | | | |виховання | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за |60,0 |2320,0|1228,0| | | |1092,0|47%| | |2-й рік | | | | | | | | | |--+------------------------------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня кількість | 30,70| | | | 27,30| | | |академічних годин | | | | | | | | |на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Логіка, формальна логіка. | |2. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |3. Основи системного аналізу. | |4. Фізичне виховання та здоров'я. | |5. Основи педагогіки. | |6. Догляд за хворими. | |7. Іноземна мова (друга). | |8. Основи хімічної метрології. | |9. Теоретичні основи синтезу. | -------------------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва |Кредит| Кількість годин | % | | | навчальної | |---------------------------------------------|СРС| | | дисципліни | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |1 |Фізична та | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |колоїдна | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |2 |Біологічна | 6,0 | 216 | 120 | 20 | | 100 | 96 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |3 |Медична хімія | 3,0 | 108 | 60 | 30 | | 30 | 48 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |4 |Мікробіологія, | 6,0 | 216 | 130 | 30 | | 100 | 86 | | | |вірусологія | | | | | | | | | | |та імунологія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |5 |Основи | 6,0 | 216 | 130 | 20 | | 110 | 86 | | | |клінічної | | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |6 |Фармакогнозія | 7,5 | 270 | 150 | 30 | | 120 | 120| | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |7 |Технологія | 6,0 | 216 | 120 | 20 | | 100 | 96 | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |8 |Лабораторна та | 3,0 | 108 | 60 | 30 | | 30 | 48 | | | |функціональна | | | | | | | | | | |діагностика | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |9 |Фармакологія | 8,5 | 306 | 160 | 30 | | 130 | 146| | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |10|Екстремальна | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |медицина | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |11|Гігієна з | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |основами | | | | | | | | | | |епідеміології | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |12|Виробнича | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |практика з | | | | | | | | | | |лабораторної | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | |функціональної | | | | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |13|Навчальна | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармакогнозії | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |14|Курс за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Всього за |60,0 |2160,0|1208,0| | | |952,0|44%| | |3-й рік | | | | | | | | | |--+-------------------------------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Середня кількість | 30,2| | | | 23,8| | | |академічних годин | | | | | | | | |на тиждень | | | | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------| | |Курси за вибором: | | |1. Теорія пізнання та фармація. | | |2. Основи соціальної психології. | | |3. Фізичне виховання та здоров'я. | | |4. Функціональна біохімія. | | |5. Дерматологія. | | |6. Психологія. | | |7. Економічна теорія. | | |8. Тропічні інфекції. | | |9. Іноземна мова (друга). | | |10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | | |11. Методи фізіотерапії. | | |12. Епідеміологія хвороб. | | |13. Основи християнської етики та моралі. | -------------------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | % | | | дисципліни | |---------------------------------------------|СРС| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |1 |Основи клінічної | 3,5 | 126 | 60 | 10 | | 50 | 66 | | | |медицини | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |2 |Клінічна | 7,5 | 270 | 140 | 20 | | 120 | 130 | | | |фармакологія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |3 |Медична хімія | 6,0 | 216 | 130 | 30 | | 100 | 86 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |4 |Технологія | 5,0 | 180 | 100 | 20 | | 80 | 80 | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |5 |Засоби | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |лікувальної | | | | | | | | | | |косметики | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |6 |Фармакоекономіка | 5,0 | 180 | 100 | 20 | | 80 | 80 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |7 |Організація та | 3,0 | 108 | 70 | 10 | | 60 | 38 | | | |економіка у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |8 |Фармацевтичний | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |менеджмент та | | | | | | | | | | |маркетинг | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |9 |Медичне та | 1,5 | 54 | 30 | 6 | | 24 | 24 | | | |фармацевтичне | | | | | | | | | | |товарознавство | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |10|Клінічна | 3,5 | 126 | 80 | 10 | | 70 | 46 | | | |біохімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |11|Фармакотерапія | 5,0 | 180 | 100 | 20 | | 80 | 80 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |12|Комп'ютерні | 1,5 | 54 | 30 | 4 | | 26 | 24 | | | |технології у | | | | | | | | | | |дослідженні | | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |13|Цивільний захист | 0,5 | 18 | 15 | 10 | | 5 | 3 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |14|Основи біоетики | 1,5 | 54 | 30 | 6 | | 24 | 24 | | | |та біобезпеки | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |15|Виробнича | 4,5 | 162 | 108 | | | | 54 | | | |практика з | | | | | | | | | | |технології | | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |16|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |клінічної | | | | | | | | | | |фармакології | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |17|Атестація - | 1,0 | 36 | 0 | | | | 36 | | | |Стандартизований | | | | | | | | | | |тестовий іспит | | | | | | | | | | |(ліцензійний | | | | | | | | | | |інтегрований | | | | | | | | | | |іспит "Крок 1. | | | | | | | | | | |Фармація") | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |18|Курс за вибором | 4 | 144 | 60 | | | | 84 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Всього за | 60,0 |2160,0|1205,0| | | |955,0|44%| | |4-й рік | | | | | | | | | |--+-------------------------------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Середня кількість академічних | 30,1 | | | |23,9 | | | |годин на тиждень | | | | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------| | |Курси за вибором: | | |1. Аромологія в косметології і аромотерапії. | | |2. Фармацевтичні аспекти нутріціології | | |(біологічно активних добавок). | | |3. Тренінг спілкування. | | |4. Фізичне виховання та здоров'я. | | |5. Основи сучасної гомеопатії. | | |6. Особливості зовнішньоекономічної діяльності | | |підприємств фармацевтичної галузі. | | |7. Сучасні методи дослідження біологічних систем. | | |8. Парфумерно-косметичні засоби. | | |9. Фітотерапія. | | |10. Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, | | |алкоголізму, токсикоманії та наркоманії. | | |11. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | | |12. Фармацевтичні аспекти біобезпеки | | |13. Медична психологія. | | |14. Пробіотики та пробіотикотерапія в інфекційній патології. | | |15. Сучасні питання клінічної імунології. | | |16. Соціологія. | | |17. Політологія. | | |18. Основи християнської етики та моралі. | |--+--------------------------------------------------------------------------| | |Атестація (1 тиждень) 5-й тиждень 7-го семестру: | | |стандартизований тестовий іспит (ліцензійний інтегрований | | |іспит - "Крок 1. Фармація") | -------------------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | % | | | дисципліни | |--------------------------------------------|СРС | | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |1 |Біофармація | 3,0 | 108 | 60 | 10 | | 50 | 48 | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |2 |Охорона праці в | 1,0 | 36 | 24 | 16 | | 8 | 12 | | | |галузі | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |3 |Фармакоекономіка | 3,5 | 126 | 80 | 20 | | 60 | 46 | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |4 |Патентознавство | 1,5 | 54 | 24 | 18 | | 6 | 30 | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |5 |Медична хімія | 3,5 | 126 | 80 | 20 | | 60 | 46 | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |6 |Фармацевтичне | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |правознавство | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |7 |Токсикологічна | 5,5 | 198 | 120 | 20 | | 100 | 78 | | | |хімія з клінічної| | | | | | | | | | |токсикологією | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |8 |Етика та | 1,5 | 54 | 20 | 10 | | 10 | 34 | | | |деонтологія у | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |9 |Фармакогностичні | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |основи | | | | | | | | | | |фітотерапії | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |10|Основи медичної | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |стандартизації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |11|Фармацевтична | 4,5 | 162 | 100 | 20 | | 80 | 62 | | | |опіка | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |12|Фармакогенетика | 1,0 | 36 | 20 | 6 | | 14 | 16 | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |13|Клінічне вивчення| 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |14|Організація | 4,5 | 162 | 100 | 20 | | 80 | 62 | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | |та страхова | | | | | | | | | | |медицина | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |15|Медичне та | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |фармацевтичне | | | | | | | | | | |товарознавство | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |16|Курси за вибором | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |17|Навчальна | 4,5 | 162 | 108 | | | | 54 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармацевтичної | | | | | | | | | | |інформації та | | | | | | | | | | |фармацевтичної | | | | | | | | | | |опіки | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |18|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармакоекономіки | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |19|Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | | | | 36 | | | |практика з | | | | | | | | | | |медичної хімії | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| |20|Державна | 6,5 | 234 | 60 | | | | 174 | | | |атестація | | | | | | | | | | |в тому числі | 1,5 | 54 | 0 | | | | 54 | | | |державний | | | | | | | | | | |стандартизований | | | | | | | | | | |тестовий | | | | | | | | | | |ліцензійний | | | | | | | | | | |іспит | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+-----+------+--------+---------+-----+----| | |Всього за 5-й рік|60,0 |2160,0|1190,| | | |970,0|45% | |--+-------------------------------+-----+------+--------+---------+-----+----| | |Середня кількість |29,75| | | |24,25| | | |академічних годин на тиждень | | | | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------| | |Державна атестація (5 тижнів): стандартизований тестовий іспит | | |(ліцензійний інтегрований іспит - "Крок 2. Клінічна фармація"), | | |5 державних екзаменів (медична хімія; фармакогнозія; | | |технологія лікарських засобів; фармацевтична опіка з клінічною | | |фармакологією; організація та управління у фармації) | | |або державні екзамени та/або захист дипломної роботи. | |--+--------------------------------------------------------------------------| | |Курси за вибором: | | |1. Основи гомеопатії. | | |2. Експрес аналіз гострих інтоксикацій. | | |3. Клінічні основи застосування спеціальних харчових додатків. | | |4. Міжнародний маркетинг в фармації. | | |5. Підготовка фармацевтичного представника. | | |6. Ароматологія. | | |7. Вікові особливості фармакотерапії та побічна дія ліків. | | |8. Доказова медицина. | | |9. Основи імунопрофілактики. | | |10. Основи християнської етики та моралі. | | |11. Фізичне виховання та здоров'я. | | |12. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | -------------------------------------------------------------------------------
2.2. за циклами підготовки

Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовецьвверх