Про Науково-технічну раду
Мінприроди України; Приказ, Состав коллегиального органа, Положение [...] от 28.11.2013490
Документ v0490737-13, текущая редакция — Редакция от 19.06.2015, основание - v0198737-15

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2013  № 490

Про Науково-технічну раду

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
№ 301 від 06.10.2014
№ 198 від 19.06.2015}

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

склад Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається;

положення про Науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається;

перелік секцій Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 11 червня 2013 року № 386.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сушка О.В.

Міністр

О.А. ПроскуряковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
28.11.2013 № 490

СКЛАД
Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України

1.

ШЕВЧЕНКО
Ігор Анатолійович

-

Міністр екології та природних ресурсів України, Голова Науково-технічної ради;

2.

КОЛОМІЄЦЬ
Світлана Леонідівна

-

заступник Міністра - керівник апарату, заступник Голови Науково-технічної ради;

3.

КУРИКІН
Сергій Іванович

-

заступник Міністра, заступник Голови Науково-технічної ради;

4.

ЛЕВЧЕНКО
Іван Олександрович

-

головний спеціаліст Відділу екологічної політики та наукової діяльності, секретар Науково-технічної ради;

5.

ЯРОВА
Євдокія Василівна

-

директор Департаменту економіки та фінансів;

6.

ТОМАХІН
Михайло Лоранович

-

директор Департаменту охорони природних ресурсів;

7.

БУЧКО
Володимир Анатолійович

-

директор Департаменту правової та міжнародної діяльності;

8.

ІВАНЕНКО
Ігор Борисович

-

директор Департаменту заповідної справи;

9.

ТРОФИМЕНКО
Наталія Степанівна

-

начальник Відділу екологічної політики та наукової діяльності;

10.

ФЕДОРЕНКО
Євген Олександрович

-

директор Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами;

11.

ГОЖИК
Петро Феодосійович

-

директор Інституту геологічних наук НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою);

12.

ХАРЧЕНКО
Віталій Олександрович

-

заступник директора Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, к. б. н. (за згодою);

13.

АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович

-

завідувач відділу іхтіології та екології річкових систем Інституту гідробіології НАН України, д. б. н. (за згодою);

14.

КОМОРІН
Віктор Миколайович

-

виконуючий обов'язки директора Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", к. геогр. н. (за згодою);

15.

БОНДАР
Олександр Іванович

-

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди, д. б. н. (за згодою);

16.

ГРИЦЕНКО
Анатолій Володимирович

-

директор Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем", д. г. н. (за згодою);

17.

ГОШОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

-

директор Українського державного геологорозвідувального інституту, д. т. н. (за згодою);

18.

ГОДОВСЬКА
Тетяна Борисівна

-

директор ПП "Експертний центр "Укрекобіокон", к. т. н. (за згодою);

19.

КОНІЩУК
Василь Васильович

-

завідувач відділу охорони ландшафтів, біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН, д. б. н. (за згодою);

20.

ФЕЩЕНКО
Володимир Петрович

-

доцент кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету, к. с.-г. н. (за згодою).

{Склад в редакції Наказів Міністерства екології та природних ресурсів № 301 від 06.10.2014, № 198 від 19.06.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
28.11.2013 № 490

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України

1. Науково-технічна рада Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - НТР) є консультативно-дорадчим органом з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, екологічної безпеки, розвитку заповідної справи, поводження з відходами, формування, збереження та використання екологічної мережі.

2. Основними завданнями НТР є:

2.1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі охорони навколишнього природного середовища, охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, заповідної справи, національної екологічної мережі відповідно до планів роботи Мінприроди України.

2.2. Надання рекомендацій стосовно формування єдиної науково-технічної політики з охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

2.3. Розгляд та підготовка пропозицій до проектів національних, державних, міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм.

2.4. Узгодження проектів Планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) для фінансування з Держбюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2401040 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів".

2.5. Затвердження рішень секцій за звітами НДДКР. Організація у разі потреби експертизи виконаних робіт та їх ефективності, проведення оцінок доцільності і обґрунтованості пропозицій щодо виконання і обсягів фінансування нових НДДКР.

2.6. Розгляд окремих висновків державної екологічної експертизи щодо розв'язання найбільш нагальних екологічних проблем з питань контролю та нагляду в галузі охорони навколишнього природного середовища, охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, розвитку заповідної справи, формування національної екологічної мережі, розроблення пропозицій спрямованих на кардинальне поліпшення стану довкілля в регіонах.

2.7. Аналіз матеріалів конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів з екологічних питань, які проводяться в Україні та за кордоном, з метою подальшого практичного їх використання.

2.8. Заслуховування звітів та повідомлень керівників підпорядкованих міністерству наукових установ щодо їх наукової діяльності, надання рекомендацій за результатами обговорення.

2.9. Організація рецензування науково-технічної літератури і внесення пропозицій про підготовку відповідних публікацій в Україні та за кордоном.

3. Склад Науково-технічної ради.

3.1. Склад НТР формується з керівників міністерства, представників його структурних підрозділів, провідних вчених, висококваліфікованих фахівців інших установ та організацій.

3.2. Голова НТР здійснює безпосереднє керівництво діяльністю НТР, затверджує рішення НТР та інші необхідні документи, визначає рівень розгляду питання (НТР, секція).

3.3. Голова НТР призначає керівників секцій, секретаря і секретарів секцій за такими напрямами діяльності:

охорона атмосферного повітря;

охорона земельних ресурсів, формування екомережі та збереження біорізноманіття;

охорона водних ресурсів;

охорона рослинного та тваринного світу;

екологічна безпека;

стратегічне планування;

моніторинг довкілля;

заповідна справа.

Склад секції визначає її керівник. Рекомендована кількість членів секції - 5 осіб. Керівники секцій не можуть бути членами НТР.

У разі відсутності голови НТР його обов'язки виконує заступник голови НТР (якщо призначено кількох заступників голови НТР, то голова НТР визначає серед них виконуючого обов'язки голови НТР на період своєї відсутності).

На період тимчасової відсутності керівника секції голова НТР може призначити керівника секції з числа членів секції.

{Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 301 від 06.10.2014}

3.4. Робота НТР здійснюється через секції за окремими науковими та прикладними напрямами.

3.5. Секретар НТР готує необхідні матеріали до засідань НТР; веде, оформляє та реєструє протоколи засідань НТР; координує міжсекційну діяльність та підготовку матеріалів до розгляду питань, що виносяться на засідання НТР, за ініціативи секцій.

3.6. Секретарі секцій спільно з їх керівниками організовують роботу секцій, ведуть, оформляють та реєструють протоколи засідань секцій НТР та подають секретарю НТР.

3.7. Запрошення на засідання НТР, секцій НТР розсилаються секретарями всім членам завчасно до засідання-разом із порядком денним.

3.8. У разі неможливості взяти участь у засіданнях члени НТР своєчасно повідомляють про це голову НТР або керівників секцій.

3.9. Питання, для розгляду яких необхідна присутність не менше 2/3 складу ради, визначаються головою НТР. Рішення НТР і секцій приймаються більшістю голосів членів НТР або секції, присутніх на засіданнях. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови НТР або керівника секції є вирішальним. Рішення НТР (секції) оформляються протоколами, які підписуються головою НТР або керівником секції та їх секретарями.

3.10. У разі необхідності НТР залучає провідних вчених і спеціалістів відповідного профілю, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій (за їх згодою), а також утворює постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

3.11. Організаційне забезпечення роботи Науково-технічної ради покласти на відділ координації фінансування установ, організацій та підприємств Департаменту економіки та фінансів.

{Пункт 3.11 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 301 від 06.10.2014}

Заступник
директора Департаменту
стратегічного планування,
економіки та фінансів
Н.С. ТрофименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
28.11.2013 № 490

ПЕРЕЛІК
секцій Науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України

Секція

Відповідальний структурний підрозділ апарату Мінприроди

Керівник та секретар секції

1.

Охорона атмосферного повітря

Відділ атмосферного повітря Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря

КОЗАК Лілія Іванівна - начальник відділу атмосферного повітря Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря, керівник секції;
РИМАРЄВА Юлія Олександрівна - головний спеціаліст відділу атмосферного повітря Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря, секретар секції;

2.

Охорона земельних ресурсів, формування екомережі та збереження біотичного різноманіття

Відділ розвитку екомережі та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів

ГУБАР Сергій Іванович - заступник директора Департаменту - начальник відділу розвитку екомережі та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів, керівник секції;
ФИШКО Наталія Миколаївна - головний спеціаліст відділу розвитку екомережі та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів, секретар секції;

3.

Охорона рослинного та тваринного світу

Відділ рослинного світу Департаменту охорони природних ресурсів; Відділ тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів

ДОМАШЛІНЕЦЬ Володимир Григорович - начальник відділу тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів, керівник секції;
ПОПОВИЧ Оксана Петрівна - головний спеціаліст - відділу рослинного світу Департаменту охорони природних ресурсів, секретар секції;

4.

Охорона водних ресурсів

Відділ водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів

БОНЬ Олександр Віталійович - начальник відділу водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів, керівник секції;
ШАТОХІНА Ганна Вадимівна - головний спеціаліст відділу водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони-природних ресурсів, секретар секції;

5.

Екологічна безпека

Відділ поводження з відходами та небезпечними речовинами Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами

ШМУРАК Євген Леонідович - головний спеціаліст відділу поводження з відходами та небезпечними речовинами Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами, керівник секції;
БАННІКОВА Ірина Олександрівна - головний спеціаліст відділу поводження з відходами та небезпечними речовинами Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами, секретар секції;

6.

Стратегічне планування

Відділ екологічної політики та наукової діяльності

КУЛИК Олег Федорович - заступник начальника Відділу екологічної політики та наукової діяльності, керівник секції;
РОЖОК Світлана Володимирівна - головний спеціаліст Відділу екологічної політики-та наукової діяльності, секретар секції;

7.

Моніторинг довкілля

Відділ моніторингу довкілля, аудиту та технічного регулювання Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря

ВАСИЛЕНКО Валентина Григорівна - заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу довкілля, аудиту та технічного регулювання Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря, керівник секції;
КОРНАТОВСЬКА Світлана Валентинівна - головний спеціаліст моніторингу довкілля, аудиту та технічного регулювання Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря, секретар секції;

8.

Заповідна справа

Відділ розвитку природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи

ПАРЧУК Григорій Васильович - начальник відділу розвитку природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи, керівник секції;
ДРАПАЛЮК Анастасія Миколаївна - головний спеціаліст відділу розвитку природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи, секретар секції.

{Перелік в редакції Наказів Міністерства екології та природних ресурсів № 301 від 06.10.2014, № 198 від 19.06.2015}

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}вверх