Документ v0457555-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.03.2008, основание - v0175555-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2007 N 457
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 175 ( v0175555-08 ) від 24.03.2008 }
Про затвердження складу Комісії з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

У зв'язку з кадровими змінами в апараті Мінагрополітики
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад Комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,
що додається.
2. Голові Державного комітету рибного господарства України
(Сочнев С.В.), керівникам урядових органів державного управління,
самостійних структурних підрозділів міністерства, на які покладена
відповідальність за координацію діяльності державних підприємств,
установ і організацій відповідно до наказу Мінагрополітики від
19.02.2007 N 100 ( v0100555-07 ) "Про повноваження щодо управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України", подавати інформацію про
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати по державних підприємствах, з
керівниками яких укладено контракти, для розгляду на засіданні
Комісії згідно з додатками 1, 2.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 22.11.2006 N 697 ( v0697555-06 ) "Про склад Комісії з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
В.о. Міністра Б.К.Супіханов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.07.2007 N 457

СКЛАД
Комісії з питань забезпечення своєчасності
і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат

Лузан заступник Міністра, голова Комісії
Юрій Якович
Гуменюк заступник Міністра, заступник голови
Василь Степанович Комісії
Мельник заступник Міністра, заступник голови
Сергій Іванович Комісії
Пархоменко головний спеціаліст відділу регулювання
Ольга Василівна соціально-трудових відносин в АПК
Управління організаційних структур і
соціально-трудових відносин, секретар
Комісії
Кабанець головний спеціаліст відділу методології
Іван Васильович та моніторингу податків Департаменту
фінансів, секретар Комісії
Члени Комісії:
Зуб директор Департаменту фінансів
Григорій Іванович
Іщенко директор Департаменту аграрної освіти,
Тетяна Дем'янівна науки та дорадництва
Дробот директор Департаменту економіки та
Віталій Іванович управління державною власністю
Демидов директор Департаменту ринків
Олександр рослинництва, садівництва, виноградарства
Анатолійович та виноробства
Микитюк директор Департаменту ринків тваринництва
Дмитро Миколайович з Головною державною племінною інспекцією
Шведов директор Департаменту з контролю апарату
Валерій Григорович та роботи з персоналом
Собовий директор Департаменту правової та
Олександр Михайлович законопроектної роботи
Ніколаєнко начальник Управління організаційних
Віктор Михайлович структур і соціально-трудових відносин
Гаврилюк начальник Управління бухгалтерського
Віктор Миколайович обліку, звітності та ревізійної роботи
Гендлер заступник директора Департаменту
Геннадій Геннадійович економічного аналізу - начальник відділу
аналізу доходів бюджету по секторах
економіки Державної податкової
адміністрації України (за згодою)
Литвиненко директор Департаменту надходження доходів
Василь Васильович Пенсійного фонду України (за згодою)
Чепур голова Профспілки працівників
Володимир Кузьмович агропромислового комплексу України
(за згодою)
Начальник Управління
організаційних структур
соціально-трудових відносин В.М.Ніколаєнко

Додаток N 1
до наказу Мінагрополітики
України
02.07.2007 N 457

Повна назва
(місце знаходження) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)
З якого часу працює керівником __________________________________
Коли і на який термін укладено контракт _________________________

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

------------------------------------------------------------------ | N | Показники |2005 р.|2006 р.|Станом на 01.__.200_| |з/п | | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 1. |Виробництво валової | | | | | |продукції у | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |порівняльних цінах | | | | | |2000 р., тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 2. |Обсяг реалізованої | | | | | |продукції, тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |(без ПДВ і акцизу) | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. по бартеру | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 3. |Чистий прибуток | | | | | |(збиток), тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 4. |Рівень рентабельності,| | | | | |% | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 5. |Вартість основних | | | | | |фондів, тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 6. |Середньооблікова | | | | | |чисельність | | | | | |працівників, чол. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 7. |Середньомісячна | | | | | |зарплата, грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 8. |Дебіторська | | | | | |заборгованість, | | | | | |тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | 9. |Кредиторська | | | | | |заборгованість, | | | | | |тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| |10. |Розрахунки по | | | | | |заробітній платі, | | | | | |грн.: | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- нараховано | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- виплачено, всього | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. натурою | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість, | | | | | |всього | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість на | | | | | |1 працюючого, місяців | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| |11. |Розрахунки з бюджетом,| | | | | |тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- належало внести | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- фактично внесено | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| |12. |Розрахунки з Пенсійним| | | | | |фондом, тис.грн. | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- належало внести | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- фактично внесено | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |- заборгованість | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| | |в т.ч. прострочена | | | | |----+----------------------+-------+-------+--------------------| |13. |Розмір мінімальної | | | | | |тарифної ставки | | | | | |робітника першого | | | | | |розряду згідно з | | | | | |колективним договором,| | | | | |грн. | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
02.07.2007 N 457

Повна назва підприємства __________________
Код ЄДРПОУ __________________
Код ЗКНГ (галузі) __________________
Область __________________
Вид господарської діяльності __________________
Керівник _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Стаж роботи керівника на даній посаді в даному підприємстві _____

ІНФОРМАЦІЯ
про структуру та обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості станом на 200_ рік

тис.грн. ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Дебіторська | Кредиторська | | показників | заборгованість | заборгованість | | |---------------------+---------------------| | |всього| з неї |всього| з неї | | | | прострочена | | прострочена | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |Всього | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |У тому числі: | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |за товари, роботи, | | | | | |послуги за чистою | | | | | |реалізаційною | | | | | |вартістю | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |з бюджетом - всього | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |з них по видах | | | | | |податків: | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |податок на додану | | | | | |вартість | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |акцизний збір | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |податок на прибуток | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |із внутрішніх | | | | | |розрахунків | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |зі страхування | x | x | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |з оплати праці | x | x | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |із суб'єктами | | | | | |господарської | | | | | |діяльності: | | | | | |(5-10 крупних) | | | | | |(повна розшифровка | | | | | |додається) | | | | | |--------------------+------+--------------+------+--------------| |із суб'єктами | | | | | |господарської | | | | | |зовнішньоекономічної| | | | | |діяльності | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)вверх