Документ v0450555-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.03.2012, основание - v0152730-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.07.2010 N 450
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 152 ( v0152730-12 ) від 29.03.2012 }
Про внесення змін
до Положення про Комісію
з питань забезпечення своєчасності
і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат та її складу

З метою посилення контролю за своєчасністю і повнотою сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат керівниками державних
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління міністерства, та у зв'язку з кадровими змінами в
апараті Міністерства аграрної політики України Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про Комісію з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та її складу, затверджених наказом Міністерства
аграрної політики України від 24.03.2008 N 175 ( v0175555-08 ),
виклавши їх в новій редакції, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
24.03.2008 N 175
( v0175555-08 )
(в редакції наказу
Міністерства
аграрної політики України
28.07.2010 N 450)

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків
та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат

1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія) є
дорадчим органом, утвореним Міністерством аграрної політики
України для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із
своєчасною сплатою податків, внесків до Пенсійного фонду, виплатою
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України,
а також наказами Мінагрополітики та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. Сприяння діяльності Мінагрополітики з питань, пов'язаних
із своєчасною і повною сплатою податків, внесків до Пенсійного
фонду та погашенням заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та
організаціями, що належать до сфери управління міністерства.
3.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів
та способів вирішення проблемних питань забезпечення своєчасності
і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міністерства, удосконалення нормативно-правової бази у
зазначеній сфері.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Проводить аналіз стану виконання керівниками урядових
органів державного управління, що діють у складі міністерства,
структурних підрозділів Мінагрополітики, державних підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
міністерства, діючих нормативно-правових актів та заходів щодо
своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного
фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
4.2. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення
проблем із своєчасною і повною сплатою податків, внесків до
Пенсійного фонду та погашенням заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вивчає результати
діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління міністерств, пов'язаної з розв'язанням зазначених
проблем.
4.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів
нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного
фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
4.4. Подає структурним підрозділам міністерства,
підприємствам, установам та організаціям розроблені за
результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції,
спрямовані на забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,
внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
4.5. Вносить пропозиції структурному підрозділу міністерства,
на якого покладені функції укладання контрактів з керівниками
державних підприємств, щодо їх розірвання за невиконання умов
контрактів у встановленому порядку.
4.6. Забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової
інформації стану справ із забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат.
5. Комісія має право:
5.1. Отримувати в установленому порядку від керівників
урядових органів державного управління, що діють у складі
міністерства, структурних підрозділів Мінагрополітики, державних
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління міністерства, галузевих об'єднань підприємств
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
5.2. Запрошувати на свої засідання керівників урядових
органів державного управління, що діють у складі міністерства,
структурних підрозділів Мінагрополітики , державних підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
міністерства, галузевих об'єднань підприємств для розгляду питання
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до
Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
5.3. Подавати пропозиції відповідним органам державної влади
щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату
праці.
5.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на
неї завдань тимчасові робочі групи.
5.5. Залучати до своєї роботи працівників Державної
податкової адміністрації України (за згодою), Пенсійного фонду
України (за згодою), Профспілки працівників агропромислового
комплексу України (за згодою).
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
7. Комісія провадить діяльність згідно з Положенням,
затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України. Комісію очолює Міністр аграрної політики України.
8. До складу Комісії можуть входити заступники Міністра
аграрної політики, керівники структурних підрозділів міністерства,
працівники Державної податкової адміністрації України (за згодою),
Пенсійного фонду України (за згодою), Профспілки працівників
агропромислового комплексу України, організацій роботодавців та
інших громадських організацій (за згодою). Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики.
9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
рішенням голови Комісії, але не рідше ніж один раз на місяць. Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності -
заступник голови.
10. Порядок підготовки матеріалів та проведення засідань
Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат:
10.1. Засідання Комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат проводиться не
рідше ніж один раз на місяць, в останню середу місяця.
10.2. Не пізніше 10 числа кожного місяця керівники
структурних підрозділів міністерства надають Департаменту фінансів
та Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин пропозиції щодо включення до порядку денного засідання
Комісії державних підприємств-боржників для розгляду їх на
засіданні Комісії (пропозиції ґрунтуються на зверненнях до
міністерства органів виконавчої влади щодо конкретних
підприємств-боржників, моніторингу виконання графіків погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, не виконання
протокольних рішень попередніх засідань Комісій, зростання боргів
до бюджету, Пенсійного фонду, із заробітної плати та інших
поважних причинах).
10.3. На основі зазначених пропозицій Департаментом фінансів
та Управлінням організаційних структур і соціально-трудових
відносин готується порядок денний засідання Комісії та подається
на затвердження голові Комісії або його заступнику.
10.4. Затверджений порядок денний засідання Комісії
направляється Департаментом фінансів та Управлінням організаційних
структур і соціально-трудових відносин структурним підрозділам
міністерства та членам Комісії.
10.5. Керівники структурних підрозділів міністерства, що
здійснюють координацію діяльності державних підприємств,
забезпечують: - повідомлення керівників державних підприємств, про їх
виклик на засідання Комісії; - представлення основних економічних показників роботи
державних підприємств, що включені до порядку денного засідання
Комісії, згідно із додатками 1 та 2; - підготовку аналітичних матеріалів і конкретних пропозицій
для прийняття рішення Комісії.
10.6. Відповідальність за присутність на засіданні Комісії
керівників державних підприємств, що включені до порядку денного
засідання Комісії, несуть керівники структурних підрозділів
міністерства, які здійснюють координацію їх діяльності.
10.7. Не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання
Комісії керівники структурних підрозділів міністерства надають
Департаменту фінансів та Управлінню організаційних структур і
соціально-трудових відносин: - основні економічні показники роботи державних підприємств,
що включені до порядку денного засідання Комісії, згідно із
додатками 1 та 2 (за підписом керівника підприємства); - пропозиції до проекту рішення засідання Комісії по кожному
підприємству-боржнику, включеному до порядку денного (за підписом
керівника структурного підрозділу); - інформацію про виконання попередніх рішень Комісії (за
підписом керівника структурного підрозділу).
10.8. Департамент фінансів та Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин узагальнює представлені
матеріали і надає головуючому на засіданні та членам Комісії.
10.9. На засіданні Комісії заслуховується інформація
керівника структурного підрозділу міністерства, що здійснює
координацію діяльності підприємства-боржника та звіт директора
державного підприємства.
10.10. Протягом 5 днів Департаментом фінансів та Управлінням
організаційних структур і соціально-трудових відносин готується
протокол засідання Комісії та подається на затвердження
головуючому на засіданні. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії
забезпечують Департамент фінансів та Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин відповідно до Порядку
підготовки матеріалів та проведення засідань Комісії з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше як половина її членів.
11. На засіданнях Комісія розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні і секретарями Комісії,
який у триденний строк надсилається усім членам Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації,
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути
реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Мінагрополітики
відповідно до своїх повноважень і є обов'язковими для розгляду та
виконання керівниками урядових органів державного управління, що
діють у складі міністерства, структурних підрозділів
Мінагрополітики, державних підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління міністерства.
13. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Комісії
покладається на Департамент фінансів та Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин.
Начальник Управління
організаційних структур
і соціально-трудових
відносин В.М.Ніколаєнко

Додаток 1
до Положення про Комісію
з питань забезпечення
своєчасності і повноти
сплати податків та погашення
заборгованості
із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат

Повна назва (місцезнаходження) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)
З якого часу працює керівником __________________________________
Коли і на який термін укладено контракт _________________________
Основні економічні показники
------------------------------------------------------------------ | N |Показники |2008 р.|2009 р.|Станом на | |з/п| | | |01.__ 2010| |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |1. |Виробництво валової продукції у | | | | | |порівняльних цінах 2005 р., | | | | | |тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |2. |Обсяг реалізованої продукції, | | | | | |тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |(без ПДВ і акцизу) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. по бартеру | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |3. |Чистий прибуток (збиток), тис.грн| | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |4. |Рівень рентабельності, % | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |5. |Залишкова вартість основних | | | | | |засобів*, тис. грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |знос % | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |6. |Вартість основних фондів, тис.грн| | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |7. |Рух основних засобів підприємства| | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |Списано, одиниць, сума (тис.грн) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |Реалізовано, одиниць, сума | | | | | |(тис.грн) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |Передано безоплатно, одиниць, | | | | | |сума (тис.грн) | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |8. |Середньооблікова чисельність | | | | | |працівників, чол. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в. т.ч. з початку року | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |9. |Середньомісячна заробітна плата, | | | | | |грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |10.|Розмір мінімальної тарифної | | | | | |ставки робітника першого розряду | | | | | |згідно з колективним договором, | | | | | |грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |11.|Дебіторська заборгованість, | | | | | |(тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |12.|Кредиторська заборгованість, | | | | | |(тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |13.|Розрахунки по заробітній платі, | | | | | |грн. | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- нараховано | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- виплачено, всього | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. натурою | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість, всього | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість на 1 | | | | | |працюючого, місяців | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |14.|Розрахунки з бюджетом, тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- належало внести | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- фактично внесено | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |15.|Розрахунки з Пенсійним фондом, | | | | | |тис.грн | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- належало внести | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- фактично внесено | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |- заборгованість | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. прострочена | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| |16.|Площа земельної ділянки **, га | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |в т.ч. рілля | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |багаторічні насадження | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |пасовища | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |ліси | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |під водою | | | | |---+---------------------------------+-------+-------+----------| | |інші | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

--------------- * Наявність правовстановлюючих документів на об'єкти
нерухомості (всього, одиниць виготовлено)
** Наявність акта на право постійного користування земельними
ділянками (виданий, дата)

Додаток 2
до Положення про Комісію
з питань забезпечення
своєчасності і повноти
сплати податків та погашення
заборгованості
із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат

Повна назва підприємства ____________________________________
Код ЄДРПОУ ____________________________________
Код ЗКНГ (галузі) ____________________________________
Область ____________________________________
Вид господарської діяльності ____________________________________
Керівник __________________________________________
(прізвище, ім`я та по батькові)
Стаж роботи керівника на даній посаді в даному підприємстві _____

ІНФОРМАЦІЯ
про структуру та обсяги
дебіторської та кредиторської заборгованості
станом на________________ 20_ року

---------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Дебіторська | Шляхи | Кредиторська | Джерела | | показників | заборгованість | погашення | заборгованість | погашення | | |------------------|дебіторської|------------------|кредиторської | | |всього| з неї | заборгова- |всього| з неї |заборгованості| | | |прострочена| ності | |прострочена| | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |Всього | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |У тому числі: | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |за товари, роботи, | | | | | | | |послуги за чистою | | | | | | | |реалізаційною | | | | | | | |вартістю | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |з бюджетом - всього | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |з них по видах | | | | | | | |податків: | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |податок на додану | | | | | | | |вартість | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |акцизний збір | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |податок на прибуток | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |із внутрішніх | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |зі страхування | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |з оплати праці | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |із суб'єктами | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності: (5-10 | | | | | | | |крупних)(повна | | | | | | | |розшифровка | | | | | | | |додається) | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------+------+-----------+--------------| |із суб'єктами | | | | | | | |господарської | | | | | | | |зовнішньоекономічної| | | | | | | |діяльності | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
24.03.2008 N 175
( v0175555-08 )
(в редакції наказу
Міністерства
аграрної політики України
28.07.2010 N 450)

СКЛАД
Комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків
та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат

Присяжнюк Міністр аграрної політики України, голова
Микола Володимирович Комісії
Мельник перший заступник Міністра аграрної
Сергій Іванович політики України, заступник голови
Комісії
Тригубенко заступник Міністра аграрної політики
Сергій Миколайович України, заступник голови Комісії
Титарчук головний спеціаліст відділу методології
Людмила Миколаївна та моніторингу податків Департаменту
фінансів, секретар Комісії
Даниленко головний спеціаліст відділу регулювання
Юлія Сергіївна соціально-трудових відносин в АПК
Управління організаційних структур і
соціально-трудових відносин, секретар
Комісії
Члени Комісії:
Ахіджанов директор Департаменту фінансів
Баграт Рафікович
Синявська директор Департаменту аграрної освіти,
Ірина Максимівна науки та дорадництва
Леурдо заступник директора Департаменту
Юрій Миколайович економіки та управління державною
власністю
Демидов директор Департаменту ринків рослинництва
Олександр Анатолійович
Єдаков директор Департаменту ринків тваринництва
Ярослав Юрійович з Головною державною племінною інспекцією
Розгон директор Департаменту розвитку аграрного
Анатолій Васильович ринку
Даценко директор Департаменту інженерно-
Микола Сергійович технічного забезпечення
Лабоженко директор Департаменту з контролю апарату
Дмитро Борисович та роботи з персоналом
Миргородський в.о. директора Департаменту правової та
Олег Петрович законопроектної роботи
Слободян заступник директора Департаменту розвитку
Ярослав Дмитрович сільських територій
Кіщак директор Департаменту харчової
Юрій Петрович промисловості
Гаврилюк начальник Управління бухгалтерського
Віктор Миколайович обліку, звітності та ревізійної роботи
Адаменко заступник начальника Управління
Галина Михайлівна організаційних структур і соціально-
трудових відносин
Агафонов начальник Відділу розвитку садівництва,
Михайло Федорович виноградарства та виноробства
Гендлер заступник директора Департаменту
Геннадій Геннадійович економічного аналізу - начальник відділу
аналізу доходів бюджету по секторах
економіки Державної податкової
адміністрації України (за згодою)
Литвиненко директор Департаменту надходження доходів
Василь Васильович Пенсійного фонду України (за згодою)
Чепур голова Профспілки працівників
Володимир Кузьмович агропромислового комплексу України (за
згодою)
Начальник Управління
організаційних структур
і соціально-трудових
відносин В.М.Ніколаєнковверх