Про затвердження Регламенту Міністерства вугільної промисловості України
Мінвуглепром України (з2005р.); Приказ, Регламент от 15.10.2007447
Документ v0447644-07, текущая редакция — Редакция от 30.01.2008, основание - v0043644-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2007 N 447

Про затвердження Регламенту Міністерства
вугільної промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості
N 43 ( v0043644-08 ) від 30.01.2008 }

Відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України"
від 21 грудня 2006 року N 514-V ( 514-16 ), Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 року N 950 ( 950-2007-п ), Типового
регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року
N 1143 ( 1143-2007-п ), Положення про Міністерство вугільної
промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 листопада 2006 року N 1527 ( 1527-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію нову редакцію Регламенту
Міністерства вугільної промисловості України, що додається.
2. Управлінню юридичного забезпечення довести Регламент до
відома всіх керівників структурних підрозділів Міністерства.
3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства та Державної інспекції контролю якості вугілля
довести до відома працівників та неухильно дотримуватися його
вимог.
4. У 10-денний термін привести розпорядчі акти Мінвуглепрому
у відповідність із Регламентом Міністерства вугільної
промисловості України.
5. Наказ Мінвуглепрому "Про затвердження Регламенту
Міністерства вугільної промисловості України" від 01.06.2007 N 193
вважати таким, що втратив чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Зюкова Ю.Є.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України
15.10.2007 N 447

РЕГЛАМЕНТ
Міністерства вугільної промисловості України

Регламент Міністерства вугільної промисловості України
(далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності
Міністерства вугільної промисловості України (далі -
Мінвуглепром), пов'язаної з виконанням його повноважень.
1. Загальні положення
Мінвуглепром є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. Мінвуглепром є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації державної політики у вугільній та торфодобувній галузі. Мінвуглепром спрямовує свою діяльність на виконання
Конституції та законів України, актів Президента України і
постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Кабінету Міністрів
України та цим Положенням. Мінвуглепром видає на основі і на виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України у межах своєї компетенції
розпорядження та накази, обов'язкові для виконання. Мінвуглепром розробляє пропозиції щодо вдосконалення
законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України. Робота Міністерства, його структурних підрозділів є відкритою
і гласною за винятком питань, які становлять державну і службову
таємницю. Питання, що стосуються режимно-секретної діяльності,
вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), Порядку організації режиму секретності в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року
N 1561-12, та постановою Кабінету Міністрів від 29 березня
2006 року N 373 ( 373-2006-п ) "Про затвердження Правил
забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах",
Положення про режимно-секретні органи та інші нормативно-правові
акти з питань забезпечення режиму секретності. Відповідно до законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та Загальних
правил поведінки державного службовця ( z0783-00 ) кожен працівник
Міністерства має дотримуватися основних принципів державної служби
та етики поведінки державного службовця, не припускатися дій і
вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативно
вплинути на репутацію державного службовця.
2. Відповідальність, підконтрольність
і підзвітність
Мінвуглепром підконтрольний і підзвітний Кабінету Міністрів
України, взаємодіє з Верховною Радою України, іншими органами
державної влади.
3. Взаємодія з громадськістю
Взаємодію з громадськими організаціями та об'єднаннями
України здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства. Інформація про діяльність Міністерства надається громадянам
виходячи з положень законів України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про видавничу справу"
( 318/97-ВР ) та інших актів законодавства.
4. Організаційні засади діяльності
Мінвуглепром забезпечує процес управлінської діяльності
шляхом планування своєї роботи, видання організаційно-розпорядчих
та нормативно-правових актів, вирішенням основних пріоритетних
напрямів роботи Міністерства, визначених у програмі Уряду та
Державній програмі соціально-економічного розвитку України. До Регламенту Мінвуглепрому у стислому вигляді включені
основні, принципові положення, що визначають організацію
діяльності Міністерства, його структурних підрозділів, створених
при ньому дорадчих та інших органів, а також взаємодію всіх цих
структур з реалізації функцій, покладених на Міністерство в
цілому. У складі Мінвуглепрому за рішенням Кабінету Міністрів України
можуть утворюватися урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції). Для розгляду наукових
рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку
науки і техніки, підвищення ефективності виробництва та поширення
передового досвіду у вугільній галузі, обговорення найважливіших
програм та інших питань у Мінвуглепромі може утворюватися
науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.
Склад дорадчих та консультативних органів і положення про них
затверджує Міністр. Оскільки реалізація функцій Міністерства, у кінцевому
підсумку, здійснюється в основному через прийняття ним тих чи
інших рішень в межах своїх повноважень або через внесення
пропозицій щодо прийняття таких рішень іншими державними органами,
до Регламенту включено також розділи, що регулюють процеси
підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю за їх
виконанням, процедуру розроблення і узгодження проектів законів та
підзаконних актів, визначають роль тих чи інших посадових осіб
Міністерства, розмежування і узгодження їхньої діяльності та ін.
5. Розподіл обов'язків та організація
роботи центрального апарату Міністерства
Організація роботи центрального апарату Міністерства
здійснюється відповідно до чинного законодавства України,
Положення і цього Регламенту. Розподіл обов'язків між Міністром, першими заступниками та
заступниками Міністра здійснюється Міністром не пізніше одного
місяця з дня призначення його на посаду і затверджується наказом
Міністерства після погодження з відповідним Віце-прем'єр-міністром
України відповідно до наказу від 14.02.2007 N 27 ( v0027644-07 )
"Про розподіл обов'язків" (далі - розподіл обов'язків). Структуру центрального апарату Мінвуглепрому затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Штатний розпис і кошторис Мінвуглепрому затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном. Положення про структурні підрозділи центрального апарату
розробляються керівниками структурних підрозділів, погоджуються з
відповідним заступником Міністра (відповідно до розподілу
обов'язків), Управлінням кадрової політики. Управлінням юридичного
забезпечення і затверджуються Міністром. Організаційно-правовий статус структурних підрозділів,
обов'язки, права та відповідальність їх керівників визначаються у
відповідних положеннях про ці підрозділи окремим розділом. Положення про відділи у складі структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства розробляються керівниками цих
підрозділів і затверджуються відповідним заступником Міністра
(відповідно до розподілу обов'язків), а в разі якщо структурний
підрозділ підпорядковується безпосередньо Міністру - Міністром. Посадові інструкції на посади заступників керівників
підрозділів, начальників відділів, інших працівників підрозділів
центрального апарату Міністерства розробляються згідно з
рекомендаціями Головдержслужби України, Довідником типових
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців, затвердженого наказом Головного управління державної
служби від 1 вересня 1999 N 65 ( v0065354-99 ), та затверджуються
відповідним керівником структурного підрозділу. Посадові обов'язки керівників державних підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
визначаються у контрактах, які укладаються з ними.
6. Колегія Мінвуглепрому
Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Мінвуглепрому, обговорення найважливіших напрямів діяльності в
Міністерстві утворюється колегія. Колегія Мінвуглепрому є постійним консультативно-дорадчим
органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що
належать до їх компетенції, та для колективного і вільного
обговорення найважливіших напрямів діяльності. До складу колегії Міністерства вугільної промисловості
входять: 1) Міністр (голова колегії), перші заступники Міністра,
заступники Міністра та інші керівні працівники Міністерства. 2) до складу колегії можуть входити в установленому порядку
інші особи. Кількісний та персональний склад колегії визначається
Міністром. Діяльність колегії визначається Положенням про колегію
Мінвуглепрому, затвердженим наказом Мінвуглепрому від
02.03.2006 р. N 160 ( v0160644-06 ). Кожне засідання Колегії оформлюється протоколом. Рішення
колегії проводяться в життя наказами Мінвуглепрому. Доведення до виконавців та контроль виконання рішень колегії
здійснює секретар колегії. { Пункт 6 доповнено абзацом десятим
згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 43
( v0043644-08 ) від 30.01.2008 }
7. Громадська рада
Громадська рада при Мінвуглепромі (далі - Громадська рада) є
консультативно-дорадчим органом. Діяльність Громадської ради визначається Положенням про
Громадську раду при Мінвуглепромі, затвердженим наказом
Мінвуглепрому від 25.09.2006 р. N 474 ( v0474644-06 ). До складу Громадської ради включаються представники
громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань
громадян, засобів масових інформацій, вчені, видатні спеціалісти,
діяльність яких пов'язана з вугільною промисловістю. Взаємодію Мінвуглепрому з Громадською радою здійснює посадова
особа згідно з розподілом обов'язків між Міністром, першими
заступниками та заступниками Міністра вугільної промисловості
України.
8. Науково-технічна рада
Науково-технічна Рада (далі - НТР) є дорадчим органом
Мінвуглепрому з питань науково-технічної політики, формування
перспективних напрямів науково-технічного розвитку, впровадження
досягнень науки, техніки і технологій у вугільній галузі України. Секції НТР у своїй діяльності керуються Положенням про НТР
Мінвуглепрому, затвердженим наказом Мінвуглепрому від
13.12.2005 р. N 87 ( v0087644-05 ), та Положенням про секцію, що
затверджується головою НТР та узгоджується з вченим секретарем
НТР. Взаємодію Мінвуглепрому з НТР здійснює посадова особа згідно
з розподілом обов'язків між Міністром, першими заступниками та
заступниками Міністра вугільної промисловості України.
9. Планування роботи в Міністерстві
Планування роботи здійснюється з метою створення умов для
послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів, для
спрямування їх на ефективне виконання завдань, покладених на
Міністерство, та реалізацію його функцій. Міністерство здійснює свою роботу відповідно до планів. Для розроблення планів за наказом Міністерства може
утворюватись робоча група з представників структурних підрозділів.
Організаційне забезпечення розроблення планів, а також діяльності
робочої групи здійснюють функціональні департаменти та управління
за напрямами діяльності. Робота структурних підрозділів здійснюється відповідно до
планів, що затверджуються керівником відповідного самостійного
підрозділу за погодженням з відповідним заступником Міністра,
відповідно до розподілу обов'язків. Річні плани є основними документами планування робіт на
поточний рік. Мінвуглепром відповідно до бюджетних коштів: - розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та
функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з
необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок
бюджетних коштів; - розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та
бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів України; - отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у
законі про Державний бюджет України, доводить у встановленому
порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня
(одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань,
забезпечує управління бюджетними асигнуваннями; - затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого
рівня, якщо інше не передбачене законодавством; - здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень,
отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних
коштів; - одержує звіти про використання коштів від розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і
аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів. Процес планування повинен бути узгоджений у часі з бюджетним
процесом. Перелік завдань (робіт) на наступний рік визначається
відповідно до повноважень Міністерства і включає: - перелік проектів нормативно-правових актів, які
розроблятимуться наступного року; - перелік нарад, семінарів, інших організаційних заходів; - заходи з відбору та професійного навчання персоналу; - заходи щодо організації контрольної роботи; - міжнародні зв'язки. За результатами виконання Міністерством заходів, передбачених
актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, поточними планами роботи та на
основі аналізу запланованих результативних показників щороку
готуються звіт про результати діяльності Міністерства та звіт про
витрачання Міністерством у звітному році коштів Державного бюджету
України, які розміщуються у засобах масової інформації та на
веб-сайті Міністерства.
10. Оформлення відряджень
Залежно від місця призначення відрядження поділяються: на
відрядження в межах України та відрядження за кордон і
здійснюються, як правило, відповідно до плану роботи Міністерства
та доручень вищих органів в межах передбачених на це асигнувань. Оформлення відряджень працівників здійснюється згідно з
чинним законодавством. У разі виникнення потреби позапланового відрядження
працівника, керівник структурного підрозділу в службовій записці
обґрунтовує необхідність такого відрядження. Для реєстрації посвідчень про відрядження та обліку
працівників, які прибувають та вибувають у відрядження, ведеться
спеціальний журнал у відділі діловодства та контролю Департаменту
соціальної інфраструктури та адміністративного забезпечення. Після повернення з відрядження працівник у триденний термін
доповідає про виконання завдань і подає звіт про використання
коштів, наданих на відрядження, або у підзвіт, який здається до
відділу бухгалтерського та господарського забезпечення
Міністерства. Службовим відрядженням або службовою поїздкою керівника,
працівника підприємства, установи і організації, що належать до
сфери управління Мінвуглепрому, вважати поїздку до Міністерства
(м. Київ, Б.Хмельницького, 4) за наказом, розпорядженням,
дорученням, телеграмою Міністра або розпорядженням, дорученням,
телеграмою його заступників на певний строк із зазначенням мети і
терміну, відповідно до вимог чинного законодавства. Реєстрація
осіб (відмітки в посвідченні про відрядження щодо прибуття та
вибуття), які прибуватимуть до Міністерства без відповідного
офіційного виклику не здійснюється. { Пункт 10 доповнено абзацом
шостим згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 43
( v0043644-08 ) від 30.01.2008 }
11. Розпорядок та внутрішній режим роботи
Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 годин на тиждень. В центральному апараті Міністерства встановлюється такий
режим роботи: початок робочого дня о 9-00; закінчення робочого дня о 18-00, у п'ятницю - о 16-45; обідня перерва - 45 хвилин (з 13-00 до 13-45). Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу
законів про працю України) ( 322-08 ) тривалість роботи
працівників скорочується на одну годину. У структурних підрозділах ведеться журнал обліку робочого
часу та складається табель обліку робочого часу. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні
службовці зобов'язані за розпорядженням керівника, з'являтися на
службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які
компенсується відповідно до чинного трудового законодавства. З метою підтримання належної оперативності при виконанні
завдань і доручень керівництва Міністерства, згідно з графіком,
затвердженим першим заступником Міністра, у разі необхідності
проводиться чергування: у робочі дні - з 18-00 до 20-00; у п'ятницю - з 16-45 до 19-00; у вихідні та святкові дні - з 9-00 до 13-00. Для оперативного вирішення завдань, пов'язаних з діяльністю
Міністерства, у святкові та вихідні дні за наказом Міністерства з
9-00 до 18-00, здійснюється чергування заступниками Міністра. До
чергування можуть залучатися керівники структурних підрозділів. Чергування у святкові та вихідні дні компенсується відповідно
до трудового законодавства. Перебування працівників структурних підрозділів із службових
питань у робочий час за межами приміщень Міністерства погоджується
з керівниками відповідних структурних підрозділів. Керівники
структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність за
службовою необхідністю у робочий час заступників Міністра, які
спрямовують, координують і контролюють діяльність відповідного
структурного підрозділу. Порядок проходу (проїзду), виведення, винесення матеріальних
цінностей з території Міністерства та його будинку регулюється
відповідною інструкцією, яка затверджується окремим наказом.
12. Адміністративно-господарське
забезпечення діяльності Міністерства
Господарське забезпечення діяльності Міністерства здійснює
відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення
Департаменту соціальної інфраструктури та адміністративного
забезпечення в межах затвердженого кошторису, витрат на його
утримання.
13. Порядок підготовки проектів
нормативно-правових актів в Міністерстві
Головним розробником проекту акта є Міністерство в особі
відповідного профільного структурного підрозділу. У процесі підготовки проекту акта головний розробник: - аналізує стан справ у відповідній сфері правового
регулювання та причини, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту; - готує текст проекту акта; - перевіряє відповідність проекту акта чинному законодавству,
а також основним положенням законодавства Європейського Союзу,
якщо цей проект є предметом правового регулювання, що належить до
сфер, в яких центральний орган виконавчої влади є відповідальним
за організацію роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу; - проводить консультації з представниками заінтересованих
суспільних груп, зовнішніми експертами; - при підготовці проекту акта, що потребує погодження з
іншими органами, погоджує проект акта із співвиконавцями та цими
органами, а у разі, якщо є зауваження до проекту акта, опрацьовує
їх та вносить необхідні поправки; - вживає дієвих заходів для усунення можливих розбіжностей
щодо проекту акта. З цією метою організовує та проводить детальне
обговорення варіантів рішень із спірних позицій та оцінок за
участю співвиконавців, які мають зауваження до проекту акта. Співвиконавець опрацьовує положення проекту акта з питань, що
належать до його компетенції: - у разі відсутності зауважень погоджує його і повертає
головному розробникові; - у разі наявності зауважень та пропозицій повідомляє про них
головного розробника з чітким формулюванням відповідних положень
за підписом керівника. Відсутність пропозицій та зауважень співвиконавців до
відповідного проекту акта у визначений термін вважається
погодженим без зауважень. Керівник структурного підрозділу, що є співвиконавцем,
зобов'язаний взяти особисту участь у врегулюванні спірних питань,
якщо головний розробник визнає за необхідне проведення
погоджувальної процедури. Проект акта має бути розглянутий і завізований структурними
підрозділами, що є співвиконавцями, у термін, визначений головним
розробником. Проект акта в обов'язковому порядку погоджується заступником
Міністра згідно розподілу обов'язків.
14. Порядок підготовки та розгляду
розпорядчих документів Міністерства
Міністр вугільної промисловості України на виконання
Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України та Положення в
межах власних повноважень видає одноособові розпорядчі документи і
несе за них відповідальність згідно з чинним законодавством. Розпорядчими документами Міністерства є накази (в окремих
випадках до категорії розпорядчих документів можуть бути віднесені
розпорядження та доручення Міністра). Проекти розпорядчих документів розробляються та вносяться за
поданням заступників Міністра, керівників структурних підрозділів
Міністерства в межах їх компетенції. У разі, коли підготовка проекту розпорядчого документа
доручена кільком структурним підрозділам, виконавець, зазначений у
дорученні першим, є відповідальним виконавцем. У разі, коли підготовка розпорядчого документа доручена
першому заступнику, заступнику Міністра, керівнику структурного
підрозділу відповідальним виконавцем в даному випадку є
структурний підрозділ, визначений першим за списком заступником
Міністра. Після узгодження із співвиконавцями головний розробник подає
проект Управлінню юридичного забезпечення для проведення правової
експертизи. У разі, якщо в Управлінні юридичного забезпечення є
зауваження до проекту, розглядає їх для прийняття узгодженого
рішення. Якщо такого рішення не знайдено, проект подається
керівництву з викладенням розбіжностей та письмовим висновком
Управління юридичного забезпечення. Проекти розпорядчих документів, що містять питання витрачання
фінансових ресурсів, погоджуються з Фінансово-економічним
управлінням. Текст проекту розпорядчого документа викладається українською
мовою у стислій формі. Виклад окремих пунктів, додатків та тексту
в цілому повинен бути органічно пов'язаним і не допускати
можливості подвійного тлумачення змісту. Обов'язковою складовою
частиною розпорядчого документа є заголовок, який розкриває його
зміст. Преамбула проекту розпорядчого документа, крім мотивів та
цілей його видання, повинна містити посилання на відповідний закон
або нормативні акти, що регулюють предмет правовідносин,
зазначених у розпорядчому документі. Проект розпорядчого документа
при необхідності повинен містити пункт щодо осіб, які здійснюють
контроль за його виконанням. На зворотньому боці останньої сторінки проекту розпорядчого
документа друкуються дані про подання і погодження проекту, а
саме: посада, ініціали та прізвище керівника, який подає або
погоджує проект. При цьому, якщо дата погодження, зазначена під час візування,
перевищує 30 днів до подання на підпис проекту розпорядчого
документа, вона вважається недійсною. Тривалість опрацювання проекту розпорядчого документа не
повинна перевищувати 10 робочих днів (у разі необхідності цей
термін може бути продовжено заступником Міністра за обґрунтованим
проханням посадової особи апарату). Якщо розпорядчий документ, що готується, тягне за собою зміни
або доповнення до інших розпоряджень, то ці зміни або доповнення
включаються до проекту розпорядчого документа, що готується або
подається актом одночасно з проектом. За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження керівник
відділу або управління, який вносить проект, повинен забезпечити
їх обговорення із керівниками структурних підрозділів
Міністерства. У разі, якщо такого рішення не знайдено, проект вноситься з
обов'язковим додаванням переліку розбіжностей з їх обґрунтуванням
та оригіналами зауважень, підписаних керівниками відповідних
структурних підрозділів. Проекти розпорядчих документів повинні,
як правило, мати преамбулу, в якій викладається коротко аналіз
стану справ і причини недоліків у розв'язанні відповідних проблем,
визначається мета видання розпорядчого документа. Встановлені завдання повинні бути конкретними і реальними,
спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної
розпорядчим документом, з переліком виконавців та зазначенням
термінів виконання завдань. У необхідних випадках у проекті розпорядчого документа можуть
передбачатися проміжні контрольні терміни інформування про хід
виконання встановлених завдань. Накази щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання,
перепідпорядкування або зміни форми власності підприємств, їх
структурних (виробничих) підрозділів першочергово погоджуються з
профспілковими органами, а потім з відповідними структурними
підрозділами Мінвуглепрому. Проекти розпорядчих документів Міністерства перевіряються
працівниками Управління юридичного забезпечення на відповідність
їх чинному законодавству і візуються начальником Управління
юридичного забезпечення після візування заступниками Міністра,
начальниками структурних підрозділів, літредактором, перед
підписом Міністра або його перших заступників. Управління юридичного забезпечення приймає до розгляду
документи, які надані разом з дорученням Міністра, перших
заступників Міністра, заступників Міністра, або із службовою
запискою керівників структурних підрозділів Мінвуглепрому.
15. Державна реєстрація розпорядчих
документів Міністерства
Накази, що видаються Міністерством і які зачіпають права,
свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, відповідно до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 року N 731 ( 731-92-п ), підлягають державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України згідно з наказами Мін'юсту від
15.08.2006 N 67/5 ( v0067323-06 ) та N 68/5 ( v0068323-06 ). Необхідність державної реєстрації наказу визначається
начальником Управління юридичного забезпечення при погодженні
проекту, про що робиться спеціальні відмітка - "підлягає державній
реєстрації". Порядок подачі розпорядчих документів на державну реєстрацію
встановлений наказом Міністерства вугільної промисловості України
від 26.02.2007 N 43 "Про затвердження Методичних рекомендацій про
порядок підготовки, подання на державну реєстрацію
нормативно-правових актів Міністерства вугільної промисловості
України" та Порядку подання нормативно-правових актів на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх
державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2005 p. N 34/5 ( z0381-05 ). У разі повернення розпорядчого документа без державної
реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені
реєструючим органом зауваження та усунути виявлені порушення і
протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або
надати реєструючому органу копію документа про скасування такого
акта.
16. Підготовка проектів актів
Проекти актів, спрямовані на правове регулювання
господарських відносин, а також адміністративних відносин між
регуляторними органами або іншими органами державної влади та
суб'єктами господарювання (далі - регуляторні акти) підлягають
погодженню з Держпідприємництвом, який забезпечує реалізацію
державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Координація роботи щодо впровадження державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності покладається на
структурні підрозділи за напрямами діяльності. Управління юридичного забезпечення визначає чи є
нормативно-правовий акт регуляторним актом. Організація проведення роботи щодо погодження проекту
регуляторного акта Держпідприємництвом, підготовка аналізу
регуляторного впливу регуляторного акта та їх оприлюднення
покладається на структурний підрозділ, який є розробником проекту
регуляторного акта (далі - головний розробник). Проекти актів, які є регуляторними актами разом із
відповідним аналізом регуляторного впливу, оприлюднюються згідно з
статтями 9, 13, 20 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних
та юридичних осіб, їх об'єднань, не пізніше п'яти робочих днів з
дня оприлюднення (повідомлення про оприлюднення) його проекту. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
повинно містити: - стислий виклад змісту проекту; - поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника
проекту та інших органів, до яких за ініціативою розробника
надсилаються зауваження та пропозиції; - інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного
акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва
друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в
мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного
акта та аналіз регуляторного впливу, або інформація про інший
спосіб оприлюднення передбачений законом); - інформацію про термін, протягом якого приймаються
зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань; - інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними
особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій. Термін, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється
розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж
один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Проекти регуляторних актів офіційно оприлюднюються в
офіційних друкованих виданнях, місцевих друкованих засобах масової
інформації та/або/ у мережі Інтернет. Проект регуляторного акта, що подається на погодження до
Держпідприємництва, в обов'язковому порядку візується. Головним розробником проекту акта, який є регуляторним актом
до територіального органу Держпідприємництва для погодження разом
з проектом розпорядчого документа також подаються: - супровідний лист; - аналіз впливу регуляторного акта (проводиться відповідно до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня
2004 року N 308) ( 308-2004-п ); - копію розміщення повідомлення про оприлюднення цього
проекту регуляторного акта. Після погодження розробник разом з проектом наказу, який є
регуляторним актом також подає: - копію рішення Держпідприємництва про його погодження або
копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення
скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в
погодженні проекту цього акта; - висновок про результати аналізу впливу регуляторного акта; - копію повідомлення про оприлюднення цього проекту. Після прийняття та оприлюднення нормативно-правового акта,
інформація про нього розміщується на веб-сайті (www.mvp.gov.ua). Погодженню підлягають проекти актів з питань: - регулювання підприємницької діяльності, зокрема
встановлення обмежень на провадження окремих її видів, а також
шляхом прийняття правил та умов ліцензування тощо; - приватизації, корпоратизації, оренди, управління і
розпорядження майном, створення холдингових компаній, фінансових
посередників тощо у випадках, передбачених законодавством; - централізованого розподілу товарів, зобов'язання суб'єктів
господарювання до пріоритетного укладання договорів,
першочергового постачання товарів певному колу споживачів,
встановлення заборон на міжрегіональну реалізацію товарів, інших
обмежень прав суб'єктів господарювання щодо придбання та
реалізації товарів; - надання, обмеження або скасування податкових та інших
пільг, дотацій і субсидій для суб'єктів господарювання; - запровадження обмежень інвестицій, враховуючи іноземні; - установлення обсягів виробництва або ринку, розподілу
ринків з визначенням споживачів та постачальників, застосування
інших способів антимонопольного регулювання; - інші рішення, які можуть призвести до недопущення,
усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.
17. Вимоги до оформлення проектів актів
Проекти актів з питань розвитку
адміністративно-територіальних одиниць головний розробник погоджує
з відповідними місцевими держадміністраціями, які у визначений
головним розробником строк повідомляють йому свою позицію в
порядку, встановленому пунктом 2 з 55 Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ). Проекти актів з питань, що стосуються функціонування
місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад,
головний розробник надсилає відповідним органам місцевого
самоврядування для розгляду та внесення пропозицій. Головний розробник організовує громадське обговорення
проектів актів, що мають важливе суспільне значення, стосуються
прав та обов'язків громадян. Громадське обговорення проектів актів здійснюється згідно з
Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1378
( 1378-2004-п ). Для оперативного обміну інформацією під час опрацювання та
погодження проекту акта головний розробник та заінтересовані
органи використовують електрону пошту та інші засоби зв'язку. В разі, коли вже розробили проект акта, головний розробник
подає до цього проекту разом із супровідним листом до Міністерства
юстиції України пояснювальну записку, матеріалами погодженнями
(листами із зауваженнями і пропозиціями) та довідками (форма
встановлена у додатках 1, 2 до Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) "Регламент Кабінету Міністрів
України"). У пояснювальній записці зазначаються підстава та мета
розроблення проекту, результати аналізу проблем, наводяться
обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначається позиція
заінтересованих органів та заходи, здійснені для врегулювання
розбіжностей (якщо проект подано з розбіжностями), відображаються
фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття
витрат (якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного
чи місцевого бюджетів, то про це окремо повідомляється в записці),
прогнозуються очікувані соціально-економічні результати реалізації
акта. До пояснювальної записки можуть додаватися довідкові та інші
інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність
прийняття акта. До проекту акта обов'язково додається довідка про погодження
(форма встановлена у додатку 5 до Регламенту Кабінету Міністрів
України) ( 950-2007-п ), де зазначаються заінтересовані органи,
які: - погодили проект; - висловили зауваження (пропозиції), які враховані головним
розробником; - висловили зауваження (пропозиції), які враховані частково
головним розробником; - заінтересовані органи виконавчої влади, які відповідно до з
56 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950 ( 950-2007-п ),
вважаються такими, що погодили проект без зауважень; - позиція заінтересованих органів, діяльність яких
спрямовується та координується міністрами, узгоджена з міністрами; - висловили зауваження (пропозиції), які не враховані
головним розробником; - не висловили своєї позиції щодо проекту акта; - висновок Мін'юсту. У разі внесення проекту акта з розбіжностями до нього
додається протокол узгодження позицій (форма встановлена у додатку
6 до Регламенту Кабінету Міністрів України) ( 950-2007-п ). У протоколі узгодження позицій повинна міститися редакція
спірної частини проекту акта, найменування органу виконавчої
влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст, мотиви
відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником, варіант
редакції, запропонований заінтересованим органом, врахований
головним розробником. До проекту акта також додаються: - висновки Мін'юсту щодо відповідності проекту акта
законодавству, а також основним положенням законодавства
Європейського Союзу, якщо цей проект за предметом правового
регулювання належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, разом з довідкою про
відповідність проекту акта основним положенням законодавства
Європейського Союзу; - порівняльна таблиця, якщо проект акта передбачає внесення
змін до інших актів Кабінету Міністрів (форма встановлена у
додатку 7 (пункт 1 з 67) до Регламенту Кабінету Міністрів України)
( 950-2007-п ), в якій зазначаються положення (норми) постанови,
які є чинними, а також пропозиції щодо змін до них Разом з проектом акта та матеріалами до нього головний
розробник подає їх електронну копію на дискеті. Супровідний лист, пояснювальна записка, довідка про
погодження та протокол узгодження позицій підписуються Міністром
або особою, яка його заміщає. Проекти актів, які готуються на підставі законів України,
актів або доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, рішень урядових комітетів, доручень Прем'єр-міністра,
першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів подаються
Кабінету Міністрів України у терміни, передбачені цими актами та
дорученнями. У виняткових випадках, якщо проект з поважних причин
неможливо подати керівництву Міністерства вчасно, встановлений
термін подання може бути подовжено особою, яка його встановила, на
підготовлене головним розробником письмове мотивоване прохання, що
подається не пізніше ніж за 5 днів до встановленого терміну. Матеріали погодження проекту акта (листи із зауваженнями і
пропозиціями, копії проекту акта з візами тощо) зберігаються
протягом п'яти років в архіві головного розробника. Щомісяця до 5 числа головний розробник нормативно-правових
актів в письмовому та електронному вигляді подає до Управління
юридичного забезпечення інформацію щодо розробки та проходження
проектів актів.
18. Організація роботи з документами
Організація роботи з питань діловодства, у тому числі за
зверненнями громадян, документообігу, здійснення контролю за
опрацюванням та виконанням документів, в центральному апараті
Мінвуглепрому здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства в
Міністерстві вугільної промисловості України (далі - Інструкція),
затвердженої наказом Мінвуглепрому від 25 квітня 2007 року N 137.
Належну організацію документообігу в апараті Міністерства
координує заступник Міністра згідно з розподілом обов'язків.
{ Абзац перший пункту 18 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 43 ( v0043644-08 ) від 30.01.2008 } Документи, адресовані Президентові України,
Прем'єр-міністрові України, Голові Верховної Ради України,
народним депутатам України, Голові Конституційного Суду України,
Голові Верховного Суду України, керівникам центральних та місцевих
органів влади, готуються за підписом Міністра вугільної
промисловості України, а у разі його відсутності - за підписом
виконуючого обов'язки Міністра. Інші документи, службові листи, що
надсилаються установам, організаціям, а також підприємствам, що
віднесені до сфери управління та щодо яких Мінвуглепром здійснює
управління корпоративними правами, відповідно до доручень,
прийнятих рішень, резолюцій, вказівок тощо, підписуються Міністром
вугільної промисловості України, його першим заступником,
заступниками, а також керівниками структурних підрозділів згідно з
наданими їм повноваженнями. { Абзац другий пункту 18 в редакції
Наказу Міністерства вугільної промисловості N 43 ( v0043644-08 )
від 30.01.2008 } Інструкція з діловодства в Мінвуглепромі ( 1153-97-п )
(далі - Інструкція) встановлює єдині вимоги документування та
документообігу управлінської діяльності в Мінвуглепромі, визначає
порядок реєстрації, обліку, опрацювання та передачі на архівне
зберігання службової кореспонденції. Персональна відповідальність за організацію діловодства та
додержання вимог Інструкції ( 1153-97-п ) в структурних
підрозділах Мінвуглепрому покладається на їх керівників. Діловодство в Мінвуглепромі здійснюється державною мовою. Інструкція ( 1153-97-п ) визначає порядок здійснення контролю
за опрацюванням документів та регламентує інші питання організації
діловодства в Мінвуглепромі. Порядок ведення діловодства, який містить відомості, що
становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом,
та діловодства за зверненнями громадян визначається спеціальними
нормативно-правовими актами. Ведення діловодства, його методичне забезпечення виконання
Інструкції ( 1153-97-п ) та контроль за додержанням її вимог
покладається на відділ діловодства та контролю Департаменту
соціальної інфраструктури та адміністративного забезпечення. У структурних підрозділах виконання функціональних обов'язків
з питань діловодства та документообігу покладається на призначену
відповідальною за неї особу (надалі - діловод) згідно з вимогами
її посадової інструкції.
19. Організація контролю в Міністерстві
Контроль за виконанням документів здійснюється відповідно до
Інструкції ( 1153-97-п ) з діловодства в Міністерстві. Обов'язковому контролю підлягають виконання: законів України,
постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України, запитів та звернень народних депутатів України, звернень
громадян. Контролю також підлягають зареєстровані та розглянуті
Міністром вугільної промисловості України, його першим заступником
та заступниками документи, які визнані особливо важливими і
потребують спеціального контролю за виконанням передбачених ними
заходів у встановлений термін. { Абзац пункту 19 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості
N 43 ( v0043644-08 ) від 30.01.2008 } Відповідальність за виконання документа несуть особи,
зазначені у розпорядчому документі (наказі), резолюції керівника,
та безпосередні виконавці. У разі, коли документ виконується
кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання
(скликання) є працівник, який у резолюції зазначений першим. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених
законами України, постановами Верховної Ради України, актами та
дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів
України та дорученнями Прем'єр-міністра України, здійснює
заступник Міністра (за розподілом обов'язків). { Абзац четвертий
пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 43 ( v0043644-08 ) від 30.01.2008 } Безпосередній контроль за виконанням окремих доручень
Міністра, депутатських запитів та звернень громадян, наказів та
розпоряджень Мінвуглепрому з питань основної діяльності
покладається на відділ діловодства та контролю Департаменту
соціальної інфраструктури та адміністративного забезпечення. У
структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням
документів здійснює працівник, відповідальний за діловодство. Контроль за виконанням документів включає: постановку документів (доручень) на контроль, формування
картотеки контрольованих документів; перевірку своєчасного доведення документів до виконавців; попередні перевірки та регулювання ходу виконання; облік та узагальнення результатів контролю за виконанням
документів (доручень); інформування керівника про хід та підсумки виконанням
документів (доручень); повідомлення про хід та підсумки виконання документів на
оперативних зборах, засіданні колегіальних органів; зняття документів з контролю; формування картотеки виконаних документів. У кожному структурному підрозділі працівник, відповідальний
за здійснення контролю, веде облік контрольних документів,
систематично доповідає керівникові структурного підрозділу про
стан їх виконання. У Міністерстві спеціальний контроль за виконанням документів
здійснюють: 1) Відділ діловодства та контролю Департаменту соціальної
інфраструктури та адміністративного забезпечення здійснює
контроль: - за додержанням термінів опрацювання документів, виконанням
резолюцій Міністра та заступників з питань основної діяльності,
визначених у документах; - за виконанням наказів Міністра вугільної промисловості
України з питань основної діяльності, окремих доручень Міністра,
депутатських запитів та звернень народних депутатів України,
звернень громадян. Відділ забезпечує щотижневе упереджувальне інформування
керівників структурних підрозділів Мінвуглепрому про наближення
термінів виконання контрольних документів; 2) Управління кадрової політики - за виконанням наказів
Міністра вугільної промисловості України з кадрових питань; 3) Відділ забезпечення діяльності Міністра вугільної
промисловості України окремих доручень та протокольних рішень
Міністра за результатами розгляду питань на нарадах під його
головуванням. Працівники, відповідальні за діловодство у структурних
підрозділах, за своєчасну підготовку, виконання документів,
переданих на опрацювання до виконавців. Відповідальність за стан організації контролю несуть
керівники цих підрозділів. Відповідальність за вчасне та якісне виконання документа
несуть особи, зазначені у резолюції керівника та безпосередні
виконавці.
20. Порядок проведення нарад
У Міністерстві практикується проведення таких нарад: - апаратні наради під головуванням Міністра; - оперативні та робочі наради під головуванням Міністра або
його заступників; - міжвідомчі наради, метою яких є вирішення конкретних питань
із залученням представників інших органів виконавчої влади тощо. Залежно від виду наради встановлюється відповідний порядок її
підготовки, проведення, оформлення документів та контролю за
виконанням прийнятих рішень. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок
денний і підсумки розгляду питань на нарадах та дозвіл на
присутність представників засобів масової інформації, та на
проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні,
де відбувається нарада, надає структурний підрозділ забезпечення
діяльності Міністра.
21. Апаратні наради
Міністр або, в разі його відсутності, один з перших
заступників Міністра, проводять апаратні наради для оперативного
розгляду та вирішення питань в межах повноважень Міністерства. Апаратні наради проводяться щотижнево. Порядок денний апаратної наради формується з пунктів плану
роботи Міністерства, пропозицій перших заступників, заступників
Міністра та керівників структурних підрозділів і містить питання,
які є найбільш актуальними для вирішення протягом поточного тижня. Відповідні пропозиції з супровідними матеріалами надаються
працівнику Відділу забезпечення діяльності Міністра,
відповідального до проведення апаратної наради. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з
Міністром і доводиться до відома перших заступників та заступників
Міністра не пізніше, ніж за два дні до проведення відповідної
наради. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються
протоколами не пізніше ніж у дводенний термін. Протокол апаратної
наради підписується головуючим. Організацію проведення апаратних нарад і контроль за
виконанням рішень, прийнятих на цих нарадах, здійснює Відділ
забезпечення діяльності Міністра. Керівники структурних підрозділів після апаратної наради
проводять наради в підпорядкованих структурних підрозділах, під
час яких доводять поставлені завдання до відома працівників
відповідного підрозділу.
22. Оперативні та робочі наради
у Міністра, перших заступників
і заступників Міністра
Міністр, перші заступники та заступники Міністра з метою
розгляду та вирішення окремих питань, що належать до повноважень
Міністерства, проводять оперативні та робочі наради. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та
обґрунтування причин внесення питань на нараду у Міністра
надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових
(позапланових) питань - вручаються учасникам у день проведення
наради. Рішення, прийняті на нарадах у Міністра, оформлюються
протоколами у дводенний термін. Протокол наради підписується
головуючим. За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися
розпорядчі акти Міністерства. Організація проведення нарад у Міністра з окремих питань
покладається відповідно на Відділ та структурний підрозділ, до
компетенції якого належать ці питання. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на оперативних та
робочих нарадах у Міністра, перших заступників, заступників
Міністра здійснюється посадовою особою відповідно до
функціональних обов'язків, та відповідно до п. 3 розділу
"Організація контролю в Міністерстві" цього Регламенту.
23. Міжвідомчі наради
Для вирішення конкретних питань із залученням представників
інших державних органів в Міністерстві проводяться міжвідомчі
наради робочих груп. Порядок денний, аналітичні довідки та обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно
(за дві доби до початку її проведення). Організація проведення міжвідомчих нарад покладається на
заступника Міністра та структурний підрозділ, до компетенції якого
належать ці питання. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на міжвідомчих
нарадах, здійснюється відповідним структурним підрозділом, який
подає Міністру інформаційну довідку про стан виконання рішень,
ухвалених на нараді.
24. Основні напрями зовнішніх
зв'язків Міністерства
Міністерство здійснює зовнішні зв'язки за наступними
напрямами: - взаємодія з Верховною Радою України; - взаємодія з Кабінетом Міністрів України, органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування; - взаємодія із громадськістю та засобами масової інформації; - міжнародні зв'язки.
25. Взаємодія з Верховною Радою України
Міністерство взаємодіє з Верховною Радою України
безпосередньо та через Кабінет Міністрів України і забезпечує: - організацію роботи щодо представлення та обговорення
законопроектів на пленарних засіданнях Верховної Ради України,
засідання комітетів Верховної Ради України, здійснення моніторингу
проходження законопроектів у Верховній Раді України; - організацію розгляду та аналізу запитів та звернень
народних депутатів України. У випадках, передбачених законодавством та Регламентом
Верховної Ради України ( 3547-15 ), керівник звітує перед
Верховною Радою України про діяльність Міністерства.
26. Взаємодія Міністерства
з Кабінетом Міністрів України, органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування
Міністерство в ході виконання завдань, покладених на нього,
взаємодіє з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування з питань розгляду проектів актів, листів та інших
матеріалів.
27. Міжнародні зв'язки Міністерства
Міністерство відповідно до своїх повноважень, передбачених
чинним законодавством та з урахуванням координуючої ролі
Міністерства закордонних справ України у сфері зовнішніх зносин,
забезпечує співробітництво України з міжнародними організаціями,
виконує роботу, пов'язану з представництвом України в цих
організаціях. Міністерство в межах своєї компетенції укладає міжнародні
договори міжвідомчого характеру в установленому порядку.
28. Взаємодія із громадськістю
та засобами масової інформації
Висвітлення діяльності Міністерства здійснює прес-секретар у
координації з цим структурним підрозділом, а саме: - особистий прийом в Кабінеті Міністрів України; - підготовку та розміщення у засобах масової інформації
інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції
Міністерства (інтерв'ю, статті, коментарі, прес-релізи тощо); - організацію зустрічей керівників з представниками засобів
масової інформації (прес-конференції, брифінги, круглі столи,
громадські слухання, гарячі лінії тощо). Міністерство та його посадові особи співпрацюють із засобами
масової інформації на засадах рівності: не чинять на них
будь-якого тиску і не втручаються в їх виробничий процес.
29. Порядок розгляду звернень
та особистий прийом громадян
Розгляд звернень громадян, які звертаються до Міністерства
письмово або на особистому прийомі, здійснюється відповідно до
вимог Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ). Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами
(клопотаннями) і скаргами громадян в Мінвуглепромі здійснюється
відповідно до Інструкції з діловодства ( 1153-97-п ) за
зверненнями громадян в Міністерстві вугільної промисловості
України та ведеться окремо від інших видів діловодства як це
передбачено Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), і покладається на відділ звернень громадян та
зв'язків з громадськими організаціями Департаменту соціальної
інфраструктури та адміністративного забезпечення та на призначену
відповідальною за діловодство особу у структурних підрозділах
центрального апарату Міністерства відповідно до Інструкції з
діловодства у Міністерстві вугільної промисловості України. Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями
громадян несуть керівники структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства. Особистий прийом громадян, передбачений статтею 22 Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), здійснюється у
Мінвуглепромі відповідно до Регламенту прийому громадян у
громадській приймальні Міністерства вугільної промисловості
України, що затверджений наказом Мінвуглепрому. У Мінвуглепромі діє Громадська приймальня, що створена з
метою організації прийому громадян, вивчення громадської думки,
проведення аналізу звернень громадян, вирішення соціальних
проблем, які порушують заявники у своїх зверненнях, та відповідно
до вимог Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ),
Положення про Міністерство вугільної промисловості України
( 1527-2006-п ). Основним завданням громадської приймальні є: - організація роботи з прийому громадян, які звернулися до
Міністерства щодо вирішення питань, які викладені у зверненні; - прийом і спілкування з громадянами здійснюється в атмосфері
доброзичливості та взаємоповаги, згідно зі статтею 5 Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ); - забезпечення об'єктивного та своєчасного розгляду звернень
громадян; - організація підготовки і проведення прийому керівництвом
Міністерства, керівниками структурних підрозділів громадян, які
звернулися до громадської приймальні; - контроль виконання звернень громадян у структурних
підрозділах Міністерства; - підготовка аналітичної інформації про стан розгляду
звернень керівництву Міністерства та Кабінету Міністрів України. Прийом громадян у громадській приймальні проводиться кожного
робочого дня з 9.00 до 17.00 у кабінеті 158, по вулиці
Б.Хмельницького, 4 адміністративного будинку Мінвуглепрому
спеціалістом відділу звернень громадян та зв'язків з громадськими
організаціями Департаменту соціальної інфраструктури та
адміністративного забезпечення із залученням чергового працівника
апарату Мінвуглепрому (за необхідності) згідно із затвердженими
графіками. Графіки прийому доводяться до відома громадян через веб-сайт
Міністерства (www.mvp.gov.ua) та оголошення, що вивішується в холі
Міністерства у зручному для огляду громадян місці. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне),
так і групою осіб (колективне), усним (викладеним громадянином і
записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим,
переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу
(на особистому прийомі), якщо ці повноваження оформлені відповідно
до чинного законодавства. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються
в тому ж порядку, що й письмові звернення, які мають бути
надруковані або написані від руки чітко й розбірливо та підписані
заявником (заявниками) із зазначенням дати звернення. Документ,
отриманий на прийомі у громадській приймальні Мінвуглепрому,
підлягає обов'язковій реєстрації у комп'ютерній інформаційній базі
відділу звернень громадян та зв'язків з громадськими організаціями
(з присвоєнням вхідного номера) і передається для подальшого
опрацювання у відповідні структурні підрозділи згідно з резолюцією
керівництва Міністерства. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України та
прирівняних до них осіб розглядаються позачергово Міністром та
першими заступниками особисто. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством
пільги, розглядаються у першочерговому порядку. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від
дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,
невідкладно або не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Якщо в місячний термін вирішити порушене у зверненні питання
неможливо, керівництвом Мінвуглепрому додатково встановлюється
необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі,
яка подала звернення. При цьому, загальний термін вирішення
питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти
днів. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не
належить до компетенції Мінвуглепрому, посадова особа, яка веде
прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади або
місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи
слід звернутися для вирішення питання, і за можливості надає
допомогу (номер телефону, адресу тощо). Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі
їхніх законних представників не допускаються. Про результати
розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно,
за його бажанням. Особи, винні у порушенні Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), несуть цивільну, адміністративну або
кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. Розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України "Регламент Кабінету Міністрів України" від 18.07.2007
N 950 ( 950-2007-п ), постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої
влади" від 19 вересня 2007 року N 1143 ( 1143-2007-п ) та інших
нормативно-правових актів.вверх