Документ v0446282-07, действует, текущая редакция — Принятие от 01.08.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.09.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
01.08.2007 N 446

Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України
від 21.01.2004 р. N 36

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1025 ( 1025-2006-п ) "Про заходи щодо
оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 21.01.2004 р. N 36 ( v0036282-04 ) "Про затвердження
та введення нового навчального плану підготовки фахівців за
спеціальністю "фармація", виклавши "Навчальний план підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"провізор" у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації"
в новій редакції, що додається.
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України (Вітенку І.С.) організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до внесених змін.
3. Ректорам вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації України ввести в навчальний процес підготовки зміни до
навчального плану і розробити відповідні робочі навчальні плани та
програми з дисциплін.
4. Наказ набуває чинності з 1 вересня 2007 року, вводиться
для студентів 1 курсу, починаючи з 2007/2008 навчального року
з поступовим введенням його на старших курсах.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Директора
Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчука М.В.
Міністр Ю.О.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
01.08.2007 N 446

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту Директор Департаменту
кадрової політики, вищої освіти МОН України
освіти і науки МОЗ України Я.Я. Болюбаш
М.В. Банчук 01.08.2007 р.
30.07.2007 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
"СПЕЦІАЛІСТ" КВАЛІФІКАЦІЇ "ПРОВІЗОР"
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Факультет: фармацевтичний
Спеціальність: 7.110201-фармація
Термін навчання: 5 років
ПОГОДЖЕНО
Директор Центрального
методичного кабінету
з вищої медичної освіти
МОЗ України
І.С. Вітенко
04.07.2007 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальні положення
Підготовка провізорів у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах додипломної
підготовки та післядипломної - в інтернатурі. Набуття ступеневої
освіти за напрямом 1102 "Фармація" має особливості, які нормативно
визначені Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від
17.01.02 р., постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня
1998 р. N 65 ( 65-98-п ) (зі змінами, внесеними згідно
з постановами Кабінету Міністрів N 677 ( 677-99-п ) від 23.04.99 і
N 1482 ( 1482-99-п ) від 13.08.99) та Положенням про особливості
ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування,
затвердженим наказом МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) фармацевтичної підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
спеціальністю "фармація" 7.110201. Після засвоєння ОПП фахівцю
присвоюється кваліфікація - провізор і він здатний виконувати
професійну роботу провізора-інтерна (код КП - 3228). Типовий навчальний план підготовки провізорів у вищих
навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на основі
галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які
впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) від 17.01.2002, постанов Кабінету Міністрів України
від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п ) про ступеневу освіту та від 07.08.98
N 1247 ( 1247-98-п ) про державні стандарти вищої освіти, наказу
МОН України від 31.07.98 N 285 ( v0285281-98 ) про вимоги до
державних стандартів, наказу МОЗ України від 24.02.2000 N 35
( v0035282-00 ) про особливості ступеневої освіти медичного
та фармацевтичного спрямування, наказу МОН України від 02.06.93 р.
N 161 ( z0173-93 ) "Про затвердження Положення про організацію
навчального процесу в вищих навчальних закладах".
2. Основні положення
1. Перелік та обсяг дисциплін навчального плану базується на
ОПП, схваленій на засіданні науково-методичної комісії з напряму
"Фармація" науково-методичної ради МОН України. ОПП є державним
нормативним документом, в якому визначається нормативний термін
навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня
освітньої і професійної підготовки фахівця. ОПП структурована за
циклами підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення,
рівнем контролю і задачами діяльності відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).
2. Структура навчального плану є предметно-інтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної.
3. Самостійний вибір навчального закладу може здійснюватися
за рішенням вченої ради вищого навчального закладу за погодженням
з МОЗ України. Зміни не повинні перевищувати 15% загального обсягу
навчального часу з дотриманням затвердженого співвідношення між
циклами підготовки та обсягу військової підготовки. З будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин
не може бути змінена більш як на 10% відносно тієї, яка
передбачена типовим навчальним планом. При цьому повинно бути
забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі,
передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України. Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання
визначається вищим навчальним закладом.
4. Згідно листа першого заступника Міністра охорони здоров'я
України О.М. Біловола від 16.04.2007 р. за N 08.01-22/875 до
навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 7.110201
"Фармація" внесено такі зміни у порівнянні з навчальним планом,
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.01.2004 р. N 36 ( v0036282-04 ):
4.1. вилучено дисципліни блоку "Військова підготовка"
з переліку нормативних дисциплін і перенесено їх до переліку
вибіркових дисциплін навчальних закладів, студенти яких
залучаються до навчання за програмою офіцерів запасу.
4.2. введено навчальну дисципліну "Екстремальна медицина"
(3 рік навчання, обсягом 54 години, з них 18 годин аудиторних), що
надає студентам знань та навичок з організації медичного
забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій. Відповідно
до цього розділ освітньо-професійної програми "Військова
підготовка" галузевого стандарту за напрямком "Фармація" замінено
розділом "Екстремальна медицина".
4.3. На виконання вимог "Змістових частин галузевих
стандартів вищої освіти підготовки фахівців щодо гуманітарної,
соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки
життя і діяльності людини й охорони праці" (Змістові частини
ГСВО), затверджених 10.05.2002 року Міністерством освіти і науки
України, ввести до навчального плану дисципліну "Безпека
життєдіяльності", що є складовою організації медичного
забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях.
5. Всі зазначені в плані заліки та диференційовані заліки
з навчальних дисциплін складаються на останньому за розкладом
занятті з дисципліни.
6. Студенти обирають кількість елективних курсів відповідно
до навчального плану. Форма проведення та розподіл годин курсів за
вибором визначаються навчальною програмою. Питання внесення до
переліку курсів за вибором іноземної мови та інших курсів з 2-го
по 5-й роки навчання визначається ВНЗ в установленому порядку.
7. Студенти обирають спеціалізацію на 5 курсі відповідно до
навчального плану. Практичні заняття зі спеціалізації проводяться
зі студентами, кількість яких не перевищує однієї четверті
академічної групи.
8. Державна атестація для спеціальності "фармація"
складається з наступних етапів: перший - стандартизований тестовий
державний іспит (ліцензійний інтегрований іспит - Крок 2 Фармація)
та другий - державні випускні іспити (практично-орієнтований
державний іспит) і/або захист дипломної роботи (у випадку
комплексної дипломної роботи - "або", моно тематичної - "і").
Стандартизований тестовий державний іспит - це ліцензійний
інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про
систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом
МОЗ України від 14.08.98 р. N 251 ( z0563-98 ), та здійснюється
Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів
підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України. Ліцензійний інтегрований іспит складається з тестових
екзаменів "Крок 1" і "Крок 2". Тестовий екзамен "Крок 1"
є семестровим екзаменом і вимірює показники якості фахової
компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен "Крок 2"
є складовою частиною державної атестації випускників вищих
навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти
повної вищої освіти. Форма проведення державних випускних іспитів або
практично-орієнтованого державного іспиту визначається вищим
навчальним закладом. Державні випускні іспити складаються з дисциплін: - "фармацевтична хімія"; - "фармакогнозія"; - "технологія лікарських засобів"; - "клінічна фармація"; - "управління та економіка у фармації". Дипломна робота виконується студентом за темами, визначеними
випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або предметними
комісіями. Захист дипломних робіт проводиться на відкритому
засідання ДЕК за участі не менше половини її складу при
обов'язковій присутності Голови державної екзаменаційної комісії.
9. Навчальний тиждень студента становить: вітчизняний
кредит - 54 години, кредит ECTS - 36 годин. Навчальний час,
відведений для самостійної роботи студента становить не менше 1/3
і не більше 2/3 обсягу навчального часу, відведеного для вивчення
конкретної дисципліни. Загальна кількість годин з навчальних дисциплін, або
з навчальної (виробничої) практики, яка включає аудиторну і
самостійну роботу студента, заноситься до залікової книжки,
екзаменаційного журналу, академічної довідки, навчальної картки і
додатка до диплому про вищу освіту.
10. Навантаження викладачів і штати кафедр розраховуються
з урахуванням навчальних годин, виділених на аудиторну роботу
студентів та інших видів діяльності, регламентованих нормативними
документами.
11. Студентам, які вільно володіють іноземною мовою,
дозволяється дострокове складання відповідного іспиту за
навчальною програмою з іноземної мови.
Заступник директора
Департаменту кадрової
політики, освіти і науки -
начальник відділу
освіти і науки О.П.Волосовець

Міністерство охорони здоров'я України

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
за курсами (1-5) підготовки спеціалістів
за спеціальністю 7.110201 "фармація"

Кваліфікація спеціаліста -
провізор
Строк навчання - 5 років
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | Форма | | | дисципліни | |------------------| контролю | | | | |Всього| Ауд.| СРС | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 1 |Українська мова | 1,5 | 54 | 30 | 24 |іспит-з | | |(за професійним | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 2 |Іноземна мова | 4,5 | 162 | 76 | 86 | залік| | |(за професійним | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 3 |Історія України | 3 | 108 | 40 | 68 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 4 |Правознавство | 1,5 | 54 | 22 | 32 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 5 |Соціологія | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 6 |Культурологія | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 7 |Політологія | 1,5 | 54 | 28 | 26 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 8 |Фізичне виховання | 3 | 108 | 72 | 36 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 9 |Філософія | 3 | 108 | 54 | 54 | д. залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |10 |Релігієзнавство | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |11 |Латинська мова | 4 | 144 | 76 | 68 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |12 |Нормальна фізіологія | 3,5 | 126 | 80 | 46 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |13 |Анатомія людини | 2,5 | 90 | 54 | 36 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |14 |Біологія | 3 | 108 | 56 | 52 | залік| | |з основами генетики | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |15 |Біологічна фізика | 4,5 | 162 | 86 | 76 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |16 |Вища математика | 4,5 | 162 | 88 | 74 |іспит-з | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |17 |Історія | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| | |медицини та фармації | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |18 |Інформаційні | 2 | 72 | 42 | 30 | залік| | |технології у фармації| | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |19 |Неорганічна хімія | 6 | 216 |128 | 88 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |20 |Курси за вибором | 3 | 108 | 36 | 72 | залік| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Ознайомча практика з ОЕФ | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Пропедевтична практика | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| |з АТЛ | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| | Всього за 1-й рік: | 60,0 |2 160 |1 124|1 036| | |---------------------------------------+-----+------------------| | Середня кількість аудиторних |28,1 | | | годин на тиждень | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: |Іспитів - 6.| |1. Краєзнавство. 2. Психологія спілкування. |Диф. залік -| |3. Сучасна цивілізація та культура. 4. Естетика. |1. | |5. Етика. 6. Проблеми інтелігенції та |Заліків - 15| |інтелігентності. 7. Сучасні проблеми молекулярної | | |біології 8. Європейський стандарт комп'ютерної | | |грамотності. 9. Етнопсихологічні аспекти | | |української ментальності. 10. Клітинна біологія. | | |11. Валеологія. 12. Теорія і практика професійної | | |комунікації | | ------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | Форма | | | дисципліни | |------------------| контролю | | | | |Всього|Ауд. | СРС | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 1 |Іноземна мова | 5,0 | 180 | 90 | 90 |іспит-з | | |(за професійним | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 2 |Психологія | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 3 |Фізичне виховання | 3,0 | 108 | 72 | 36 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 4 |Аналітична хімія | 9,0 | 324 | 192 | 132 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 5 |Органічна хімія | 9,0 | 324 | 192 | 132 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 6 |Фізична та колоїдна | 2,5 | 90 | 60 | 30 | залік| | |хімія | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 7 |Економічна теорія | 3,0 | 108 | 42 | 66 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 8 |Інформаційні | 2,5 | 90 | 60 | 30 |іспит-з | | |технології у фармації| | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 9 |Медична ботаніка | 6,0 | 216 | 108 | 108 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |10 |Мікробіологія | 3,5 | 126 | 66 | 60 | залік| | |з основами імунології| | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |11 |Патологічна | 4,5 | 162 | 96 | 66 |іспит-л | | |фізіологія | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |12 |Фізичні методи | 1,5 | 54 | 30 | 24 | залік| | |аналізу та метрологія| | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |13 |Перша долікарська | 1,5 | 54 | 30 | 24 | залік| | |допомога | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |14 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 36 | 72 | залік| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Польова практика | 3,0 | 108 | 72 | 36 | залік| |з медичної ботаніки | | | | | | | (навчальна) | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Ознайомча медична | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| |практика (навчальна) | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| | Всього за 2-й рік | 60,0 |2 160 |1 200| 960 | | |---------------------------------------+-----+------------------| | Середня кількість аудиторних |30,0 | | | годин на тиждень | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: |Іспитів - 6 | |1. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. |Заліків - 10| |2. Логіка, формальна логіка. 3. Основи системного | | |аналізу. 4. Фізичне виховання та здоров'я. | | |5. Сучасні проблеми біоетики. | | |6. Іноземна мова (друга). 7. Основи педагогіки | | |8. Основи хімічної метрології | | ------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | Форма | | | дисципліни | |------------------| контролю | | | | |Всього|Ауд. | СРС | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 1 |Аптечна технологія | 9,0 | 324 |172 | 152 |іспит-л | | |лікарських засобів | | | | |(курс. роб.)| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 2 |Фізична та колоїдна | 2,5 | 90 | 54 | 36 |іспит-з | | |хімія | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 3 |Біологічна хімія | 6,0 | 216 |120 | 96 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 4 |Фармацевтична хімія | 7,5 | 270 |180 | 90 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 5 |Мікробіологія | 2,5 | 90 | 50 | 40 |іспит-з | | |з основами імунології| | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 6 |Організація | 4,0 | 144 | 74 | 70 | залік| | |та економіка фармації| | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 7 |Фармакогнозія | 9,0 | 324 |204 | 120 |іспит-л | | | | | | | |(курс. роб.)| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 8 |Етика і деонтологія | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| | |у фармації | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 9 |Гігієна у фармації | 4,0 | 144 | 74 | 70 | залік| | |з основами екології | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |10 |Фармакологія | 5,0 | 180 | 90 | 90 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |11 |Безпека | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| | |життєдіяльності | | | | | | | |населення | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |12 |Екстремальна медицина| 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |13 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 54 | 54 | залік| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Навчальна практика | 3,0 | 108 | 72 | 36 | д. залік| |з фармакогнозії | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| | Всього за 3-й рік | 60,0 | 2 160|1 198| 962 | | |---------------------------------------+-----+------------------| | Середня кількість аудиторних |30,0 | | | годин на тиждень | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: |Іспитів - 6 | |1. Теорія пізнання та фармація. 2. Етичні проблеми |Диф. | |у фармації. 3. Основи соціальної психології. |заліків - 1 | |4. Фізичне виховання та здоров'я. 5. Побічна дія |Заліків - 6 | |ліків. 6. Фармацевтичні аспекти алкоголізму, |Курс. роб. -| |наркоманії і токсикоманії. 7. Функціональна |2 | |біохімія. 8. Фактори і механізми фармакологічної | | |активності і токсичності ліків на етапах | | |фармакокінетики. 9. Іноземна мова (друга). | | |10. Дерматологія | | ------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | Форма | | | дисципліни | |------------------| контролю | | | | |Всього|Ауд. | СТО | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 1 |Фармацевтична хімія | 7,5 | 270 |140 | 130 |іспит-л | | | | | | | |(курс. роб) | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 2 |Фармакологія | 5,5 | 198 | 98 | 100 |іспит-з | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 3 |Клінічна фармація | 4,5 | 162 | 98 | 64 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 4 |Промислова технологія| 6,0 | 216 |122 | 94 |іспит-л | | |лікарських засобів | | | | |(курс. роб.)| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 5 |Менеджмент та | 6,0 | 216 |122 | 94 | залік| | |маркетинг у фармації | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 6 |Організація | 4,5 | 162 |104 | 58 |іспит-з | | |та економіка фармації| | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 7 |Медичне та | 3,0 | 108 | 50 | 58 | залік| | |фармацевтичне | | | | | | | |товарознавство | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 8 |Токсикологічна хімія | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 9 |Фармакотерапія | 3,0 | 108 | 56 | 52 |іспит-л | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |10 |Комп'ютерні | 3,0 | 108 | 72 | 36 |д. залік, | | |технології у фармації| | | | |(курс. роб.)| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |11 |Лабораторна | 3,0 | 108 | 40 | 68 | залік| | |діагностика | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |12 |Екстремальна медицина| 2,5 | 90 | 40 | 50 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |13 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 36 | 72 | залік| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Виробнича практика з АТЛ | 4,5 | 162 |108 | 54 | д. залік| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Навчальна практика | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| |з технології ГЛЗ | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Стандартизований | 1,0 | 36 | | 36 | | |тестовий іспит | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| | Всього за 4-й рік | 60,0 | 2 160|1 158|1 002| | |---------------------------------------+-----+------------------| | Середня кількість аудиторних |29,0 | | | годин на тиждень | | | |----------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: |Ліцензійний | |1. Сучасні проблеми біофізики. 2. Аромологія |іспит - 1. | |в косметології і аромотерапії. 3. Фармацевтичні |Іспитів - 5.| |аспекти нутріціології (біологічно активних добавок)|Диф. | |4. Тренінг спілкування. 5. Фізичне виховання |заліків - 2.| |та здоров'я 6. Основи сучасної гомеопатії. |Заліків - 8.| |7. Особливості зовнішньоекономічної діяльності |Курс. роб. -| |підприємств фармацевтичної галузі. 8. Теоретичні |3. | |основи синтезу і зв'язок між структурою і дією | | |лікарських засобів. 9. Сучасні методи дослідження | | |біологічних систем. 10. Оптимізація виробництва | | |та контролю якості ГЛЗ. 11. Парфумерно-косметичні | | |засоби | | |----------------------------------------------------------------| |Атестація: | |стандартизований тестовий іспит (ліцензійний інтегрований | |іспит - Крок 1 "Фармація") 5-й тиждень 7-го семестру | ------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит| Кількість годин | Форма | | | дисципліни | |------------------| контролю | | | | |Всього| Ауд.| СРС | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 1 |Біофармація | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 2 |Охорона праці | 1,0 | 36 | 12 | 24 | д. залік| | |в галузі | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 3 |Менеджмент та | 3,5 | 126 | 72 | 54 |іспит-з | | |маркетинг у фармації | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 4 |Патентознавство | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 5 |Клінічна фармація | 4,5 | 162 | 108 | 54 |іспит-з | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 6 |Фармацевтичне | 2,5 | 90 | 48 | 42 | залік| | |законодавство | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 7 |Токсикологічна хімія | 4,0 | 144 | 60 | 84 |іспит-з | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 8 |Ресурствознавство | 2,0 | 72 | 48 | 24 | залік| | |лікарських рослин | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 9 |Стандартизація | 2,0 | 72 | 48 | 24 | залік| | |лік. засобів | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |10 |Медичне | 2,0 | 72 | 48 | 24 | залік| | |та фармацевтичне | | | | | | | |товарознавство | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |11 |Технологія лікарських| 2,5 | 90 | 48 | 42 | залік| | |косметичних засобів | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |12 |Належна фармацевтична| 3,0 | 108 | 48 | 60 | залік| | |практика | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| |13 |Спеціалізація | 6,0 | 216 | 108 | 108 | д. залік| | |за вибором | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Навчальна практика | 1,5 | 54 | 36 | 18 | д. залік| |з клінічної фармації | | | | |(курс. роб.)| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Виробнича практика | 4,5 | 162 | 108 | 54 | д. залік| |з фармацевтичної хімії | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Виробнича практика з ОЕФ | 4,5 | 162 | 108 | 54 | д. залік| | | | | | |(курс. роб.)| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Виробнича практика з ММФ | 3,0 | 108 | 72 | 36 | д. залік| | | | | | |(курс. роб.)| |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Виробнича практика | 1,5 | 54 | 36 | 18 | д. залік| |зі спеціалізації | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |Державні випускні іспити | 9,0 | 324 | | 324 | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| |в тому числі державний | 1,5 | 54 | | 54 | | |стандартизований тестовий| | | | | | |ліцензійний іспит | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| | 1 |Фармацевтична хімія | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 2 |Фармакогнозія | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 3 |Технологія лікарських| | | | | | | |засобів | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 4 |Клінічна фармація | | | | | | |---+---------------------+------+------+-----+-----+------------| | 5 |Управління та | | | | | | | |економіка у фармації | | | | | | |-------------------------+------+------+-----+-----+------------| | Всього за 5-й рік | 60,0 |2 160 |1 056|1 104| | |---------------------------------------+-----+------------------| | Середня кількість аудиторних |26,4 | | | годин на тиждень | | | |----------------------------------------------------------------| |Спеціалізація за вибором: |Ліцензійний | |1. Малосерійне виробництво ГЛЗ. |іспит - 1 | |2. Хіміко-токсикологічний аналіз. 3. Технологія |Держ. | |гомеопатичних ЛЗ 4. ЛР і фітотерапія. 5. Контроль |іспитів - 5 | |якості продуктів харчування та харчових добавок. |Іспит - 3 | |6. Контроль якості ЛЗ. 7. Виробництво |Диф. | |та застосування косметичних препаратів. |заліків - 7 | |8. Виробництво ГЛЗ на основі біотехнології. |Заліків - 9 | |9. Організація та регулювання діяльності |Курс. роб. -| |підприємств фармації. 10. Використання препаратів |3 | |у клінічній практиці. 11. Підприємство у фармації. | | |12. Розробка ЛЗ. 13. Дослідження фармацевтичного | | |ринку. 14. Страхова медицина і фармакокінетика. | | |----------------------------------------------------------------| |Державна атестація: | |стандартизований тестовий державний іспит (ліцензійний | |інтегрований іспит - Крок 2 "Фармація"); | |державні іспити (практично-орієнтований державний іспит) | |або комплексна дипломна робота. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | | Кредит | Всього | Ауд. | СРС | |----------------------------+----------+--------+-------+-------| |Всього за 5 років підготовки| 300 | 10 800 | 5 736 | 5 064 | |----------------------------+----------+--------+-------+-------| |3 них практичної підготовки | 31,5 | 1 134 | 756 | 378 | |------------------------------------------------+-------+-------| |Середня кількість аудиторних годин на тиждень | 28,7 | | |за 5 років | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Цикли підготовки |Кредити|Години| % | |--------------------------------------+-------+------+----------| | 1 |Гуманітарна і соціально-економічна| 42 | 1512 | 14% | |---+----------------------------------+-------+------+----------| | 2 |Природничо-наукова | 79,5 | 2862 | 26,5% | |---+----------------------------------+-------+------+----------| | 3 |Професійна | 126,0 | 4536 | 42,0% | |---+----------------------------------+-------+------+----------| | 4 |Курси за вибором | 12 | 432 | 4% | |---+----------------------------------+-------+------+----------| | 5 |Практична | 31,5 | 1134 | 10,5% | |---+----------------------------------+-------+------+----------| | 6 |Державні випускні іспити | 9 | 324 | 3% | |--------------------------------------+-------+------+----------| |Всього | 300 |10 800| 100% | ------------------------------------------------------------------
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
за циклами підготовки
План навчального процесу
Фармація (1-5 курси)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |NN | Назва навчальної | Кількість годин | Форма контролю | Розподіл | | | дисципліни |----------------------------------------------------+-----------------| по курсам | | | |Кредит|Всього| Ауд.|Лекції|Семінари|Практичні| СРС |іспит| диф.|залік| | | | | | | | | | | | |залік| | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Гуманітарна та соціально-економічна підготовка | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Українська мова | 1,5 | 54 | 30 | | | 30 | 24 | 1з | | |* | | | | | | | |(за професійним | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 2 |Історія України | 3 | 108 | 40 | 14 | 26 | | 68 | | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 3 |Правознавство | 1,5 | 54 | 22 | 10 | 12 | | 32 | | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 4 |Соціологія | 1,5 | 54 | 24 | 10 | 14 | | 30 | | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 5 |Культурологія | 1,5 | 54 | 24 | 10 | 14 | | 30 | | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 6 |Політологія | 1,5 | 54 | 28 | 14 | 14 | | 26 | | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 7 |Філософія | 3 | 108 | 54 | 18 | 36 | | 54 | | 1 | |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 8 |Релігієзнавство | 1,5 | 54 | 18 | 8 | 10 | | 36 | | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | 9 |Латинська мова | 4 | 144 | 76 | | | 76 | 68 | 1л | | |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |10 |Історія медицини | 1,5 | 54 | 18 | 14 | | 4 | 36 | | | 1 |* | | | | | | | |та фармації | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |11 |Іноземна мова | 9,5 | 342 | 166 | | | 166 | 176 | 2з | | 1 |* |* | | | | | | |(за професійним | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |12 |Фізичне виховання | 6 | 216 | 144 | | | 144 | 72 | | | 1,2 |* |* | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |13 |Психологія | 1,5 | 54 | 18 | 8 | 10 | | 36 | | | 2 | |* | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |14 |Економічна теорія | 3 | 108 | 42 | 18 | | 24 | 66 | | | 2 | |* | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |15 |Етика і деонтологія| 1,5 | 54 | 18 | 8 | | 10 | 36 | | | 3 | | |* | | | | | |у фармації | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | Всього: | 42 |1 512 | 722 | | | | 790 | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Природничо-наукова підготовка | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16 |Анатомія людини | 2,5 | 90 | 54 | 18 | | 36 | 36 | | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |17 |Нормальна | 3,5 | 126 | 80 | 32 | | 48 | 46 | 1л | | |* | | | | | | | |фізіологія | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |18 |Біологія з основами| 3 | 108 | 56 | 18 | | 38 | 52 | | | 1 |* | | | | | | | |генетики | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |19 |Біологічна фізика | 4,5 | 162 | 86 | 14 | | 72 | 76 | 1л | | |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |20 |Вища математика | 4,5 | 162 | 88 | 16 | | 72 | 74 | 1з | | |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |21 |Неорганічна хімія | 6 | 216 | 128 | 36 | | 92 | 88 | 1л | | 1 |* | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |22 |Інформаційні | 4,5 | 162 | 102 | 16 | | 86 | 60 | 2з | | 1 |* |* | | | | | | |технології у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |23 |Мікробіологія з | 6 | 216 | 116 | 20 | | 96 | 100 | 3з | | 2 | |* |* | | | | | |основами імунології| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |24 |Фізичні методи | 1,5 | 54 | 30 | 12 | | 18 | 24 | | | 2 | |* | | | | | | |аналізу та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |метрологія | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |25 |Медична ботаніка | 6 | 216 | 108 | 30 | | 78 | 108 | 2л | | 2 | |* | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |26 |Аналітична хімія | 9 | 324 | 192 | 42 | | 150 | 132 | 2л | | 2 | |* | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |27 |Органічна хімія | 9 | 324 | 192 | 42 | | 150 | 132 | 2л | | 2 | |* | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |28 |Фізична та колоїдна| 5 | 180 | 114 | 40 | | 74 | 66 | 3з | | 2 | |* |* | | | | | |хімія | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |29 |Біологічна хімія | 6 | 216 | 120 | 36 | | 84 | 96 | 3л | | 3 | | |* | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |30 |Комп'ютерні | 3 | 108 | 72 | 14 | | 58 | 36 | | 4 | | | | |* | | | | |технології у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |31 |Патологічна | 4,5 | 162 | 96 | 24 | | 72 | 66 | 2л | | 2 | |* | | | | | | |фізіологія | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | |Стандартизований | 1 | 36 | | | | | 36 | | | | | | |* | | | | |тестовий іспит | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| | Всього: | 79,5 |2 862 |1 634| | | |1 228 | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Професійна підготовка | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |32 |Фармакогнозія | 9 | 324 | 204 | 42 | | 162 |120 3л| | | 3 | | |* | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |33 |Аптечна технологія | 9 | 324 | 172 | 48 | | 124 |152 3л| | | 3 | | |* | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |34 |Фармацевтична хімія| 15 | 540 | 320 | 54 | | 266 | 220 |3 л, | | 3,4 | | |* |* | | | | | | | | | | | | |4 л | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |35 |Фармакологія | 10,5 | 378 | 188 | 58 | | 130 | 190 | 4з | | 3 | | |* |* | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |36 |Організація та | 8,5 | 306 | 178 | 34 | | 144 | 128 | 4з | | 3 | | |* |* | | | | |економіка фармації | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |37 |Промислова | 6 | 216 | 122 | 42 | | 80 | 94 | 4л | | 4 | | | |* | | | | |технологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |38 |Фармакотерапія | 3 | 108 | 56 | 12 | | 44 | 52 | 4л | | | | | |* | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |39 |Лабораторна | 3 | 103 | 40 | 6 | | 34 | 68 | | | 4 | | | |* | | | | |діагностика | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |40 |Клінічна фармація | 9 | 324 | 206 | 58 | | 143 | 118 | 5з | | 4 | | | |* |* | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |41 |Менеджмент та | 9,5 | 342 | 194 | 54 | | 140 | 148 | 5з | | 4 | | | |* |* | | | |маркетинг у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фармації | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |42 |Медичне та | 5 | 180 | 95 | 28 | | 70 | 82 | | | 4,5 | | | |* |* | | | |фармацевтичне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |товарознавство | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |43 |Токсикологічна | 5,5 | 198 | 96 | 22 | | 74 | 102 | 5з | | 4 | | | |* |* | | | |хімія | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |44 |Біофармація | 1,5 | 54 | 24 | 6 | | 18 | 30 | | | 5 | | | | |* | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |45 |Охорона праці в | 1 | 36 | 12 | 8 | | 4 | 24 | | 5 | | | | | |* | | | |галузі | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |46 |Екстремальна | 4 | 144 | 58 | 10 | | 48 | 86 | | | 3,4 | | |* |* | | | | |медицина | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |47 |Патентознавство | 1,5 | 54 | 24 | 18 | | 6 | 30 | | | 5 | | | | |* | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |48 |Фармацевтичне | 2,5 | 90 | 48 | 12 | | 36 | 42 | | | 5 | | | | |* | | | |законодавство | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |49 |Ресурсознавство | 2 | 72 | 48 | 12 | | 36 | 24 | | | 5 | | | | |* | | | |лікарських рослин | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |50 |Стандартизація | 2 | 72 | 48 | 12 | | 36 | 24 | | | 5 | | | | |* | | | |лік. засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |51 |Технологія | 2,5 | 90 | 48 | 12 | | 36 | 42 | | | 5 | | | | |* | | | |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | | | | |косметичних засобів| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |52 |Належна | 3 | 108 | 48 | 12 | | 36 | 60 | | | 5 | | | | |* | | | |фармацевтична | | | | | | | | | | | | | | | | | | |практика | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |53 |Гігієна у фармації | 4 | 144 | 74 | 18 | | 56 | 70 | | | 3 | | |* | | | | | |з основами екології| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |54 |Безпека | 1,5 | 54 | 18 | 8 | | 10 | 36 | | | 3 | | |* | | | | | |життєдіяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |55 |Перша долікарська | 1,5 | 54 | 30 | 12 | | 18 | 24 | | | 2 | |* | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |56 |Спеціалізація за | 6 | 216 | 108 | | | | 108 | | 5 | | | | | |* | | | |вибором | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |Всього: | 126 |4 536 |2 462| | | 2 074 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |Курси за вибором | 12 | 432 | 162 | | | | 270 | | | |* |* |* |* |* |* | |-----------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |Навчальна та виробнича | 31,5 |1 134 | 756 | | | | 378 | | | | | | | | | | |практика | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |Державні випускні | 9 | 324 | | | | | 324 | | | | | | | | | | |іспити | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+------+--------+---------+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--| |Всього за 5 років | 300 |10 800|5 736| | | |5 064 | | | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | Навчальна та виробнича практика |Примітка. Вид контролю навчальної практики - | |-----------------------------------------------------------|диференційований залік, виробничої практики - | | Зміст |Кредит| Кількість годин |диференційований залік з контролем засвоєння | |-----------------------+------+----------------------------|практичних навичок за загальним обов'язковим | | | |Всього| Ауд.| СРС | Курс |переліком з відповідних дисциплін. | |-----------------------------------------------------------| | | Навчальна практика | | |-----------------------------------------------------------| | | 1 |Пропедевтична | 1,5 | 54 | 36 | 13 | 1 | | | |з аптечної | | | | | | | | |технології ліків | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 2 |Ознайомча | 1,5 | 54 | 36 | 18 | 1 | | | |з організації та | | | | | | | | |економіки фармації | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 3 |Польова з медичної | 3 | 108 | 72 | 36 | 2 | | | |ботаніки | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 4 |Ознайомча медична | 1,5 | 54 | 36 | 18 | 2 | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 5 |З фармакогнозії | 3 | 108 | 72 | 36 | 3 | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 6 |З промислової | 1,5 | 54 | 36 | 18 | 4 | | | |технології | | | | | | | | |лікарських засобів | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 7 |З клінічної | 1,5 | 54 | 36 | 18 | 5 | | | |фармації | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| | | Виробнича практика | | |-----------------------------------------------------------| | | 1 |З аптечної | 4,5 | 162 | 108 | 54 | 4 | | | |технології ліків | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 2 |З фармацевтичної | 4,5 | 162 | 108 | 54 | 5 | | | |хімії | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 3 |З організації | 4,5 | 162 | 103 | 54 | 5 | | | |та економіки | | | | | | | | |фармації | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 4 |З менеджменту | 3 | 108 | 72 | 36 | 5 | | | |і маркетингу | | | | | | | | |у фармації | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-----+------+--------| | | 5 |Практика | 1,5 | 54 | 36 | 13 | 5 | | | |зі спеціалізації | | | | | | | |-----------------------+------+------+-----+------+--------| | | Всього: | 31,5 |1 134 | 756 | 378 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вверх