Про затвердження Положення про експертну комісію Держземагентства України
Держземагентство України; Приказ, Положение от 31.12.2014445
Документ v0445821-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.05.2015, основание - v0087877-15

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2014  № 445

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 87 від 26.05.2015}

Про затвердження Положення про експертну комісію Держземагентства України

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 445, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну комісію Державного агентства земельних ресурсів України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держземагентства України від 09.08.2011 № 66 "Про затвердження Положення про експертну комісію Держземагентства України".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держземагентства України


Л.М. Шемелинець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства
України
31.12.2014 № 445

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Державного агентства земельних ресурсів України

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року № 1062/23594, Державне агентство земельних ресурсів України утворює експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Державного агентства земельних ресурсів України, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО).

2. ЕК є постійнодіючим органом Держземагентства України.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується наказом Держземагентства України, входять керівники служби діловодства, працівники структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України, представник ЦДАВО.

Головою ЕК призначається перший заступник Голови Держземагентства України, а секретарем - особа, відповідальна за ведення архіву.

5. Секретар ЕК за рішенням голови ЕК забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує Голова Держземагентства України, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданням ЕК Держземагентства України є організація та проведення спільно зі службою діловодства експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Держземагентства України.

8. ЕК Держземагентства України приймає рішення про:

схвалення та подання до ЕПК ЦДАВО проектів таких документів:

описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

описи справ з кадрових питань (особового складу);

номенклатури справ;

інструкції з діловодства;

положення про служби діловодства, положення про архів та ЕК;

анотовані переліки унікальних документів НАФ;

акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

акти про вилучення документів з НАФ;

схвалення і подання до ЕПК ЦДАВО переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ;

схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, переліків відомостей, що становлять службову інформацію;

схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України та у діяльності яких не утворюються документи НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання структурними підрозділами центрального апарату Держземагентства України і окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від керівників структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів Держземагентства України відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК ЦДАВО;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Держземагентства України про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів Держземагентства України, а в разі необхідності представника ЦДАВО;

інформувати керівництво Держземагентства України з питань, що належать до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводиться не рідше одного разу на рік і вважається правоможним, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.

11. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК Головою Держземагентства України.

12. У разі відмови Голови Держземагентства України затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися зі скаргою до Центральної ЕПК ЦДАВО.

Начальник Управління
справами


В.А. Кучер

{Текст взято з сайту Держземагентства України http://www.land.gov.ua/}вверх